Tesniaci vyrovnávací ventil

Číslo patentu: U 4980

Dátum: 05.02.2008

Autori: Novodomský Milan, Prandorfy Milan, Kabina Gabriel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA ÚŽITKOVÝ VZOR(22) Dátum podania prihlášky 19. 10. 2007(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 4. 12. 2007(32) Dátum podania priorimej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 5. 2. 2008 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vesmlk ÚPV SR č. 2/2008(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 4. 12. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu V prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT lTechnické riešenie sa týka tesniaceho vyrovnávacieho ventilu záštitohermetických dverí, pre vyrovnávanie rozdielu tlakov medzi poloobslužnými priestormi a herrnetickými uzávermi, medzi hermetickými uzávermi a obslužnými priestormi a medzi hermetickýrni uzávermi neobslužným priestorom, pri vstupe a výstupe obslužného personálu do alebo z týchto priestorov.Doteraz známe riešenia vyrovnávacích ventilov nie vždy zabezpečovali ich dostatočne tesne uloženie v záštitohermetických dverách.Všetky poloobslužné priestory a hermetické uzávery sú osadené záštitohermetickými dverami s pákovými uzatváracími mechanizmami. Tesnenie dvernej dosky je realizované plochým gumovým tesnením osadeným na ráme dverí. V doske dverí je V kruhovej komore osadené teleso vyrovnávacieho ventilu tesnenć gumovým O - krúžkom. Teleso ventilu je upevnené k doske dverí pomocou skrutkových spojov.Konštrukcia samotného ventilu je osadená v kruhovom otvore telesa ventilu a k telesu je upevnená skrutkovými spojmi. Tesniaci uzol konštrukcie ventiluje riešený navzájom dosadacírni kruhovými kovovými plochami t. j. kov na kov.V telese ventilu je priečny kruhový otvor určený pre prechod aretačného mechanizmu pomocou ktorého dochádza k samočinnému zaaretovaniu ventilu v otvorenej polohe pri zatvorených hermetických dverách. K telesu ventilu sú z oboch strán priskrutkované kovové príruby, klobúkového tvaru, osadené páčkovými mechanizmami pre ovládanie mechanizmu konštrukcie samotného vyrovnávacieho ventilu.Počas realizácie individuálnych skúšok tesnosti hermetického uzáveru a skúšobných priestorov bola častou príčinou ich nevyhovujúcich výsledkov práve netesnosť vyrovnávacích ventilov hermetických dverí. Počas realizácie periodickej integrálnej skúšky hermetického priestoru sa vyskytli prípady neuzatvorenia ventilov v dôsledku poruchy ich aretatačného mechanizmu.V takýchto prípadoch bolo potrebné kontrolovaný hermetický priestor odtlakovat a hermetické dvere otvoriť aby bolo možné vyrovnávací ventil uzatvoriť.Oprava (pretesnenie) vyrovnávacieho ventiluje pracná a časovo zdlhavá, nakoľko je nutná jeho demontáž z dvemej dosky hermetických dverí, rozobratie a úprava dosadacích tesniacich plôch lapovaním, čo je možné realizovať iba v dielenských priestoroch. Po jeho opätovnom skompletovaní sa musí realizovať individuálna skúška jeho tesnosti na špeciálnom dielenskom prípravku. Až po úspešnej realizácii tejto skúšky je možná spätná montáž ventilu do telesa hermetických dverí.Netesnosti sa vyskytovali i po obvode telesa ventilu, ktoré je tesnenć iba jedným gumeným O - krúžkom t. j. nie je vybavené kontrolným priestorom a teda nie je možné na stávajúcom telese ventilu realizovať lokálne skúšky tesnosti.Doterajší stav neumožňoval lokálne odskúšanie tesnosti uloženia vyrovnávacích ventilov v záštitohermetických dverách.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že tesniaci vyrovnávaci ventil je tvorený telesom, po ktorého obvode je aspoň jedna drážka, v ktorej je urniestnené tesnenie a tiež teleso a doska hermetických dverí sú utesnené prírubovým tesnením, medzi ktorými po montáži telesa do dosky hermetických dverí je vytvorený kontrolný objem. V telese ventilu zhotovený kontrolný otvor opatrený uzatváracou zátkou je vyústený do kontrolného objemu. Kontrolný otvor je využitý na prívod tlakovacieho média. Vytvorený kontrolný objem zabezpečuje možnosť lokálneho odskúšania tesnosti osadenia telesa ventilu tlakovacím médíom. Teleso ventilu je prevŕtané jedným alebo dvoma lomenými otvormi, obojstranne ukončenými závitom. Na každý lomený otvor je naskrutkovaný jeden guľový plynotesný ventil vždy z jednej strany hermetických dverí. Po naskrutkovaní skúšobného prípravku na závit na opačnej strane telesa ventilu je lomený otvor využitý pre individuálnu skúšku tesnosti samotného guľového ventiluPrehľad obrázkov na výkresePodstata technického riešenia je ďalej objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktore sú opísané na základe pripojenćho výkresu, kde obr. znázorňuje teleso vyrovnávacieho ventilu záštitohermetických dverí, rez B-B znázorňuje kontrolný otvor.Ventil pozostáva z telesa 1 s vyrovnávacím lomeným kanálom 11 s drážkou 9 po obvode telesa l na uloženie tesnenia 4. Teleso 1 má prirubu s otvormi 2 pre skrutky na pripevnenie k doske 8 krídla záštitohermetických dveri, pričom medzi telesom 1 a doskou 8 je situované prírubové tesnenie 3. Medzi prírubovým tesnením 3 a tesnením 4 je vytvorený kontrolný objem 10 na realizáciu tesnostnej skúšky telesa 1 pretlakovou metódou prostredníctvom kontrolného otvoru 5 opatrenćho uzatváracou zátkou, ktorý ústi do kontrolného objemu. Vyrovnávací lomený kanál 11. je ukončený závitom na vstupe 6 a závitom na výstupe 7.Pomocou závitového spoja na vstupe 6 je teleso l, tesniaceho vyrovnávacieho ventilu spojené s bežným guľovým plynotesným ventilom. Závitovým spojom na výstupe 7 je umožnené lokálne Skúšobné tlakovanie vyrovnávacieho kanála ako aj samotného guľového ventilu.Technické riešenie je využiteľné v jadrovej energetike V chemickom priemysle na zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prevádzkovaní zariadení, kde je možný výskyt zdraviu nebezpečných produktov, ionizujúce žiarenie, karcinogénnych látok, toxických látok, plynov a aeroslov.Technické riešenie podľa úžitkového vzoru zabezpečuje jednoduché, na objem tlakovacieho média nenáročné, lokálne odskúšanie telesa vyrovnávacieho ventilu ako aj samotných guľových ventilov bez potreby tlakovania celých priestorov.Tesniaci vyrovnávací ventil záštitohermetických dverí používaných hlavne V jadrových elektrárňach,v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z telesa (l) s vyrovnávacím lomeným kanálom (1 1)a s drážkou (9) po obvode telesa (l) na uloženie tesnenia (4), pričom teleso (l) má prirubu s otvormi (2) pre skrutky na pripevnenie k doske (8) krídla záštitohermetických dverí, kde medzi telesom (l) a doskou (8) je situované prírubové tesnenie (3), potom medzi prírubovým tesnením (3) a tesnením (4) je vytvorený kontrolný objem(10) na realizáciu tesnostnej skúšky telesa (1) pretlakovou metódou, pričom do kontrolného objemu (10) ústi kontrolný otvor (5) opatrený uzatváracou zátkou, potom vyrovnávací lomený kanál (11) je ukončený závitom na vstupe (6 )a závitom na výstupe (7).

MPK / Značky

MPK: E06B 5/10, F16K 17/00, G21D 1/00

Značky: vyrovnávací, tesniaci, ventil

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4980-tesniaci-vyrovnavaci-ventil.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tesniaci vyrovnávací ventil</a>

Podobne patenty