Kábel USB-A dvojitá zástrčka

Číslo patentu: U 5740

Dátum: 05.04.2011

Autor: Gürtler Ervín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 19. 8. 2009 (13) Druh dokumentu (1(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 28. 2. 2011 (51) Int. Cl. (201 1.01)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky HOIR 1 U 00(33) Krajina alebo regionálna HÚIR 31/00 organizácia priority GOÓF 3/00 ÚRAD (43) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 10. 2010, Vestník UPV SR č. 10/2010 PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 5. 4. 2011 Vestník UPV SR č. 4/2011(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 28. 2. 2011(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihláškyKábel USB-A dvojitá zástrčka vyznačujúca sa tým, že pozostáva zkoncovky (1) skontaktmí (A), (B), (C), (D) a zTechnické riešenie sa týka oblasti elektroniky. Kábel slúži na pripojenie a prenos informácií medzi dvomi zariadeniami (nosičmi informácií a pamäťovými médiami), pričom jeden koniec l slúži na pripojenie k mobilnému zariadeniu, alebo pripojenie iného zariadenia s koncovkou pre pripojenie k USB-A zástrčke a druhý koniec kábla g slúži na pripojenie k zariadeniu so štandardným USB-A koncom(zásuvka), napríklad k USB kľúčom, mp 3 prehrávačom a podobne. Obidve koncovky, i aj g sú rovnaké a zameniteľnć.Doteraj ší stav technikyVývoj techniky kladie neustále nové nároky na kompatibilitu zariadení. V súčasnosti a v blízkej budúcnosti vznikajú požiadavky na prenos informácií medzi rôznymi zariadeniami (nosičmi informácií a pamäťovými médiami) bez pomoci ďalšieho, tretieho zariadenia - hlavne počítača. Existujú rôzne zariadenia, ktoré toto ponúkajú, avšak ich koncovky sú špecializované každým výrobcom a nie sú medzi sebou kompatibilné. Momentálne neexistuje kábel s takouto kombináciou koncoviek, ktorá je použiteľné pre všetky zariadenia,ktoré sa dajú štandardným USB káblom pripojiť k počítaču. Uplatnenie tohto kábla bude veľké.Kábel USB-A dvojitá zástrčka sa vyznačuje tým, že sú pomocou kábla prepojené dve rovnaké koncovky,ktoré zatiaľ prepojené neboli.Podstata tohto zariadenia spočíva v unikátnej kombinácii koncoviek, ktoré slúžia na jednoduché prepojenie dvoch zariadení, ktoré už nevyžaduje použitie ďalších káblov, alebo počítača. Výhody zariadenia vychádzajú z jednoduchosti a kompatibility používania.Prehľad obrázkov na výkreseObrázok č. 1 Znázomené obidve koncovky kábla USB-A dvojitá zástrčka s označenými odkrytými vodičmi, kvôli lepšiemu pochopeniu prepojenia. Obrázok č. 2 Schematické znázornenie prepojenia káblov.Možnosť realizácie môže byt nasledovná. Štandardnou výrobou sa vyrobia zástrčky USB-A l. Lisom sa dvakrát vyreže a ohne puzdro koncovky USB - A zástrčka l, v ktorej sú uložené na plastovej podložke A netienené medené vodiče(alebo iný, dobre vodivý materiál), kvôli spojeniu s USB - A zásuvkou (opačná koncovka určená pre pripojenie do zástrčky). Koncovky Kábla USB-A dvojitá zástrčka sú na obrázku č. 1 (obr. č. l). Tieto vodiče sa následne izolujú fóliou a sú krížovo prepojené (obr. č. 2). Aby bol využitý kábel, musí byt jedno zo zariadeni pripojené ku káblu programovateľné, aby sa tak umožnil výber a presun dát obsiahnutý v jednom zo zariadení.Navrhovaný kábel USB-A dvojitá zástrčka sa bude využívat na prenos dát medzi dvomi zariadeniami, aj dvoch rôznych výrobcov, bez použitia ďalšieho zariadenia - napríklad počítača. Výhoda tohto kábla spočíva v jednoduchosti prepojenia dvoch zariadení a ľahkom pracovaní a manipulovaní s dátarni. Rôzni výrobcovia majú vlastné káble pre pripojenie k počítaču, ale všetky tieto káble majú jednu koncovku štandardizovanú(USB-A zásuvka, ktorá slúži na pripojenie s počítačom cez USB-A zástrčku inštalovanú na počítačoch), na ktorú sa dá napojiť kábel USB-A dvojitá zástrčka, vďaka čomu sa môžu spojit dve rôzne zariadenia, aj rôznych výrobcov a môže sa tak jednoducho pracovať s rôznymi dátami. Dalej by sa toto zariadenie mohlo využiť na presun elektrickej energie, teda na nabíjanie jedného zariadenia vybíjaním druhého zariadenia.1. Kábel USB-A dvojitá zástrčka, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že pozostáva z koncovky (1) s kontaktmi (A), (B), (C), (D) a z koncovky (2) s kontaktmi (E), (F), (G), (H), pričom kontakt (A) je prepojený s kontaktom (E), kontakt (B) je prepojený s kontaktom (F), kontakt (C) je prcpojený s kontaktom (G) a kontakt (D) je prepoj ený s kontaktom (H).Obrázok č.1 KRÍŽOVÉ PREPOJENłE KÁBLOV í A H a G C F o E Koncovka (1) KUWCOVRB (Ž)

MPK / Značky

MPK: H01R 11/00, H01R 31/00, G06F 3/00

Značky: usb-a, zástrčka, dvojitá, kábel

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u5740-kabel-usb-a-dvojita-zastrcka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kábel USB-A dvojitá zástrčka</a>

Podobne patenty