Chladiaci blok pece, najmä na výrobu sklených vlákien

Číslo patentu: U 4981

Dátum: 05.02.2008

Autor: Vavro Roman

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 175-2007 Dátum podania prihlášky 25. 10. 2007Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 4. 12. 2007Dátum podania príoritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 5. 2. 2008 Vestník UPV SR č. 2/2008úžitkového vzoru verejnosti 4. 12. 2007 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTChladiaci blok pece, najmä na výrobu sklených vlákienTechnické riešenie sa týka chladíaceho bloku pece, najmä na výrobu sklených vlákien.Súčasné známe chladiace bloky peci na výrobu sklených vlákien sú vyhotovené z kovového hranola, v ktorom je prevftaný pozdlžny otvor na prúdenie chladíaceho média a ktorý je na jednej pozdlžnej strane vybavený drážkami, do ktorých sú prispájkované chladiace rebrá. Chladiace rebrá sa jednotlivo nasekajú z medenej pásoviny. Po ich naspájkovani do vyfrézovaných drážok na kovovom hranole sa k prevŕtanćmu otvoru v hranole z obidvoch strán pripevnia trubky a taktiež sa pripevni upevňovací držiak.Takto vyhotovené chladiace bloky majú veľký tepelný priechodový odpor medzi chladiacimi rebrami a hranolom cez ktorý prúdi chladiace médium, čo spôsobuje spájkovaný spoj. Z tohto dôvodu dochádza k postupnému roztápaniu chladiacich rebier, pričom životnost takéhoto chladíaceho bloku je nízka, približne 14 až 21 dni. Preto je potrebné chladiace bloky často menit, čo zvyšuje náklady na prevádzku a údržbu chladiacich peci a prestoje vo výrobe, nezanedbateľná je aj spotreba materiálu chladiacich rebier a spájky z drahých kovov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje chladiaci blok pece, najmä na výrobu sklených vlákien,podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je vyhotovený z monolitnej kovovej platne, ktorá má v prednej časti vyrezaný súbor priečnych chladiacich rebier a v zadnej časti vytvorený pozdlžny otvor na prúdenie chladíaceho média, ku ktorému sú na obidvoch stranách prípevnené trubky na prívod a odvod chladíaceho média.Trubky sú k pozdĺžnemu otvoru pripojené pri jeho koncoch zboku, pričom ústia pozdĺžneho otvoru sú uzatvorené zátkami.Kovová platňa je v zadnej časti vybavená upevňovacim držiakom.Chladiaci blok vyhotovený podľa toho technického riešenia má menší tepelný priechodový odpor medzi chladiacimi rebrami a prúdiacim chladiacím médiom vďaka tomu, že chladiace rebrá sa k hranolu nepripevňujú žiadnym spojom, ale tvoria spoločne s nim jeden ucelený monolitný diel. Postupne roztápanie chladiacich rebier je pomalšie a životnost takéhoto chladíaceho bloku je podstatne vyššia - približne 150 dní a viac. Nie je preto potrebné chladiace bloky tak často menit a náklady na prevádzku a údržbu chladiacich peci a prestoje vo výrobe sa znížia.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie ozrejmenć na priložených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje pohľad na celkovú zostavu chladíaceho bloku, obr. 2 znázorňuje rez chladíaceho bloku v mieste pripojenia trubky.Chladíaci blok l (obr. l) je vyhotovený z monolitnej kovovej platne 2, ktorá má v prednej časti vyrezaný súbor priečnych chladiacich rebier 21 a v zadnej časti vytvorený pozdlžny otvor 22 na prúdenie chladíaceho média. K pozdĺžnemu otvoru 22 sú na jeho obidvoch stranách pri jeho koncoch zboku prípevnené trubky 3 na prívod a odvod chladíaceho média, pričom ústia pozdlžneho otvoru 22 sú uzatvorené zátkami 4. Kovová platňa 2 je v zadnej časti vybavená upevňovacim držiakom 5.Výroba chladíaceho bloku 1 sa uskutoční tak, že do prednej časti monolitnej kovovej platne 2 sa vodným lúčom vyreže súbor chladiacich rebier 21, potom sa do jej zadnej časti vrtákom prevŕta pozdlžny otvor 22. Pri koncoch pozdlžneho otvoru 22 sa zboku vyvŕtajú vrtákom priechodove diery cez ktoré sa upevnia trubky 3. Na zadnú časť kovovej platne 2 sa prispájkuje upevňovaci držiak 5. Bočné ústia pozdlžneho otvoru 22 sa uzatvoria zátkami 4.l. Chladiaci blok pece, najmä na výrobu sklených vlákien, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je vyhotovený z monolitnej kovovej platne (2), ktorá má v prednej časti vyrezaný súbor priečnych chladiacich rebier(21) a v zadnej časti vytvorený pozdĺžny otvor (22) na prúdenie chladiaceho média, ku ktorému sú na obidvoch stranách pripevnené trubky (3) na prívod a odvod chladiaceho média.2. Chladiaci blok pece, najmä na výrobu sklených vlákien podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že trubky (3) sú k pozdĺžnemu otvoru (22) pripojené pri jeho koncoch zboku, pričom ústia pozdĺžneho otvoru (22) sú uzatvorené zátkarni (4).3. Chladiaci blok pece, najmä na výrobu sklených vlákien podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kovová platňa (2) je v zadnej časti vybavená upevňovacím držiakom (5).

MPK / Značky

MPK: C03B 25/00

Značky: vlákien, chladiaci, najmä, sklených, pece, výrobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4981-chladiaci-blok-pece-najma-na-vyrobu-sklenych-vlakien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Chladiaci blok pece, najmä na výrobu sklených vlákien</a>

Podobne patenty