Elektrická kyslíkovo-vodíková zváračka

Číslo patentu: U 5013

Dátum: 05.02.2008

Autor: Popovič Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 219-2006 Dátum podania prihlášky 20. 10. 2006Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 28. 12. 2007Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityVestník UPV SR č. 2/2008úžitkového vzoru verejnosti 28. 12. 2007 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka elektrickej kyslíkovo-vodíkovej zváračky na zváranie plameňom, hlavného dielu elektrolyzéra zo zvýšeným výkonom.Doteraj ší stav technikyV praxi sa používali na zváranie plameňom tlakové nádoby s priamym vývodom cez hadice na zvárací horák. Elektrické plynové zváračky prvých typov mali dva elektrolyzéry a potom zdokonalený typ s jedným elektrolyzérom. Na dosiahnutie väčšieho výkonu nastáva aj zmena v konštrukčnom riešení elektrolyzéra. Z dôvodov prevádzkovej bezpečnosti a statiky sa volili materiály na dosiahnutie prevádzkovej výkonnosti. V praxi používané elektrické plynové zváračky mali klasické elektrické zapojenie cez viacpólový spínač na usmerňovač istené mikrospĺnačrni. Potom sa prikročilo k automatizácii cez zapojenie tyristorom na usmerňovač a tak isto boli istené rnikrospínačom cez terrnostatický spínač teploty, Podstata technického riešeniaElektrolyzér zo zvýšeným výkonom predstavuje najdôležitejší diel zváračky. Pri montáži najdôležitejšieho a najprácnejšieho dielu elektrickej plynovej zváračky elektrolyzéra zo zvýšeným výkonom sa za najväčší dôraz predpokladalo usporiadanie predných bočnic. Ďalej pri zostavovaní elektrolyzéra zo zvýšeným výkonom t. j. skladaní elektród a krúžkov sťahovaním svorníkrni na konečnú zostavu vznikali nežiaduce deformujúce sily. Preto sa na vymedzenie a ístenie celého dielu elektrolyzéra použili vymedzovacie istiace príruby. Ne jednej z bočných dosiek sú dva otvory, jeden na plnenie elektrolytom a druhý na vývod plynov kyslíka a vodíka. Na dosiahnutie prevádzkovej spôsobilosti a bezpečnosti elektrolyzćra so zvýšeným výkonom je v osadení bočnej dosky priehľadné plexisklo. Hlavným cieľom tohto technického riešenia bolo zdvojnásobenie výkonu elektrickej plynovej zváračky.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázornený priečny rez A-A elektrolyzérom. Na obr. 2 je znázomený priečny rez B-B elektrolyzérom. Na obr.3 je znázornený priečny rez C-C elektrolyzérom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa priloženom výkrese kde na obr. l je zobrazené v priečnom reze A-A usporiadanie ľavej bočnej dosky 3 s plniacim otvorom 1 elektrolytu, výstupným otvorom 2 na vývod plynov ku plexisklu 4,knižku 6 a elektródy 5. Vysústmžilo sa osadenie do bočnej dosky na priemer 150 mm podľa osadzujúceho krúžku ku bočnici. Priemer bočných dosiek bol zväčšený z 150 na 195 mm. Zabezpečenie proti deformujúcim vodorovnýrn silám vznikajúcich pri zväčšenom objeme zabezpečujúcich polohu a statiku.Na ďalšom zobrazení na obr. 2 v priečnom reze B-B je zobrazené vymedzenie a ístenie celého dielu istiacou prírubou 7, elektródou 5 a krúžkarni 6, ktoré zamedzujú pôsobeniu vodorovných a zvislých pôsobiacich na zdeforrnovanie zabezpečujúce statiku a vzájomnú polohu.Na poslednom zobrazení obr. 3 kde v priečnom reze C-C je zobrazená pravá sťahovacia bočná doska 8, ku plexisklu 4 a krúžkom 6. Pri zložení pôsobia na celý diel vodorovné deformujúce sily sťahovacia bočná doska 8 zabezpečuje vzájomnú polohu a statiku. Znížením článkov zo 112 na 54 článkov a zvýšením hrúbky krúžkov zo 6 mm na 12 mm sa prejavilo na zvýšení napätia v článku zo 4,642 V na 9,629 V. To spôsobilo pri maximálnom zaťažení odberu prúdu 10 A zrýchlenie procesu elektrolýzy čiže rozkladu na kyslík a vodík v 1,85 násobku pôvodného výkonu.Práca s prístrojom elektrickou kyslíkovo-vodíkovou zváračkou na zváranie kovových materiálov plameňom. V praxi používaná na zváranie plechov od hrúbky 0,2 až do 3 mm. Teplotu plameňa môžeme tak isto úspešne používať pri kalení a cementovaní drobných súčiastok.Elektrická kyslíkovo-vodílmvá zváračka, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje ľavú bočnú dosku (3) s otvorom (1) na plnene elektrolytu, otvorom (2) na vývod plynov (2) a pravú bočnú dosku (8) na istenie a sťahovanie polohy, stability plexiskla (4), krúžkov (6) a elektród (5), pričom ďalej obsahuje vymedzovaciu prírubu (7) na isteníe polohy, stability medzi krúžkami (6) a elektródamiŘŇL KVM GŇNL NWNA xhřštiš 34 h SMNS UN.

MPK / Značky

MPK: B23K 5/00

Značky: zváračka, elektrická, kyslíkovo-vodíková

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u5013-elektricka-kyslikovo-vodikova-zvaracka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrická kyslíkovo-vodíková zváračka</a>

Podobne patenty