Pôdna pomocná látka

Číslo patentu: U 5769

Dátum: 06.06.2011

Autor: Smitek Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 22. 4. 2010 (13) Druh dokumentu y 1(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 2. 5. 2011 (51) Int. Cl. (201 1.01)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky C 0517 7/00(33) Krajina alebo regionálna COSG 1/00 organizácia priority C 051) 3/00, (43) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 12. 2010 URD , Vestník ÚPV SR as. 12/2010 PRIEMYSIELNEHO VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 6. 6. 2011Vestník ÚPV SR č. 6/2011(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 2. 5. 2011(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Pôdna pomocná látka(57) Anotácia Pôdna pomocné látka obsahuje základnú bázu, ktorá je tvorená vodou a kalom z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd a/alebo kalom z výroby papiera, a/alebo kalom z jazier, nádrží a/alebo dnovými sedímentmi, do ktorej je pridané nehasené vápno a zeolit, pripadne popol.Technické riešenie sa týka pôdnej pomocnej látky, ako hnojiva.Najznámejšou látkou na pestovanie rastlinstva je rašelina. Rašelina je prírodný organogénny sediment,ktorý obsahuje minimálne 50 spáliteľných látok v sušine. Vznikajú rašelinením (ulmifikáciou), t. j. nedokonalým rozkladom odumretých rašelinotvomých rastlín vo vlhkom prostredí, obyčaj ne pod vodou za nedostatočného prístupu kyslíka. Obsahujú prímes minerálnych látok. Rašeliny dostávajú pomenovanie podľa prevládajúcich rastlín, z ktorých sa rašelina tvorila (ustricová, machová, j elšová, brezová atď.), Vzhľadom na nadmorskú výšku sa rozoznávajú dva typy rašelinísk - vrchovisková a slatinná. Podľa štruktúry možno rozlíšiť niekoľko typov rašeliny vlákníté, hubovité a drevité. Z praktického hľadiska sa delí na čistú (obsah nespáliteľných látok a popola je nižší ako 15 ) a zernitú (obsah nespáliteľných látok vyšší ako 15 ).Z doterajšieho stavu techniky je známych rad hnojív ako v kvapalnej forme, práškovej forme, vo forme granúl. Tieto hnojivá sú rozličného zloženia a sú určené pre konkrétne druhy rastlín a konkrétne typy pôdy,do ktorej sa majú aplikovať. Tak isto na trhu existuje rrmožstvo pôdnych substrátov, ktoré sú vyrobené kompostovaním odpadu rastlinného pôvodu a tiež sú obohacované umelými hnojivami. Tieto pôdne substráty sú tiež určené pre rôzne druhy rastlín či drevín.Podstatu technické riešenia podľa predloženého úžitkového vzoru tvorí pôdna pomocná látka obsahujúca základnú bázu, ktorá je tvorená vodou a kalom z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd a/alebo kalom z výroby papiera a/alebo kalom z jazier, nádrží a/alebo dnovými sedimentmi, do ktorej je pridané nehasené vápno a zeolit. Do zbemej nádrže závitovým šnekom sa premiešava s kalom, ktorý obsahuje vodu a postupne sa pridáva nehasené vápno, kde reaguje s vodou, čím sa zmes prehrieva. Vplyvom pridávania nehaseného vápna do základnej bázy prebieha zvyšovanie pH zmesi, prebieha tepelná reakcia, čo spôsobuje hygienizáciu a stabilizáciu zmesi. Pridávaním zeolitu sa v premiešavanej zmesi viažu ťažké kovy a nechemicky amoniak. Zahrievanie zmesi vplyvom pridávania nehaseného vápna trvá minimálne 24 hodín. Zmes základnej bázy, nehaseného vápna, zeolitu sa v zbemej nádrži kontinuálne vrstvuje od 25 hodín a viac a potom sa postupne odváža na následnú aplikáciu. Zastúpenie jednotlivých zložiek v hotovej pôdnej pomocnej látke vyjadrených hmotnostných percentách je nasledovnéPopol 0 až 25 hrnotnostných vzhľadom na výsledný produkt.Použitý popol je popol jemnej frakcie, popol z roštu vzniknutý zhorenim biomasy, rašeliny a neupravovaného dreva.Papierensko - celulózový priemysel produkuje významné množstvo priemyselných odpadov. Hlavne celulózovo-papierenské kaly a popolček z rašeliny a neupravovaného dreva, kaly zo spracovania kvapalného odpadu. Ide o významné rrmožstvá jednotlivých odpadov, ktoré sú v súčasnosti zhodnocované alebo sa zneškodňujú skládkovaním. Predložené technické riešenie predstavuje komplexné spracovanie predmetných odpadov. Tieto odpady sú spracované technologickými postupmi a výsledným produktom je pôdna pomocná látka, ktorá je v plnom rozsahu využívaná pri produkcii rýchlorastúcich drevín pre energetický priemysel. Pôdne pomocné látky môžu byť zaorávané do hlbokých orieb ťažkých pôd.Pôdna pomocná látka je konzistenčná a zabezpečuje pozvoľné uvoľňovaníe živín do lesnej a poľnohospodárskej pôdy, v dôsledku čoho nehrozí efekt vyplavovania živín hlavne do podzemných a povrchových vôd. Hlavné použite pôdnej pomocnej látky je výsadba a následne obhospodarovanie intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín a poľnohospodárskych plodín pre energetický priemysel, pestovanie poľnohospodárskych plodín na energetické využitie. Ďalej je použiteľné pri realizovaní projektov ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými, abiotikými a antropogénnymi škodlivými prírodnými činiteľrni. Ďalej pri obnove lesných porastov, ochrane, ošetrovní a výchove lesov v lesoch a poľnohospodárskych pôdach poškodených biotickými, abiotikými a antropogénnymi škodlivými činiteľrni. Pôdna pomocná látka je vhodná na aplikáciu do prírodných povrchov, V agrosektore a v lesnom hospodárstve pri rekultivácií pôd pre jej relatívne vysoký podiel vlhkosti čo sa prejavuje v konečnom dôsledku v znižovaní rizika pôdnej erózie. Vhodnost po 10užitia v agrosektore a V lesnom hospodárstve potvrdzuje vysoký podiel anorganických zložiek až 25 popola, daný podiel zvyšuje absorpčný potenciál materiálu a zároveň zvyšuje jeho nehorľavosť.Komplexný systém spracovanie predmetných odpadov je založený hlavne na organickom charaktere predmetných odpadov, ktoré predstavujú základnú organickú bázu pre výrobu hnojív - pôdnych pomocných látok - organických ako aj surovinu pri výrobe kompostov. Taktiež sa spracujú aj odpady anorganického charakteru na pôdnu pomocnú látku - anorganickú. Výrobou a následnou certifikáciou predmetných výrobkov sa získajú hnojivá - pôdna pomocná látka - organická a anorganická, ktoré majú významné pozitívne agrochemické vlastnosti, ktoré sa dajú využiť pri rekultivácii lesných a poľnohospodárskych pôd, antropogénne znehodnotcných pôd, starých environmentálnych záťaži, atď.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPôdna pomocná látka obsahuje základnú bázu, ktorá je tvorená vodou a kalom z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd a/alebo kalom z výroby papiera a/alebo kalom z jazier, nádrži a/alebo dnovýrni sedimentmi, do ktorej je pridané nehasené vápno a zeolit. Základná organickú bázu môže tvoriť aj riečny sediment, ktorý sa podľa obsahu uhlíka (C org.) obohatí kalom z Čističky odpadových vôd V zbemej nádrži sa základná báza závitovkou premiešava s vodou a postupne sa pridáva riehasené vápno, kde reaguje s vodou,čím sa zmes prehríeva. Vplyvom pridávania nehasenćho vápna do základnej bázy prebieha zvyšovanie pH zmesi, prebieha tepelná reakcia, čo spôsobuje hygienizáciu a stabilizáciu zmesi. Pridávanim zeolitu sa v premiešavanej zmesi viažu ťažké kovy a nechernicky amoniak. Zahrievanie zmesi vplyvom pridávania nehasenćho vápna trvá minimálne 24 hodín. Zmes základnej bázy, nehasenćho vápna, zeolitu sa v zbemej nádrži vrstvuje 25 hodín a viac a potom sa odváža na následnú aplikáciu. Zastúpenie jednotlivých zložiek v hotovej pôdnej pomocnej látke vyjadrených hmotnostných percentách je nasledovnéPopol O až 25 hmotnostných vzhľadom na výsledný produkt.Použitý popol je popol jemnej frakcie, popol z roštu vzniknutý zhorením biomasy, rašeliny a neupravovaného dreva.V tomto konkrétnom príklade pôdna pomocná látka obsahuje 93 hmotnostných základnej bázy, 5 hmotnostných nehasenćho vápna, 2 hmotnostných zeolitu.V inom konkrétnom príklade pôdna pomocná látka obsahuje 45 hmotnostných základnej bázy, 5 hmotnostných nehasenćho vápna, 25 hmotnostných zeolitu a 25 hmotnostných popola.Papierensko - celulózový priemysel produkuje významné množstvo priemyselných odpadov. Hlavne celulózovo-papierenské kaly a popolček z rašeliny a neupravovaného dreva, kaly zo spracovania kvapalného odpadu. Ide o význarrmé množstvá jednotlivých odpadov, ktoré sú v súčasnosti zhodnocovane alebo sa zneškodňujú skládkovaním. Komplexný systém spracovanie predmetných odpadov je založený hlavne na organickom charaktere predmetných odpadov, ktoré predstavujú základnú organickú bázu pre výrobu hnojív - pôdnych pomocných látok - organických ako aj surovinu pri výrobe kornpostov. Taktiež sa spracujú aj odpady anorganického charakteru na pôdnu pomocnú látku - anorganickú. Výrobou a následnou certifikáciou predmetných výrobkov sa získajú hnojivá - pôdna pomocná látka - organická a anorganická, ktoré majú významné pozitívne agrochemické vlastnosti, ktoré sa dajú využiť pri rekultivácii lesných a poľnohospodárskych pôd, antropogénne znehodnotených pôd, starých environmentálnych záťaži, atď.Pôdna pomocná látka je konzístenčná a zabezpečuje pozvoľné uvoľňovanie živín do lesnej pôdy, v dôsledku čoho nehrozí efekt vyplavovania živín hlavne do podzemných a povrchových vôd. Pôdna pomocná látka sa môže aplikovat samostatne ale tiež aj spolu s ďalšími pôdnyrni substrátmi. Hlavné použite pôdnej pomocnej látky (organickej) je pri výsadbe a následnom obhospodarovaní intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín a pestovanie poľnohospodárskych plodín pre energetický priemysel, kde optimalízujú vodný re 21 mPoužitie má vplyv na zlepšenie ekologickej stability územia najmä vodoochrannej a pôdoochrannej funkcie a na zvýšenie viazanosti uhlíka a C 02 v produkovanej biomase a v poľnohospodárskej produkcii.Použitie pôdnej pomocnej látky je v rámci posilnenia biodiverzity a ekologickej stability lesa a pôd a má vplyv na zlepšenie jeho verejnoprospešných funkcií, hlavne z pohľadu zvýšenia retenčnej schopnosti územia a z hľadiska vodných pomerov.Pôdna pomocná látka je využiteľná na rekultivačnć práce, zahumusovanie svahov lesných ciest, zvážnie,približovacích liniek a na rekultiváciu neplodných a ostatných plôch za účelom posilnenia biodiverzity a ekologickej stability lesa a zlepšenie jeho verejnoprospešných funkcií, hlavne zníženie rizika pôdnej erózie, zvýšenie retenčnej schopnosti územia z hľadiska vodných pomerov a zvýšenia ochrany lesa pred požiarmi. Pôd 10nou pomocnou látkou zrekultivované neplodné a ostatné plochy je možné využívať pre energetické dreviny(rýchlorastúce dreviny) a poľnohospodárske plodiny na energetické vwitie.Použitie pôdnej pomocnej látky je v rámci obnovy produkčného potenciálu v lesoch poškodených prírodnými pohromami a požiarmi - zavádzanie preventívnych opatrení, po výstavbe lesných ciest - rýchle zapojenie výkopovej ryhy do kraj iny a na revítalizáciu územia.Použitím pôdnej pomocnej látky sa posilňuje biodiverzita a ekologická stabilita lesov a zlepšujú sa jeho verejnoprospešné funkcie, znižujú sa riziká pôdnej erózie, zvyšuje sa absorpčný potenciál pôdy v lesoch, poľnohospodárskych pôdach ako surovínu do kompostov a posilňuje sa Vodohospodárska funkcia lesov.Hlavné použite pôdnej pomocnej látky (anorganickej) je pri zúrodňovaní ťažkých, ílovitých pôd, ktoré sa majú použiť na výsadbu a následnom obhospodarovaní intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín, poľnohospodárskych plodín pre energetický priemysel, Použitím pôdnej pomocnej látky dochádza k zlepšeniu ekologickej stability územia najmä z pohľadu vodoochrannej funkcie.Použitie pôdnej pomocnej látky je v rámci posilnenia biodiverzity a ekologickej stability lesa, poľnohospodárskych plôch a zlepšenie jeho verejnoprospešných funkcií, hlavne z pohľadu zvýšenie retenčnej schopnosti územia a z hľadiska vodných pomerov.Pôdnu pomocnú látku je možné použiť pri výsadbe a následnom obhospodarovaní intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín a poľnohospodárskych plodín , ktoré je možné použiť na energetické účely, pri realizácií projektov ozdravných opatrení v lesoch a poľnohospodárskych plôch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými prírodnými činiteľmi, tiež pri obnove lesných porastov, ochrane, ošetrovaní a výchove lesov v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľrni.Taktiež pôdnu pomocnú látku je možné použiť pri výstavbe, dostavbe, prestavbe a rekonštrukcii lesných a poľných ciest v rámci protipožiamych a ozdravných opatrení, výstavbe, rekonštrukcii, opráv a údržbe protipožiamych nádrží, pri budovaní protipožiamych pásov a priesekov, pri ich čistení a údržbe.Pôdnu pomocnú látku je možné použiť v rámci projektov pre energetické plodiny (rýchlorastúce Plodiny,energetické plodíny), pri rekultivácií ťažkých ílovitých pôd, rekultivácií degradovaných pozemkov (trvalé trávnaté porasty, prípadne degradované pôdy - zemina), pri rekultivácií po banskej činnosti - lomy, haldy,štrkoviská, prepadliská, banské priestory mimo ťažby, pri rekultivácií zemníkov a vyťažených priestorov a plôch, ako komponent do kompostov.l. Pôdna pomocná látka, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že obsahuje 45 - 93 hmotnostných základnej bázy, do ktorej je pridané 5 - 40 hmotnostných nehaseného vápna a 2 - 25 hrnotnostných zeolitu, pričom základná báza je tvorená vodou a kalom z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd a/alebo kalom z výroby papiera a/alebo kalom z jazier, nádrží a/alebo dnovýrni sedimentmi.2. Pôdna pomocná látka podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že obsahuje až 25 hmotnostných popola vzhľadom na hmotnost výsledného produktu.3. Použitie pôdnej pomocnej látky podľa predchádzajúcich nárokov na výstavbu, dostavbu, prestavbu a rekonštrukciu lesných a iných ciest v rámci protipožiamych a ozdravných opatrení, na výstavbu, rekonštrukciu, opravu a údržbu protipožiamych nádrží, na budovanie protipožiamych pásov a priesekov pri ich čistení a údržbe, na pestovanie energetických plodín, na rekultiváciu ťažkých ílovitých pôd, piesočnatých pôd, na rekultiváciu degradovaných pozemkov, na rekultiváciu po banskej činnosti, na rekultiváciu zemníkov a vyťažených priestorov a plôch a na kompostovanie.

MPK / Značky

MPK: C05D 3/00, C05G 1/00, C05F 7/00, C05D 3/02, C05F 7/02

Značky: pomocná, pôdna, látka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u5769-podna-pomocna-latka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pôdna pomocná látka</a>

Podobne patenty