Zariadenie na zaslepovanie rúrok parogenerátorov

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 5 6 5 0(22) Dátum podania prihlášky 5. 3. 2010 (13) Druh dokumentu y(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 14. l. 2011 (51) Int. Cl. (201 1.01)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky F 28 F 1 1/00(33) Krajina alebo regionálna FzzB 37/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 9. 2010ÚRAD , Vestník Upv SR č. 9/2010 PRIEMYSVELNEHOVLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 4. 3. 2011Vestník ÚPV SR e. 3/2011(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 14. 1. 2011(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Zariadenie na zaslepovanie rúrok parogenerátorov(57) Anotácia Zariadenie je tvorené stojanom (1) upevneným do kolektora parogenerátora (13). Nosnou časťou stojana (1) je stĺp zabezpečený otočným mechanizmom (3) s elektropohonom a prevodom v podobe ozubeného remeňa, pričom na stlpe(2) je na dvoch vodiacich kladkách uložený vozik (4), ktorý je uvádzaný do pohybu vo vertikálnom smere elektropohonom cez pastorok a ozubený hrebeň. Na vozíku (4) je pripevnený suport (6), ktorý je uvádzaný do pohybu v horizontálnom smere pomocou elektropohonu a pohyblivej matice, pričom jeho súčasťou je sklápaci mechanizmus (7),ktorý je uvádzaný do otáčavého pohybu pomocou elektropohonu azávitového prevodu. Na vozíku (4) je ďalej pripevnený ľavý a pravý oporný mechanizmus (9 a 10), ktorý je vysúvateľný pomocou elektropohonu, pohybových matic a pákových mechanizmov. 4Technické riešenie sa týka zariadenia na automatizované zaslepovanie netesných rúrok parogenerátorov metódou orbitálneho privarcnia zavarovacej záslepky umožňujúce diaľkové automatizované vykonávanie všetkých operácií zaslepovania pomocou mechanických uzlov poháňaných elektropohonmi.Doteraj ší stav technikyDoteraz sa na zaslepovanie netesných teplovýmenných rúrok parogcnerátorov jadrových elektrámí používajú diaľkovo ovládané zariadenia, na ktorých mechanické uzly poháňajú hydraulické, pneumatické alebo elektrické pohony. Tieto zariadenia sú veľmi zložité, technicky a časovo náročné na montáž a obsluhu z dôvodu, že na zabezpečenie pohybov sú potrebné tri druhy pohonov s prívodom energie. Nevýhodou hydraulických agregátov a hydraulických pohonov je možný zdroj úniku pracovného média hydraulického oleja do technologického zariadenia jadrovej elektrárne, čím môžu vzniknúť značné ekonomické škody pri odstraňovaní tejto havárie. Ďalšou nevýhodou hydraulických a pneumatických pohonov je, že neumožňujú dosiahnuť presné polohy mechanických uzlov zariadenia, v dôsledku čoho nie je zaručená presnosť a opakovateľnost vykonávaných operácii, tento stav má rozhodujúci vplyv na kvalitu a tesnosť zvarového spoja záslepky.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na zaslepovanie nírok parogenerátorov využívajúce na pohon všetkých mechanických uzlov elektrickú energiu, čím je zabezpečený pohyb, presnú poloha a frxácia pracovných hlavíc diaľkovo bez prítomnosti človeka v nebezpečnom prostredí ionizujúceho žiarenia. Podstata zariadenie podľa tohto technického riešenia spočíva V konštrukcii diaľkovo ovládaného automatizovaného zariadenia - manipulátora, ktorý umožňuje všetkým pracovným hlaviciam pre operácie zaslepovania štyri stupne voľnosti a dva pomocné pohyby. Zariadenie na zaslepovanie rúrok parogenerátorov tvorené stojanom upevnenýrn do kolektora parogenerátora podľa tohto technického riešenia spočíva v tom, že nosnou časťou stojana je stlp zabezpečený otočným mechanizmom s elektropohonom a ďalej prevodom v podobe ozubeného remeňa, pričom na stĺpe je na dvoch vodiacich kladkách uložený vozík uvádzaný do pohybu vo vertikálnom smere elektropohonom cez pastorok a ozubený hrebeň, ďalej je na vozíku upevnený suport uvádzaný do pohybu v horizontáhiom smere pomocou elektropohonu a pohyblivej matice, pričom jeho súčasťou je sklápací mechanizmus uvádzaný do otáčavého pohybu pomocou elektropohonu a závitového prevodu, pričom na vozíku je ďalej pripevnený ľavý a pravý opomý mechanizmus, ktorý sa vysúva pomocou elektropohonov, pohybových matic a pákových mechanizmov.Výhodou je, keď sú elektropohony diaľkovo napájané a ovládané pomocou riadiacej jednotky a prepojovacích káblov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnene pomocou obr., ktorý znázorňuje konštrukčné usporiadanie manipulátora vloženého do kolektora parogenerátora počas operácií zaslepovania netesných teplovýrnenných rúrok.Zariadenie na zaslepovanie rúrok podľa obr. l, pozostáva zo stojanu l, ktorým sa upevňuje do kolektora parogenerátora Q a jeho nosnú časť tvorí stĺp g, ktorý je v hornej časti pripevnený k otočnému mechanizmu ą, ktorého elektropohon zabezpečuje rotáciu stlpa o 360 ° cez ozubený remeň (prvý stupeň voľnosti), stĺp g je V spodnej časti rotačne uložený v centrovacom uzle 5 a vertikálny pohyb vozíka 5 uloženého na vodiacich kladkách po stĺpe g umožňuje elektropohon cez pastorok a ozubený hrebeň pevne uchytený po celej dĺžke stlpa g (druhý stupeň voľnosti). Všetky vodiče pre prívod elektrickej energie a riadiacich sígnálov do vozíka 41 sú uložené v káblovom nosiči, na vozíku 3 je v klznom vedení kolmo na os stlpa g pripevnený suport Q,ktorý pomocou elektropohonu a pohybovej skrutky zabezpečuje horizontálny pohyb (tretí stupeň voľnosti). Súčasťou suportu Q je sklápací mechanizmus Z, na ktorý sa upínajú jednotlivé pracovné hlavice g, sklápací mechanizmus Z pomocou elektropohonu a závitovkového prevodu zabezpečuje sklápanie pracovných hlavíc o 90 ° (štvrtý stupeň voľnosti), čo je potrebné pri prechode hlavíc cez zúženú hornú časť kolektora parogene 10rátora. Na pevné ñxovanie vozíka g počas práce pracovných hlavic § slúži pravý opomý mechanizmus 2 a ľavý opomý mechanizmus 10. Páky oporných mechanizmov 2 a lg sa vysúvajú pomocou elektropohonov a pohybových skrutiek, všetky elektropohony zariadenia na zaslepovanie netesných rúrok parogenerátorov sú napájané a ovládané z riadiacej jednotky ll, ktorá je so zariadením spojená pomocou prepojovacich káblov lg čim umožňuje diaľkové ovládanie zariadenia.Zariadenie na zaslepovaníe rúrok parogenerátorov je možné využiť na diaľkové automatizované zaslepovanie netesných teplovýmenných rúrok parogenerátorov jadrových elektràmí.l. Zariadenie na zaslepovanie rúrok parogenerátorov tvorené stojanom (l) upevneným do kolektora parogenerátora (13), v y z n a č uj ú c e s a tý m , že nosnou časťou stojanu (l) je stĺp (2) zabezpečený otočným mechanizmom (3) s elektropohonom a ďalej prevodom v podobe ozubeného hrebeňa, pričom na stlpe (2) je na dvoch vodiacich kladkách uložený vozík (4), ktorý je uvádzaný do pohybu vo vertikálnom smere elektropohonom cez pastorok a ozubený hrebeň, ďalej je na vozíku (4) pripevnený suport (6), ktorý je uvádzaný do pohybu v horizontálnom smere pomocou elektropohonu a pohyblivej matice, pričom jeho súčasťou je sklápaci mechanizmus (7), ktorý je uvádzaný do otáčavého pohybu pomocou elektropohonu a závitového prevodu, pričom na vozíku (4) je ďalej pripevnený ľavý a pravý oporný mechanizmus (9 a 10), ktorý je vysúvateľný pomocou elektropohonou, pohybových matíc a pákových mechanizmov.2. Zariadenie na zaslepovanie rúrok parogenerátorov podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m ,že elektropohony sú diaľkovo napájané a ovládané pomocou riadiacej jednotky (l 1) a prepojovacích káblov

MPK / Značky

MPK: F28F 11/00, F22B 37/00

Značky: parogenerátorov, zaslepovanie, zariadenie, rúrok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u5650-zariadenie-na-zaslepovanie-rurok-parogeneratorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zaslepovanie rúrok parogenerátorov</a>

Podobne patenty