Stacionárna konštrukcia

Číslo patentu: U 5578

Dátum: 07.10.2010

Autori: Župa Peter, Hyža Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 28. 10. 2009 (13) Druh dokumentu Y 1(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 2. 9. 2010 (51) Int. Cl. (2010)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky F 24 J 2/42(33) Krajina alebo regionálna E 04 H 12/22 organizácia priority ÚRAD (43) lsátuľtrlkzěegejnseäía 7. 4. 2010 PRIEMYSIELNĚHO m ° VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 7. 10. 2010 Vestník UPV SR č. 10/2010(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 2. 9. 2010(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Maj itel GodenSUN Slovakia, s. r. o., Liptovský Mikuláš, SKčasť konštrukcie je tvorená betónovýmí dielcami poskladanými z betónových tvámic vyplnených liatym betónom,ktoré sú umiestnene na podklade bez potreby akéhokoľvek zásahu do podkladu, aoceľovou časťou, ktorá je tvorená oceľovým profilom zaliatym do betónovej časti, pričom k oceľověmu profilu pomocou dvojice plechových dielov súTechnické riešenie sa týka stacionámej konštrukcie, ktorou je riešený problém uchytenia fotovoltických panelov pri výstavbe solárnych elektrární, resp. uchytenie iných systémov využívajúcich slnečnú energiu ako sú solárne panely a pod.Nevýhodou stacionárnych konštrukcii používaných v súčasnej dobe je nutnosť ukotvenia týchto konštrukcii do zeme pomocou rozmemých betónových základov alebo iných kotvíacích prvkov, ktoré do značnej miery narušía miesto výstavby a vyžadujú projektovú prípravu v rozsahu stavebného diela.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje riešenie stacíonárnej konštrukcie, ktorej podstatou je,že betónová časť konštrukcie je tvorená betónovými dielcami poskladanými z betónových tvárnic vyplnených líatym betónom, ktoré sú umiestnene na podklade bez potreby akéhokoľvek zásahu do podkladu.Hlavnou podstatou technického riešenia je kombinácia jednoducho zostaviteľného betónového základu s mohutným oceľovým nosníkom zabezpečujúcim potrebnú pevnosť konštrukcie a ľahkých dierovaných proñlov umožňujúcich jednoduché a variabilné pripevnenie fotovoltických alebo iných panelov rôznych druhov,kde betónová časť nosnej časti konštrukcie je tvorená z betónovýrni dielcami vyplnenýrni liatym betónom,pričom oceľová časť je tvorená oceľovým profilom zaliatym do betónovej častí a k oceľovému proñlu sú pomocou dvojice plechových dielov, ktoré sú vybavené otvormi umožňujúcimí variabilne nastavenie sklonu fotovoltických alebo iných panelov, pripojené nosné profily ktoré sú vybavené otvormi umožňujúcími variabílne nastavenie úchytov pre fotovoltické panely. Výhodou riešenia stacionárnej konštrukcie podľa úžitkového vzoru je výstavba konštrukcie bez potreby kotvenia konštrukcie do zeme, rýchle a jednoduché odstránenievšetkých komponentov konštrukcie po ukončení jej používania a konkurencieschopnosť ekonomických nákladov.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch je zjednodušene zobrazený priklad vyhotovenia stacionárnej konštrukcie, kde na obr. 1 je zobrazene vyhotovenie stacionámej konštrukcie a na obr. 2 je zobrazený čelný pohľad na stacíonámu konštrukciu s pripevnenýrni horizontálnymi profilrní.Príklady uskutočnenia technického riešeniaStacíonáma konštrukcia je tvorená oceľovo - betónovým základom a dierovanými proñlrni slúžíacimi na upevnenie fotovoltických alebo iných panelov. Betónový časť 6 nosnej konštrukcia je tvorená betónovýrni dielcami 1 vyplnených liatym betónom 7. Do betónovej časti 6 je vložená oceľová časť 8 konštrukcie, ktorá je tvorená oceľovým profilom 2, ktorý tvorí hlavný nosný prvok oceľovej časti 8 konštrukcie. Na oceľový profil 2 je pripevnená dvojica plechových dielov 3, v ktorých sú vhodne navŕtané otvory určujúce konečný sklon fotovoltických panelov vzhľadom na horizont, ktorý je možný jednoducho menit vyvŕtanim viacerých otvorov pri výrobe plechových dielov 3. Dvojica plechových dielov 3 vytvára miesto pre upevnenie zvislého dierovaného proñlu 4, ktorý slúži na upevnenie horízontálneho díerovaného proñlu 5. Oceľovo - betónový základ je umiestnený vo vhodne zvolených vzdialenostiach (niekoľko - metrových odstupoch) v jednom rade tak, aby zabezpečovali dostatočnú pevnosť a tuhost konštrukcie a umožnili na zvisle dierovane profily 4 montáž horizontálnych díerovaných profilov 5 určených na montáž fotovoltických alebo iných panelov.Priemyselná využiteľnosť Stacíonárnu konštrukciu podľa úžitkového vzoru je možne využiť na ekonomicky efektívnu výstavbu so lárnych elektrární, pripadne umiestnenie ľubovoľného počtu fotovoltických panelov rôznych typov pre výrobu elektrickej energie s minimálnym zásahom do miesta inštalácie konštrukcie.l. Stacíonáma oceľovo - betónová konštrukcia, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že betónová časť (6) nosnej časti konštrukcie je tvorená betónovými dielcamí (l) vyplnenými liatym betónom (7), pričom oceľová časť (8) je tvorená oceľovým profilom (2) zalíatym do betónovej časti (6), pričom k oceľovému profilu (2) pomocou dvoj ice plechových dielov (3) sú pripojené nosné profily (4, 5).2. Stacionáma oceľovo - betónová konštrukcia podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že profily (4, 5) sú vybavené otvormi umožňujúcimi variabilne nastavenie úchytov pre fotovolticke alebo iné pane ly pričom plechové dielce (3) sú vybavené otvormi umožňujúcimi variabilné nastavenie sklonu fotovoltických alebo iných panelov.

MPK / Značky

MPK: E04H 12/22, F24J 2/42

Značky: stacionárna, konštrukcia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u5578-stacionarna-konstrukcia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stacionárna konštrukcia</a>

Podobne patenty