Zariadenie na environmentálne spracovanie pár alkylénoxidov v zmesi s inertným plynom

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania prihlášky 16. 11. 2006Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 15. 5. 2007Dátum podania príoritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 6. 7. 2007 Vestník UPV SR č. 7/2007Dáttun zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 15. 5. 2007 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTZariadenie na environmentálne spracovanie pár alkylénoxidov v zmesi s inertným plynomPredmetom riešenia je zariadenie na environmentálne spracovanie pár alkylénoxidov V zmesi s inertným plynom.V súčasnosti je na environmentálne spracovanie odplynov obsahujúcich zmes pár etylénoxidu (EO) s inertným plynom dusíkom používaný jednoduchý protiprúdny absorbér naplnený raschigovými knížkami. Pracím roztokom je odvodnená zmes etanolamínov, V ktorej etylénoxid reaguje s mono a dietanolamínom za vzniku trietanolamínuAdičná reakcia EO na amín, autokatalyzovaná amínom,je výrazne pomalšia, ako navrhovaný spôsob chemisorpcie V roztoku chlorovodíka (HCl) V alkylénchlórhydríne(ACH), Adícia EO na amin neprebieha kvantitatívne a nezreagovaný etylénoxid je vynášaný zo zariadenia do životného prostredia. Vyššie množstvo EO v odplyne, ako povoľujú environmentálne normy, spôsobuje ekonomické straty a ekologické škody.Zariadenie na environmentálne spracovanie pár alkylénoxidov (AO) V zmesi s inertným plynom pri teplote 10 až 30 °C, ktorého podstatou je chemisorpcia alkylénoxidu V roztoku alkylénchlórhydrínu (ACH) a chlorovodíka (HCl) za vzniku alkylénchlórhydrínu (ACH) a jeho zhodnotenie recyklingom V procese výroby a spracovania alkylénchlórhydrinu. Proces popisuje chemická rovnicaChemisorpčným zariadením je súbor zariadení pozostávajúci z Reaktor je miešaná smaltovaná nádoba, ktorej pomer priemeru a výšky je menší ako 1, s mechanickým miešadlom. Do reaktora je vsádzkovo cez homú časť privádzaný absorpčný roztok (absorbent) o zložení 5 - 15 mol HCl V ACH. Cez dva distribútory umiestnené na dne reaktora je možný nezávislý prívod dvoch druhov plynných zmesí AO s dusíkom (absorbát) rýchlosťou maximálne 30 m 3 na jednotkový objem absorbenta za hodinu. Absorbčný roztok je cirkulovaný cez chladič na odvod reakčného tepla. lnertný plyn zbavený AO je vedený cez absorpčnú kolónu na zachytenie chlorovodíka v neutrálnom ACH do nízkoteplotnej kondenzácie a následne odvádzaný do atmosféry. Celý proces je riadený veličinami prietok plynnej zmesi, zabezpečujúci rozptyl a konverziu AO V absorpčnom roztoku,pretlak plynnej zmesi pred Vstupom do reaktora určujúciúčinnost chemisorpcie, teplota absorbenta, zabezpečujúca selektivitu procesu chemisorpcie AO na ACH, konduktivita absorbenta riadiaca účinnost chemisorpcie a nadbytok reaktantu HCl V absorpčnom roztoku, pretlak nad absorpčným roztokom, určujúci priechodnost zariadenia a výstup inertov do atmosféry, výška hladiny absorpčného roztoku, zabezpečujúca účinnosť absorpcie.Reaktor je plnený na 40 až 60 roztokom plynného HCl v ACH. V reaktore je umiestnená vodivostná sonda, na meranie konduktivity - vodivosti - V rozsahu l až 15000 mS/cm. S poklesom koncentrácie HCl V ACH klesá aj konduktivita absorbenta. Pri poklese konduktivity kyslého ACH na hodnotu 1 mS/cm, je obsah reaktora vypustený po úroveň 40 na recykláciu do technológie spracovania ACH a doplnený potrebným množstvom čerstvého absorbentu s 5 až 15 mol roztoku HCl V alkylénchlórhydríne na úroveň 60 . Týmto postupom nedôjde k obnaženiu distribútorov plynnej zmesi a vodivostnej sondy.Zariadenie pracuje V ustálenom stave kontinuálne, pričom ustálenost technologických podmienok na vstupe do chemisorpcie V paramertrí prietok a tlak plynnej zmesi je zabezpečená predradením tlakovej nádoby, pufrujúcej okamžite výkyvy tlaku odplynov. Pri poklese tlaku pod dovolenú hodnotu na vstupe do chemisorpcie je prietok plynnej zmesi AO s dusíkom odstavený až do stúpnutia tlaku na požadovanú hodnotu a nahradený konštantným prietokom inertného plynu. Následný štart začína dosiahnutím pracovnej hodnoty tlaku V pufrujúcom zásobníku.Pre účely vizuálnej kontroly účinnosti procesu je reaktor vybavený priezorom, V homej časti reaktora s možnosťou osvietenia vnútorného priestoru reaktora.Do smaltovaného reaktora RA s miešadlom M, ktorého priemer ku jeho výške je menší ako jedna, o objeme 1,6 m 3 je vsádzkovo cez vstup V V homej časti privedený absorpčný roztok chlorovodíka V kvapalnom alkylénchlórhydríne(absorbent) s teplotou T, 15 °C, V množstve m 1152 kg ECH, koncentrácie GHG 8,00 w/w V etylénchlórhydríne. Bezpečnú výšku hladiny V reaktore RA zabezpečuje regulátor hladiny RH. Cez dva distribútory 3 plynu umiestnené na dne reaktora RA je prívod pár alkylénoxidu V inertnom plyne (absorbát) (EO s dusíkom) o koncentrácii CEO 20,00 mol a teplote TM 19,5 °C, rýchlosťou Q 12,85 m 3/h. Absorbčný roztok cirkuluje cez chladič El na odvod reakčného tepla, meraného meradlom TR teploty. lnertný plyn zbavený etylénoxidu je odvodom inertných plynov po chemisorpcií alkylénoxídu vedený cez nízkoteplotný kondenzátor E 2 na zachytenie chlorovodíka V neutrálnom ECH do nizkoteplotnej kondenzácie a následne odvádzaný do atmosféry výduchom 6 v množstve Q 10,28 mJ/h, s koncentráciou CECH 0,00357 mol a teplotou T(g) 17,5 °C. Celý proces je riadený veličinami prietok plynnej zmesi, zabezpečujúci rozptyl a konverziu EO v absorpčnom roztoku,pretlak plynnej zmesi pred vstupom do reaktora určujúci účinnost chemisorpcie,teplota absorbenta, zabezpečujúca selektivitu procesu chemisorpcie EO na ECH,konduktivita absorbenta riadiaca účinnost chemisorpcie a nadbytok reaktantu HCl V absorpčnom roztoku,pretlak nad absorpčným roztokom, určujúci priechodnosť zariadenia a výstup inertov do atmosféry, SK 4783 Uvýška hladiny absorpčného roztoku, zabezpečujúca účinnost absorpcie.V reaktore je umiestnené meradlo G vodivosti, na meranie konduktivity - vodivosti. S poklesom koncentrácie HC 1 v etylénchlórhydrine klesá aj konduktivita absorbenta. Pri poklese konduktivity kyslého ECH na hodnotu l mS/cm, je obsah reaktora vypustený po úroveň 40 ako recykling 4 na recykláciu do technológie spracovania ECH a doplnený potrebným rrmožstvom čerstvého absorbentu s 5 až 15 mol roztoku HC 1 v etylénchlórhydrine na úroveň 60 . Týmto postupom nedôjde k obnaženiu distribútorov plynu 3 a meradla G vodivosti, Zariadenie pracuje V ustálenom stave kontinuálne, pričom ustálenost technologických podmienok na vstupe do chemísorpcie V parametri prietok a tlak plynnej zmesi - pretlak pár alkylénoxidu v inertnom plyne - je zabezpečená predradením tlakovej nádoby Z s meradlom PZ tlaku, pufrujúcej okamžité výkyvy tlaku v reaktore podľa meradla Pl tlaku. Pri poklese tlaku pod dovolenú hodnotu na vstupe do chemisorpcie je prietok plynnej zmesi EO s dusíkom odstavený až do stúpnutia tlaku V reaktore na požadovanú hodnotu podľa meradla P tlaku a nahradený konštantným prietokom inertného plynu. Následný štart začína dosiahnutím pracovnej hodnoty tlaku pár alkylénoxidu v inertnom plyne podľa meradla P 2 tlaku v tlakovej nádobe Z.Pre účely vizuálnej kontroly účinnosti procesu je reaktor vybavený priezorom, v homej časti reaktora s možnosťou osvietenia vnútomého priestoru reaktora., ilihííniaThíom-pov do nimi Inkmĺilvilnmin vyaniáovł tuku(-koriveírzín E 6 l lumm , mmm ,lvmna moment 1 m 1152 kg ECH absorbent 4 m 11571 eenZariadenie a postup podľa príkladu l, s nasledovnými vlastnosťami prúdovÍĺ sí 1 iwv do auf mierami. vyąupoviníuen r ćlàiťälrmžnsiąimaacu Čimartmmąljníoíząrten Š cm- I 0,00 wIw ic,. B,9 ó/aw/w L vląL 1.5 ŽQ. , ľ-nšläfc. , . lílbsorbdt Q s 19,51 nŕ/h sauna i Q 14.63 mVhZariadenia pracujúce na princípe chemisorpcie plynných reaktantov v kvapalnom prostredí ich vzájomného produktu je využiteľné pre environmentálnu ochranu chemických technológii, pri ktorých je reakčná nřchlosť reaktantov dostatočnú na dosiahnutie požadovanej konverzie reaktanta a tým zamedzujúce úniku znečisťujúcich látok do pracovného a životného prostredia.Zariadenie na environmentálne spracovanie pár alkylénoxidov v zmesi s inertným plynom, vyrobene z kyselinovzdomého materiálu (smalt, polypropylén, polyetylén), pozostávajúce z reaktora (RA) s miešadlom (M) s regulovateľnými otáčkami, meradlom (G) vodivosti, meradlom (TR) teploty, z chladiča (El) a nizkoteplomého kondenzátora(E 2),vyznačujúce sa tým,že pomerpriemeru reaktora (RA) ku jeho výške je menší ako jedna, na dne reaktora (RA) sú umiestnené špeciálne distribútory plynu (3) na privádzanie pár alkylénoxidu v inertnom plyne(absorbát) rýchlosťou maximálne 30 m 3 na jednotkový objem absorbenta za hodinu cez tlakovú nádobu (Z) na pufrovanie výkyvov pretlaku pár alkylénoxidu v inertnom plyne v rozmedzí 0,05 až 0,3 MPa a na hlave reaktora (RA) je vstup (V) na prívod roztoku chlorovodika v kvapalnom alkylénchlórhydríne o koncentrácii 0,5 až 15 , pričom meradlo (TR) teploty a meradlo (G) vodivosti sú na udržanie teploty absorbcie 10 až 30 °C a na regulovanie pracovného rozpätia konduktivity absorpčného roztoku l až 15000 mS/cm a na odsun absorbenta alkylénchlórhydrínu s menšou konduktivitou ako recyklingu a nízkoteplotný kondenzátor (E 2) na zachytenie zbytkového plynněho chlorovodika a regulátor hladiny (RH) na zabezpečenie bezpečného ponoru distribútorov plynu (3) v inertnom plyne.

MPK / Značky

MPK: B01D 53/14, B01J 19/00

Značky: alkylénoxidov, spracovanie, inertným, environmentálne, zmesí, zariadenie, plynom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4783-zariadenie-na-environmentalne-spracovanie-par-alkylenoxidov-v-zmesi-s-inertnym-plynom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na environmentálne spracovanie pár alkylénoxidov v zmesi s inertným plynom</a>

Podobne patenty