Validačný skener parkovacích lístkov s využitím validačného kódu na rube lístka

Číslo patentu: U 6176

Dátum: 03.07.2012

Autori: Pavlík Eduard, Podhorany Radoslav, Demočko Daniel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 6 1 7 6(22) lvâátum podania prihlášky 30. 12. 2010 (13) Druh dokumentu yl(32) Dátum podania priorilnej prihlášky (51) ĺľlľ Cľ (2012-Ú Uľ(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 2. 2012 G 07 B 11/00Vestník UPV SR č. 2/2012ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 3. 7. 2012 VLASTNICTVA Vestník UPV SR č. 7/2012 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a spristupneniaúžitkového vzoru verejnosti 23. 5. 2012(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ VILLA PRO s. r. o., Spišská Nová Ves, SK(54) Názov Validačný skener parkovacích lístkov s využitím validačněho kódu na rube lístkaValidačný skener parkovacích lístkov s využitím validačného kódu na rube lístka disponujúci schopnosťou postupného načítania čiarového kódu z licnej aj rubovej strany lístka, pričom rubová strana je nositeľom dodatkového - validačného kódu, z ktorého následne algoritmus výpočtu ceny získa informáciu, že ide o zvýhodnený lístok, aká výhoda mu prislúcha a kto ju poskytol. Dodatkuvý kód sa na rubovú stranu lístka udeľuje na validačnom mieste, môže mať formu počiatky, nálepky a pod.Technické riešenie sa týka závorových parkovacích systémov na báze čiarového kódu.Pri systémoch plateného parkovania všeobecne často vznikajú požiadavky validácie parkovacieho lístka pre niektorých parkujúcich. Validácia je riadený a evidovaný zásah do tarifikačného procesu umožňujúci zvýhodníť skupinu parkujúcich. V zásade ide o zvýhodnenie návštevníkov a zákazníkov, pre ktorých je parkovisko určené pred ostatnou verejnosťou. Prostredníctvom validácie sa udelí napr. hodina zdarma pre klienta blízkej banky, dve hodiny zdarma pre návštevníka fitnes klubu, kina, supermarketu ap. Techniky validácie sa rôznia podľa použitého identifikátora (lístok s čiarovým kódom, papierová magnetická karta, bezkontaktná karta alebo RFID žetón), podľa možnosti komunikácie validačného miesta s databázou (online, offline) a podľa počtu validácií, ktoré sa na validačnom mieste musia vybaviť za jednotku času.V prípade potreby offline validácie lístkov s čiarovým kódom sa dnes takmer výlučne využíva tzv. termopečiatka, čo je zariadenie schopné doplniť na lícnej strane lístka nemenný čiarový kód na základe ktorého sa udelí validácia nastavená v systéme. Aby sa táto validácia preniesla do systému, musia byť zariadenia, kde vodič predkladá parkovací lístok, vybavené validačným skenerom, schopným odčítať z lístka jeho vlastný identifikačný kód a kód validácie pri jednej operácii vodiča (zasunutie lístka do platobnej stanice či výjazdového terminálu).Súčasné validačné skenery používajú motorový posun, aby sa pod čítacíe miesto dostal postupne čiarový kód identíñkujúci parkovací lístok a čiarový kód identifikujúci validácíu. Nevýhodami tejto techniky sú nie práve najnižšia cena a ľahká falzifikovateľnosť doplnkového kódu, lebo je nemenný.Nevýhody doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje navrhovaný Validačný skener a systém validácie, v ktorom sa vhodným riešením optického systému skenera umožní čítať zariadeniam kód súčasne z lícnej í rubovej strany lístka, pričom z lícnej strany skener číta kód z lístka, pre čítanie z rubovej strany číta skener jej virtuálny obraz vytvorený rovinným zrkadlom. Na rubovú stranuje potom možné umiestniť valídačnú pečiatku, čo je síce rovnako falzifikovateľné, ale nepomerne lacnejšie ako termopečiatka. Povrch rubovej strany totiž umožňuje použiť jednoduché atramentové pečíatky. Na rubovú stranuje však možné nalepiť aj jednorazovú, jedinečnú a V tom prípade nefalšovateľnú validačnú nálepku. Kódy nálepiek sú generované systémom a viažu sa na ne konkrétne zľavy konkrétnych poskytovateľov. Investične nekladie žiadne nároky najednotlive validačné miesta.Prehľad obrázkov na výkresoch Obrázok znázorňuje optické usporiadanie valídačného skenera na odčítanie validačnej známky z rubu a identifikačného kódu z líca lístka.Lúč L skenera čiarového kódu g sa v priestore za vstupnou štrbinou Q parkovacieho termínálu odráža od zrkadla g. Zrkadlo je umiestnené 15 mm pod rovinou, v ktorej sa vkladá lístok a rovina zrkadla zviera s lúčom skenera uhol 60 stupňov. To umožňuje pri zasunutí lístka do štrbiny postupné prečítanie kódu z lícnej i rubovej strany bez ohľadu na to, ako vodič zasunul lístok. Lístok pri čítaní odrazom od zrkadla znázorňuje pozícia g, pri priamom čítaní pozícia 5. Validačný skener odvysiela znaky odčítané z identifikačného a validačného kódu postupne, ako vodič zasúva lístok do štrbiny zariadenia, prípadne ako lístok posúva motorový podávač.Toto riešenie - usporiadania skenera bolo odskúšané s jedným aj dvoma zrkadlami (dvojitý odraz pre stiesnené priestorové pomery) a to pri čítaní lístka jednoduchým zasunutím do štrbiny aj pri odobratí lístka motorovým podávačom kariet. V každej situácii sa podarilo dosiahnuť spoľahlivé čítanie oboch strán lístka. Odlíšenie nosnej a validačnej informácie lístka na strane terminálu sa dosiahlo vhodnou voľbou kódovania rozdielnymi typmi kódu.Validácia podľa technického riešenia je určená predovšetkým pre systémy s množstvom validačných miest a nízkym počtom validácií za jednotku času, kde by použitie online validátorov ale aj termopečiatok neúmerne zvýšilo cenu systému ako celku. Zároveň je pri použití validačných nálepiek falziñkačne nenapadnuteľný.Validačný skener parkovacích lístkov s využitím validačného kódu na rube lístka, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v optickej trase (l) skenera (2) je zaradené zrkadlo (3), ktoré je umiestnené tak, že jeho zrkadliaca plochaje súbežná s rovinou, v ktorej sa zasúva lístok, umiestnená 15 mm pod jej najnižšou polohou a optická trasa skenera s ňou zviera uhol 60 stupňov.

MPK / Značky

MPK: G06K 7/14, G07B 11/00

Značky: využitím, validačný, skener, validačného, kódu, parkovacích, lístka, lístkov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6176-validacny-skener-parkovacich-listkov-s-vyuzitim-validacneho-kodu-na-rube-listka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Validačný skener parkovacích lístkov s využitím validačného kódu na rube lístka</a>

Podobne patenty