Zarezávacia pripojovacia svorka

Číslo patentu: U 4955

Dátum: 07.01.2008

Autor: Fric Róbert

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 13. 9. 2007(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 20. 11. 2007(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD , . . , . PRIEMYSELNEHO (45)oznamenla o zaplse VLASTNICTVA uzltkoveho vzoru 7. l. 2008 REPUBLIKY VCSÍmk UPV SR C.Z(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 20. ll. 2007(oz) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Zarezávacia pripoj ovacia svorkaTechnické riešenie sa týka zarezávacej pripojovacej svorky, určenej na pripájanie plných aj zlanených vodičov rôznych prierezov bez potreby odizolovania. Svorka je použiteľné V oblasti elektrotechniky k rýchlemu, spoľahlivému a trvanlivému pripojeniu vodičov napr. V pevnej, či pohyblivej zásuvke alebo vidlici pre elektrospotrebiče s vyšším prúdovým zaťaženim.Doteraj ší stav technikyK rýchlemu pripájaniu vodičov sa používajú väčšinou svorky, ktoré využívajú princip prerezania izolácie vodiča pomocou nožových kontaktov a vytvorenia bodového kontaktu noža s jadrom vodiča. Problémom býva prúdová a tepelná únosnosť, ako aj mechanická náročnosť a zložitosť systému, ktorý pri väčších nominálnych prúdoch vyžaduje masívnu konštrukciu a veľké sily pri zatvárani kontaktu. V rozmerovo obmedzených aplikáciách, akými sú napr. pohyblivé zásuvky a vidlice, je problém vtesnania konštrukcie do požadovaných rozmerov.Uvedené nedostatky odstraňuje zarezávacia pripojovacia svorka, pozostávajúca z otočného systému zarezávacích kontaktov a pevného domčeka, pričom na pripájacom prvku otočne uloženom V základnom telese je upevnený pámy počet navzájom pevne spojených kovových elementov, z ktorých každý sa skladá z ramena, pružnej časti a zarezávacieho kontaktu so zakrivenou hranou, pričom hrany kontaktov umiestnených oproti sebe sú zakrivené nesymetricky a zhodne so zakrivením dráhy otáčania elementov s tým, že V rámci nábehovej časti sú tieto hrany ostré a ich zakrivenie sa smerom k okraju zarezávacieho kontaktu rozširuje. V základom telese je tiež upevnený domček, V ktorom je slepý otvor, ktorého os je rovnobežná s osou pripájacieho prvku, pričom kolmo na tieto osi je V stene domčeka slepé vybratie.Krajné polohy otáčania sady kontaktov zatvorené a otvorené sú konštrukčne vymedzené tak,že v krajnej polohe zatvorené sú kontakty v polohe na doraz V slepom vybratí domčeka, pričom všetky zarezávacie kontakty sú cez izoláciu vodiča vodivo spojené s jadrom vodiča, zasunutého na doraz V slepom otvore domčeka a v krajnej polohe otvorené sú ramená otočných elementov spoločne otočené tak, že ani jeden zarezávací kontakt neprechádza prierezom otvoru domčeka pre vodič.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je schematicky znázomená konštrukcia zarezávacej pripojovacej svorky v polohe otvorené (obr. l) a zatvorené (obr. 2).Zarezávacia pripojovacia svorka podľa obr. 1 a 2 je súčasťou napr. pohyblivej vidlice na pripojenie trojfázového spotrebiča a skladá sa z otočného systému zarezávacích kontaktov skonštruovaného tak, že na pripájacom prvku 1 otočné uloženom v základnom telese 2 je upevnený párny počet navzájom pevne spojených kovových elementov 3, z ktorých každý sa skladá z ramena 4, pružnej časti 5 a zarezávacieho kontaktu 6 so zakrivenou hranou 7, pričom hrany kontaktov umiestnených oproti sebe sú zakrivené nesymetricky a zhodne so zakrivenim dráhy 8 otáčania elementov 3 s tým, že v rámci nábehovej časti 9 sú tieto hrany ostré a ich zakrivenie sa smerom k okraju zarezávacieho kontaktu 6 rozširuje, pričom V základom telese 2 je upevnený domček 10, v ktorom je slepý otvor 11, ktorého os 12 je rovnobežná s osou 13 pripájacieho prvku 1, pričom kolmo na osi 12 a 13 je v stene domčeka 10 slepé vybratie 14, ktorého vnútornej zadnej steny 15 sa dotýkajú zarezávacie kontakty 6, pričom každý zarezávací kontakt 6 je cez izoláciu 16 vodiča 17 vodivo spojený s jadrom 18 vodiča 17, pričom vodič 17 je zasunutý na doraz V slepom otvore 11 domčeka 10.Krajné polohy otáčania sady kontaktov zatvorené a otvorené sú konštrukčne vymedzené tak,že v krajnej polohe zatvorené (obr. 2) sú kontakty V polohe na doraz V slepom vybratí domčeka, pričom všetky zarezávacie kontakty sú cez izoláciu vodiča vodivo spojené s jadrom vodiča, zasunutého na doraz V slepom otvore domčeka a v krajnej polohe otvorené (obr. l) sú ramená otočných elemen 10tov spoločne otočené tak, že ani jeden zarezávací kontakt neprechádza prierezom otvoru domčeka pre vodič.Svorka podľa obr. 1 a obr. 2 pracuje tak, že vodič sa zasunie do otvoru v domčeku až na doraz a otočne kontakty sa nástrojom, alebo mechanickým prvkom zatlačia z polohy otvorené do polohy zatvorene až na doraz. Pri tom dôjde k nasunutiu zarezávacích kontaktov na vodič, čim sa prereže izolácia a vytvorí sa kontakt s jadrom vodiča. Potrebný počet dvojíc zarezávacích kontaktov je úmerný požiadavke na prúdove zaťaženie.Rozmery svorky dovoľujú také konštrukčné uloženie v rámci telesa vidlice, že nie je potrebné nadmemé zväčšovanie rozmerov telesa. Konštrukčné riešenie zatláčania a otvárania svorky nie je predmetom tohto úžitkového vzoru, pretože svorka je použiteľná v rôznych zariadeniach a aplikaciách.Zarezávacia pripojovacia svorka je moderný bezskrutkový spoj s možnosťou pripájania vodičov rôznych prierezov plných aj zlanených bez potreby odizolovania. Využiteľná je nie len V zásuvkách a vidliciach, ale aj v iných aplikáciách v elektrotechnike s požiadavkou rýchleho a spoľahliveho pripájania vodičov najmä pri väčšom prúdovom zaťažení.Zarezávacia pripojovacia svorka pozostávajúca z otočnćho systému zarezávacích kontaktov a pevného domčeka, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že na pripájacom prvku (1) otočne uloženom v základnom telese (2) je upevnený párny počet navzájom pevne spojených kovových elementov (3), z ktorých každý sa skladá z ramena (4), pružnej časti (5) a zarezávacieho kontaktu (6) so zakrivenou hranou (7), pričom hrany kontaktov umiestnených oproti sebe sú zakrivené nesymetrícky a zhodne so zakrivenim dráhy (8) otáčania elementov (3) s tým, že v rámci nábehovej časti (9) sú tieto hrany ostré a ich zakrivenie sa smerom k okraju zarezávacieho kontaktu (6) rozširuje, pričom v základom telese(2) je upevnený domček (10), v ktorom je slepý otvor (l 1), ktorého os (12) je rovnobežná s osou (13) pripájacieho prvku (l), pričom kolmo na osi (12) a (13) je V stene domčeka (10) slepe vybratie (14),ktorého vnútomej zadnej steny (15) sa dotýkajú zarezávacie kontakty (6), pričom každý zarezávací kontakt (6) je cez izoláciu (16) vodiča (17) vodivo spojený s jadrom (18) vodiča (17), pričom vodič(17) je zasunutý na doraz v slepom otvore (11) domčeka (10).

MPK / Značky

MPK: H01R 4/24

Značky: pripojovacia, svorka, zarezávacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4955-zarezavacia-pripojovacia-svorka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zarezávacia pripojovacia svorka</a>

Podobne patenty