Kovový implantát

Číslo patentu: U 4982

Dátum: 05.02.2008

Autori: Sochová Jarmila, Hrušák Daniel, Petruželka Jiří, Dluhoš Luděk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 12. 4. 2 on 7 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia učinkov úžitkového vzoru 4. 12. 2007 (Sl) m, Cl (2006)(3 l) Cislo priorimej prihlášky PUV 2006-18326(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 1. 12. 2006 A 61 C 8/00(33) Krajina alebo regionálna A 51 C 13/225 organizácia priority CZ URAD I PRIEMYSELNÉHO (45) Datum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru S. 2. 2008 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č. 2/2008(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 4. 12. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie kovového implantátu sa týka odboru kostnej chirurgie - implantológie v medicíne. Rieši rozšírenie indikačných možností a zrýchľuje svojimi povrchovými vlastnosťami ošetrenie pacientov implantátmi z kovových materiálov v súvislosti s náhradou vlastných orgánov a častí tela.V súčasnosti je z odbomej literatúry a firemných materiálov známy celý rad tvarov a typov kovových implantátov.lmplantáty sú chirurgicky zavádzané do kosti a sú určené napríklad pri dcntálnych implantátoch na jednofázovú alebo dvojfázovú náhradu zubných koreňov s využitím pri náhradách jednotlivých zubov, jednostranne alebo dvojstranne skrátených zubných oblúkov, pri doplnení pilierov pre dlhý fixný mostík a pri parciálnych alebo totálnych snímateľných náhradách.Dva z dôležitých parametrov napríklad u zubných implantátov sú jeho pevnosť a povrchové vlastnosti. Implantát musí odolať žuvacím silám až 1500 N po neobmedzenú dobu jeho životnosti pri splnení podrnienok biokompatibilíty, cytotoxicity, dostatočnej veľkosti kotevného povrchu a vhodnou úpravou povrchu pre rýchlu osteoíntegráciu. Sú známe dentálne implantáty z technicky čistého titánu, ktoré spĺňajú podmienky biokompatibility, nie sú toxické ani alergénne, majú nízku medzu pružnosti, ale súčasne tiež nízku medzu pevnosti a medzu klzu, takže sú nevyhovujúce pre plné zaťaženie chrupu.Bežne používané implantáty z titánových zliatin vykazujú dobre pevnostné vlastnosti, ale tieto zliatiny obsahujú prvky toxické alebo potenciálne toxické alebo prvky pôsobiace ako alergény, ako hliník, vanád, nikel a chróm a prestávajú tak vyhovovať zvyšujúcim sa požiadavkám medicíny.Väčšina kovových implantátov je opatrovaná špeciálnou povrchovou úpravou nanášaním iného materiálu na povrch implantátu alebo mechanickými a následne chemickýrni postupmi, aby sa dosiahli dobré povrchové bíologické a chemické vlastnosti. Nanášanie iného materiálu na povrch môže, vďaka mechanickému nie chernickému držaniu, spôsobiť po určitej dobe expozície praskanie alebo odlupovanie vrstvy. Pri mechanickom opracovaní, napríklad pieskovaní, môže byť do rany pacienta zanesený cudzí materiál a spôsobiť problémy pri následnom používaní implantátu.V súčasnosti nie je známa informácia o existencii alebo používaní zubného implantátu napriklad o priemere pod 2,5 mm, ktorého povrch je bez potenciálne alergizujúcich a cytotoxických prvkov a spĺňa svojimi vlastnosťami vysoké nároky na pevnosť, chemickú čistotu, biokompatibilitu, podmienky pre osteointegráciu,zmáčavosť a vyššiu adherenciu tkanivových buniek ako pri implantáte podľa predloženého riešenia.Podstatou technického riešenia kovového implantátu je odstránenie možných nedostatkov pri úpravách povrchu implantatov a zlepšenie biologických vlastností povrchu. Technické riešenie spočíva v obnažení štruktúry povrchu titánového kovového implantátu povrchovou úpravou. Po tejto úprave je kovový implantát charakteristický svojou minimálne 98 čistotou materiálu a ďalej svojou povrchovou štruktúrou, ktorá sa vyznačuje počtom viac než 10 percentným obsahom štruktúrnych častíc základného materiálu o veľkostí l až 500 nanometrov (nm), ktorá je sprevádzaná zvýšením drsnosti (hrubosti) ako pri čistom titáne. Povrch po úprave je viac zmáčavý, neobsahuje iné prvky v množstve väčšom ako 2 hmotnostné a vykazuje vyššiu priľnavosť buniek a vyššiu rýchlosť rastu buniek. Pre účely tohto úžitkového vzoru je nutné chápať, že časticami sú zmá.lmplantabilná časť A kovového implantátu je opatrená povrchovou úpravou, ktorá vznikne napríklad oxidačným pôsobením vodného roztoku kyseliny fluorovodíkovej prípadne i s prídavkom kyseliny dusičnej v pomere 20 30 objemových, ktorá sa pridáva z dôvodu zvýšenia oxidačných účinkov leptacieho roztoku. Vhodnou dobou expozície kovového implantátu v kyselinách, napríklad 10 minút, a pri koncentrácii 30 je možné dosiahnuť obnaženie nanoštruktúry, ktorá je zvýraznená odleptaním povrchových medzikryštalických oxidov nanotitánu kovového implantátu v segregačných zónach titánu. Nedochádza tým k znečisteniu alebo porušeniu celistvosti povrchovej vrstvy a pôvodná Čistota 98 titánu je zachovaná. Drsnosť povrchu je povrchovou úpravou zvýšená.lmplantabilná časť kovového implantátu, použiteľného pre zubné náhrady, je kužeľová, opatrená závitom, ktorý zakončuje implantabilnú časť valcovou plochou, na ktorú nadväzuje gingiválne hrdlo. Nad hrdlom je šesťhran, ktorý prechádza do kužeľovej nadstavbovej časti opatrenej vnútomým závitom. Kovový implantát je chirurgicky zavedený do vopred vypreparovanej rany v kosti do hlbky, ktorá sa spravidla rovná dlžke intraosseálnej časti kovového implantátu. Otáčavým pohybom je zaskrutkovaný tak, aby gingiválne hrdlo bo 10lo zároveň vo výške gingivy. Po usadení kovového ímplantám dochádza k procesu hojenia tzv. osteointegrácii. Čím vyššia je rýchlosť osteointegrácie, tým rýchlejšie môže byť pacient ošetrený napr. protetickou pracou.Vlastnosti povrchu implantátu ovplyvňujú adherenciu bielkovín typu bunečných mediátorov (signálnych molekúl), ktoré pri navrhovanom kovovom implantáte kladne ovplyvňujú rýchlosť kosmého vhojovania. Kombináciou materiálových vlastností s metodikou povrchovej úpravy implantátu sa preukázateľne dosahuje minimálne o 30 vyšších hodnôt bunečnej proliferácie a kolonizácie povrchu v prvých 72 hodinách po implantácii než pri komerčne čistom titáne.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je znázornený zubný implantát obklopený novo sa tvoriacou kosťou.Príklady uskutočnenia technického riešeniaUskutočnenie technického riešenia kovového implantátu je v tomto príklade popísané na zubnom implantáte zobrazenom na obr., ktorý pozostáva z kužeľovej implantabilnej časti A, opatrenej závitom 1 a drážkou 2, ktorá prechádza do valcovej časti 3. B je kónické gingiválne hrdlo ímplantátu, na ktore nadväzuje šesťhran 4 s kužeľovou nadstavbou C. Časť A je opatrená povrchovou úpravou, ktorá umožňuje jednoduchšiu a rýchlejšiu tvorbu novej kosti. Hrdlo B má kovovo lesklý povrch, C je povrch po trieskovom obrábaní bez úprav.Implantabilná časť A kovového implantátu je po celom povrchu opatrená povrchovou úpravou. Pri zavádzaní kovového implantátu do kosti je tento uchopený za šesťhran 4 a skrutkovaný v kosti v smere hodinových ručičiek do vopred vypreparovanej rany až po gingiválne hrdlo B.Po usadení implantátu skrutkovaním dochádza v kosti k osteointegračnému (hojivému) procesu, pri ktorom je irrtplantabilná časť A obklopovaná novo sa tvoriacou kosťou K.Vyššie uvedené konštrukčné riešenie kovového implantátu je kvalitatívne riešené tak, že vo všeobecnosti jeho povrchová štruktúra obsahuje počtom najmenej 10 štruktúrnych častíc o veľkosti menšej ako 500 nanometrov (nm).Uskutočnenie technického riešenia kovového implantátu je v tomto príklade popísané na zubnom implantáte zobrazenom taktiež na obr., ktorý bol kvantitativne dostatočne opísaný v príklade 1. Avšak kovový implantát je kvalitatívne riešený tak, že jeho povrchová štruktúra obsahuje počtom najmenej 98 štruktúrnych častíc titanu.1. Kovový implantát je tvorený najmenej jednou implantabilnou časťou A s povrchovou úpravou, v y z n a č u j ú ci s a tý m , že jeho povrchová štruktúra obsahuje najmenej 10 štruktúrnych častíc o veľkosti menšej ako 500 nanometrov (nm).2. Kovový implantát podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že jeho povrchová štruktúra obsahuje najmenej 98 štruktúrnych častíc titánu Ti.

MPK / Značky

MPK: A61C 13/00, A61C 13/225, A61C 8/00

Značky: kovový, implantát

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4982-kovovy-implantat.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kovový implantát</a>

Podobne patenty