Bariérový lapač na infikovanie odchyteného hmyzu

Číslo patentu: U 5426

Dátum: 07.04.2010

Autori: Ujhelyiová Liana, Varkonda Štefan, Nesrsta Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 3. 6. 2009(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 1. 3. 2010(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD (43) Dátum zverejnenia prihlášky 5. ll. 2009, Vestník UPV SR c. 11/2009 PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 7. 4. 2010 Vestník UPV SR č. 4/2010(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 1. 3. 2010(52) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihláškyBariérový lapač na infrkovanie odchyteného hmyzuTechnicke riešenie sa týka bariérového lapača (l) podkôrneho adrevokazného hmyzu, navnadeného feromónovým odparníkom na inflkovanie hmyzu entomopatogěnom. Podstata tohto technickeho riešenia spočíva v tom, že bariérový lapač (l) má na lieviku (11) upevnenú čiastočne uzavretú prídavnú nádobu (2). Vdne tejto prídavnej nádoby (2) je otvor so sieťkou (22), cez ktorý odteká prípadná zrážková voda. Prídavná nádoba (2) je na bočných stenách vybavená otvormi (21) na voľný návrat hmyzu do prostredia a súčasne na úrovni otvorov (21) vymeniteľným falošnýun dnom (23) s nosičom spór entomopatogéna. Vložka je umiestnená nad dnom prídavnej nádoby (2), aby neprišla do styku s vlhkosťou a aby odchytený hmyz padal z lievika(l l) na jej povrch. Pri pohybe po povrchu vložky smerom k otvoru dochádza ku kontaktu škodcu s patogénnom a infekcii. Výhodným riešenímje, akjc bariérový lapač (l) podľa technického riešenia súčasťou sústavy, ktorá ďalej obsahuje najmenej jeden výhodne dva navnadene barićrové lapače na klasický odchyt podkôrneho a drevokazného hmyzu, ktoré takto spolu tvoria zostavu TRIO (ECOTRAP TRIO).Technické riešenie sa týka bariérového lapača podkôrneho a drevokazného hmyzu, navnadeného feromónovým odpamíkom, v úprave umožňujúcej infikovanie odchyteného hmyzu entomopatogénom.Doteraj ší stav technikyPodkôrny a drevokazný hmyz čeľade Scolytídae je vážnym škodlivým činiteľom lesných porastov najmä pre súčasnú tendenciu ku kalamitnému premnoženiu. Jednou z metód boja proti týmto škodcom je využitie druhovo špecifických feromónov a lapačov na jeho odchyt. Jedným z komerčne využívaných lapačov je výrobok ECOTRAP.Entomopatogénne mikroorganizmy spôsobujú ochorenia rôznych druhov hmyzu, ktoré vedú k jeho úhynu. Toto sa využíva aj komerčne v ekologicky prij ateľnej ochrane rastlín proti škodlivćmu hmyzu. Komerčné preparáty entomopatogénov sú formulované do aplikačnej formy umožňujúcej ich praktické použitie. Ako účinný organizmus využívajú entomopatogénne huby napr. Beauveria sp., Metarhizium sp., Paecilomyces sp. Tieto entomopatogénne huby nie sú druhovo špecifické a sú virulentné aj pre Scolytidae.Známe sú pokusy na využitie húb na zníženie populácie podkômeho a drevokazného hmyzu pri ochrane lesa.Časť experimentov sa zakladala na plošnej aplikácií entomopatogéna postrekom na ležiace lapáky, porastovć steny, vyskúšala sa aj letecká aplikácia. Táto metóda nesie vážne riziká pre necieľovú a užitočnú entomofaunu. Z hľadiska pôsobenia na cieľovú skupinu škodcov nie sú dostatočne účinne vzhľadom na jeho životný cyklus.Ako východisko sa preverovala metóda, pri ktorej sa pomocou špecifického feromónu priláka do lapača cieľový škodca, kde sa infikuje a následne vypusti do prostredia.Najväčším problémom je zabezpečiť pre spóry patogénu vhodné prostredie, v ktorom by boli dostatočne perzistentné, čiastočne chránené pred vplyvmi vonkajšieho prostredia a v ktorom by bol zabezpečený dostatočný infekčný tlak, t. j. kontakt s cieľovým hmyzom.Riešením problémov zhmutých vyššie sa zaoberá bariérový lapač podkôrneho a drevokazného hmyzu,navnadený feromónovým odpamíkom, v úprave umožňujúcej infikovanie hmyzu entomopatogénom. Podstata tohto technického riešenia spočíva vtom, že namiesto pôvodnej pasce má barićrový lapač na lieviku upevnenú čiastočne uzavretú prídavnú nádobu. V dne tejto prídavnej nádoby je otvor so sieťkou, cez ktorý odteká prípadná zrážková voda. Prídavná nádoba je na bočných stenách vybavená otvormi na voľný návrat hmyzu do prostredia a súčasne na úrovni otvorov, vymeniteľným falošným dnom s nosičom spór entomopatogéna.Vložka je umiestnená nad dnom prídavnej nádoby, aby neprišla do styku s vlhkosťou a aby odchytený hmyz padal z lievika na jej povrch. Pri pohybe po povrchu vložky smerom k otvoru dochádza ku kontaktu škodcu s patogénom a infekciou.Výhodným riešením je, ak je bariérový lapač podľa technického riešenia súčasťou sústavy, ktorá ďalej obsahuje najmenej jeden výhodne dva navnadené bariérové lapače v úprave na klasický odchyt podkômeho a drevokazného hmyzu, ktoré takto spolu tvoria zostavu TRIO (ECOTRAP TRIO).Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej bližšie opísané pomocou neobmedzujúcich príkladov uskutočnenia a bližšie znázornené pomocou výkresu, na ktorom na obr. 1 je schematicky, v pohľade zhora znázomená úprava barićrového lapača podľa technického riešenia, na obr. 2 v pohľade zhora schematicky znázornená prídavná nádoba na infikovanie zachytávaného hmyzu a na obr. 3 je znázornený detail falošného dna s plastovou vaničkou.Príklad l Plastová vanička 231 naplnená komerčným prípravkom Boverol obsahujúcim spóry Beauveria sp. sa umiestnila na falošné dno 23 prídavnej nádoby 2, V dne ktorej je otvor so sieťkou 22, pripevnenej na lievik11 lapača ECOTRAP navnadcnćho odparníkom s obsahom príslušných feromónov. Odchytený hmyz padá do vaničky 231 a pri pohybe smerom von z pasce zachytáva na povrchu tela spóry mikroorganizmu. Bočné otvory 21 V prídavnej nádobe 2 umožňujú jeho odlet do prostredia.Príklad 2 Na dno plastovej vaničky 231 v bariérovom lapači 1 ako v príklade l bola umiestnená vložka z hydrofóbnej textílie napustená spórami Beauveria sp.Trojica lapačov ECOTRAP sa inštalovala do zostavy TRIO. Stredný bariérový lapač 1 mal úpravu podľa technického riešenia opísanú v príklade 1 pričom boli použité spóry B. bassiana. Oba krajne lapače slúžili na klasický odchyt podkômeho a drevokazného hmyzu.1. Barićrový lapač podkômeho a drevokazného hmyzu, navnadený feromónovým odpamíkom, na infikovanie hmyzu entomopatogénom, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že má na lieviku (11) upevnenú čiasročne uzavretú prídavnú nádobu (2), v dne ktorej je otvor so sieťkou (22), pričom táto prídavná nádoba (2) je na bočných stenách vybavená otvormi (21) na voľný návrat hmyzu do prostredia a na úrovní otvorov (21) vymeniteľným falošným dnom (23) s nosičom spór entomopatogéna.2. Bariérový lapač podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nosičom spór je plastová vanička (231) s vymeniteľnou vložkou z hydrofóbnej textílie nasýtenou spórami entomopatogéna.3. Bariérový lapač podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že entomopatogénom sú ento» mopatogénne huby ako Beuaveria sp., Metarhizium sp., Paecilomyces sp.4. Zostava lapačov podkôrneho a drevokazného hmyzu, zahŕňajúca najmenej jeden lapač na klasický odchyt podkômeho a drevokazného hmyzu, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že ako svoju súčasť ďalej obsahuje najmenej jeden bariérový lapač podľa nárokov 1 až 3.

MPK / Značky

MPK: A01M 1/00

Značky: hmyzu, bariérový, infikovanie, lapač, odchyteného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u5426-barierovy-lapac-na-infikovanie-odchyteneho-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bariérový lapač na infikovanie odchyteného hmyzu</a>

Podobne patenty