Gumená prísavka s plastovou kartičkou na nalepenie diaľničnej známky pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

Číslo patentu: U 5884

Dátum: 04.10.2011

Autor: Kovács Tibor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 4(22) Dátum podania prihlášky 24. 6. 2010 (13) Druh dokumentu y(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 6. 9. 2011 (51) Int. Cl. (2011.01)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky B 60 R 13/00(33) Krajina alebo regionálna G 09 F 3/00 organizácia priority BÓOR 1 1/00 ÚRAD (43) Bátltlľľłkzł/Jtänľžjľłsełľłlĺíł pšl/lłlälžlĺy s. s. 2011 B 5011 7/ 00 PRlEMYSELNÉHo es m ° VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 4. 10. 201Vesmík ÚPV SR č. 1012011(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 6. 9. 2011(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Gumená prísavka s plastovou kartíčkou na nalepenie diaľničnej známky pre prípojné vozidlá kategórie O 1 a 02(57) Anotácia Gumená prísavka s plastovou kartičkou na nalepenie diaľničnej známky pozostáva z polyetylénovej, resp. polykarbonátovej kartičky a gumenej prísavky, ktoré sú navzájom spojené tak, že gumenà prisavka je prevlečená cez otvor v kartičke.Súčasný výklad Zákona č. 135/1 961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 547/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle, v znení Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 197/2010 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení Vyhlášky č. 146/2010 Z. z. ustanovenia týkajúce sa používania diaľničných známok pre prípojné vozidlá kategórií O 1 a O 2 vyžaduje nalepenie diaľničnej známky ma čelné sklo prvého vozidla jazdnej súpravy, čo diskrirninuje a núti preplácať jednu službu, t. j. úhradu za užívanie diaľnice v prípade zmeny prvého vozidla jazdnej súpravy niekoľkonásobne - toľkokrát,koľkokrát dôjde k zmene prvého vozidla jazdnej súpravy počas platnosti diaľničnej známky prípojného vozidla. Trh v súčasnosti neponúka náhradné riešenie, ktoré by ponúkalo majiteľom prípojných vozidiel možnosť užívať akékoľvek prvé vozidlo jazdnej súpravy (ťažné vozidlo) počas platnosti diaľničnej známky kategórie O 1 a O 2 pre konkrétne prípojné vozidlo.Mojím riešením eliminujem nedokonalosti vyššie uvedených zákonov. Primárnou podstatou riešenia je možnosť prenositeľnosti diaľničnej známky pre prípojné vozidlá kategórie 01 a O 2 medzi rôznymi prvými ťažnýrni vozidlami, nakoľko pre konkrétne prípojné vozidlo, ktorého identitu - ŠPZ - je majiteľ povinný vyznačiť na kontrolnom kupóne diaľničnej známky, je týmto úhrada za využívanie diaľnic týmto prípojným vozidlom už splnená. Súčasná dikcía zákona núti nalepenim známky na čelné sklo prvého vozidla jazdnej súpravy používať prípojné vozidlo výhradne v spojení s týmto konkrétnym ťažným vozidlom, čím neberie do úvahy iné kombinácie konkrétneho prípojného vozidla s inými ťažnými vozidlami.Priehľadná polyetylénová, resp. polykarbonátová fólia hrúbky 0,25 mm o rozmeroch 50 x 100 mm s otvorom o priemere 10 mm so stredom otvoru umiestneným vo vzdialenosti 13 mm od hornej hrany a 25 mm od bočnej hrany. Tento otvor umožňuje umiestnenie priehľadnej podtlakovej gumenej prísavky priemere cca 40 mm s úchopom a ťahadlom na uvoľnenie podtlaku vzduchu V režime, ked prisavka je prisatá na skle. Rozmer polyetylénovej, resp. polykarbonátovej fólie odpovedá rozmerom diaľničnej známky pre prípojné vozidlá kategórie Ol a O 2 a plochy minimálne nutnej pre umiestnenie gumenej prísavky. Uvedeným technickým riešením je zabezpečená možnosť kontroly na diaľku aj zblízka rovnako účinne, ako ked je diaľničná známka priamo nalepená na čelnom skle, a zároveň jednoduchou rnanipuláciou, t. j. zmenou tlaku pod plochou prísavky oddeliť prísavku s fóliou a nalepenou diaľničnou známkou a opätovne ju umiestniť na ine motorové vozidlo a vnútornú stranu čelného skla vedľa platnej diaľničnej známky pre prvé - ťažné motorové vozidlo do 3,5 t.Vzhľadom na použité materiály, priehľadnosť materiálu, nízku hmotnosť a ohybnosť polyetylénovej,resp. polykarbonátovej fólie, ako aj netrieštivé vlastnosti fólie a gumenej prísavky, nie je v žiadnom prípade ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky ani v pripade nepredvidaných udalosti, ako napríklad dopravnej nehody.Prehľad obrázkov na výkresochK návrhu dokladám výkres, na ktorom sú jasne defmované rozmery, ako aj typ použitých materiálov - polyetylénová, resp. polykarbonátová fólia rozmeru S 0 x 100 x 0,25 mm a gumená prisavka o priemere 40 mm s úchopom. Príklady uskutočneniaPo prevlečení podtlakovej gumenej prísavky cez otvor v polyetylénovej, resp. polykarbonátovej fólii vznikne finálny produkt, ktorého plocha umožňuje nalepenie diaľničnej známky pre prípojné vozidlá kategó 10ríe Ol a O 2, a takto zostavený celok sa podtlakovým prisatím umiestni na vnútornú stranu čelného skla prveho vozidla jazdnej súpravy do pravého horného rohu vedľa plamej diaľničnej známky pre vozidlá do 3,5 t.Gumená prísavka s plastovou kartíčkou na nalepenie diaľničnej známky pre prípojné vozidlá kategórie O 1 a O 2, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že pozostáva z polyetylénovej, resp. polykarbonátovej kartíčky a gumenej prísavky, ktoré sú navzájom spojené tak, že gumená prísavka je prevlečená cez otvor V polyetylénovej, resp. polykarbonátovej kartičke, čím vytvárajú jeden celok.

MPK / Značky

MPK: G09F 3/20, B60R 13/10, B60R 7/08, B60R 11/00

Značky: přísavka, vozidla, diaľničnej, kartičkou, nalepenie, kategorie, gumená, známky, přípojné, plastovou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u5884-gumena-prisavka-s-plastovou-kartickou-na-nalepenie-dialnicnej-znamky-pre-pripojne-vozidla-kategorie-o1-a-o2.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Gumená prísavka s plastovou kartičkou na nalepenie diaľničnej známky pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2</a>

Podobne patenty