Organická pôdna pomocná látka

Číslo patentu: U 6180

Dátum: 03.07.2012

Autor: Smitek Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 11. 2. 2011 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 5. 12. 2011 Vestník UPV SR č. 12/2011Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 3. 7. 2012 Vestník UPV SR č. 7/2012úžitkového vzoru verejnosti 24. 5. 2012 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyOrganická pôdna pomocnú látkaK základnej organickej pôdnej pomocnej látke obsahujúcej 56 objemových biologickćho čistiarenského kalu,22 objemových vápna a 22 objemových papiemického kalu je pridaná organická zložka od l až 50 ob jemových.Technické riešenie sa týka organickej pôdnej pomocnej látky, ako hnojiva, Doterajší stav technikyNajznámejšou látkou na pestovanie rastlinstva je rašelina. Rašelina je prírodný organogénny sediment,ktorý obsahuje minimálne 50 spáliteľných látok v sušine. Vznikajú rašelinením (ulmifikáciou), t. j. nedokonalým rozkladom odumretých rašelinotvorných rastlín vo vlhkom prostredí, obyčajne pod vodou za nedostatočného pristupu kyslíka. Obsahujú prímes minerálnych látok. Rašeliny dostávajú pomenovanie podľa prevládaj úcích rastlín, z ktorých sa rašelina tvorila (ostricová, machová, jelšová, brezová atdĺ).Vzhľadom na nadmorskú výšku sa rozoznávajú dva typy rašelinísk - vrchovisková a slatinná. Podľa štruktúry možno rozlíšiť niekoľko typov rašeliny vláknité, hubovité a drevité. Z praktického hľadiska sa delí na čistú (obsah nespáliteľných látok a popola je nižší ako 15 ) a zemitú (obsah nespáliteľných látok vyšší ako l 5 ).Z doterajšieho stavu techniky je známy rad hnojív tak v kvapalnej forme, práškovej forme, ako aj vo forme granúl. Tieto hnojivá sú rozličného zloženia a sú určené pre konkrétne druhy rastlín a konkrétne typy pôdy, do ktorej sa majú aplikovať. Tak isto na trhu existuje množstvo pôdnych substrátov, ktoré sú vyrobené kompostovaním odpadu rastlinného pôvodu a tiež sú obohacované umelými hnojivami. Tieto pôdne substráty sú tiež určené pre rôzne druhy rastlín či drevín.Podstatu technického riešenia podľa predloženého úžitkového vzoru tvorí organická pôdna pomocná látka. K základnej organickej pôdnej pomocnej látke obsahujúcej kal z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd a papierenský kal, čo je kal z výroby papiera a vápno z odpadu vápennej usadeniny je pridaná organická alebo organické zložky. Tieto organické zložky sú usadeniny a kaly zo zeleného výluhu po úprave čierneho lúhu z výroby celulózy, biologicky rozložiteľný odpad, odpadové rastlinné tkanivá, odpad lesného hospodárstva, obaly z papiera a lepenky, papier a lepenku, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, odpadovú kôru a korok, piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy, zvierací trus, moč, hnoj vrátane znečistenej slamy. Do zbernej nádrže je naložený biologický čistiarenský kal, ktorýje prekrytý vrstvou vápna a na túto vrstvu je naložený papierenský kal a ďalšia organická zložka, všetko je potom dokopy dokonale zmiešané tak, že vznikne homogénna hmota. V prípade, keď ide o prídavnú zložku biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, ten je vopred hygienizovaný, čo znamená, že na vodorovné lôžko je navezená pôdna pomocná látka obsahujúca kal z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd a papierenský kal, čo je kal z výroby papiera a vápno z odpadu vápennej usadeniny, na ktorú je navezená vrstva z vápenných kalov, táto vrstva je prekrytá vrstvou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a táje prekrytá vrstvou z vápenných kalov. l( základnej organickej pôdnej pomocnej látke obsahujúcej 56 objemových biologického čistiarenského kalu, 22 objemových vápna a 22 objemových papierenského kalu je pridaná organická zložka od l až 50 objemových k základnej organickej pôdnej pomocnej látke.Papierensko-celulózový priemysel produkuje významné množstvo priemyselných odpadov. Hlavne celulózovo-papíerenské kaly a popolček z rašeliny a neupravovaného dreva, kaly z biologickej úpravy premyslených odpadových vôd. Čo sa týka vysvetlenia pôvodu kalov zo zeleného výluhu po úprave čierneho lúhu, tak súbežne s procesom výroby celulózy prebiehajú ďalšie procesy, súvisiace s regeneráciou chemikálií použitých v procese varenia (procesom varenia štiepok vznikol tzv. čierny lúh, ktorý obsahuje nespotrebované aktívne chemikálie, zvyšky lignínu a vlákien a ostatné vylúhované zvyšky z dreva). Tento sa najskôr zahusťuje odparovaním a následne spaľuje v regeneračnom kotli, pričom sa spálením organickej zložky získa tepelná energia a tavenina, ktorá po rozpustení vo vode dáva tzv. zelený kal, resp. lúh. Zelený kal, resp. lúh sa premieňa na aktívnu alkáliu (NaOl-l) účinkom vápna, pričom vzniká biely lúh znovu využiteľný v procese varenia buničiny.lde o významné množstvá jednotlivých odpadov, ktoré sú v súčasnosti zhodnocované alebo sa zneškodňujú skládkovaním. Predložené technické riešenie predstavuje komplexné spracovanie predmetných odpadov. Tieto odpady sú spracované technologickými postupmi a výsledným produktom je organická pôdna pomocná látka, ktorá je v plnom rozsahu využívaná pri produkcii rýchlorastúcich drevín pre energetický priemysel. ~Organická pôdna pomocná látka je používaná pri výsadbe a následnom obhospodarovaní intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín pre energetický priemysel, kde optimalizujú vodný režim. Zlepšuje ekolo 10gickú stabilitu územia najmä vodoochrannej a pôdoochrannej funkcie. V rámci posilnenia biodiverzity a ekologickej stability lesa a zlepšuje jeho verejnoprospešné funkcie, hlavne z pohľadu zvýšenia retenčnej schopnosti územia a z hľadiska vodných pomerov..le využiteľná na rekultivačné práce, zahumusovanie svahov lesných ciest, zvážnic, približovacích liniek a na rekultiváciu neplodných a ostatných plôch na účely posilnenia biodiverzity a ekologickej stability lesa a zlepšenie jeho verejnoprospešných funkcií, hlavne zníženia rizika pôdnej erózie, zvýšenia retenčnej schopnosti územia z hľadiska vodných pomerov a zvýšenia ochrany lesa pred požianni. Zrekultivované neplodné a ostatné plochy sa budú využívať pre energetické dreviny (rýchlorastúce dreviny).V rámci obnovy produkčného potenciálu v lesoch poškodených prírodnými pohromami a požiarmi - zavádzanie preventívnych opatrení, po výstavbe lesných ciest - rýchle zapojenie výkopovej ryhy do krajiny a na revitalizáciu územia.Posilňovania biodiverzity a ekologickej stability lesov a zlepšovania jeho verejnoprospešných funkcií,znižovania rizika pôdnej erózie, zvyšovania absorpčného potenciálu pôdy v lesoch a posilnenia vodohospodárskej funkcie lesov.K základnej organickej pôdnej pomocnej látke obsahujúcej kal z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd a papierenský kal, čo je kal z výroby papiera a vápno z odpadu vápennej usadeniny je pridaná organická alebo organické zložky. Tieto organické zložky sú usadeniny a kaly zo zeleného výluhu po úprave čierneho lúhu z výroby celulózy, biologicky rozložiteľný odpad, odpadové rastlinné tkaniva, odpad lesného hospodárstva, dezintegrované obaly z papiera a lepenky, dezintegrovaný papier a lepenka, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, dezintegrovaná odpadová kôra a korok, piliny, hobliny, odrezky,dezintegrované odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy, zvierací trus, moč, hnoj vrátane znečistenej slamy. Do zbernej nádrži je naložený biologický čistiarenský kal, ktorý je prekrytý vrstvou vápna a na túto vrstvu je naložený papierenský kal a ďalšia organická zložka, všetko je potom dokopy dokonale zmiešané tak, že vznikne homogénna hmota.V prípade, keď ide o prídavnú zložku biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračněho odpadu,ten je vopred hygienizovaný, čo znamená, že na vodorovné lôžko je navezená pôdna pomocná látka obsahujúca kal z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd a papierenský kal, čoje kal z výroby papiera a vápno z odpadu vápennej usadeniny, na ktorú je navezená 15 cm hrubá vrstva z vápenných kalov, táto vrstva sa prekryté. max. 50 cm vrstvou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a tá je prekrytá 20 cm vrstvou z vápenných kalov.K základnej organickej pôdnej pomocnej látke obsahujúcej 56 objemových biologického čistiarenského kalu, 22 objemových vápna a 22 objemových papierenského kalu je pridaná organická zložka od l až 50 objemových k základnej organickej pôdnej pomocnej látke.Papierensko-celulózový priemysel produkuje významné množstvo priemyselných odpadov. Hlavne celulózovo-papierenské kaly a popolček z rašeliny a neupravovaného dreva, kaly z biologickej úpravy premyslených odpadových vôd. Ide o významne množstvá jednotlivých odpadov, ktoré sú v súčasnosti zhodnocované alebo sa zneškodňujú skládkovaním. Komplexný systém spracovanie predmetných odpadov je založený hlavne na organickom charaktere predmetných odpadov, ktoré predstavujú základnú organickú bázu na výrobu hnojiv - pôdnych pomocných látok - organických, ako aj surovinu pri výrobe kompostov. Výrobou a následnou certifikáciou predmetných výrobkov sa získajú hnojivá - pôdna pomocná látka - organická, ktoré majú významné pozitívne agrochemické vlastnosti, ktoré sa dajú využiť pri rekultivácii lesných pôd, antropogénne znehodnotených pôd, starých environmentálnych záťaži atď.Pôdna pomocná látka je konzistenčná a zabezpečuje pozvoľné uvoľňovanie živín do lesnej pôdy, v dôsledku čoho nehrozí efekt vyplavovania živín hlavne do podzemných a povrchových vôd.Pôdna pomocná látka sa môže aplikovať samostatne, ale tiež aj spolu s ďalšími pôdnymi substrátmi.Hlavné použitie pôdnej pomocnej látky (organickej) je pri výsadbe a následnom obhospodarovaní intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín pre energetický priemysel, kde optimalizujú vodný režim.Použitie má vplyv na zlepšenie ekologickej stability územia najmä vodoochrannej a pôdoochrannej funkcie a na zvýšenie viazanosti uhlíka a C 02 V produkovanej biomase.Použitie pôdnej pomocnej látky je V rámci posilnenia biodiverzity a ekologickej stability lesa a má vplyv na zlepšenie jeho verejnoprospešných funkcií, hlavne z pohľadu zvýšenia retenčnej schopnosti územia a z hľadiska vodných pomerov.Pôdna pomocná látkaje využiteľná na rekultivačné práce, zahumusovanie svahov lesných ciest, zvážnic,približovacích liniek a na rekultiváciu neplodných a ostatných plôch na účely posilnenia biodiverzity a ekologickej stability lesa a zlepšenie jeho verejnoprospešných funkcií, hlavne zníženie rizika pôdnej erózie, zvýšenie retenčnej schopnosti územia z hľadiska vodných pomerov a zvýšenia ochrany lesa pred požiarmi. Pôd l 0nou pomocnou látkou zrekultivované neplodné a ostatné plochy je možné využívať pre energetické drevinyPoužitie pôdnej pomocnej látky je v rámci obnovy produkčného potenciálu v lesoch poškodených prírodnými pohromami a požiarmi - zavádzanie preventívnych opatrení, po výstavbe lesných ciest - rýchle zapojenie výkopovej ryhy do krajiny a na revitalizácíu územia. Použitím pôdnej pomocnej látky sa posilňuje biodiverzita a ekologická stabilita lesov a zlepšujú sajeho verejnoprospešné funkcie, znižujú sa riziká pôdnej erózie, zvyšuje sa absorpčný potenciál pôdy v lesoch a posilňuje sa Vodohospodárska funkcia lesov.Pôdnu pomocnú látkuje možné použiť pri výsadbe a následnom obhospodarovaní intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín, ktoré je možné použiť na energetické účely, pri realizácií projektov ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými prírodnými činiteľmi, tiež pri obnove lesných porastov, ochrane, ošetrovaní a výchove lesov v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi.Taktiež pôdnu pomocnú látku je možné použit pri výstavbe, dostavbe, prestavbe a rekonštrukcii lesných ciest v rámci protipožiarnych a ozdravných opatrení, výstavbe, rekonštrukcii, opráv a údržbe protipožiarnych nádrží, pri budovaní protipožíamych pásov a priesekov, pri ich čistení a údržbe.Pôdnu pomocnú látku je možné použiť v rámci projektov pre energetické plodiny (rýchlorastúce plodiny),pri rekultivácií ťažkých ílovitých pôd, rekultivácií degradovaných pozemkov (trvalé trávnaté porasty, prípadne degradované pôdy - zemina), pri rekultivácií po banskej činnosti - lomy, haldy, štrkoviská, prepadliská,banské priestory mimo ťažby, pri rekultivácií zemníkov a vyťažených priestorov a plôch.l. Organická pôdna pomocná látka tvorená základnou organickou pôdnou pomocnou látkou obsahujúcou 56 objemových kalu z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd, 22 objemových papierenského kalu, čo je kal z výroby papiera a 22 objemových vápna z odpadu vápennej usadeniny, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že ďalej obsahuje v množstve od l až 50 objemových vo vzťahu k základnej organickej pôdnej pomocnej látke usadeninu a kal zo zeleného výluhu po úprave čierneho lúhu z výroby celulózy a/alebo biologicky rozložiteľný odpad a/alebo odpadové rastlinné tkanivá a/alebo dezintegrovaný odpad lesného hospodárstva a/alebo dezintegrované obaly z papiera a lepenky a/alebo dezintegrovaný papier a lepenku a/alebo biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a/alebo dezintegrovanú odpadovú kôru, korok a/alebo piliny a/alebo hobliny a/alebo dezintegrované odrezky a/alebo dezintegrované odpadové rezivo a/alebo dezintegrované drevotrieskové/drevovláknité dosky a/alebo dezintegrované dyhy a/alebo zvierací trus, moč, hnoj vrátane znečistenej slamy.2. Použitie organickej pôdnej pomocnej látky podľa nároku l pri výstavbe, dostavbe, prestavbe a rekonštrukcií lesných ciest v rámci protipožiarnych a ozdravných opatrení, výstavbe, rekonštrukcii, opráv a údržbe protipožiarnych nádrží, pri budovaní protipožiarnych pásov a priesekov, pri ich čistení a údržbe, pri pestovaní energetických plodín, pri rekultivácií ťažkých ílovitých pôd, pri rekultivácií degradovaných pozemkov, pri rekultivácií po banskej činnosti, pri rekultivácií zemníkov a vyťažených priestorov a plôch.

MPK / Značky

MPK: C05F 15/00, C05F 7/00, C05F 9/00, C05F 3/00

Značky: látka, pomocná, organická, pôdna

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6180-organicka-podna-pomocna-latka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Organická pôdna pomocná látka</a>

Podobne patenty