Liaty čokoládový potravinový výrobok s marshmallow

Číslo patentu: U 5577

Dátum: 07.10.2010

Autor: Balaban Meric

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

r (l l) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA,(22) Dátum podania prihlášky 1. 10. 2009 (13) Druh dokumentu y 1(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 2. 9. 2010 (51) Int. Cl. (2010)(31) Číslo prioritnej prihlášky 2008/09107(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 27. 11. 2008 A 23 G 3/00(33) Krajina alebo regionálna A 23 G 1/00 organizácia priority TR A 21 D 13/00 ÚRAD (43) Dátumkzverejnsćtľräía plšĺ/lłläžäy 7. 5. 2010, V UP Í PRIEMYSVELNEHO m ° VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 7. 10. 2010 Vestník UPV SR č. 0/2010(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 2. 9. 2010(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ BALABAN GlDA SANAYI VE TIC. A. S., Sakarya, TRLiaty čokoládový potravinový výrobok s marshmallowJe opísaný potravinový výrobok, ktorý pozostáva z liatej čokolády, ktorá tvorí vonkajšiu vrstvu a v ktorej je umiestnený marshmallow a v strede sa nachádza sušienka.Technické riešenie sa týka potravinových výrobkov obalených V čokoláde. Technické riešenie sa konkrétnejšie týka potravinových výrobkov obsahujúcich čokoládu, marshmallow a sušienku.V doterajšom stave techniky sa marshmallow, čo je mäkký, v ústach sa rozpúšťajúci sladký krém, prezentuje zákazníkovi V rôznych formách ako sladký potravinový výrobok. Je napríklad známa výroba potravinového výrobku umiestnením krému marshmallow medzi dve sušienky a následným obalením sušienok čokoládou.Medzi výrobkami podľa doterajšieho stavu techniky existujú aj výrobky obsahujúce vrstvu marshmallow na sušienke a čokoládový povlak okolo nich.Hlavným problémom pri tomto druhu výrobkov je, že podliehajú vysychaniu, obschýnaniu a strate chuti v dôsledku odlupovania, drobenia a praskania povrchu.V závislosti od usporiadania vrstiev a ich výrobnej metódy vykazujú uvedené výrobky podľa doterajšieho stavu techniky variabilitu v pomeroch zložiek, tiež sa nedosahuje stabilita v ich tvaroch a dochádza aj k rozdielom v ich chuti.Skladovateľnosť uvedených výrobkov je v porovnani s výrobkom podľa predloženého technického riešenia kratšia v dôsledku vysychanía a podobných problémov spomenutých vyššie.Dosahovanie stability v hmotnosti je pri výrobkoch podľa doterajšieho stavu techniky tiež slabé.Jedným z cieľov technického riešenia je zabezpečiť liaty čokoládový potravinový výrobok s marshmallow, ktorý má dlhšiu skladovateľnosť ako výrobky podľa doterajšieho stavu techniky, prekonaním problémov s vysychanim, obschýnanim, stratou chuti a podobne.Ďalším cieľom technického riešenia je poskytnúť liaty čokoládový potravinový výrobok s marshmallow,ktorého hmotnosť a tvar sú presnejšie stabilizované.Ďalším cieľom technického riešenia je poskytnúť liaty čokoládový potravinový výrobok s marshmallow v rôznych stabilizovaných tvaroch.Liaty čokoládový výrobok podľa technického riešenia pozostáva z liatej čokolády zvonka, plnky marshmallow zvnútra a sušienky V strede.Uskutočnenie výrobku podľa technického riešenia bude pochopiteľnej šie na základe pripojených obrázkov a očíslovaných častí.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 je perspektívny pohľad na rez potravinovým výrobkom podľa predmetného technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaObrázok l je perspektívny pohľad na rez potravinovým výrobkom podľa technického riešenia. Vonkaj šiu vrstvu výrobku predstavuje liata čokoláda 1. Vnútri liatej čokolády 1 sa nachádza marshmallow 2, čo je materiál so štruktúrou mäkkého krému. Marshmallow 2 je známy ako sladký krém vyrábaný šľahaním cukru a/alebo kukuričného sirupu, rozšľahaného vaječného bielka, želatíny, arabskej gumy a príchutí a vymiešaním týchto látok do špongiovej konzistencie. Marshmallow 2 v potravinovom výrobku podľa technického riešenia môže byť čistý, alebo môže obsahovať kakaové, banánové, jahodové, višňové a podobné arómy.Sušienka 3 sa nachádza v strede, V štruktúre marshmallow 2. Sušienka 3 použitá vo výrobku podľa technického riešenia môže byť čistá, alebo to môže byť sušienka 3 s rôznymi príchuťami, napriklad kakaovou,orechovou atď.Hoci v doterajšom stave techniky existujú potravinové výrobky podobné predmetnému technickému riešeniu s troma zložkami (čokoláda, marshmallow a sušienka), potravinový výrobok podľa technického riešenia využíva liatu čokoládu l ako hlavný nosný skelet. Naproti tomu vo výrobkoch podľa doterajšieho stavu techniky je marshmallow umiestnený bud na sušienke alebo medzi dvoma sušienkami, čo znamená, že ako nosný skelet sa v týchto prípadoch využíva sušienka. V dôsledku toho, keďže nosným skeletom je sušienka,nie je možné neobmedzene meniť pomery zložiek. Pomer zložiek sa nemôže zmeniť napríklad v prospech marshmallow na úkor sušienky, pretože nosným skeletom je sušienka. Naproti tomu v prípade potravinového výrobku podľa predloženého technického riešenia, keďže marshmallow 2 a sušienka 3 sú umiestnené vnútri liatej čokolády 1 a sušienka 3 je v strede, pomer sušienky 3 voči marshmallow 2 možno meniť podľa potreby a možno získať rôzne výrobky rôznych foriem a chutí.Keďže sušienka sa v porovnaní s čokoládou v tomto technickom riešení vyrába so širokými toleranciami a keďže nosnou kostrou je liata čokoláda l, pomocou technického riešenia možno získat výrobky s presnejšími tvarrni v porovnaní s tými, ktoré patria do doterajšieho stavu techniky. Hlavným dôvodom mäkkosti marshmallow, čo je atraktívnou vlastnosťou marshmallow, nie je len jeho nízka hustota, ale aj jeho pomerne vysoký obsah vody. Naproti tomu sušienka je potravinovým výrobkom s pomeme menším obsahom vody. V uvedených výrobkoch podľa doterajšieho stavu techniky, t. j. potravinových výrobkoch, kde je marshmallow medzi dvoma sušienkami alebo na jednej sušienke, je prenos vody z marshmallow do sušienky nevyhnutný počnúc momentom výroby až do dosiahnutia rovnovážnej vlhkosti. V dôsledku tohto prenosu vody sušienka expanduje a mení sa jej veľkosť. V závislosti od toho, keďže v týchto výrobkoch je nosným skeletom sušienka, mení veľkosť aj celý výrobok. Stabilita veľkosti je teda V týchto výrobkoch Oslabená. V potravinovom výrobku podľa predloženého technického riešenia je marshmallow 2 umiestnený celkom vnútri liatej čokolády 1 a sušienka 3 je umiestnená v strede. Je tu teda príležitosť ponechať v liatej čokoláde 1 medzeru v požadovanom rozsahu. Ako už bolo spomenuté skôr, nosným skeletom tohto výrobku je liata čokoláda l. Preto expanzia a zmeny veľkosti výrobku v dôsledku prenosu vody z marshmallow 2 do sušienky 3 budú kompenzovane touto medzerou vo výrobku podľa predloženého technického riešenia. Sila pôsobiaca na liatu čokoládu 1 zvnútra v dôsledku expanzie bude tiež eliminovaná. Takto sa získa výrobok lepšej veľkostnej stability.Čokoládu možno v porovnaní so sušienkou vyrábať V najrôznejších tvaroch. Keď je nosnou kostrou liatej čokolády 1, ako je to v predloženom technickom riešení, výrobok možno získať v takmer nekonečnom počte tvarov, napríklad štvorboký hranol, trojboký hranol, valec a podobne.Ako už bolo spomenuté, hlavným dôvodom mäkkosti marshmallow je, že má pomeme vysoký obsah vody. Na druhej strane, ak sa marshmallow neuchováva vo vhodných podmienkach, stráca svoj obsah vody a prechádza do krehkého, chrumkavého stavu. Atraktívna vlastnosť marshmallow 2 sa v tomto prípade stráca. Pri výrobkoch podľa doterajšieho stavu techniky aj pri výrobku podľa predloženého technického riešenia čokoláda, keďže predstavuje vonkajšiu vrstvu, pôsobí ako bariéra proti strate vody z výrobku do okolia a slúži na zachovanie vlhkosti, mäkkosti, čerstvosti a chuti výrobku. Čím dlhší je prenos tejto vody, tým dlhšia je skladovateľnosť. Bariérová funkcia liatej čokolády 1 závisí od neprítomnosti prasklín vo svojej štruktúre. Ak má liata čokoláda 1 na povrchu praskliny, stratí svoju funkciu bariéry rovnako ako roztrhnutý obal. Pri výrobkoch podľa doterajšieho stavu techniky, keďže nosným skeletom je sušienka, čokoláda je na túto sušienku nalepená. Keď sušienka expanduje v dôsledku prenosu vody z marshmallow, čokoláda môže nevydržať túto zmenu veľkosti a v jej štruktúre sa objavia praskliny a trhliny. Môže dokonca dôjsť aj k odlupovaniu čokolády. To vedie k tomu, že čokoláda stratí svoju vlastnosť bariéry a výrobok stratí vlhkosť a vyschne. Na druhej strane vďaka medzere podľa predloženého technického riešenia expanzia sušienky 3 neovplyvní štruktúru liatej čokolády 1 a stabilita výrobku sa zachová. Vonkajšia liata čokoláda 1 nepodlieha praskaniu a odlupovaniu a zachováva si svoju štruktúru, čím sa získa stabilnej ší výrobok s dlhšou skladovateľnosťou.1. Potravinový výrobok, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z liatej čokolády (l), ktorá tvorí vonkajšiu vrstvu a v ktorej je umiestnený marshmallow (2) a v strede sa nachádza sušienka (3).2. Potravinový výrobok podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že marshmallow (2) je čistý alebo obsahuje najmä kakaové, banánové, jahodové, višňové arómy.3. Potravinový výrobok podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sušienka (3) je čistá alebo obsahuje najmä kakaové, orechové príchute.

MPK / Značky

MPK: A23G 1/00, A23G 3/00, A21D 13/00

Značky: výrobok, liaty, čokoládový, marshmallow, potravinový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u5577-liaty-cokoladovy-potravinovy-vyrobok-s-marshmallow.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Liaty čokoládový potravinový výrobok s marshmallow</a>

Podobne patenty