Zostava na kontinuálny celosezónny odchyt podkôrneho a drevokazného hmyzu

Číslo patentu: U 5217

Dátum: 06.08.2009

Autor: Varkonda Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 14. 7. 2008 Dátum nadobudnutiaúčinkov úžitkového vzoru 24. 6. 2009 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 5. 3. 2009 Vestník UPV SR č. 3/2009Vestník UPV SR č. 8/2009Dátum zápisu a sprístupnenía úžitkového vzoru verejnosti 24. 6. 2009 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyNázov Zostava na kontinuálny celosezónny odchyt podkôrneho a drevokazného hmyzuZostava pozostáva z lapača (l) vybaveného zbemým lievikom (3) aodparovačom (2) s celosezónnym účinkom, ku kónickćmu dnu (31) zberného lievika (3) je odnímateľne upevnené flexibilné. pasca (4) zmateriálu odolávajúceho poveternostným zmenám, ktorá je na svojom druhom konci zapustené a zakotvená do terénu.Technicke riešenie sa týka zostavy na odchyt podkôrneho drevokazného hmyzu v úprave na celosezónny odchyt.Doteraj ší stav technikyV súčasnosti vyrábané a v praxi používané lapače na odchyt podkômeho a drevokazného hmyzu vyžadu 10 jú počas sezóny pravidelnú kontrolu, najmenej raz za 14 dní, ďalej odstraňovanie uloveného hmyzu z pasce a jeho likvidáciu a najmenej jednu výmenu feromónového odpamíka, napríklad odparník podľa UV č. 4570(PÚV 5037-2006) a jeho nahradenie novým. Tento postup je náročný na obsluhu a to nielen z hľadiska časového, z hľadiska nákladov ale tiež kvalifikácie obsluhy. Zanedbanie alebo vynechanie ktoréhokoľvek z týchto opatrení môže viesť ku katastrofálnym dôsledkom,15 k premnoženiu škodcov a následným ekonomickým a ekologickým škodám. Cieľom technického riešenia je eliminovať uvedené nedostatky vyplývajúce zo súčasnej praxe.Podstata technického riešenia 20Uvedenú úlohu rieši zostava na kontinuálny celosezónny odchyt podkômeho a drevokazného hmyzu pozostávajúca z lapača vybaveného zbemým lievikom a odparníkom s celosezónnym účinkom.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že ku kónickému dnu zbemého lievika je odnímateľne upevnená flexibilná pasca, ktorá je pri aplikácii lapača V mieste jeho pôsobnosti zapustená do terénu pod la 25 pačom a zakotvená udupaním okolitej zeminy. Flexibilnú pascu výhodne tvorí flexibilné rúra z materiálu odolného voči povetemostným zmenám, napríklad flexibilné plastová níra.Kombinácíou celosezónneho odparníka, pri ktorom zásoba feromónu postačuje v lapači na celú vegetačnú sezónu t. j. najmenej na 140 až 150 dní v kombinácii s lapačom uvedenej zostavy sa odstraňuje potreba pravidelnej kontroly a odstraňovaní a likvidácie úlovkov. Nie je potrebná výmena odparníka. Po skončení se 30 zóny sa celkový úlovok mŕtveho hmyzu zhromaždený v spodnej časti tlexibilnej pasce zlikviduje a zahrnie zeminou pri demontáží lapača.Pri zachovaní požadovanej účinnosti aplikovaného lapača sa takouto úpravou podstatne zníži doterajšia ekonomická náročnosť odchytu podkômeho a drevokazného hmyzu.35 Prehľad obrázkov na výkresochNa pripoj enom výkrese je na obr. 1 schematicky znázornený rez zostava/podľa technického riešenia.40 Príklad uskutočnenia technického riešeniaPríklad l Zostavu na kontinuálny celosezónny odber podkômeho a drevokazného hmyzu tvorí lapač 1, napríklad 45 lapač komerčne dostupný pod názvom ECOTRAP® a celosezónny odparník 2 vo forme ampuly, napríklad odparník podľa UV č. 4570 (PUV 5037-2006), alebo akýkoľvek jeho ekvivalent. Flexibilná pasca 4 tvorená flexibilnou plastovou rúrou je odnímateľne upevnená ku kónickému dnu 31 zbemého lievika 3 a na druhom konci zapustená do zeme pod lapačom. Takáto zostava je vhodná na celosezónny odchyt podkôrneho a drevokazného hmyzu. 501. Zostava na kontinuálny celosezónny odchyt podkôrneho a drevokazného hmyzu, pozostávajúca z lapača vybaveného zbemým licvikom a odparníkom s celosezónnym účinkom, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že ku kónickému dnu (31) zberného lievika (3) je odnímateľne upevnená flexibilné pasca (4) z materiálu odolávajúceho poveternostným zmenám, ktorá je na svojom druhom konci zapustená a zakotvená do terénu.2. Zostava podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že flexibilnou pascou (4) je flexibilná plastová rúra.

MPK / Značky

MPK: A01M 1/00

Značky: drevokazného, hmyzu, zostava, odchyt, celosezónny, podkôrneho, kontinuálny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u5217-zostava-na-kontinualny-celosezonny-odchyt-podkorneho-a-drevokazneho-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zostava na kontinuálny celosezónny odchyt podkôrneho a drevokazného hmyzu</a>

Podobne patenty