Číslo patentu: U 5010

Dátum: 05.02.2008

Autor: Ježík Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 22. 10. 2007 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia uclnkov uzltkoveho vzoru 21. 12. 2007 (51) Im C 1 (2006)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky G 09 F 1/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD I , . PRIEMYSELNEHO (45) parum orznamenla o zaplse VLASTNÍCTVA užltkoveho VZOTU 5. 2. 2008 SLOVENSKEJ REPUBIJKY Vestnlk UPV SR C. 2/2008(47) Dátum zápisu a sprístupnenía úžitkového vzoru verejnosti 21. 12. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu V pripade odbočenía(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTRiešenie patrí medzi tlačoviny zvláštneho formátu, do kategórie voľných listov, najmä z papiera.V súčasnosti reklama hodne využíva tlačoviny rôzneho druhu na sprostredkovanie marketingových informácií spotrebiteľskej verejnosti. Tak napr. sú využívané reklamné stránky vyhradené V dennej alebo inej periodickej tlači alebo vychádzajú špeciálne reklamné noviny, v ktorých sú uverejňované inzeráty, väčšinou obchodného charakteru. Informácie sa uvádzajú obvykle vo formáte obdlžnika o rozmeroch, ktoré vydavateľ poskytuje. Veľkosti sú V moduloch, ktoré sú odstupňované v násobkoch percent základnej plochy, t. j. plochy celej strany. V rámci celkovej dispozičnej plochy bývajú vedľa seba umiestnené inzeráty rôznych veľkostných modulov. Nevýhodou takejto inzercie je jej krátkodobý účinok. Noviny väčšina čitateľov skôr alebo neskôr vyhodí. V čase, keď by uverejnená informácia mohla byť využitá, nemusí byť už k dispozícii. Iná používaná forma reklarrmých tlačovin sú voľné listy, ponúkané osobitne alebo vkladane do iných, viacstranových tlačovín. Všeobecnou nevýhodou je, že takýmto listom sa môže venovať len povrchná pozomosť. Potom sa stratia alebo sú zahodené a spotrebiteľ sa nemá ako k inzerovanej informácii vrátiť práve vo chvili,keď by ju potreboval.Zmenšiť uvedenú nevýhodu umožňuje nasledujúce riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že informačným médiom je leták na voľnom liste, najmä z papiera, rozdelený najmenej na dve časti vyznačením,perforáciou alebo iným zoslabenim tak, že jedna alebo viac častí letáka je nosičom textových a prípadne grafických informácií, pre ktoré je reklamný leták určený, a okrem toho vždy ešte aspoň jeden diel letáka je jeho príchytkou. Príchytka nemá alebo má lepivý povrch. Lepidlo je nanesené obvykle na jednej jej strane a to bud na celom povrchu alebo na jeho časti. Lepivý povrch je výhodne prekrytý ochrannou fóliou. Pri umiestňovani letáka je fólia odstránená a leták je lepivým povrchom prilepený k podkladu. Tým je napríklad stena domu, vchodové dvere, vývesná tabuľa a pod. Jednotlivé časti sú oddeliteľné z listu letáka v mieste vyznačenia, resp. zoslabenia ťahom, trhaním alebo strihom. Výhodou riešenia je možnosť umiestnenia letáka na obzvlášť dobre viditeľnom mieste jednoduchým spôsobom.Prehľad obrázkov na výkreseNavrhnuté riešenie je znázornená na pripojenom obrázku.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPapierový leták obdlžnikového fonnátu je rozdelený perforáciou na dve nerovnako veľké časti. Kratšia časť 2 je len úzkym prúžkom, ktorý má na jednej strane nanesenú trvalo lepivú vrstvu, dočasne prekrytú odstrániteľnou ochrannou fóliou 3. Na dlhšej časti 1 je vytlačená určená informácia. Pri umiestňovaní sa po stiahnutí ochrannej fólie 3 prilepí leták kratšou časťou 2 na zvolený podklad. Dlhšiu časť 1 je možné v mieste perforácie od zbytku odtrhnúť. Uprednostňované rozmery letáka podľa technického riešenia sú od vizitky po formát A 4.Iným príkladom uskutočnenia je leták, ktorého príchytka 2 má obojstranne nelepivý povrch. Pred umiestnením je leták v mieste zoslabenia zalomený a príchytka 2 je vsunutá napr. do otvoru poštovej schránky.Okrem uvedeného príkladu sa technicke riešenie vzťahuje aj na leták rozdelený na viac dielov, ktorých pomer veľkostí je ľubovoľný. Tiež tvar kratšej častí 2 je ľubovoľný, môže to byť napr. rožok letáka. Použitie ochrannej fólie 3 sa tiež môže vynechať, napr. vtedy, ked sú letáky pred expedíciou naukladané na seba.l. Leták na plochom nosiči z papiera prípadne iného vhodného materiálu, s listom, rozdeleným vyznačením, perforáciou alebo iným zoslabenim najmenej na dve časti, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že aspoň jedna jeho časť je príchytkou (2).2. Leták podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že príchytka (2) je výhodne vyhotovená s lepívým povrchom vcelku alebo sčasti, prednostne na jednej strane.3. Leták podľa nároku 2, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že lepivý povrch je výhodne prekrytý odstráníteľnou nelepivou ochrannou fóliou (3).

MPK / Značky

MPK: G09F 1/00

Značky: leták

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u5010-letak.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Leták</a>

Podobne patenty