Zariadenie na chladenie kaučukových pásov

Číslo patentu: U 4571

Dátum: 07.09.2006

Autor: Kurpel Ľubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA ÚŽITKOVÝ VZOR 4571(22) Dátum podania prihlášky 4. 5. 2006 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 17. 7. 2006 (51 ) Im Cl (2006)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky R 29 C 35/04(33) Krajina alebo regionálna B 29 C 47/88 organizácia priority ÚRAD , PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zapise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 7. 9. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č 9/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 17. 7. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(37) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Zariadenie na chladenie kaučukových pásovTechnické riešenie sa týka zariadenia na chladenie kaučukových pásov.Kaučukové pásy sú medziprodukty, ktoré sa ďalej spracovávajú na výrobu najrôznejších produktov , ako sú napríklad pneumatiky. Obvyklé výrobné zariadenie na kaučukové pásy produkuje plochý pás stálej hrúbky, ktorý má obvykle teplom hmoty približne 80 až 100 °C. Na ďalšie spracovanie kaučukového pásu je potrebné, aby sa tento pás ochladil na približne 35 až 45 °C. Na tento účel sa dnes často používajú chladiace zariadenia, ktoré pracujú so vzduchom ako chladiacim médiom. Na ochladenie kaučukového pásu treba podľa prierezu asi 40 až 120 metrov dopravníkového zariadenia.Také vzduchové chladiace zariadenia v podstate pozostávajú z dopravníkového zariadenia na kontinuálne dopravovanie kaučukového pásu, nad ktorým je umiestnené zariadenie na rozvádzanie vzduchu, ktoré prostredníctvom dúchacieho zariadenia dopravuje chladiaci vzduch smerom k plochej strane kaučukového pása za účelom jeho ochladzovania. Dĺžka dopravníkového zariadenia sa musí zvolit taká veľká, aby kaučukový pás bol na konci dopravníkového zariadenia ochladený na požadovanú konečnú teplotu. Obvykle je dĺžka dopravníkového zariadenia značná a intenzita ochladzovania sa obvykle rieši predchladením dúchaného vzduchu. Pri tomto spôsobe usporiadania vznikajú značnými rozmermi zariadenia nielen značné investičné náklady, ale aj významné výrobné náklady vo forme nákladov na energiu k prevádzke zariadenia.Úlohou predloženého riešenia je ďalšie vytvorenie chladiaceho zariadenia tohto druhu tak, aby sa pri dosiahnutí požadovaného výsledku ochladzovania znižovali investičné aj prevádzkové náklady.Uvedené nedostatky odstraňuje usporiadanie zariadenia na chladenie kaučukových pásov podľa úžitkového vzoru.Predložené riešenie využíva myšlienku usporiadať technologicky nevyhnutnú dĺžku chladiacej dráhy do špirály na obvode bubna. Dlžka chladiaceho úseku sa tak zmení na istý počet ovínov najmenej jedného bubna chladiaceho zariadenia. Vstupujúci kaučukový pás je uložený na dopravný pás, ktorý môže byt poháňaný, aby sa aj viacnásobne ovíjal okolo otočne uloženého valcovitého povrchu bubna. Na povrch bubna je možné privádzat chladiace médium, ktorým môže byť obvykle vzduch z okolia. Tak nastáva chladenie aspoň jednej plochej strany kaučukového pasa.Je výhodné, aby dopravný pás aj valcový povrch bubna bol tvorený dostatočne priedušným materiálom, aby bolo dosiahnuté obtekanie chladeného kaučukového pása aj z vnútomej strany ovinutia bubna, a chladiaci vzduch privádzaný aj do vnútomého priestoru bubna. Odporúča sa, aby bolí v konštrukcii využité dva a viac párov chladiacich bubnov tak, aby bol dosiahnutý efekt vstupu a výstupu V jednej osi, ak to je výhodou pre pôdorysné usporiadanie zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese na obr. l a obr. 2 je znázomené opísané zariadenie.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na chladenie kaučukových pásov pozostáva z rámu 7, V ktorom sú uložené chladiace bubny 3 a 5. Uloženie chladiacich bubnov je riešené tak, že ich osi rotácie sú vzájomne naklonené. Na chladiace bubny 3 a 5 je špirálovite navinutý dopravný pás 2, ktorý je poháňaný pohonom 9. Poloha dopravného pásu 2 na chladiacich bubnoch 3 a 5 je vymedzené šablónami 4 upevnenými na ráme 7. Rám 7 s chladiacimi bubnami 3 a 5 s dopravným pásom 2 je uzatvorený krytom 8, v ktorom sú prvky 6 na usmerňovanie toku chladiaceho média. Kryt 8 je vybavený vstupným a výstupným otvorom, ktoré sú pôdorysne usporiadané v jednej línii, čo umožňuje zaradit chladiace zariadenie do linky na ďalšie spracovanie kaučukových pásov.Dopravný pás 2 je navinutý na obvod rotujúceho bubna 3, takže vytvára závitové ovinutie so stúpaním blízkym šírke dopravného pásu. Závit ovinutia bubna je v smere rotačnej osi bubna posúvaný pevnou šablónou 4, aby po jednom ovinutí vytvoril miesto na navíjanie ďalšieho závitu. Ďalšie závity dopravného pásu s chladeným materiálom sú tak posúvané až do okamihu opustenia obvodu bubna 3 a po krátkom priamom úseku môžu byt navinute na obvod ďalšieho bubna 5. Do priestoru okolo povrchu aj vnútrajšku bubnov môže byt privádzaný chladiaci vzduch. Chladený kaučukový pás opúšťa obvod chladiaceho bubna v osi výstupu a na potrebnom mieste aj doteraz nosný dopravný pás na ďalšie spracovanie. Činnosť opísaného chladiaceho zariadenia je nasledujúca Z neznázomeného výrobného zariadenia sa kaučukový pás 1 s teplotou približne v rozsahu od 80 až do 100 °C dostáva na obiehajúci dopravný pás 2, ktorým je unášaný na obvod chladiaceho bubna 3. Na povrch chladiaceho bubna sú navinuté závity posúvané pewiou šablónou 4. Po presunutí dostatočného počtu závitov dopravný pás opustí povrch chladiaceho bubna a je navinutý na obvod chladiaceho bubna 5. Obvod chladiaceho bubna opúšťa kaučukový pás ochladený na teplotu požadovaných 35 až 45 °C na dopravnom páse. Efektívnosť chladiaceho procesu sa zvyšuje ofukovaním povrchu kaučukového pása chladiacim vzduchom z haly. Znižuje sa tak počet potrebných ovinov chladiacich bubnov a tým aj celkové zástavbové rozmery zariadenia. Výsledne to znamená , že potrebnú chladiacu dráhu rádovo v desiatkach metrov zastavanej dĺžky skrátime použitím riešenia podľa uvedeného návrhu na rádovo menej ako desatinu stavebnej dlžky zariadenia. Uvedeným riešením klesá investičná náročnosť vzhľadom na menšie rozmery zariadenia a klesá prevádzková náročnosť na energiu.Priemyselná využiteľnosť Chladiace zariadenie na chladenie jedného alebo viace rých kaučukových pásov je využiteľné pri výrobe polotovarov na produkciu automobilových plášťov.1. Zariadenie na chladenie kaučukových pásov, v y značujúce sa tým,ževráme(7)súuložené chladiace bubny (3, 5) tak, že ich osi rotácie sú v rovine vzájomne naklonené.2. Zariadenie, podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že na chladiace bubny (3, 5) je špirálovite navínutý dopravný pás (2), ktorý je poháňaný pohonom (9).3. Zariadenie, podľa nárokov la 2, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že poloha dopravného pásu (2) je na chladiacich bubnoch (3, 5) vymedzené šablónami (4) upevnenými na ráme (7).(3, 5) a dopravným pásom (2) je uzatvorený krytom (8), V ktorom sú prvky (6) na usmerňovanie toku chladíaceho média.5. Zariadenie, podľa nárokov l, 2, 3 a 4, v y z n a čuj úce sa tým,ževkryte(8)jevstupnýavýstupný otvor, ktoré sú usporiadané pôdorysne v jednej línii.

MPK / Značky

MPK: B29C 35/04, B29C 47/88

Značky: chladenie, zariadenie, kaučukových, pásov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4571-zariadenie-na-chladenie-kaucukovych-pasov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na chladenie kaučukových pásov</a>

Podobne patenty