Systém merania parametrov zaťažených konštrukcií a včasného varovania prekročenia ich medzných hodnôt.

Číslo patentu: U 4567

Dátum: 07.09.2006

Autor: Gajdač Lubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ll ć l d k SLOVENSKA REPUBLIKA ( ) s ° ° mm ÚŽITKOVÝ VZOR 4567(22) Dátum podania prihlášky 2. 6. 2006 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia uclnkov uzltkoveho vzoru 4.,7. 2006 (Sl) Int C 1 (2006)(3 l) Číslo príorítnej prihlášky PUV 2006-17493(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 7. 3. 2006 G 01 N 35/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ ÚRAD , , , . , . pRIEMYSELNEHO (45) Paium oznamcma o zaplse VLASTNÍCTVA uzltkovclrio vzoru 7. 9. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č.Z 9/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 4. 7. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v pripade odbočenía(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT |(54) Názov Systém merania parametrov zaťažených konštrukcií a včasného varovania prekročení ich medzných hodnôt.Technické riešenie sa týka systému merania zaťažených konštrukcií a včasného varovania prekročenia ich medzných hodnôt pripadne určených hodnôt z hľadiska ich bezpečnosti.V súvislosti s preťažením a veľakrát s deštrukciou zaťažených konštrukcií s tragickými následkami, predovšetkým striech budov zaťažených snehom, sa domnievame, že V záujme každého majiteľa objektu, je úplne eliminovať nebezpečenstvo zranenia osôb najmä na verejných a často navštevovaných miestach, ako sú super- a hypermarketové predajne, budovy škôl, telocvični, stanic, bazénov a štadiónov, úradov, výrobných a predajných hál a podobne. Majitelia objektov sa zvyčajne spoliehajú, a nič iného im nezostáva, len na projekt a doložene dokumenty realizačnej firmy. Takto však nie je možné odhaliť prípadné nedostatky. Už vôbec nie sú rozpracované kritické miesta z hľadiska statiky objektu, ich merania a vyhodnotenia.Obyčajne sa postupuje tak, že sa bezpečnosťou objektu z hľadiska statiky priebežne nikto nezaoberá. Ked vznikne problém, nikto nedokáže povedať, aké veľké a rýchle nebezpečenstvo hrozí. Majitel objektu nedostane relevantné informácie, na základe ktorých by sa mohol jednoznačne rozhodovať.Uvedené nedostatky do značnej miery rieši systém merania parametrov zaťažených konštrukcii a včasného varovania prekročenia ich medzných hodnôt prípadne určených hodnôt podľa technického riešenia, ktorého podstata spočiva v tom, že na kritických miestach konštrukcie vopred určených statikom podľa projektu, sú upevnené snímače pripojené na meracie obvody, na výstupe ktorých sú pripojene vyhodnocovacie obvody, ktorých výstup je vedený na obvody porovnávacie, ktorých výstup je vedený na kontrolné obvody, ktorých výstup je vedený jednak na automatický varovný systém a jednak na prvé zálohovanie dát. K porovnávacím obvodom sú pripojené obvody s nastavením kritických hodnôt a obvody s nastavením projektových hodnôt. Výstup automatického varovného systému je vedený na pult centrálnej ochrany. Výstup kontrolných obvodov je vedený jednak na dispečerské stanovište, jednak na zobrazovaciu jednotku a jednak na druhé zálohovanie dát.Systém merania zaťažených konštrukcií podľa technického riešenia rieši analýzu súčasného stavu, meranie vopred definovaných konštrukčných miest, prenos nameraných dát na dispečerské stanovište, zobrazenie a uchovanie nameraných dát, vyhodnotenie nameraných dát, porovnanie nameraných dát s projektom a automatické včasné varovanie.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázka, na ktorom je schematicky znázornené zapojenie jednotlivých prvkov systému merania zaťažených konštrukcii.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPo prehliadke a posúdeni konštrukcie sa stanovia kritické miesta, na ktorých je možné najlepšie merať a odčítať zaťaženie konštrukcie, Pre tieto miesta sa stanovia tzv. kritické dáta. Analýzou súčasného stavu určíme kritické miesta a kritické hodnoty stavby, z ktorých sa potom vychádza. Vhodne aplikované tenzometrické merania, meranie priehybu, tlakov a ďalších veličín sú schopné odhaliť preťaženie nosných častí napr. preťaženie strechy snehom,aj keď podľa dokumentácie sú ešte rezervy dostatočné. Chyba mohla nastať napr. nedodržanim technologického postupu pri montáži alebo výpočtom a niektoré súčasti môžu byt preťažené. Systém merania parametrov zaťažených konštrukcii a včasného varovania prekročenia ich medzných hodnôt prípadne určených hodnôt je usporiadaný tak,že na kritických miestach konštrukcie 1 až ln vopred určených statikom podľa projektu, sú upevnené snímače 2 až 2 m pripojené na meracie obvody 3, na výstupe ktorých sú pripojené vyhodnocovacie obvody 4, ktorých výstup je vedený na porovnávacie obvody 5, ktorých výstup je vedený na kontrolné obvody 8, ktorých výstup je vedený jednak na automatický varovný systém 10 a jednak na prve zálohovanie dát 9. K porovnávacím obvodom 5 systému merania sú pripojené obvody s nastavením lcritických hodnôt 6 a obvody s nastavením projektových hodnôt 7. Dáta z merania kritických miest 1 až ln sa spracovávajú a porovnávajú s kritickými dátami a s dátami uvedenými v projekte. Výstup automatického varovného systému 10 systému merania je vedený na pult centrálnej ochrany 11. Výstup kontrolných obvodov 8 systému merania je vedený jednak na dispečerské stanovište 13, jednak na zobrazovacíu jednotku 12 a jednak na druhé zálohovanie dát 14.Vyhodnotenim dát zistime, či meraná konštrukcia má odchýlky od stanovených hodnôt udávaných v projekte,ďalej či meraná konštrukcia má odchýlky od stanovených hodnôt kritických dát. Vyhodnotenim dát je možne tiež stanoviť, či je meraná konštrukcia preťažená alebo či má a akú má rezervu. Ďalej je možné stanoviť, či výpočet konštrukcie alebo jeho uskutočnenie je poriadku alebo nie. Využitím týchto informácií môžeme stanoviť mieru zaťaženia a nebezpečenstvo prekročenia kritických dát.Použitím systému merania a včasného varovania zaťažených konštrukcií je možné odhaľovat konštrukčné nedostatky, prijímať bezpečnostné opatrenia, zaisťovať plynulý chod prevádzky a tým zabrániť tragickým následkom a škodám.l. Systém merania parametrov zaťažených konštrukcii a včasného varovania prekročenia ich medzných hodnôt prípadne určených hodnôt, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na kritických miestach konštrukcie (l až ln) vopred určených statikom podľa projektu, sú upevnené snímače (2 až 2 m) pripojene na meracie obvody (3), na výstupe ktorých sú pripojene vyhodnocovacie obvody (4),ktorých výstup je vedený na porovnávacie obvody (5), ktorých výstup je vedený na kontrolné obvody (8), ktorých výstup je vedený jednak na automatický varovný systém (10) a jednak na prve zálohovanie dát (9).2. Systém merania podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že k porovnávacím obvodom (5) sú pripojene obvody s nastavením kritických hodnôt (6) a obvody s nastavením projektových hodnôt (7).3. Systém merania podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že výstup automatického varovného systému (10) je vedený na pult centrálnej ochrany4. Systém merania podľa nárokov l až 3, v y z n a č u j ú c í s a t ý m , že výstup kontrolných obvodov(S) je vedený jednak na díspečerské stanovíšte (13), jednak na zobrazovaciu jednotku (12) a jednak na druhé zálohovaníe dát (14).

MPK / Značky

MPK: G01N 35/00

Značky: včasného, medzných, parametrov, hodnot, systém, merania, prekročenia, zaťažených, varovania, konštrukcií

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4567-system-merania-parametrov-zatazenych-konstrukcii-a-vcasneho-varovania-prekrocenia-ich-medznych-hodnot.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém merania parametrov zaťažených konštrukcií a včasného varovania prekročenia ich medzných hodnôt.</a>

Podobne patenty