Uzavierací prvok univerzálneho uzáveru fľaše

Číslo patentu: U 5850

Dátum: 04.10.2011

Autor: Mezey Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 5 8 5 0(22) Dátum podania prihlášky 7. 12. 2010 (13) Druh dokumentu Yl(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 22. 8. 2011 (5 l) Int. Cl. (201 1.01)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky B 651) 39/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD (43) Dátum zverejnenia prihlášky 5. 4. 2011 PRIEMYSELNÉHO Vestnik UPV SR č. 4/2011 VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 4. 10. 2011Vestník ÚPV SR č. 10/2011(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 22. 8. 2011(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Uzavierací prvok univerzálneho uzáveru fľašeTechnické riešenie sa týka uzavieracieho prvku univerzálneho uzáveru, určeného na uzavretie fľaše s tekutým obsahom najmä pri prvom naplneni, ale aj na opakované uzavieranie fliaš s tekutým obsahom pomocou univerzálneho uzáveru fliaš. Uzavierací prvok pozostáva zpuzdra (2) a vysúvacieho prvku (3) vybaveného na jednom konci výstupkamí (4). Uzavierací prvok je vyhotovený z recyklovateľného materiálu.Technické riešenie sa týka uzavieracieho prvku univerzálneho uzáveru, určeného na uzavretie fľaše s tekutým obsahom najmä pri jej prvom naplnení.Doteraz známe zátky (uzávery) slúžiace na uzavieranie fliaš sú vyrábané najmä z materiálov ako sú korok, plast, guma, kombinované, vyrobené z kovu a gumy, plastu a korku a podobne. Spoločným nedostatkom doteraz vyrábaných zátok s týchto materiálov je skutočnosť, že po prvom otvorení, napríklad korkovej zátky alebo zátky z plastu, ktoré sú strojom dávanć do fliaš, že tieto zmenia svoj tvar tak, že nie je ich možné väčšinou znovu použiť, alebo v prípade ak sa ešte dajú znova použiť po uložení fliaš do vodorovnej polohy, tieto zátky po viacnásobnom použití dobre netesnia a prepúšťajú tekutý obsah fľaše. Z tohto dôvodu nie je potom možné takýmito zátkami uzavreté fľaše uložiť do vodorovnej polohy do ľadničky, alebo do regálov, kde sa nachádzajú ďalšie potraviny, nakoľko by vytekaj úcou kvapalinou mohlo prísť k znehodnoteniu alebo ku kontarninácii potravin nachádzajúcich sa pod takto uloženými fľašami.Problém týkajúci sa tcsnosti použitých zátok po otvorení fľaše a znovu jej uzatvorenie použitou zátkou môže vznikať aj z dôvodu drobných rozmerových tolerancií hrdiel sklenených fliaš, ktoré vznikajú pri ich výrobe.Pri použití zátok, na uzavieranie otvorených fliaš, vyrobených z gumy, vzniká problém, že tento materiál rýchle starne a potom netesní, pričom ich výroba je nákladná, nakoľko je značná spotreba materiálu, ktorý nakoniec tvorí odpad a takto zaťažuje životné prostredie.Ďalej sú známe rôzne vákuové uzávery, ked pomocou pumpičky sa vyčerpá vzduch z prázdneho priestoru fľaše. Tieto uzávery sú vzhľadom na náročnú výrobu drahé a taktiež dlhodobo nezabezpečujú tesnosť uzavretých fliaš.Ani uzávery fliaš známe napríklad podľa Švajčiarskeho patentu č. 202 216, Francúzskeho patentu č. l 255 886 alebo US č. 1.946981, problém tesného uzavretia naplnených fliaš spoľahlivo neriešia. Z PÚV 5056-2010 je známy uzavierací prvok univerzálneho uzáveru fľaše, ale v praxi sa ukázalo, že uzavieranie fľaše je pracné a vyžaduje špeciálne strojné zariadenie.Ďalej je z úžitkového vzoru SK č. 4553 známy univerzálny uzáver fliaš, ktorý sa osvedčil naj rnä pri uzavieraní fliaš po ich otvorení, ale taktiež dostatočne nerieši dlhodobú tesnosť pri prvom naplnení fľaše.Úlohou technického riešenia je podstatne vylepšiť tesnosť univerzálneho uzáveru fliaš najmä pri prvom plnení fliaš, pričom univerzálny uzáver naďalej umožňuje viacnásobné bezpečné použitie a zaručuje dlhodobú tesnosť uzavretej fľaše pri jej uložení do vodorowiej polohy.Túto úlohu splňa a uvedené nevýhody odstraňuje uzavierací prvok univerzálneho uzáveru fliaš, ktorý je tvorený puzdrom a vysúvacím prvkom, ktorý je na svojom konci opatrený výstupkami a je vytvorený z plastického materiálu.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad vyhotovenia technického riešenia je znázornený na priložených obrázkoch, kde na obr. 1 je znázomený pohľad na univerzálny uzáver fliaš. Na obr. 2 je znázornený uzavierací prvok zasunutý do univerzálneho uzáveru fľaše. Na obr. 3 je znázomený uzavierací prvok zasunutý do univerzálneho uzáveru fľaše s povytiahnutýrn vysúvacím prvkom opatreným výstupkamí.Príklady uskutočnenia technického riešeniaUzavierací prvok univerzálneho uzáveru 1 fliaš, tvorí puzdro g a vysúvací prvok Z uzavieracieho prvku,ktoré sú vyrobené z plastického dostatočne pružného materiálu, ktorý neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky, alebo látky zanechávajúce typický zápach po gume. Puzdro g uzavieracieho prvku na vonkajšej strane,ktoré prichádza do styku so stenou univerzálneho uzáveru fľaše l je opatrené závitonr, pre lepšie Zabezpečenie tesnosti. Do hrdla fľaše (ktorá nie je na obrázkoch znázornená) naplnenej tekutinou sa vloží univerzálny uzáver l fľaše, tak, že tento je v hrdle fľaše zasunutý až svoj horný okraj. Potom sa do univerzálneho uzáverul fľaše vloží puzdro uzavieracieho prvku z do ktorého sa zasunie vysúvací prvok g ktorý je opatrený výstupkami g pre vytiahnutie puzdra g z univerzálneho uzáveru fľaše l. V záujme dosiahnutia vysokej produktivity práce pri uzavierani naplnených fliaš sa tieto operácie, vkladanie univerzálneho uzáveru l ako aj puzdra uzavieracíeho prvku s vysúvacím prvkom à sa robia pomocou strojného zariadenia, čo okrem toho zabezpečuje aj tesne uzavretie fliaš. Po uzavretí fľaše sa fľaša opatrí krycou záklopkou, čím je proces uzavierania fľaše úplne ukončený. Pri otváraní takto uzavretej fľaše sa najprv odstráni záklopka, potom sa otváraná fľaša prevráti hrdlom smerom dolu, čím sa vysunie vysúvací prvok 3 z puzdra z, výstupky i sa oprú o hornú časť puzdra g uzavieracíeho prvku a potom sa rukou vytíahne puzdro uzavíeracieho prvku z univerzálneho uzáveru l fľaše a nakoniec sa tento uzáver vyberie čím je otvorenie fľaše ukončené. Na vyberanie puzdra g uzavieracieho prvku z univerzálneho uzáveru l fľaše je možné použiť vysúvaeie prvky aj iného tvaru ako sú znázomené v uvedenom príklade vytvorenia.Medzi výhody uzavieracieho prvku patrí, že spolu s univerzálnym uzáverom fliaš zabezpečuje vysoko spoľahlivú tesnosť takto uzavretých fliaš. Okrem toho je možné univerzálny uzáver fliaš opakovane použit na uzavretie už otvorených fliaš. Samotný uzavierací prvok je vyrobený z materiálu určeného pre potraviny,a je recyklovateľný. Tým, že je recyklovateľn , nevzniká z použitých zátok žiadny odpad, ktorý by zaťažoval životne prostredie, ako je to v prípade korkových alebo kovových zátok.1. Uzavierací prvok univerzálneho uzáveru (1) fliaš, určený na uzavieranie fliaš, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z puzdra (2), a vysúvacieho prvku (3) opatreného na svojom jednom konci výstupkarní (4).

MPK / Značky

MPK: B65D 39/00

Značky: prvok, uzavierací, uzávěru, univerzálneho, fľaše

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u5850-uzavieraci-prvok-univerzalneho-uzaveru-flase.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uzavierací prvok univerzálneho uzáveru fľaše</a>

Podobne patenty