Tester, najmä na plynové zariadenia a inštalácie

Číslo patentu: U 5012

Dátum: 05.02.2008

Autori: Němec Milan, Ondráš Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 23. 10. 2002 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia fičinkov úžitkového vzoru 21. 12. 2007 (Sl) Im C 11 (2006)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky F 1,7 D 3/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD , , PRIEMYSELNÉHO (45) Datum oznamema 0 zapise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 5. 2. 2008 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č. 2/2008(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 21. 12. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v pripade odbočen ia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTester, najmä na plynové zariadenia a inštalácieTechnické riešenie sa týka testeru, najmä na preskúšavanie funkcie domových regulátorov tlaku plynu a overovania tesnosti domových plynových inštalácií.Známe regulatory plynu, najmä domové sú konštruované a nastavené na určitú hodnotu vstupného a výstupného pretlaku plynu. Súčasťou regulátora tlaku plynu je aj zabezpečovacie zariadenie nastavené výrobcom na tlakové tolerancie nad a pod hodnotu stanoveného prevádzkového pretlaku plynu.Zabezpečovacie zariadenie regulátora plynu istí plynové potrubie, plynomer a plynové spotrebiče inštalované za regulátorom tlaku plynu proti poškodeniu vplyvom zvýšeného pretlaku plynu, respektíve proti poklesu tlaku a zhasnutiu plameňov spotrebičov. Lehoty vykonávania prevádzkových preskúšavaní domových regulátorov tlaku plynu a tesnosti domových plynových inštalácií predpisujú právne a technické predpisy. Na skúšanie funkcie domových regulátorov plynu a ich zabezpečovacích zariadení sú známe sklenené U-tlakomery. Tlakovanie potrubia sa pritom vykonáva ústami obsluhy pomocou hadičky pripojenej na kohút, inštalovaný na plynovom potrubí.Nevýhodou sklenených U-tlakomerov je možnosť ich ľahkého poškodenia rozbitím rúrky a manipulácia v teréne pri vykonávaní skúšok.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje tester, najmä na plynové zariadenia a inštalácie podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo základného telesa, v ktorom je uložená zostava s ventilom a ku ktorému je upevnený vyhodnocovací tlakomer i tlakový balón so sústavou ventilkov.K základnému telesu je tiež prostredníctvom meracích hadičiek prepojené kanylové ústrojenstvo, ktoré obsahuje na zadnej strane pripojovaciu koncovku a na prednej strane je zakončené meracou kanylou, vedenou cez jej vnútorný otvor, v ktorom je umiestnená gumová tesniaca hadička.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je ozrejmené na priloženom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje pohľad na celkovú zostavu testera V reze.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrístroj Manotest tvorí kompaktnú jednotku, ktorá pozostáva z vlastného meracieho zariadenia, pripojeného dvomi meracími hadičkarni a z koncovky (pozri obr. l). Na pripojenie Manotestu slúži pripojovacia prevlečná matica s kanylou. Po uzatvorení uzáveru pred regulátorom tlaku plynu a uzáveru za plynomerom,nasadí a dotiahne sa prevlečná matica na ventilček, nastaví sa ovládacie kolečko na Manoteste na príslušnú hodnotu označenú ryskou a stláčaním balóna sa natlakuje potrubie na požadovanú hodnotu tlaku. Hodnota tlaku sa kontroluje na tlakomeri. Tlakovanie sa vykonáva ručne stláčanim balóna. Po natlakovani potrubia na prevádzkovú hodnotu tlaku, uvedenie sa domový regulátor do prevádzky. Nastavením ovládacieho kolečka Manotestu na príslušnú rysku, zníži sa tlak v potrubí za regulátorom tlaku plynu na hodnotu, pri ktorej dôjde k uzatvoreníu bezpečnostného uzáveru regulátora tlaku plynu. Tým sa vykoná kontrola funkcie bezpečnostného uzáveru regulátora tlaku plynu na pokles. Postup sa opakuje pri kontrole poistného ventilu regulátora a na uzatvorenie bezpečnostného uzáveru pri zvýšení tlaku za regulátorom.Funkcia skúšobného prístroja Manotest spočíva v postupnom tlakovaní, resp. odtlakovaní plynovej inštalácie vymedzenej (pozri schému)10 uzáverom pred regulátorom tlaku plynu,20 kontrolným ventilčekom, 30 uzáverom za plynomeromProces tlakovania spočíva V postupnom natlakovaní skúšaného zariadenia pomocou tlakovacieho balóna a sledovania jednotlivých hodnôt tlaku zabudovaným tlakomerom.l. Tester, najmä na plynové zariadenia a inštalácie, v y z n a č u j ú c í s a t ý m , že pozostáva zo 10 základného telesa (3), V ktorom je uložená zostava s ventilom (2) a ku ktorému je upevnený výhodnocovací tlakomer (4) i tlakovací balón (1) so sústavou ventilkov a tiež prostredníctvom meracích hadíčiek (51) prepojené aj kanylovć ústrojenstvo (5). 2. Tester, podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a tý m , že kanylové ústrojenstvo (5) obsahuje na zadnej strane pripojovaciu koncovku (6) a na prednej strane je zakončené meracou kanylou (8), vedenou cez 15 jej vnútomý otvor, v ktorom je umiestnená gumová tesniaca hadička (7).

MPK / Značky

MPK: F17D 3/00

Značky: tester, najmä, zariadenia, plynové, inštalácie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u5012-tester-najma-na-plynove-zariadenia-a-instalacie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tester, najmä na plynové zariadenia a inštalácie</a>

Podobne patenty