Zariadenie na recykláciu odpadu z priemyselných výrob obsahujúceho zmes organických rozpúšťadiel

Číslo patentu: U 4840

Dátum: 06.09.2007

Autori: Bocko Milan, Neuročný Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 5029-2007 Dátum podania prihlášky 24. 4. 2007Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 26. 7. 2007Dátum podania priorítnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 6. 9. 2007 Vestník UPV SR č. 9/2007úžitkového vzoru verejnosti 26. 7. 2007 Číslo pôvodnej prihláškyvynálezu v pripade odbočenia 5040-2007 Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTZariadenie na recykláciu odpadu z priemyselných výrob obsahujúceho zmes organických rozpúšťadielTechnické riešenie sa týka zariadenia na recykláciu odpadu z priemyselných výrob, ktorý obsahuje znečistené zmesi organických rozpúšťadiel.Recyklovanie odpadu, hlavne nebezpečného odpadu,má dôležitý význam z hľadiska životného prostredia - znižuje jeho zaťaženie, šetrí prírodné zdroje. Doteraz sa nebezpečný odpad, ktorý vzniká pri umývaní, resp. čistení striekacích zariadení (robotov) v lakovniach alebo zariadení pre čistenie a odmasťovaníe súčiastok za použitia čističov,ktoré sú zmesou organických rozpúšťadiel, väčšinou likviduje v spaľovniach nebezpečného odpadu, čo je z hľadiska ochrany životného prostredia nevyhovujúce, prípadne sa recykluje v jednostupňových destilačných zariadeniach. Takáto recyklácia je energeticky náročná a neumožňuje opätovne využiť všetky zložky odpadu. V súčasnosti je snahou zdokonaľovať technológie recyklácie a zároveň znižovať ich energetickú náročnosť a eliminovať prípadný negatívny dopad takejto technológie na životné prostredie.Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje zariadenie na recyklácíu odpadu z priemyselných výrob, obsahujúceho znečistenú zmes organických rozpúšťadiel, ktoré podľa predloženého riešenia predstavuje systém toku média v troch na seba nadvazujúcich technologických blokoch.Prvý technologický blok pozostáva zo zásobníka odpadu prepojeného s prostriedkom na oddelenie pevných zložiek odpadu, ktorý je spojený tak s prvým koncovým článkom systému - zásobníkom altematívneho paliva ako aj zásobníkom upraveného odpadu. Prostriedkom na oddelenie pevných zložiek odpadu môže byť zariadenie pracujúce na princípe odstredivej sily, ako je odstredivka, prípadne zariadenie pracujúce na princípe gravitačnej sily - gravitačný tank. Za zásobníkom upraveného odpadu nasleduje druhý technologický blok pozostávajúci z výmenníka tepla napojeného na odparku opatrenú demisterom, ktorá je zo strany prvého výstupu prepojená s prvým kondenzátorom Na prvý kondenzátor nadväzuje prvý zásobník kondenzátu, ktorý je spojený s druhým koncovým článkom systému - zásobníkom recyklátu. Odparka je druhým výstupom pomocou dopravno-regulačnej zostavy na obojsmemý pohyb média prepojená naspäť na výmennik tepla ako aj na tretí technologický blok pozostávajúci zo zásobníka zahusteného odpadu napojeného na reaktor s miešadlom, ktorý je prvým výstupom prepojený s druhým kondenzátorom a naň nadväzujúcim druhým zásobníkom kondenzátu s pripojeným prostriedkom na vytváranie podtlaku v tomto technologickom bloku. Prostríedkom na vytváranie podtlaku čo môže byt napríklad vodookružná výveva. Dopravno-regulačná zostava na obojsmemý pohyb média k výmenníku ako aj k zásobníku zahusteného odpadu je vybavená čerpadlom a regulačným prostriedkom, čo môže byt napríklad trojcestný regulačný ventil.Druhý zásobník kondenzátu je napojený na druhý koncový článok systému - zásobník recyklátu. Reaktor je druhým výstupom spojený s prvým koncovým článkom systému - zásobníkom altematívneho paliva. Zariadenie je ovládané pomocou pripojenej riadiacej jednotky.Zariadenie podľa predloženého riešenia je vhodné použit na recyklácíu odpadov z priemyselných výrob, ktoré obsahujú vyššie množstvo znečistených zmesi organických rozpúšťadiel, najlepšie nad 60 hmotn Je energeticky nenáročné - úspory energie v porovnaní s doteraz vykonávanou recykláciou v jednostupňových destilačných zariadeniach,sú cca 50 -né. Posledný technologický blok oproti pôvodným riešeniam minimalizuje zvyšný obsah rozpúšťadiel v destilačných zvyškoch. Minimalizáciou obsahu rozpúšťadiel v destilačných zvyškoch dochádza k podstatnému zníženiu úniku pár rozpúšťadiel do ovzdušia, čo má za následok zlepšenie životného prostredia.Výhoda tohto zariadenia spočíva v 100 -nom využití spracovávaného odpadu, pričom zmes oddestilovaných rozpúšťadiel (čističov) je možné opätovne využiť na účely,pre ktoré boli pôvodne vyrobené, prípadne je možné domiešavanie jednotlivými zložkami podľa nároku odberateľa. Časť odpadu, ktorá zostane po destilácii v treťom technologickom bloku (destilačné zvyšky) je zmiešaná s mechanickými nečistotami a nerozpustnými látkami z prvého technologického bloku a po zmiešaní s pilínami vzniká vysokohodnotné altematívne palivo použiteľné hlavne v cementárenských peciach. Recyklovanć rozpúšťadlo je možné opakovane používat v cykle čistenia napríklad striekacích zariadení teoreticky donekonečna. Recyklovanú zmes je možné použiť ako základ iných typov rozpúšťadiel, poprípade ako súčasť pri výrobe farieb.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je objasnené pomocou výkresu, na ktorom obr. schematicky znázorňuje zariadenie a prepojenie jeho jednotlivých technologických blokov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie, ktoré je predmetom ochrany, podľa priloženého obrázku pozostáva z troch technologických blokov,kde prvý technologický blok I tvori zásobník 1 odpadu prepojený s prostriedkom 2 na oddelenie pevných zložiek odpadu, V tomto prípade ide o odstredivku, ktorá je spojená tak s prvým koncovým článkom systému - zásobníkom altematívneho paliva 15 ako aj zásobníkom 3 upraveného odpadu. Za ním nasleduje druhý technologický blok l, ktorý tvorí doskový výmennik 4 tepla napojený na odparku 5,zo strany prvého výstupu 5.1 prepojenú s prvým kondenzátorom 7. Na výstup kondenzátora 7 nadväzuje prvý zásobník 8 kondenzátu, ktorý je spojený s druhým koncovým článkom systému zásobníkom 14 recyklátu. Druhým výstupom 5.2 je odparka 5 pomocou dopravno-regulačnej zostavy 6 na obojsmemý pohyb média prepojená naspäť na doskový výmennik 4 tepla ako aj na tretí technologický blok III, tvorený zásobníkom 9 zahusteného odpadu napojeného na reaktor 10 vybavený miešadlom. Prvý výstup 10.1 reaktora 10 je prepojený s druhým kondenzátorom 11,na ktorý nadväzuje druhý zásobník I 2 kondenzátu s pripojeným prostriedkom 13 na vytváranie podtlaku v tomto prípade ide o vodookružnú vývevu, ktorá zabezpečí vytvorenie podtlaku v tomto technologickom bloku. Reaktor 10 je druhým výstupom 10.2 spojený s prvým koncovým článkom systému zásobníkom altematívneho paliva 15,druhý zásobník 12 kondenzátu je spojený s druhým koncovým článkom systému zásobníkom 14 recyklátu . Dopravno-regulačnú zostavu 6 tvorí čerpadlo 6.1 a trojcestný regu SK 4840 Ulačný ventil ako regulačný prostriedok 6.2. Zariadenie je ovládané pomocou riadiacej jednotky 16.Princíp funkcie zariadenia, ktoré je predmetom ochrany spočíva V tom, že v prvom bloku odpad z priemyselných výrob obsahujúci znečistenú zmes organických rozpúštadiel prechádza zo zásobníka 1 do odstredivky, ako prostriedku 2 na oddelenie pevných zložiek odpadu, kde sú mechanickou cestou oddelené mechanické nerozpustné častice odpadu. Tieto častice sú odvádzané do zásobníka 15 ako altematívne palivo. Zmes rozpúšťadiel obsahujúca rozpustnú časť obsiahnutú v odpade je zhromažďovaná v zásobníku 3 upraveného odpadu. V druhom technologickom bloku je upravený odpad nastrekovaný zo zásobníka 3 do doskového výmenníka 4, kde sa zmes rozpúšťadiel odparí a pary sú odvedené do odparky 5, ktorá je vybavená demisterom. V odparke 5 je udržovaná konštantné hladina, pričom zahustená zmes cirkuluje pomocou dopravno-regulačnej sústavy 6 vybavenej čerpadlom 6.1 do výmenníka 4 cez trojcestný regulačný ventil 6.2. Trojcestný regulačný ventil 6.2 odpúšťa zahustený odpad do zásobníka zahusteného odpadu 9. Páry zmesí rozpúšťadiel prúdia z odparky 5 do kondenzátora 7, kde kondenzujú a následne sú vedené do prvého zásobníka 8, odkiaľ sú prečerpávané do zásobníka 14 recyklátu, V treťom technologickom bloku je vysokozahustený odpad, zhromaždený v zásobníku 9, ďalej spracovávaný v reaktore 10. Reaktor 10 má vyhrievaný plášť (nepriamy ohrev, duplikátor) a je vybavený rniešadlom. V tejto časti prebieha vákuová destilácia. Pary z reaktora 10 sú cez demister odťahované do druhého kondenzátora 11, kde kondenzujú na kondenzát, ktorý sa sústreďuje v druhom zásobníku 12 kondenzátu. Vákuum v tomto stupni je zabezpečené vodokružnou vývevou, slúžiacou ako prostriedok na vytváranie podtlaku 13. Oddestilovaný kondenzát z prvého zásobníka 8 kondenzátu je zmiešavaný s kondenzátom z druhého zásobníka 12 kondenzátu v zásobníku 14 recyklátu, odkiaľ je odvážaný na opätovné použitie v priemysle. Časť odpadu (destilačný zvyšok), ktorá bola rozpustená v odpadovej zmesi rozpúšťadiel, je odpúšťaná do zásobníku altematívneho paliva 15, kde sa zmiešava s mechanickými nečistotami odseparovanými V odstredivke 2 a s pilinami. Takto upravená zmes je tuhej konzistencie bez obsahu vody a slúži ako vysokohodnotné altematívne palivo, napríklad v cementárenských peciach. Proces recyklácie prebieha v druhom technologickom bloku kontinuálne pri atmosférickom tlaku a teplote približne 80 až 160 °C, v treťom technologickom bloku diskontinuálne pri vákuu a teplotách od 90 do 270 °C.Zariadenie podľa predloženého riešenia predstavuje v podstate systém na seba nadväzujúcich technologických blokov, v ktorých je recyklácia uvedeného odpadu riešená jeho fyzikálnou úpravou.V prvej fáze je oddelená podstatná časť mechanických nečistôt a kalov pomocou odstredivky, resp. mikroseparátorom. Týmto spôsobom je realizované oddelenie zložiek,ktoré nie sú rozpustne V zmesi rozpúštadiel resp. čističovV druhej fáze nastáva rýchla destilácia zmesi frakcií rozpúšťadiel (čističov) odpadu zbaveného nerozpustných nečistôt v destilačnom zariadení pracujúcom kontinuálne pri atmosférickom tlaku a teplote približne 80 až 160 °C. V tejto časti nastáva vysoké zahustenie látok, ktoré sú rozpustené v zmesi rozpúšťadiel a je oddestilovaných (zrecyklovaných) 90 - 95 rozpúšťadiel obsiahnutých v odpade.V tretej fáze sa upravuje vysokozahustený zvyšok odpadu, produkovaného v druhom bloku. Pracuje diskontinuálne na princípe vákuovej destilácie pri teplote 90 až 270 °C, pričom je oddestilovaný zvyšok rozpúšťadiel, ktoré ma jú vysokú teplom destilácie. Táto oddestilovaná zložka je zmiešaná s oddestilovanou zmesou rozpúšťadicl oddelených v druhom bloku. Uvedená zmes ako výsledný produkt celej úpravy je ďalej použiteľné ako pôvodný čistič, resp. je nutné jeho domiešanie jednotlivými zložkami podľa nárokov odberateľa.Cast odpadu, ktorá zostane po destilácii v treťom technologickom bloku (destilačné zvyšky), je po zmiešaní s mechanickými nečistotami a nerozpustnými látkami z prvého technologického bloku a s pilínami vysokohodnotným alternatívnym palivom.Odpad po umývaní striekacích zariadení z lakovne, ktorý obsahoval 60 hmotn. znečistených organických rozpúšťadiel bol podrobený recyklácii opísaným spôsobom. Po skončení recyklácie bolo oddelenie rozpúšťadíel takmer 100 -né.1. Zariadenie na recykláciu odpadu z priemyselných výrob obsahujúceho zmes organických rozpúšťadiel, v y značujúce sa tým, žeho tvorí sústavatroch na seba nadväzujúcich technologických blokov, kde prvý technologický blok (l) pozostáva zo zásobníka (1) odpadu prepojeného s prostriedkom (2) na oddelenie pevných zložiek odpadu, ktorý je spojený tak s prvým koncovým článkom sústavy zásobníkom altematívneho paliva (15) ako aj zásobníkom (3) upraveného odpadu, za ktorým nasleduje druhý technologický blok (II) pozostávajúci z výmenníka(4) tepla napojeného na odparku (5), zo strany prvého výstupu (5.1) prepojenú s prvým kondenzátorom (7), na ktorého výstup nadväzuje prvý zásobník (S) kondenzátu, pričom prvý zásobník (8) kondenzátu je spojený s druhým koncovým článkom systému zásobníkom (14) recyklátu,druhým výstupom (5.2) je odparka (5) pomocou dopravnoregulačnej zostavy (6) na obojsmemý pohyb média prepojená naspäť na výmenník (4) tepla ako aj na tretí technologický blok (III) pozostávajúci zo zásobníka (9) zahusteného odpadu napojeného na reaktor (10) vybavený miešadlom,ktorý je prvým výstupom (10.1) prepojený s druhým kondenzátorom (l l), na ktorý nadväzuje druhý zásobník (12) kondenzátu s pripojeným prostriedkom (13) na vytváranie podtlaku, kde druhý Zásübľlĺl( (12) kondenzátu je spojený s druhým koncovým článkom sústavy zásobníkom (14) recyklátu, reaktor (10) je dmhým výstupom (10.2) spojený s prvým koncovým článkom sústavy zásobníkom altematívneho paliva (15), pričom cele zariadenie je ovládané pomocou riadiacej jednotky (16).2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že doprawio-regulačná zostava (6) je vybavená čerpadlom (6. l) a regulačným prostriedkom (6.2)3. Zariadenie podľa nároku 1 a 2, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že regulačným prostriedkom (6.2) je výhodne trojcestný regulačný ventil.

MPK / Značky

MPK: B09B 3/00

Značky: obsahujúceho, výrob, organických, odpadů, rozpúšťadiel, priemyselných, zariadenie, recykláciu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4840-zariadenie-na-recyklaciu-odpadu-z-priemyselnych-vyrob-obsahujuceho-zmes-organickych-rozpustadiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na recykláciu odpadu z priemyselných výrob obsahujúceho zmes organických rozpúšťadiel</a>

Podobne patenty