Výučbová a/alebo zábavná zostava na textilný výrobok a/alebo jeho príslušenstvo

Číslo patentu: U 4750

Dátum: 03.05.2007

Autor: Neubert Robert

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SK ÚŽITKOVÝ VZOR 4750(22) Dátum podania prihlášky 23. 4. 2006 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 27. 3. 2007 (51) Im CL (2006)(3 l) Cislo príoritnej prihlášky PUV 2005-16547(32) Dátum podania pnonmej prihlášky 25. 4. 2005 A 41 D 11/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ ÚRAD , . . PRIEMYSELNÉHO (45) Datum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 3. 5. 2007 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vesmlľ UPV SR 54 5/2007(47) Dátum zápisu a spristupnenía úžitkového vzoru verejnosti 27. 3. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ NEUBERT marketing Company s. r. o., Vráž, CZ(54) Názov Výučbová a/alebo zábavná zostava na textílný výrobok a/alebo jeho príslušenstvoTechnické riešenie sa týka výučbovej a/alebo zábavnej zostavy určenej deťom na textilný výrobok a/alebo jeho príslušenstvo.V českom úžitkovom vzore č. 5609 je opisaný detský textilný výrobok s hravou aplikáciou najmä na oblečenie pre deti. Na detskej textílii je umiestnené aspoň jedno plošné zvukové teliesko, ktoré je zaistené pomocou krycej textílie, ktorá je prichytené. po celom okraji pevným spojom. Pri dotyku na krytú textíliu ju dieťa stlačí miemym tlakom ruky túto kryciu textíliu a skryté zvukové teliesko vydá zvuk.Tento detský výrobok sa stáva hračkou najmä pre deti v nízkom veku.Úlohou tohto technického riešenia je nájsť textilný výrobok, určený na výučbu aj zábavu menších aj väčších deti.Túto úlohu spĺňa predložená výučbová a/alebo zábavná zostava, určená deťom, na textilný výrobok a/alebo jeho prislušenstvo podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že zostava obsahuje najmenej jeden odnímateľný prvok, určený na odnímateľné prichytenie na najmenej jeden pridržiavací prvok, pevne uchytený na textilnom výrobku a/alebo jeho prislušenstve.Odnímateľné prvky sú vytvorené z materiálu, ktorý navodzuje vizuálny čí hmatový dojem. Odnímateľné prvky môžu byt vytvorené z útvarov prevažne plošných a/alebo reliéfnych a/ alebo priestorových.Odnímateľné prvky môžu tvorit množinu určitej kategórie alebo rôznych kategórií. Odnímateľné prvky môžu tvoriť alfanumerické a/alebo grafické symboly, ktoré môžu byt zostaviteľné do viet či numerických príkladov, 0 dnímateľné prvky môžu byt vytvorené z prevažne plošných a/alebo reliéfnych útvarov, ktoré sú zostaviteľné do obrazcov. odnímateľné prvky tvorené príestorovými útvarmi môžu byt doplňané inými, prevažne plošnými, alebo reliéfnymi, alebo priestorovýrni útvamii.Odnímateľné pripojenie odnimateľných prvkov a pridržiavacích prvkov je vytvorené aspoň jedným zo spojov,zahŕňajúcich suchý zips VELCRO, dràžkový spoj, stavebnicový zámkový spoj, patentný spoj, magnetický spoj, elektromagnetický spoj, adhézny spoj, prísavkový spoj, lepiaci spoj, nažehľovací spoj, tepelný spoj, nášivkový spoj, navlhčovaci spoj.Odnímateľné prvky môžu byt uložené v oddelenom prislušenstve textilného výrobku, napr. vo vaku.Hlavnou výhodou technického riešenia je, že sa textilné oblečenie dá využít na výučbu aj hru zároveň. Je tu spojené užitočné s príjemným. Rôzne typy odnímateľných prvkov zaisťujú možnosti variability zostavy. Textilný výrobok je možné použit nielen pre deti, ale všade tam, kde ho možno vhodne aplikovať, napr. na výučbu jazykov, nôt, dopravných značiek, na vytváranie farebných kombinácií, tvorbu motívov aj z prvkov vo forme typu puzzle, ďalej s možnosťou spoločenských alebo športových hier.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je podrobne opisané ďalej na príkladných uskutočneniach, znázomených na priložených výkresoch, z ktorých predstavuje obr. l tričko s pridržiavacím prvkom a odnímateľnými prvkami,obr. 2 pridržiavací prvok s odnímateľným prvkom so spojom pomocou suchého zipsu (VELCRO) a obr. 3 pridržiavací prvok s odnímateľným prvkom vo forme zámkového spoj a.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obrázku l je znázornený nosný textilný výrobok 1,napr. detské tričko, na ktorého prednej strane je pevne uchytený pridržiavací prvok 2, na ktorom sú celou svojou plochou alebo jej podstatnou časťou prichytené textilné 0 dnímateľné prvky 3, a to vo forme písmen 34 českej abecedy v prvej vodorovnej rade, číslic 32 v druhej rade, písmen 33 gréckej abecedy v tretej rade a obrázkových motívov 34 v poslednej rade. Textilné odnímateľné prvky 3 môžu byt kruhové s písmenami 31 latinky vytlačenými výrazne odlišnou farbou, alebo obdlžnikové s votkanými číslicami 32. Textilné odnímateľné prvky 3 môžu byť priamo vystríhnuté alebo vysekané do príslušných písmen 33 gréckej abecedy alebo obrázkových motívov 34. Odnímateľné prvky 3 môžu byť vytvorené z plošného aj reliéfneho textilného materiálu umožňujúceho hmatový vnem. Odnímateľné prvky 3 môžu byt tiež vo forme puule, kariet, farebne odlišných plôch,môžu obsahovat slovné prvky, znaky, noty, stromy, rastliny, zvieratá, rôzne symboly, dopravné značky, obrazové a dekoratívne motívy a pod. Odnímateľné prvky 3 môžu byt vytvorené z plošných alebo priestorových útvarov, môžu obsahovat rozprávkové motívy alebo rozprávkové bytosti alebo postavy z obľúbených rozprávok alebo seriálov.odnímateľné prvky 3 sú uchytené na pridržiavacích prvkoch 2 rôznym spôsobom, napr. jemným suchým zipsom VELCRO, ako je znázomené na obrázku 2, alebo systémom zámkového drážkového spoja, znázomeného na obr. 3. Môžu byť uchytené aj inými vhodnými upevneňovačmi alebo spojmi, napr. stavebnicovým, elektromagnetickým,patentným, lepiacim spojom, prípadne spojom tepelným,nažehľovacím, alebo nášivkovým. Nosným textilným výrobkom 1 môže byť aj iný vhodný typ detského oblečenia alebo jeho príslušenstva, môže to byt tiež prikrývka, poduška, textilná podložka a pod. umožňujúce pomocou odnímateľných prvkov 3 zostavovat na pridržiavacích prvkoch 2 hravým spôsobom výučbovú alebo zábavnú zostavu. Napr. z číslic 32 môžu byt zostavené počtové príklady,z písmen 31 slová alebo vety, môžu byt zostavované odpovede na otázky, Zostavovanie pomocou puzzle, a pod.Odnímateľné prvky 3 môžu byt uložené v textilnom vaku, z ktorého sa dajú presuvne aplikovať na pridržiavacie prvky 2 a môžu byt vynímané a ukladané na hru alebo výučbu presúvateľným zabavným spôsobom. Odnímateľné prvky 3 sa môžu podľa potreby zložit, vymeniť, presúvať atď. Vo vaku môže byť umiestnená aj loptička na hru.Technické riešenie môže byt využité všade tam, kde ho možno aplikovat v rozsahu nárokov na ochranu.Technické riešenie je určené najmä pre detí na hru, zábavu, poučenie alebo dekorácíu.1. Výučbová a/alebo zábavná zostava na detské odevy,textilný výrobok a/alebo jeho príslušenstvo, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostávaz najmenej jedného odnímateľného prvku (3), na príchytenie na najmenej jeden pridržiavací prvok (2) pevne uchytený na textílnom výrobku (l) a/alebo jeho príslušenstve.2. Výučbová a/alebo zábavná zostava podľa nároku l,vyznačujúca sa tým,žeodnímateľnýprvok(3) je vytvorený z materiálu, umožňujúceho vizuálny alebo hmatový vnem.3. Výučbová a/alebo zábavná zostava podľa nároku 2,vyznačuj úca sa tým,žeodnímateľnýprvok(3) je tvorený prevažne plošným a/alebo relíéfnym a/alebo príestorovým útvarom.4 . Výučbová a/alebo zábavná zostava podľa nároku l až 3, vyznačuj úca sa tým, že odnímateľné prvky (3) tvoria množínu určitej kategórie alebo rôznych kategórií.5. Výučbová a/alebo zábavná zostava podľa nároku 4,vyzn ačuj úca sa tým,žeodnímateľnéprvky6. Výučbová a/alebo zábavná zostava podľa nároku 4,vyznačuj úca sa tým,žeodnimateľnéprvky(3) sú zostaviteľne do viet, numerických príkladov, obrazcov a priestorových útvarov.7 . Výučbová a/alebo zábavná zostava podľa nároku 4,vyznačuj úca sa tým,žeodnímateľnépríp 0 jenie odnimateľných prvkov (3) a pridržiavacích prvkov (2) je vytvorené aspoň jedným zo spojov zahŕňajúcích suchý zips, drážkový spoj, stavebnícový zámkový spoj, patentný spoj, magnetický spoj, elektromagnetícký spoj, adhézny spoj, prísavkový spoj, Iepiací spoj, nažehlovací spoj, tepelný spoj, nášívkový spoj a navlhčovací spoj, 8. Výučbová a/alebo zábavná zostava podľa nároku 4 alebo 5, vyznačuj úca sa tým, že odnímateľné prvky (3) sú uložené v oddelenom príslušenstve textilného výrobku (l).

MPK / Značky

MPK: A41D 11/00

Značky: príslušenstvo, výrobok, výučbová, zábavná, zostava, textilný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4750-vyucbova-a-alebo-zabavna-zostava-na-textilny-vyrobok-a-alebo-jeho-prislusenstvo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výučbová a/alebo zábavná zostava na textilný výrobok a/alebo jeho príslušenstvo</a>

Podobne patenty