Hydraulický brzdový valec do bubnových bŕzd

Číslo patentu: U 5812

Dátum: 04.08.2011

Autor: Kivader Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 5 8 1 2(22) Dátum podania prihlášky 27. 9. 2010 (13) Druh dokumentu Y(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 27. 6. 2011 (51) Int. Cl. ( (201 1.01(32) Dátum podania priorimej prihlášky F 15 B 15/00(33) Krajina alebo regionálna E 161) 65/00 organizácia priority. (43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 3. 2011 ÚRAD , Vestník ÚPV SR č. 3/2011 PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 4. 8. 2011Vestník ÚPV SR č. 8/2011(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 27. 6. 2011(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Hydraulický brzdový valec do bubnových bŕzd(57) Anotácia Kolesový brzdový valec je tvorený telesom valca (I). Do 3 4 2 5 1 5 2 j 3 funkčného otvoru telesa brzdového valca sú nalisované z každej strany čeľustníky tvorené píestom (2), telesom čeľustníka (3) a pevným rozpemým krúžkom (4). V drážke piesta (2) je vložený tesniaci krúžok (5). Piest (2) ateleso »z v~Ä|fQąľ. , . . , . v 11 l r k (3) ž k á é -ĺ/ v/ - ce ustm a mo u vy on vat oproti pevn mu rozpeme F3. Iŕll/ mu krúžku (4) len presne vymedzený zdvih. Po zošliapnutí brzdovćho pedála sa presunú oba čeľustníky cez tlačené ko- f 1 liky ku brzdovým čeľustiam až dôjde ku vyvodeniu brzdo- ~§ 3-~ Ěŕřh 7j /, ,/ vého účinku bubnovej brzdy. V zápichoch telesa valca sú - ĺ- nasunute prachovky (9) zabrañujúce vnikaníu nečistôt doI valca. Do otvorov prachoviek (9) sú vsunuté tlačené koliky(6) prenášajúce brzdnú sílu na brzdové čeľuste brzdy.Technické riešenie sa týka kolesových brzdových valcov traktorov a obdobných motorových vozidiel s hydraulický ovládanýrni bubnovýrni brzdami.Doteraj ší stav technikyV praxi sa používa riešenie kolesových brzdových valcov na traktoroch a obdobných motorových vozidlách, že vo valci sú piesty odtláčane od seba pružinou. Po privedení tlaku brzdového média do valca sú piesty roztláčane hydraulický do strán a vyvodzujú cez tlačné elementy tlak na brzdové čeľuste s obložením. Zdvih piestov je daný rozdielom východiskovej polohy piesta a koncovej polohy, keď bubnova brzda je zabrzdená. Nevýhodou tohto riešenia je, že nie je možné presne definovať východiskovú polohu piestov a tým ani veľkosť zdvihu piestov. Pružina medzi piestami nezaručuje rovnomerné rozloženie piestov vo východiskovej polohe. Následkom je nerovnomerný zdvih piestov pri funkcii a nábeh brzdného účinku po zošliapnutí pedálu brzdy. Hlavne u kolesových brzdových valcov väčších priemerov je to dôležitý parameter.Uvedené nedostatky rieši kolesový brzdový valec s dvomi čeľustníkmi - systém bez použitia pružiny. Klasické piesty s manžetou a pružinou medzi nimi nahradzuje dvojica čeľustníkov nalisovaná do valca. Systém riešenia valca s čeľustníkmi zaručuje presne vymedzený zdvih piestov - krok - z východiskovej polohy až po koncovú polohu bez nutnosti mať v systéme rozpínaciu pružinu.Ďalšou výhodou riešenia je, že veľkosť kroku piesta je možné konštrukčne ľubovoľne zmeniť podľa p 0 treby daného traktora, či obdobného motorového vozidla a môže byť aj rôzny u oboch čeľustníkov jedného kolesového brzdového valca. Zmena kroku kl, k 2 sa dá jednoducho dosiahnut úpravou rozmerov dielov čeľustníka.Prehľad obrázkov na výkreseKolesový brzdový valec dvojčinný s deñnovaným nastavením kroku je znázornený na priloženom náčrte obr. č. 1 so všetkými jeho časťami aj s opisom čeľustníka a kroku piestov.Kolesový brzdový valec podľa obr. 1 je tvorený telesom valca s priebežným funkčným otvorom l, v ktorom je v osadení vytvorený prívodný otvor Z so závitom pre vstup tlaku p a na prírube odvzdušňovací otvor so závitom do ktorého sa rozoberateľne montuje odvzdušňovacia skrutka g. Do funkčného otvoru telesa brzdového valca sú nalisované z každej strany čeľustníky tvorené rozpemým krúžkom g a piestom g, ktorý je pevne spojený s telesom čeľustníka g. V drážke piesta g je vložený tesniaci krúžok g. Rozperný krúžok g je rozrezaný a je pevne nalisovaný vo funkčnom otvore telesa l s predpätím a v jeho otvore sa pohybuje piest g a teleso čeľustnika g. Piest g a teleso čeľustníka g môžu vykonávať oproti pevnému rozpernému krúžku A len presne vymedzený zdvih - krok l - pevne daný ako rozdiel šírky rozperného krúžku i a osadenia medzi piestom g a telesom čeľustnika g. Na presunutie čeľustníkov je potrebné prekonať silu predpätia rozpemého krúžku vo valci. Po zošliapnutí brzdového pedálu sa hydraulickou silou brzdového média presunú oba čeľ tniky cez tlačné kolíky ku brzdovým čeľustiam až dôjde ku vyvodeniu brzdového účinku bubnovej brzdy. Po odbrzdení sa piest s telesom čeľustníka uvoľní a vráti sa späť iba o krok k. Pri opotrebovaní obložení bubnovej brzdy neustále dochádza ku vymedzeniu polohy čeľustníkov posunutím rozpemých krúžkov A hydraulickou silou cez piesty g. V zápichoch telesa valca sú nasunuté prachovky 2 zabraňujúce vnikaniu nečistôt do valca zvonku. Do otvorov prachoviek 2 sú vsunuté tlačné koliky 6, prenášajúce brzdnú silu na brzdové čeľuste brzdy.Navrhované technické riešenie je možné využiť napríklad pre traktory a obdobne motorové vozidlá s hydraulícky ovládanými bubnovými brzdami.Hydraulický brzdový valec do bubnových bŕzd, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vo funkčnom otvore telesa brzdového valca (l) sú s predpätím nalisované rozperne krúžky (4), v jeho otvore sa pohybuje piest (2) s najmenej jedným tesníacím krúžkom (5), spojený s telesom čeľustníka (3) a medzera (kl) resp.(k 2) udaná ako rozdiel šírky rozperného krúžka (4) a medzery medzi piestom (2) a telesom čeľustníka (3) určuje zdvih oboch piestov - krok.

MPK / Značky

MPK: F16D 65/00, F15B 15/00

Značky: brzdový, hydraulický, bubnových, brzd, válec

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u5812-hydraulicky-brzdovy-valec-do-bubnovych-brzd.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydraulický brzdový valec do bubnových bŕzd</a>

Podobne patenty