Kanálový vpust

Číslo patentu: U 5582

Dátum: 07.10.2010

Autor: Litvík Ľuboš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 50093-2009 Dátum podania prihlášky 8. 12. 2009Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 2. 9. 2010Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum zverejnenia prihlášky 7. 4. 2010 Vestník UPV SR č. 4/2010úžitkového vzoru 7. 10. 2010 Vestník UPV SR č. 1012010Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 2. 9. 2010 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyKanálový vpust určený na odvod vody v tekutom aj tuhom skupenstve pozostávajúci z hlavného telesa, na vrchu ktorého je upevnený otvárací kryt, a z dorazov osadenia hlav ného telesa. Hlavne teleso je umiestniteľné do kanálového otvoru, ktorý môže byť vybavený rámom, a dorazy osadenia hlavného telesa sú umiestnené po obvode hlavného te~ lesa tak, aby časť hlavného telesa po umiestnení do kanálového otvoru vyčnievala nad zemským povrchom. Kanálový vpust je doplnený zberným košom na mechanické nečisto ty.Technické riešenie sa týka kanálového vpustu určeného na odvod vody v tekutom aj tuhom skupenstve.Podľa doteraz známeho stavu techniky sú známe rôzne typy kanálových vpustov. Tieto kanálové vpusty Cielené zberajú vodu len V kvapalnom skupenstve a nie sú technicky riešené na cielcný zber vody v tuhom skupenstve, t. j. snehu a ľadu. Poklopy takýchto kanálových vpustov sa najčastejšie nachádzajú na úrovni zemského povrchu, v dôsledku čoho je v prípade napadnutia snehu sťažený, prípade úplne znemožnený prístup k týmto zariadeniam. Taktiež nad takéto kanálové vpusty môže niekto zaparkovat automobil, čím sa rovnako znemožní prístup k nim.Nevýhodou týchto technických riešení je predovšetkým nedostatočný odvod snehu a ľadu z chodníkov,ciest a ďalších verejných aj súkromných priestranstiev. V dôsledku toho sa v mestách a obciach najmä v zimných mesiacoch hromadi sneh a ľad, čím sa vytvárajú kalarnitné situácie. To má za následok zhoršenie kvality komunikácií, ako aj ohrozenie bezpečnosti ľudí a dopravných prostriedkov.Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje kanálový vpust určený na odvod vody v tekutom aj tuhom skupenstve podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že pozostáva z hlavného telesa, na vrchu ktorého je upevnený otvárací kryt, a z dorazov osadenia hlavného telesa, pričom hlavné teleso je umiestniteľné do kanálového otvoru, ktorý môže byť vybavený rámom pre väčšiu stabilitu. Dorazy osadenia hlavného telesa sú umiestnené po obvode hlavného telesa tak, aby časť hlavného telesa po umiestnení do kanálového otvoru vyčnievala nad zemským povrchom. Dorazy osadenia hlavného telesa sú umiestnené po obvode hlavného telesa tak, aby zabezpečili stabilitu a pevnosť celej konštrukcie po osadení do kanálového otvoru.V záujme čo najvyššej pevnosti a odolnosti technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru je výhodné, ak dorazy osadenia hlavného telesa sú pevnou súčasťou hlavného telesa. Otvárací kryt je s výhodou k hlavnému telesu pripevnený otočným čapomKanálový vpust je výhodne doplnený zberným košom na zachytávanie mechanických nečistôt, ktorý je osadený na dorazoch. Taktiež je výhodné, ak má zberný kôš Výklopné dno, pričom je obzvlášť výhodné, ak je toto Výklopné dno opatrené poistením proti samovoľnému vyklopeniu.Na hlavné teleso môže byť umiestnený reklamný nosič, smetný kôš, lavička alebo stojan na bicykle a motocykleJe vhodné, ak hlavné teleso a zberný kôš sú zhotovené z kovu, výhodne z ocele, čím sa zabezpečí pevnosť a odolnosť celej konštrukcie.Kanálový vpust podľa tohto technického riešenia je možné jednoduchou manípuláciou otvoriť v celom jeho priereze, v dôsledku čoho sa sneh a ľad prepadávajú svojou vlastnou váhou do kanálovej cesty, kde prúdiaca kvapalina roztápa pevnú hmotu (sneh a ľad) na kvapalinu a unáša ju vopred určeným smerom. Topenie snehu a ľadu je dôsledkom toho, že v kanálových cestách prúdi aj v zimných mesiacoch voda s vyššou teplotou, ktorá pochádza z bytového fondu mesta a obce, z kancelárskych budov, z priemyselných prevádzok a pod. Po dokončení prác sa kanálový vpust opät obdobnou jednoduchou manipuláciou bezpečne uzavrie.Výhodou navrhovaného technického riešenia je, že dokáže okrem vody v kvapalnom skupenstve odvádzať aj vodu v tuhom skupenstve. Kanálový vpust podľa tohto technického riešenia vyčnieva zámerne na komunikáciou, aby sa po napadaní snehu nemusel prácne hľadať v snehu. Taktiež vyčnieva nad komunikáciu preto, aby bol vždy pripravený plniť svoju funkciu, t.j. napríklad aby nad ním nebol zaparkovaný automobil.Ďalšou výhodou navrhovaného technického riešenia je jednoduchá manipulácia s kanálovým vpustom pri jeho používaní. Výhodou navrhovaného technického riešenia je taktiež to, že je ho možné osadiť na existujúce kanálové otvory.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené prostrednictvom obrázkov na výkresoch, kde na obr. 1 je zobrazený kanálový vpust podľa tohto technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaBol zhotovený kanálový vpust podľa tohto technického riešenia, ktorý je zobrazený na obr. 1.Kanálový vpust tvorí hlavné teleso 3, na vrchu ktorého je upevnený otvárací kryt 5, a dorazy 4 osadenía hlavného telesa 3. Hlavné teleso 3 je osadené do kanálovćho otvoru, ktorý je vybavený rámom a dorazy 4 osadenia hlavného telesa 3 sú umiestnené po obvode hlavného telesa tak, že časť hlavného telesa 3 po umiestnení do kanálového otvoru vyčnieva nad zemským povrchom. Dorazy 4 osadenia hlavného telesa 3 sú pevnou súčasťou hlavného telesa 3. Otvárací kryt 5 je k hlavnému telesu 3 pripevnený otočným čapom 6.Celková konštrukcia kanálovćho vpustu je doplnená zbemým košom 7 na zachytávanie mechanických nečistôt a dorazmi 10 na osadenie zbemého koša 7. Zberný kôš 7 má Výklopné dno 8, ktoré je opatrené mechanickým poistením 9 proti samovoľnému vyklopeniu.Kanálový vpust bol osadený na existujúci kanálový otvor.Príklad 2 Príklad 2 je zhodný s príkladom l, s tým rozdielom, že na hlavné teleso bol umiestnený reklamný nosič.Praktické použitie navrhovaného riešenia je zrejmé a využiteľné na odvod vody V kvapalnom aj v tuhom skupenstve do kanalizácie. Navrhované technické riešenie je využiteľné predovšetkým na cestách, chodníkoch, verejných priestranstvách, ako aj všade tam, kde je vybudovaná kanalizačná sieť.1. Kanálový vpust určený na odvod vody v tekutom aj tuhom skupenstve, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že pozostáva z hlavného telesa (3), na vrchu ktorého je upevnený otvárací kryt (S), a z dorazov (4) osadenia hlavného telesa (3), pričom hlavné teleso je umiestniteľné do kanálového otvoru, ktorý môže byt vybavený rámom, a dorazy (4) osadenia hlavného telesa (3) sú umiestnené po obvode hlavného telesa tak,aby časť hlavného telesa (3) po umiestnení do kanálového otvoru vyčnievala nad zemským povrchom.2. Kanálový vpust podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dorazy (4) osadenia hlavného telesa (3) sú pevnou súčasťou hlavného telesa (3).3. Kanálový vpust podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že otvárací kryt (5) je k hlavnému telesu (3) pripevnený otočným čapom (6).4. Kanálový vpust podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že je doplnený zbemým košom (7) na zachytávanie mechanických nečistôt a dorazmi (10) na osadenie zberného koša (7).5. Kanálový vpust podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zberný kôš (7) má Výklopné dno6. Kanálový vpust podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že Výklopné dno (8) zbemého koša(7) je opatrenć poistením (9).7. Kanálový vpust podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že na hlavné teleso (3) môže byť umiestnený reklamný nosič, smetný kôš, lavička alebo stojan na bicykle a motocykle.

MPK / Značky

MPK: E02D 29/14, E03F 5/04

Značky: vpust, kanálový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u5582-kanalovy-vpust.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kanálový vpust</a>

Podobne patenty