Zariadenie na využitie prúdenia plynov a kvapalín

Číslo patentu: U 5525

Dátum: 07.09.2010

Autori: Milata Milan, Šilhavý František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 5 5 2 5(22) Dátum podania prihlášky 12. 11. 2009 (13) Druh dokumentu yl(Z 4) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 27. 7. 2010 (51) Int. Cl. (2010)(31) Číslo priorimej prihlášky PUV 2009-21111(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 15. 4. 2009 F 03 D 3/00(33) Krajina alebo regionálna F 03 D 1 1/00 organizácia priority CZ F 03 B 17/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 4. 2010ÚRAD V i r R . PRIEMYELNÉHO estnik UPV S č 4/2010 VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápiseSLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 7. 9. 2010 v Vestník UPV SR č. 9/2010(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 27. 7. 2010(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Zariadenie na využitie prúdenia plynov a kvapalín(57) Anotácia Zariadenie je tvorené rotorom (l), na ktorého ramenách sú otočne upevnené najmenej dve dosky (2), ktoré sú pomocou synchronizácie (3) spojené so smerovým vetemíkom(4), pričom rotor (l) a smerový vetemik (4) sú otočne uložené na nosnej osi (5).Technické riešenie sa týka zariadenia na využitie prúdenia plynov a kvapalín ktoré využíva kinetickú energiu prúdu plynu alebo kvapaliny a prevádza ju na otáčavý pohyb určený na pohon rôznych zariadení,najmä na výrobu elektrickej energie.Sú známe rôzne riešenia malých elektrární využívajúcich energiu vody alebo vetra, pracujúcich väčšinou na princípe kolies alebo lcridiel s rôznym počtom plôch alebo vrtúľ. Tieto technické zariadenia sú využívané obzvlášť v miestnych pomeroch s nižším, pripadne stredným výkonom. Niektoré konštrukcie týchto zariadení sú zhotovené ako vetemé turbiny s väčším počtom, väčšinou ovládateľných, respektíve ovládaných lopatiek. Ďalej sú známe vrtuľové konštrukcie s rôznym počtom listov, tieto konštrukcie bývajú upevnené na vrcholoch stožíarov. Požiadavky na zaistenie správnej orientácie voči vetru, pripadne vodnému toku bývajú zaisťované rôzne, rovnako tak požiadavka na zaisťovanie stálosti otáčok rotoru zariadenia.Riešenie uvedených požiadaviek je zaisťované rôznym spôsobom, obzvlášť sa používajú automatické systémy regulácie veľkosti aktívnej plochy listov. Rovnako zaisťovanie správnej orientácie zariadenia voči vetru, prípadne vodnému toku je vykonané pomeme zložitýmí a nákladnými spôsobmi. V tejto oblasti sú tiež využívané skúsenosti z leteckého priemyslu, sú to väčšinou zložité a pomeme nákladné zariadenia.V súčasnosti sú v prevádzke rôzne, konštrukčne rozdielne riešenia. Vzhľadom na technickému riešenie podľa prihlášky sú tieto staršie riešenia náročné na výrobu a inštaláciu, alebo nemajú dostatočnú účinnosť,alebo sú závislé na nastavení k smeru prúdenia.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na využitie prúdenia plynov a kvapalín ktoré využíva kinetickú energiu prúdu plynu alebo kvapaliny a prevádza ju na otáčavý pohyb určený na pohon rôznych zariadení, najmä na výrobu elektrickej energie.Podstata tohto technického riešenia je v zariadení ktoré pracuje na princípe odporu obtekaného telesa. Doska nastavená kolmo na smer prúdenia má podstatne vyšší koeficient odporu (Cx) ako doska nastavená v smere prúdenia. Nastavenie dosiek vykonáva synchronizácia ktorá je spojená so smerovým vetemíkom. Tento smerový vetemík určuje optimálny smer nastavenia dosiek a tým aj maximálnu účinnosť zariadenia. Dosky je možné vyrobiť z rôznych materiálov, kompozícii, plastu alebo kovu.Uvedené zariadenie sa skladá z rotora na ktorého ramenách sú otočne upevnené dosky. Tieto dosky sú pomocou synchronizácie spojené so smerovým vetemíkom, ktorý zaisťuje správne polohy dosiek na smer prúdenia. Celé zariadenie je otočne uložené na nosnej osi, ktorá môže byť v ľubovoľnej polohe, vždy však kolmo na os prúdenia.Počet dosiek musi byť viac ako jedna vzhľadom na dynamické vyváženie a rovnomemost chodu zariadenia.Synchronizácia je nastavená v pomere 1 2 na smerový vetemík, to znamená že za jednu otáčku rotora sa doska otočí len o 180 °. Uskutočnenie môže byť technicky vyhotovené rôznym spôsobom, napr. reťazou,ozubeným remeňom, kužeľovým súkolesím, ozubenýrni kolesami a pod.V porovnaní s ostatnými systémami, kde sa využíva rozdiel koeficientu odporu Cx, je účinnost tohto zariadenia vyššia, pretože využíva pomocou synchronizácie najväčšieho možného rozdielu koeficientu odporu. Pomocou jednoduchej a plynulej synchronizácie otáčania dosiek, oproti systémom s preklápacímí lopatkami,vykazuje pri prevádzke tiež nízku hladinu hluku.Zariadenie je možné využiť hlavne v lokalitách ktoré sú mimo dosah elektrickej siete napr. pohon zavlažovacich čerpadiel, ohrev TUV, pohon rôznych strojov, a pod.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom zobrazuje obrázok č. l zariadenie podľa technického riešenia v bokoryse a na obrázku č. 2 a 3 potom uvedené zariadenie v rôznej polohe dosiek.Technické zariadenie, podľa obr. l, 2 a 3, sa skladá z rotora 1 na ktorého ramenách sú otočne upevnené dosky 2. Tieto dosky sú pomocou synchronizácia 3 spojené so smerovým vetemíkom 4, ktorý zaisťuje správne polohy dosiek na smer prúdenia. Celé zariadenie je otočne uložené na nosnej osi 5, ktorá môže byť V ľubovoľnej polohe, vždy však kolmo na os prúdenia.Počet dosiek musi byť viac ako jedna (2,3,4,5,6,7, X) vzhľadom na dynamické vyváženie a rovnomernosť chodu zariadenia, v uvedenom príklade uskutočnenia sú tri dosky.synchronizácia je nastavená v pomere l 2 na smerový vetemík, za jednu otáčku rotora sa doska otočí o 180 °. Technické uskutočnenie môže byt riešené rôznym spôsobom, napr. reťazou, ozubeným remeňom, kužeľovým súkolesím, ozubeným kolesom a inými ekvivalentmi.Zariadenie na využitie prúdenia plynov a kvapalín, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je tvorené rotorom (l), na ktorého ramenách sú otočne upevnené najmenej dve dosky (2) ktoré sú pomocou synchronizácie (3) spojené so smerovým vetemíkom (4), pričom rotor (l) a smerový vetemík (4) sú otočne uložené na nosnej osi (5).

MPK / Značky

MPK: F03B 17/00, F03D 3/00, F03D 11/00

Značky: zariadenie, prúdenia, kvapalín, plynov, využitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u5525-zariadenie-na-vyuzitie-prudenia-plynov-a-kvapalin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na využitie prúdenia plynov a kvapalín</a>

Podobne patenty