Plášť stavebnej konštrukcie

Číslo patentu: U 4682

Dátum: 01.03.2007

Autor: Sucháň Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (1 l) S d°km° ÚŽITKOVÝ VZOR 4682(22) Dátum podania prihlášky 27. 2. 2000 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia ucmkov uzltkoveho vzoru 11. 1. 2007 (51) Int CIA (2006)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky E 04 B 1/74(33) Krajina alebo regionálna E 04 F 13/075 i organizácia priority E 04 G 23/02 URAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 1. 3. 2007 SLOVENSKEJ REpUBLIKY Vestmk UPV SR Č. 3/2007(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 11. l. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu V pripade odbočenia 38-2006(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Plášť stavebnej konštrukcieTechnické riešenie sa týka stavebného odboru, výstavby rodinných domov a rekonštrukcie už realizovaných hál zo sendvičových panelov so zdokonalením zateplovacieho systému a estetickej nedokonalosti.Doteraz sa realizovala výstavba hál zo sendvičových panelov bez vonkajšej a vnútomej úpravy, ktorej nedostatkom bola estetická nedokonalost V pohľadoch viditeľne nosné prvky konštrukcie a nevyhovujúce vonkajšie detaily klampiarskych prác a nedostatočná izolácia. Z tohto dôvodu obvodový plášť a strešný plášť V doterajšom zložení nebol vhodný pri výstavbe rodinných domov, občianskych stavieb a iných stavieb.Podstata technického riešenia spočíva vo využití akejkoľvek oceľovej, drevenej alebo betónovej konštrukcie a sendvičového panelu spolu s ďalšími prvkami, ktoré v navrhovanom riešení spolu tvoria nový stavebný produkt,vhodný pre použitie aj pri výstavbe rodinných domov, chát a občianskych stavieb.Obvodový plášť a strešný plášť upravený navrhovaným riešením spĺňa vysoko protipožiarne nároky pri využití výberu nehorľavých materiálov. Ďalšou výhodou je zabezpečenie vzduchotesnosti obalových konštrukcií, priestorová variabilita, rýchla montáž a ekologické zloženie podmienené výberom neškodlivých materiálov.Použitím vysokokvalitnej tepelnej izolácie plášťa zabezpečuje nízke nároky na energie. Zloženie obvodového plášťa v navrhovanom riešení je sadrokartón konštrukcia so vzduchovou medzerou, sendvičový panel (plech pena plech), lepidlo, tepelná izolácia, sieťka vonkajšia omietka.Zloženie strešného plášťa V navrhovanom riešení je sadrokartón, tepelná izolácia (polystyrén), nosná konštrukcia so vzduchovou medzerou oceľová, drevená alebo betónová, sendvičový panel (plech pena plech), parozábrana, kontralaty resp. laťovanie pod krytinu, strešná krytina,ktore tvoria samotnú strešnú konštrukciu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. l plášť stavebnej konštrukcie, použiteľný pre obvody rôznych stavieb, obr. 2 plášť stavebnej konštrukcie, použiteľný pre strešné riešenie rôznych stavieb.Technicke riešenie (obr. l) pozostáva z betónovej konštrukcie 4, na ktorú je upewiený sendvičový panel 3, s ďalšou vrstvou, ktorou je sadrokartón 5, pričom z opačnej strany je k sendvičovému panelu 3 priložená tepelná izolácia 2,ktorou v tomto pripade je polystyrén a vonkajšia ochranná vrstva 1 je tvorená omietkou.Technické riešenie (obr. 2) pozostáva zo sendvičového panelu 3, na ktorý je upevnená oceľová konštmkcia 4 sďalšou vrstvou, ktorou je sadrokartón 5, pričom z opačnej strany je pridaná k sendvičovému panelu 3 vonkajšia ochranná vrstva l, ktorú tvori parozábrana, laťovanie a strešná krytina.Obvodový plášt a strešný plášť v navrhovanom zložení je možné použiť pri montáži rodinných domov, chát, občianskych stavieb a taktiež pri rekonštrukciách už realizovaných priemyselných halách. Navrhované nové zloženie obvodového a strešného plášťa umožňuje pri realizovani stavby vysokú variabilitu a použiteľnosť rôznych vonkajších a vnútomých povrchových úprav.Technické riešenie je možné pre jeho variabilitu použiť kdekoľvek pri stavbe rôznych občianskych stavieb, rodinných domov a iných stavieb.l. Plášt stavebnej konštrukcie, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že obsahuje sendvičový panel (3), ktorý je upevnený na nosnej konštrukcii (4) sadrokartón (5), pričom z opačnej strany je o sendvičový panel (3) upevnená tepelná izolácia (2) a vonkajšia ochranná wstva (1).2. Plášť stavebnej konštrukcie podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a tý m, že vonkajšou ochrannou vrstvou (l) je strešná krytina.3. Plášt stavebnej konštrukcie podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a tý m, že vonkajšou ochrannou vrstvou (l) je omietka.4. Plášt stavebnej konštrukcie podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a tý m ,že nosnou konštrukciou (4) je oceľová, betónová alebo drevená konštrukcia.

MPK / Značky

MPK: E04G 23/02, E04F 13/075, E04B 1/74

Značky: plášť, konštrukcie, stavebnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4682-plast-stavebnej-konstrukcie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plášť stavebnej konštrukcie</a>

Podobne patenty