Príchytka mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Číslo patentu: U 4573

Dátum: 07.09.2006

Autori: Lelko Ján, Vozár Attila, Fedák Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 113-2006 Dátum podania prihlášky 9. 5. 2006Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 18. 7. 2006Dátum podania pñoritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityVestník UPV SR č. 9/2006Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 18. 7. 2006 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTPríchytka mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových teliesTechnické riešenie sa týka príchytky mriežky homých krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies tvorených minimálne dvoma panelmi pri ich kompletizácii.V súčasnej dobe sa na upevňovanie mriežky homých krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies tvorených minimálne dvoma panelmi používa plastová prichytka, ktorá prichytáva mriežku homého krycieho plechu vzoprením o osadenie horizontálneho vodného kanála a rozšírenú prestupnú plochu panelov vyhrievacích oceľ vých doskových telies. Súčasne používané plastové príchytky nevytvárajú dostatočne tuhé spojenie mriežky horných krycích plechov o panely vyhrievacích oceľových doskových telies, tuhosť spojenia je V značnej miere závislá na výrobných toleranciách plastových príchytíek, panelov vyhrievacích oceľových doskových telies ako aj stamutia materiálu plastových príchytiek. Použitie týchto plastových príchytiek bolo podmienené prítomnosťou rozšírenej prestupnej plochy, čiže ich použitie nebolo možné u všetkých typoch panelov vyhrievacích oceľových doskových telies. Táto nevýhoda zhoršuje konkurenčnú schopnosť a tým aj predajnost panelov vyhrievacích oceľových doskových telies.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje príchytka mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies tvorených minimálne dvoma panelmi podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že pozostáva z upevňovacej časti štvoruholníkového tvaru. Na vrchnej strane upevňovacej častí je vytvorená plocha. Na spodnú stranu upevňovacej časti je upevnený minimálne jeden kotviaci hák. Na vnútornej strane kotviaceho háku v jeho vrchnej časti je vytvorené osadenie a deforrnačné miesto. Z vonkajšej strany kotviaceho háku je vedľa neho na spodnej strane upevňovacej časti umiestnená západka. Západka je opatrená klinovitou časťou a vybraním. Medzi kotvíacim hákom a západkou je na spodnej streme upevňovacej časti vytvorené ďalšie deformačné miesto. Plochy, ktoré sú tvorené osadením a vybraním zapadajú do mriežky homého krycieho plechu. Kotviaci hák dosadá pod úroveň spodnej časti rozpemého pliešku panelov vyhrievacích oceľových doskových telies a západka zapadá za spodnú hranu mriežky homého krycieho plechu. Príchytka môže byť vytvorená tak, že kotviaci hák má tvar písmena J, a ohnutá časť je zaoblená alebo hranatá. Príchytka môže byť vytvorená tak, že plocha na vrchnej strane upevňovacej časti má tvar zrezanćho elipsoidu. Príchytka môže byť vytvorená tak, že deformačné miesto umiestnené na vnútornej strane kotviaceho háku je vytvorené zúžením prierezu profilu kotviaceho háku. Príchytka môže byť zhotovená ako jeden nerozoberateľný celok z plastu.Výhodou tohto technického riešenia je, že jeho použitie je vhodne pri montáži homých krycích plechov pre všetky typy vyhrievacích oceľových doskových telies s minimálne dvoma panelmi Spojenými minimálne jedným rozpemým plieškom panelov vyhrievacích oceľových doskových telies. Vyrieši sa tým upevnenie mriežky homých krycich plechov jedným druhom príchytky na široké spektrum vyhrievacích oceľových doskových telies, zvýši sa tuhost u pevnenia mriežky homého krycieho plechu o panely vyhrievacích oceľových doskových telies, v značnej miere sa sťaží možnosť ich nechceného uvoľnenia a vzrastie konkurenčná schopnosť panelov vyhrievacích oceľových doskových telies na trhu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, pričom obr. 1 znázorňuje príchytku mriežky horných krycich plechov vyhrievacích oceľových doskových telies v izometrickom pohľade a obr. 2 schematicky znázorňuje bočný pohľad na príchytku vo funkčnom stave.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKonštrukcia príchytiek mriežky homých krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies s dvoma panelmi je znázornená na výkrese, kde na obr. l a 2 je príchytka vyrobená z plastu ako nerozoberateľný celok. Pozostáva z homej upevňovacej časti l štvoruholníkového tvaru, ktorá je konštrukčne riešená na vrchnej strane s plochou 2 v tvare elipsoidu. Na spodnú stranu upevňovacej časti 1 nadväzujú dva kotviace háky 3, ktore majú tvar písmena J a ktorých ohnutá časť je plynulo zaoblená. Vo vrchnej časti kotviaceho háku 3 je na jeho vnútomej strane vytvorené osadenie 4 a deformačné miesto 8, ktoré je vytvorené zúžením profilu prierezu kotviaceho háku 3. Vedľa kotviaceho háku 3 z jeho vonkajšej strany je na spodnej strane upevňovacej časti l umiestnená západka 5. Táto je opatrená klinovitou časťou 6 a vybraním 7. Plochy, ktore sú tvorené osadením 4 a vybraním 7 zapadajú do mriežky 9 homého krycieho plechu 10 panelov vyhrievacích oceľových doskových telies 11, a tým zabezpečujú správnu polohu príchytky v mriežke 9 homého krycieho plechu 10 panelov vyhrievacích oceľových doskových telies ll. Medzi kotviacim hákom 3 a západkou 5 je na spodnej strane upevňovacej častí 1 vytvorené ďalšie deformačne miesto 8. Vytvorené deforrnačné miesta 8 v kritických zónach umožňujú dosiahnuť riadenú deformáciu príchytky pri jej montáži a zároveň íixáciu homého krycieho plechu ll) k panelom vyhrievacích oceľových doskových telies 11. Kotviace háky 3 dosadajú pod úroveň spodnej časti rozpemého pliešku 12 panelov vyhrievacích oceľových doskových telies 11 a západka 4 zapadá za spodnú hranu mriežky 9 homého krycieho plechu 10 panelov vyhrievacích oceľových doskových telies 11. Kotviace háky 3 priťahujú pôsobením cez upevňovaciu časť 1 homý krycí plech 10 o rozpemý pliešok 12 panelov vyhrievacích oceľových doskových telies 11 až kým spodná časť homého krycieho plechu 10 nedosadne na hranu panelov vyhrievacích oceľových doskových telies 11. Západka 5 po zatlačení príchytky do tzv. ñxačnej pozície zapadne do spodnej časti mriežky 9 horného krycieho plechu lll, a tým zabezpečí vzájomnú polohu príchytky a homého krycieho plechu 10.Výrobok podľa technického riešenia je možné využiť v prípadoch, ked je potrebné dodatočne upevniť prídavné homé krycie plechy vyhrievacích oceľových doskových telies s minimálne dvoma panelmi alebo iných telies podobného doskovitého tvaru, pričom konštrukčne prevedeniepodľa technického riešenia je potrebné prispôsobiť podľa ich použitého typu a tvaru.l. Príchytka mriežky homých krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies tvorených minimálne dvoma panelmi, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z upevňovacej časti (l) štvoruholníkového tvaru,kde na jej vrchnej strane je vytvorená plocha (2), na spodnú stranu upevňovacej časti (l) je upevnený minimálne jeden kotviaci hák (3), na vnútomej strane kotviaceho háku (3) v jeho vrchnej časti je vytvorené osadenie (4) a deformačné miesto (8) a z vonkajšej strany kotviaceho háku (3) je vedľa neho na spodnej strane upevňovacej časti (l) umiestnená západka (5) opatrená klinovitou časťou (6) a vybraním (7),medzi kotviacim hákom (3) a západkou (5) je na spodnej strane upevňovacej časti (l) vytvorené ďalšie deformačné miesto (8) a plochy tvorené osadením (4) a vybranim (7) zapadajú do mriežky (9) homého krycieho plechu (10),kotviací hák (3) dosadá pod úroveň spodnej časti rozpemého pliešku (12) a západka (5) zapadá za spodnú hranu mriežky (9) homého krycieho plechu (10).2. Príehytka, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú t a s a t ý m , že kotviací hák (3) má tvar písmena J a ohnutá časť je zaoblená alebo hranatá.3. Príchytka podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že plocha (2) má tvar zrezaného elipsoidu.4. Príchytka, podľa nároku 1 až 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že deformačné miesto (8) umiestnene na vnútomej strane kotviaceho háku (3) je vytvorené zúžením prierezu profilu kotviaceho háku (3).5. Príchytka, podľa nároku 1 až 4, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je zhotovena ako jeden nerozoberateľný celok.6. Príchytka, podľa nároku 1 až 5, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je zhotovená z plastu.

MPK / Značky

MPK: F16B 5/06, E04F 19/08, F24D 3/12

Značky: krycích, mriežky, príchytka, vyhrievacích, plechov, doskových, horných, oceľových, telies

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4573-prichytka-mriezky-hornych-krycich-plechov-vyhrievacich-ocelovych-doskovych-telies.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Príchytka mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies</a>

Podobne patenty