Obojstranné zvodidlo najmä na stredný pruh rýchlostných komunikácií

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 150-2006 Dátum podania prihlášky 7. 7. 2006Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 16. 2. 2007Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 5. 4. 2007 Vestník UPV SR č. 4/2007Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 16. 2. 2007 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTMittal Steel Ostrava a. s., Ostrava - Kunčice, CZObojstranné zvodidlo najmä na stredný pruh rýchlostných komunikáciíTechnicke riešenie sa týka zostavy obojstranného zvodidla z ocele, najmä pre stredný pruh rýchlostných ciest a diaľnic.Zvodidlá pre stredný pruh rýchlostných komunikácii podľa doterajšieho stavu techniky tvoria stĺpiky z tyče prierezu UE 100 (ekonomickej) valcovanej za tepla, umiestnené každé 4 metre v pozdlžnom smere zvodidla, na ktorých sú pomocou dištančného dielu a spojovacieho materiálu uchytene vždy dve zvodnice, pričom výška zvodidla nad terénom je 750 mm. Všetky diely zvodidla sú vyrábané z konštrukčnej nelegovanej ocele.Takéto zvodidla pre stredný pruh rýchlostných komunikácii spĺňajú požiadavky iba pre nižšiu úroveň zadržania l-ll podľa ČSN EN 1317-1 aCSN EN 1317-2, čoje zvodidlo odskúšané na náraz osobným automobilom s celkovou hmotnosťou 900 kg, uhle nárazu 20 °, nárazovej rýchlosti 100 km/h a náraz nákladným automobilom s celkovou hmotnosťou 10 000 kg, uhle nárazu 15 °, nárazovej rýchlosti 70 km/h. V súčasnosti už táto úroveň zadržania prestáva byt pre stredný pruh rýchlostných komunikácii dostačujúca.Technické riešenie si kladie za cieľ navrhnúť zvodidlo uvedeného druhu, ktoré poskytuje vyššiu úroveň zadržania vozidiel. Najmä by táto vyššia úroveň zadržania vozidiel mala dosahovať hodnoty H 2 podľa ČSN EN 1317.1 a ČSN EN 1317-2, čo je zvodidlo odskúšané na náraz osobným automobilom celkovej hmotnosti 900 kg, uhle nárazu 20 °,nárazovej rýchlosti 100 km/h a náraz autobusom s celkovou hmotnosťou 13 000 kg, uhle nárazu 20 °, nárazovej rýchlosti 70 km/h.Táto úloha je riešená obojstranným zvodidlom z ocele,najmä pre stredný pruh rýchlostných komunikácii, ktoré je podľa technického riešenia tvorené jednak stĺpikmi z tyče prierezu U, pričom rozstup stĺpikov sa rovná 1,5 až 1,7 násobku výšky zvodidla nad terénom a výška prierezu U stlpika sa rovná 0,06 až 0,08 násobku rozstupu stĺpikov a dlžka stlpika sa rovná 0,8 až 1,3 násobku rozstupu stĺpikov, a jednak dvoma nad sebou umiestnenýrni dištančnými dielmi pre každý stĺpik na upevnenie štyroch zvodnic, pričom širka zvodidla s dištančným dielom sa rovná 0,3 až 0,5 násobku rozstupu stĺpikov a vzdialenosť homej hrany spodnej zvodnice od terénu sa rovná 0,5 až 0,7 násobku výšky zvodidla nad terénom.Vyššia úroveň zadržania vozidiel je teda docielená jednak použitím stĺpikov s väčším prierezom, jednak vzájomnýrn rozmiestnením s menším rozstupom, a jednak usporiadaním dvoch nad sebou umiestnených dištančných dielov pri zachovaní uvedeného vzájomného usporiadania.Vo výhodnom vyhotovení technického riešenia sa rozstup stĺpikov rovná 1,6 násobku výšky zvodidla nad terénom, výška prierezu U stĺpikov sa rovná 0,07 násobku rozstupu stĺpikov, dĺžka stlpika sa rovná 1,2 násobku rozstupu stĺpikov, šírka zvodidla s dištančným dielom sa rovná 0,4 násobku rozstupu stĺpikov a vzdialenosť homej hrany spodnej zvodnice od terénu sa rovná 0,6 násobku výšky zvodidla nad terénom. V ďalšom výhodnom vyhotovení sa výška prierezu U stlpika rovná 140 mm. V ešte ďalšom vý hodnom vyhotovení sa dĺžka stlpika rovná 2,4 m. V ešte ďalšom výhodnom vyhotovení sa rozstup stlpikov rovná 2 m. V ešte ďalšom výhodnom vyhotovení sa výška zvodidla nad terénom rovná 1,25 m, šírka zvodidla s dištančným dielom je rovná 0,8 m a vzdialenosť homej hrany spodnej zvodnice od terénu sa rovná 0,75 m. V ešte ďalšom výhodnom vyhotovení je zvodidlo vyrobené z konštrukčnej nelegovanej ocele valcovanej za tepla.Pri náraze vozidla do zvodidla uvedenej konštrukcie dôjde vzhľadom na tuhost celého systému iba k čiastočnému vykloneniu stĺpikov v zemine a tým k zachyteniu vozidla a zabráneniu jeho prejdenia do protismeru, a to i v prípade skúšky na úroveň zadržania vozidiel H 2 podľa ČSN EN 1317-1 a ČSN EN 1317-2.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov konkrétneho vyhotovenia, na ktorých predstavuje obr. l vyhotovenie obojstranného zvodidla v náryse, a obr. 2 vyhotovenie obojstranného zvodidla v bokoryse.Príklady uskutočnenia technického riešeniaObojstranné zvodidlo tvorené stĺpikmi 3, dvoma nad sebou umiestnenými dištančnými dielmi 2 pre každý stĺpik 3 a celkom štyrmi zvodnicami l, vždy dvoma nad sebou ma každej strane.Dištančný diel 2 je tvorený proñlovou doskou, vybavenou jednak otvormi 4 na upevnenie k stlpiku 3, a jednak symetricky vytvorenými opomými plochami s otvormi 6 na upevnenie celkom štyroch zvodnic 1. Dištančný diel 2 má oba konce upravené symetricky do tvaru v podstate zodpovedajúceho vnútomému povrchu zvodnic l. Do týchto zvodnic 1 sa tak dištančný diel 2 opiera jednak stredovými vyhnutiami 7, vzniknutými ohnutim plechu do pravého uhla k základnej rovine dištančného dielu a jednak výčnelkami 8 s pozdlžnymi vyhnutiami 5, vzniknutými ohnutim plechu do pravého uhla v rovnakom smere ako je stredové vyhnutia 7. Zodpovedajúca opomá plocha je tak tvorená stredovým vyhnutím 7 a výčnelkami 8. Stredové vyhnutia 7 sú vybavené otvormi 6 na upevnenie zvodnic 1. Dištančný diel 2 je ďalej vybavený vo svojej stredovej časti otvormi 4 na upevnenie k nosnému stĺpiku 3.Stĺpik 3 z tyče prierezu Ul 40 z konštrukčnej nelegovanej ocele valcovanej za tepla je vybavený otvormi 4 na upevnenie dištančných dielov 2.Obojstranné zvodidlo vyhotovené podľa príkladu má výšku c zvodidla nad terénom rovnajúcu sa 1250 mm,vzdialenosť b homej hrany spodnej zvodnice od terénu rovnajúcu sa 750 mm, šírku a zvodidla s dištančným dielom rovnajúcu sa 800 mm, rozstup d stlpikov rovnajúci sa 2000 mm, výšku e prierezu U stĺpikov 3 rovnajúcu sa 140 mm a dĺžku stĺpika f rovnajúcu sa 2400 mm, a pri týchto hodnotách spĺňa predpísané nárazové skúšky pre úroveň zadržania H 2.1. Obojstranné zvodidlo z ocele, najmä pre stredný pruh rýchlostných komunikácii, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , žeje tvorenéjednak stĺpikmi (3) z tyče prierezu U,pričom rozstup (d) stlpikov (3) sa rovná 1,5 až 1,7 násobku výšky (c) zvodidla nad terénom, výška (e) prierezu U stĺpi SK 4720 U(3) a dĺžka (r) stĺpika (3) sa rovná 0,3 až 1,3 násobku rozstupu (d) stĺpikov (3), a jednak dvoma nad sebou umiestnenýmí dištančnými díelmi (2) pre každý stĺpik (3) na upevneníe štyroch zvodnic (l), pričom šírka (a) zvodidla s dištančným dielom (2) sa rovná 0,3 až 0,5 násobku rozstupu(d) stĺpikov (3) a vzdialenosť (b) homej hrany spodnej zvodnice (l) od terénu sa rovná 0,5 až 0,7 násobku výšky2. Obojstranné zvodidlo podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že rozstup (d) stĺpikov (3) sa rovná 1,6 násobku výšky (c) zvodidla nad terénom, výška(e) prierezu U stĺpika sa rovná 0,07 násobku rozstupu (d) stĺpikov (3), dĺžka (o stĺpika (3) sa rovná 1,2 násobku rozstupu (d) stĺpikov (3), šírka (a) zvodidla s dištančným dielom (2) sa rovná 0,4 násobku rozstupu (d) stĺpikov (3) a vzdialenosť (b) homej hrany spodnej zvodnice (l) od terénu sa rovná 0,6 násobku výšky (c) zvodidla nad terénom.3. Obojstranné zvodidlo podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že výška (e) prierezu U stĺpika4. Obojstranné zvodidlo podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že rozstup (d) stĺpikov (3) sa rovná 2 m.5. Obojstranné zvodidlo podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že dlžka (Í) stipika (3) sa rovná 2,4 m.6. Obojstranné zvodidlo podľa ktoréhokoľvek z nárokov l aživyznačujúce sa tým,ževýška(c) zvodidla nad terénom sa rovná 1,25 m, šírka (a) zvodidla s dištančným dielom (2) sa rovná 0,8 m a vzdialenosť (b) homej hrany spodnej zzvodníce (l) od terénu sa rovná 0,75 m.7. Obojstranné zvodídlo podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcichnárokov,vyznačujúce sa tým,že je z konštrukčnej nelegovanej ocele valcovanej za tepla.

MPK / Značky

MPK: E01F 15/02

Značky: zvodidlo, obojstranné, komunikácií, stredný, rýchlostných, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4720-obojstranne-zvodidlo-najma-na-stredny-pruh-rychlostnych-komunikacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obojstranné zvodidlo najmä na stredný pruh rýchlostných komunikácií</a>

Podobne patenty