Zvodidlo najmä pre mostové objekty rýchlostných komunikácií

Číslo patentu: U 4796

Dátum: 06.07.2007

Autori: Mikoláš Jan, Žídek Radim, Oblouk Vladimír, Noháč Robert

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (1 l m d°kľ°tí ÚŽITKOVÝ VZOR 4796(22) Dátum podania prihlášky 9. 3. 2007 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia fičinkov úžitkového vzoru 16. 5. 2007 (5 l) Im. CL (2006)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky EOIF 15/02(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority URAD . PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 6. 7. 2007 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č. 7/2007(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzom verejnosti 16. 5. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ Mittal Steel Ostrava a. s., Ostrava - Kunčice, CZ(54) Názov Zvodidlo najmä pre mostově objekty rýchlostných komunikáciíTechnické riešenie sa týka zvodidla, najmä pre mostové objekty rýchlostných komunikácii, ktoré obsahujú vertikálne usporiadané stĺpiky, na ktorých je cez dištančný diel priečne ku stĺpiku upevnená aspoň jedna zvodnica a nad zvodnicou strmeňom upevnené pomocou skrutkového spoja aspoň jedno držadlo, pričom stĺpiky sú vyrobené z tyče prierezu v tvare U, privarenej svojim dolným koncom k pätnej doske, V pämej doske sú usporiadané otvory na ukotvenie stĺpika, dištančný diel je vyrobený z oceľovej plochej tyče do tvaru U a vnútri vybavenej diagonálne prebiehajúcou výstuhou.Zvodidlo zábradlia pre mostové objekty rýchlostných komunikácii podľa doterajšieho stavu techniky tvoria stĺpiky z tyče prierezu U 140 valcované za tepla, umiestnené každé 2 metre v pozdĺžnom smere zvodidla. Na nich je pomocou spojovacieho materiálu uchytený dištančný diel a zvodnica. Výška zvodidla nad vozovkou je 750 mm. Tyč prierezu U 140 je privarená k pätnej doske, v ktorej sú štyri otvory na ukotvenie stĺpika k rímse mostu, pričom dva otvory sú určené pre kotvy M 16 a dva pre kotvy M 24. Ďalej je potom stĺpik vybavený výstuhou privarenou jej bočnými stranami do vnútra prierezu tvaru U a zároveň jej treťou,spodnou stranou, k pätnej doske. V spodnej časti výstuhy v mieste styku stĺpika s pätnou doskou je na oboch stranách vybraníe pre odtok zrážkovej vody. Výstuha spolu s prierezom U 140 a pätnou doskou tvoria takmer uzavretý priestor,ktorý je náchylný na zanášanie nečistotami a tým na vznik korózíe. Jedná sa teda inými slovami o nevhodné konštrukčné riešenie a umiestnenie výstuhy.V homej časti stĺpika je navarený držiak držadla, ktorý spolu so strrneňom slúžia na upevnenie držadla. K prierezu U 140 sú privarené čapy, ktoré slúžia na upevnenie výplne,ktorá sa môže použit v pripade potreby.Dištančný diel pozostáva z oceľovej plochej tyče tvarovanej za studena do tvaru U. Tento tvar je otvorenou stranou privarený k dielu z oceľovej plochej tyče, v ktorej sú otvory a značenia. Ďalej je potom do vnútra dištančného dielu navarená diagonálne prebiehajúca výstuha, konkrétne zo zadného dolného rohu tvoreného zvarením tvaru U a dielom s otvormi, do predného homého rohu dištančpého dielu. Dištančný diel tak pred svojou montážou ku stlpiku tvorí spolu s výstuhou jeden nedeliteľný celok.Všetky diely zvodidla sú vyrábané z konštrukčnej nelegovanej ocele.Takéto zvodidlá zábradlia pre mostové objekty rýchlostných komunikácii spĺňajú požiadavky na úroveň zadržania H 2 podľa ČSN EN 1317-1 a ČSN EN 1317-2, čo je zvodidlo odskúšané na náraz osobným automobilom s celkovou hmotnosťou 900 kg, uhlom nárazu 20 °, nárazovou rýchlosťou 100 km/h, a na náraz autobusom s celkovou hmotnosťou l 3 000 kg, uhlom nárazu 20 °, nárazovou rýchlosťou 70 km/h.Výroba tohto zvodidla zábradlia je preto aj výrobne naročná, a to z dôvodu veľkého množstva zvarov tak pri stlpiku, ako aj pri dištančnom dieli.Technické riešenie si kladie za ciel navrhnúť zvodidlo vyššie uvedeného druhu, ktoré poskytuje rovnakú úroveňzadržania vozidiel H 2, ale ktoré odstraňuje nevýhody doterajšieho riešenia, a je menej výrobne nákladné a náročné na montáž.Táto úloha je riešená zvodidlom, najmä pre mostové objekty rýchlostných komunikácii, obsahujúcim vertikálne usporiadané stĺpiky, na ktorých je cez dištančný diel priečne k stlpiku upevnená aspoň jedna zvodnica a nad zvodnicou strmeňom upevnené pomocou skrutkového spoja aspoň jedno držadlo, pričom stĺpiky sú vyrobené z tyče prierezu v tvare U, privarené svojim dolným koncom k pätnej doske, v pätnej doske sú umiestnené otvory na ukotvenie stlpika, dištančný diel je vyrobený z oceľovej plochej tyče v tvare U a vnútri vybavený diagonálne prebiehajúcou výstuhou. Podľa predloženého technického riešenia je stĺpik vybavený dvomi šikmými výstuhami, ktoré sú privarené do vnútra prierezu tvaru U stĺpika nad sebou, sú vytvorené z oceľovej plochej tyče a medzi najnižším bodom spodnej výstuhy a pätnou doskou je medzera.Výhodné uskutočnenie podľa predloženého technickeho riešenia spočíva v tom, že medzera medzi najnížším bodom spodnej výstuhy a pätnou doskou sa rovná 0,14 až 0,145 násobku šírky profilu stĺpika.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa predloženého technického riešenia spočíva v tom, že výstuhy stĺpika sú usporiadané vždy rovnobežne s rovinou základne proñlu tvaru U, a to svojimi pozdĺžnymi osami ako rôznobežné.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa predloženého technického riešenia spočíva v tom, že výstuhy stĺpika sú usporiadané v tvare písmena V, ktoré je otvorené na stranu ku zvodnici.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa predloženého technického riešenia spočíva v tom, že výstuhy stĺpika sú umiestnené práve pri okraji otvorenej časti profilu tvaru U.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa predloženého technického riešenia spočíva v tom, že dištančný diel je na koncoch tvaru U vybavený von obrátenými prírubamí a upravený na pripevnenie cez tieto príruby, spolu s výstuhou, k stípiku.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa predloženého technického riešenia spočíva v tom, že výstuha je vzhľadom na dištančný diel a profil tvaru U stĺpika pripevnená rozoberateľne.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa predloženého technického riešenia spočíva vtom, že výstuha dištančného dielu je vyrobená v tvare V, pričom jej ramená zvierajú tupý uhol, prednostné 130 °, a je vyrobená z oceľovej plochej tyče.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa predloženého technického riešenia spočíva v tom, že v pätnej doske sú umiestnené iba dva otvory pre ukotvenie stĺpika, a to výhodne pre kotvy a/alebo skrutky M 24.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa predloženého technického riešenia spočíva v tom, že držadlo je k stlpiku pripevnené pomocou strmeňa priamo.Zvodidlo je určené najmä pre mostové objekty rýchlostných komunikácii a diaľnic s požiadavkou úrovne zadržania H 2.Výhody spočívajú jednak v inom vystužení mostného stĺpika, a to s menšou náchylnosťou na koróziu, menšou dĺžkou zvarových plôch, jednoduchšou výrobou výstuh, a ďalej vo vypustení zváranej homej časti stlpika na uchytenie držadla. Výhodný je iba tvarovaný, nie zvarovaný dištančný diel. Výhodné je rovnako ukotvenie mostného stlpika pomocou iba dvoch kotiev, prípadne skrutiek, čo prinesie úsporu aj pri montáži.Prehľad obrázkov na výkresochPredložené technické riešenie bude bližšie vysvetlené na výkresoch konkrétneho prikladu uskutočnenia, na ktorých predstavuje obr. l Zvodidlo V celkovom pohľade zo strany zvodnice a obr. 2 rez zvodidlom podľa roviny A - A.Príklady uskutočnenia technického riešeniaUskutočnenie technického riešenia bude ako neobmedzujúce ďalej podrobne opisané pre jednostranné mostové zvodidlo. Zvodidlo podľa predloženého technického riešenia obsahuje ako základné prvky stĺpiky 2, dištančné diely 3, zvodnice l, strmene 5, držadlá 6 a zodpovedajúce skrutkové spoje 7, 8, 9.Zvodidlo obsahuje vertikálne usporiadané stĺpiky 2, na ktorých je cez dištančný diel 3 priečne k stĺpiku 2 upevnená zvodnica l. Nad zvodnicou 1, ktorá je prvým skrutkovým spoj om 7 pripevnená k dištančnému dielu 3, je strmeňom 5 upevnené pomocou tretieho skrutkového spoja 9 držadlo 6. Stĺpiky 2 sú vyrobené z tyče prierezu v tvare U, privarenej svojim dolným koncom k pätnej doske 11. V pätnej doske 11 sú umiestnené otvory na ukotvenie stĺpika 2. Dištančný diel 3 je vyrobený z oceľovej plochej tyče tvarovanej za studena do tvaru U a vnútri vybavený diagonálne prebiehajúcou výstuhou 4.Stĺpiky 2 sú vyrobené z tyče prierezu v tvare U, konkrétne Ul 40, privarenej k ,pätnej doske 11, v ktorej sú iba dva otvory na ukotvenie stĺpika 2 k rímse mostu. Oba otvory sú v tomto príklade uskutočnenia dimenzované pre kotvy 10, pripadne pre skrutky M 24.Ďalej je stĺpik 2 vybavený dvoma šikmými výstuhami 12, ktoré sú privarené do vnútrajšku prierezu tvaru U S odstupom nad sebou, pričom medzi najnižšim bodom spodnej výstuhy 12 a pätnou doskou 11 je medzera, ktorá sa rovná 0,14 až 0,145 násobku šírky profilu stĺpiku 2. Výstuhy 12 stĺpika 2 sú usporiadané vždy rovnobežne s rovinou základne profilu tvaru U, a to svojimi pozdĺžnymi osami ako rôznobežné. Výstuhy 12 stĺpika 2 sú usporiadané v tvare písmena V, ktoré je otvorené na stranu k zvodnici 1 Výstuhy 12 stĺpika 2 sú umiestnené najvýhodnejšie pri okraji otvorenej časti profilu tvaru U.Dištančný diel 3 je vyrobený z oceľovej plochej tyče tvarovanej za studena do tvarupričom na jeho koncoch sú priruby, čim vzniká v priereze klobúkovitý tvar. Takto vytvorený dištančný diel 3 je cez priruby, vybavené zodpovedajúcimi otvormi, spolu s výstuhou 4 prostredníctvom druhých skrutkových spojov 8 pripevnený k stĺpiku 2. Dištančný diel 3 je tak až pri svojej montáži k stĺpiku 2 vystužený výstuhou 4. Výstuha 4 dištančného dielu 3 je vyrobená v tvare V, pričom jej ramená zvierajú uhol približne 1309 Je vyrobená z oceľovej plochej tyče tvarovanej za studena. Jej homé rameno prebieha, rovnako ako pri riešeniach podľa doterajšieho stavu techniky, diagonálne cez celý, približne štvorcový prierez dištančného dielu 3. Jej spodné rameno je kratšie. Zodpovedá dĺžke spodnej priruby dištančného dielu 3. Toto spodné rameno výstuhy 4 je vložené medzi stĺpik 2 a dištančný diel 3 a je vybavené zodpovedajúcimi otvormi pre druhé skrutkové spoje 8.Držadlo 6 je pripevnené k stĺpiku 2 v jeho homej časti priamo, a to pomocou strmeña 5, vyrobeného z oceľovej plochej tyče tvarovanej za studena približne v tvare Sl. Rovnobežné prirubové časti strmeña 5 sú vybavené otvormi pre tretie skrutkové spoje 9.Samozrejme je možné takto vytvorené zvodidlo doplnit aj ďalšími prvkami, ako je to obvyklé aj pri riešeniach podľa doterajšieho stavu techniky, a to napr. spojovacou páskou, výplňou zábradlia a pod.l. Zvodidlo, najmä pre mostové objekty rýchlostných komunikácii, obsahujúce vertikálne usporiadané stĺpiky (2),na ktorých je cez dištančný diel (3) priečne k stĺpiku (2) upevnená aspoň jedna zvodnica (l) a nad zvodnicou (l) strmeňom (5) upevnené pomocou skrutkového spoja (9) aspoň jedno držadlo (6), pričom stĺpiky (2) sú vyrobené z tyče prierezu v tvare U, privarenej svojim dolným koncom k pätnej doske (l l), v pätnej doske (1 1) sú usporiadané otvory na ukotvenie stĺpika (2), dištančný diel (3) je vyrobený z oceľovej plochej tyče v tvare U a vnútri vybavený diagonálne prebiehajúcou výstuhou (4), v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že stĺpik (2) je vybavený dvoma šikmými výstuhami (12), ktoré sú privarené do vnútra prierezu tvaru U stĺpika (2) nad sebou, sú Vytvorené z oceľovej plochej tyče a medzi najnižšim bodom spodnej výstuhy(12) a spodným koncom stĺpika (2) je medzera.2. Zvodidlo podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že medzera medzi najnižšim bodom spodnej výstuhy (12) a spodným koncom stĺpika (2) sa rovná 0,14 až 0,145 násobku šírky profilu stĺpika (2).3. Zvodidlo podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že výstuhy (12) stĺpika (2) sú uspoňadané vždy rovnobežne s rovinou základne profilu tvaru U, a to svojimi pozdĺžnymi osami ako rôznobežné.4. Zvodidlo podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že výstuhy (12) stĺpika (2) sú umiestnené pri okraji otvorenej časti profilu tvaru U.5. Zvodidlo podľa niektorého z nárokov 1 až 4, v y zn a čuj ú ce s a tý m, ževýstuhy(12) stĺpika(2) sú usporiadané V tvare písmena V, otvoreného na stranu k zvodnici (1).6. Zvodidlo podľa niektorého z nárokov 1 až 5, v y značuj úce sa tým,žedištančnýdiel(3)jena koncoch tvaru U vybavený von obrátenými prirubami a upravený na prípevnenie cez tieto priruby, spolu s výstuhou7. Zvodidlo podľa niektorého z nárokov l až 6, v y značujúce sa tým, že výstuha (4)je vzhľadom na dištančný diel (3) a profil tvaru U stĺpika (2) pripevnená rozoberateľne.8. Zvodidlo podľa niektorého z nárokov 1 až 7, v y z n a č uj ú c e s a tý m, že výstuha (4) dištančného dielu (3) je vyrobená v tvare V, pričom jej ramena zvierajú tupý uhol, prednostné 130 °, a je vyrobená z oceľovej plochej tyče.9. Zvodidlo podľa niektorého z nárokov l až 8, v y značujúce sa tým,ževpätnej doske(ll) sú usporiadané iba dva otvory na ukotvenie stĺpika (2) k rímse mosta, a to výhodne pre kotvy (l U) a/alebo skrutky M 24.10. Zvodidlo podľa niektorého z nárokov 1 až 9, v y značuj úce sa tým,žedržadlo(6)jekstĺpiku(2) pripevnené pomocou strmeña (5) priamo.

MPK / Značky

MPK: E01F 15/02

Značky: zvodidlo, mostové, rýchlostných, objekty, najmä, komunikácií

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4796-zvodidlo-najma-pre-mostove-objekty-rychlostnych-komunikacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zvodidlo najmä pre mostové objekty rýchlostných komunikácií</a>

Podobne patenty