Systém na identifikáciu prítomných a sčítanie hlasov účastníkov zhromaždenia

Číslo patentu: U 4987

Dátum: 05.02.2008

Autori: Herceg Martin, Masár Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 1. 3. 2005 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 19. 12. 2007 (Sl) Im. CL (2006)(3 2) Dátum podania prioritnej prihlášky G 07 C 13/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority z y . r . PRIEMYELNEHO (45) Patum oznamenie o zápise VLASTNICTVA uzitkoveho vzoru 5. 2. 2008 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestnik UŤV SR C. 2/2008(47) Dátum zápisu a sprístupnenía úžitkového vzoru verejnosti 19. 12. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu V pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Systém na identifikáciu prítomných a sčítanie hlasov účastníkov zhromaždeniaTechnické riešenie spadá do oblasti elektronickej identifikácie pohybu a úkonov zhromaždených osôb, najmä hlasovania na valnom zhromaždení.Pre rozhodovanie o dôležitých dokumentoch rôznych zoskupení osôb, napríklad akcionárov obchodných spoločností sa títo stretávajú na zhromaždeniach v určitom súbore miestností s hlasovacím priestorom, kde dochádza k hlasovaniu osôb o konkrétnych bodoch rokovania. Nakoľko sa jedná o významné rozhodnutia o majetkových záležitostiach a obsadení rozhodujúcich postov a pracovných miest, je potrebná dôsledná registrácia prítomných účastníkov a bezchybná evidencia a sčítanie hlasov.Doteraz známy a najpoužívanejší systém jednorazovej identifikácie spočíva v registrácii zúčastnených osôb pri príchode do zariadenia s rokovacínii priestormi pred začiatkom rokovania, odovzdanie im hlasovacích lístkov a vizuálne spočitanie hlasov počas hlasovania, preukázanim hlasovacieho lístka. Nevýhodou tohto systému je skutočnosť, že v čase hlasovania nie je vylúčená neprítomnosť zúčastrienej osoby V hlasovacom priestore a nie sú vylúčené chyby pri spočítavaní hlasov.Ďalším známym, dokonalejším systémom je priebežné identifikácia osôb pomocou čipových kariet alebo čiarového kódu. Ani tento systém ale nezaničuje prítorrmosť konkrétnej osoby počas odovzdávania hlasovacích lístkov, nakoľko identifikačný prvok je prenosný a môže ho použiť aj iná osoba.Preto doteraz známe systémy nezaručujú vysoký stupeň istoty, ktorá konkrétna osoba ako hlasovala V rozhodovacom procese, z čoho plynú pochybnosti o aktuálnej uznášaníaschopnosti zhromaždenia,o počte platných hlasov v konkrétnom prípade hlasovania a neexistuje ani možnosť vierohodnej rekonštrukcie hlasovacieho priebehu za účelom operatívnej kontroly.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje elektronický hlasovací systém s registračným pracoviskom na evidenciu zhromaždených osôb, pridelenie hlasovacích lístkov a vyhodnotenie hlasovania podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z centrálnej biometrickej čítačky na získanie biometrických znakov, ktorá je prepojená na centrálny počítač systému na vyhodnocovanie pohybu a hlasovania osôb iriinimálne jedného registračného pracoviska.V registračnom pracovisku je tiež umiestnený systém na obsluhu biometrických čítačiek, ku ktorému je pripojené sčítacie zariadenie.Biometrická čítačka osôb spolu so zabraňujúcim prvkom tvorí vstupné a/alebo výstupné zariadenie, ktoré je umiestnené pri každom zo vstupov alebo výstupov z/do hlasovacieho priestoru a ktoré je prepojené s registračným pracoviskom.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie je príkladne znázomené na priloženom výkrese, kde obr. 1 predstavuje blokovú schému elektronického hlasovacieho systému.Elektronický hlasovací systém je znázomený na obr. l. Na registračnom pracovisku 4 valného zhromaždenia akcionárov akciovej spoločnosti, je umiestnené olqem zariadenia (na obr. nenaznačené) na Vytlačenie identifikovateľných hlasovacích lístkov 30, 31 a centrálna biometrická čítačka 42 na zosnírrianie biometrických údajov neregistrovanej osoby 20. Centrálna biometrická čítačka 42 je prepojená na centrálny počítač 41. Zariadenia registračného pracoviska 4 sú tiež prepojené so sčítacím zariadením 43 a obidvomi vstupnými a výstupnýrni zariadeniami 11, umiestnenými na vstupe a výstupe do miestnosti hlasovacieho priestoru 1.Akcionár spoločnosti prichádza na valné zhromaždenie akcionárov ako neregistrované osoba 20 na registračné pracovisko 4. Tam sú mu na zariadení vytlačené neplatné hlasovacie listky 30 s jeho iden 5tiñkačným číslom a následne na centrálnej biometrickej čítačke 42 je mu zosnímaný biometrický znak odtlačku palca, ku ktorému je pridelené jeho identifikačné číslo. Jeho biometrický znak je potom rozoslaný do všetkých ďalších biometrických čítačiek 13 umiestnených pri vstupe a výstupe do/z miestnosti hlasovacieho priestoru 1. Od toho momentu sú jeho hlasy zavedené do hlasovacieho systému a jeho neplatne hlasovacie lístky 30 sa za podmienky jeho prechodu do hlasovacieho priestoru 1 stanú platnými hlasovacírni lístkami 31.Akcionár sa pohybuje v priestoroch medzi registračným pracoviskom 4 a hlasovacím priestorom 1 ako registrovaná osoba 21 s neplatnými hlasovacími lístkami 30.Ked sa chce akcionár aktívne zúčastniť hlasovania, pristúpí k vstupnému a výstupnému zariadeniu 11 a nechá si na biometrickej čitačke 13 overiť a zaznamenať svoj biometrický znak odtlačku prsta. Tým, že je registrovanou osobu 21 hlasovací systém zaktivuje jeho neplatné hlasovacíe lístky 30 na platné hlasovacie lístky 31 a turniketom, ktorý je zabraňujúcim prvkom 14 vstupu pre neoprávnene osoby 22 sa presunie do miestnosti hlasovacieho priestoru 1.Akcionár ako registrovaná osoba 21 sa potom nachádza v hlasovacom priestore 1 s platnými hlasovacími listkarni 31 a ak hlasuje, odovzdá platné hlasovacie lístky 31. Sčítacíe zariadenie 43 zaznamená jeho hlasy a počítač 41 ich vyhodnotí v sumárnom hlasovaní akcionárov.Hlavnou výhodou uvedeného spôsobu je vysoký stupeň istoty V hlasovacom procese a pri pochybnostiach o správnosti rozhodovacieho procesu možnost opätovnej rekonštrukcie zaznamenaných údajov o hlasovaní.Po hlasovaní môže opustiť registrovaná osoba 31 hlasovací priestor 1 cez vstupné a výstupné zariadenie 11 opätovnými overením a zaznamenaním svojho biometrického znaku odtlačku prsta a prechodom cez turniket bud natrvalo alebo dočasne.Na ďalšie prípadne hlasovanie sa akcionár dostane do hlasovacieho priestoru 1 už opísaným spôsobom.l. Elektronický hlasovací systém s registračným pracoviskom na evidenciu zhromaždených osôb,pridelenie hlasovacích lístkov a vyhodnotenie hlasovania, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z centrálnej biometrickej čítačky (42) na získavanie biometrických znakov, ktorá je prepojená na centrálny počítač (41) systému na vyhodnocovanie pohybu a hlasovania osôb minimálne jedného registračného pracoviska (4), v ktorom je umiestnený aj systém na obsluhu biometrických čítačiek(13, 42) a ku ktorému je pripojené sčítacie zariadenie (43), pričom biometrické čítačka (13) osôb spolu so zabraňujúcim prvkom (14) tvorí vstupné a/alebo výstupné zariadenie (11), ktoré je umiestnene pri každom zo vstupov alebo výstupov z/do hlasovacieho priestoru (l) a ktoré je prepojené s registračným pracovískom (4).

MPK / Značky

MPK: G07C 9/00, G07C 13/00

Značky: identifikáciu, sčítanie, hlasov, systém, účastníkov, zhromaždenia, prítomných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4987-system-na-identifikaciu-pritomnych-a-scitanie-hlasov-ucastnikov-zhromazdenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém na identifikáciu prítomných a sčítanie hlasov účastníkov zhromaždenia</a>

Podobne patenty