Viacčlánková valcová elektróda na elektrolytické čistenie vôd

Číslo patentu: U 4559

Dátum: 07.09.2006

Autor: Kolesár Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 3. 3. 2006 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia IÉČÍHkOV úžitkového vzoru 3. 7. 2006 (51) Int C 1. (2006)(32) Dátum podania priorimej prihlášky C 02 F 1/461(33) Krajina alebo regionálna r organizácia priority URAD p PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 7. 9. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vesmlľ ÚPV SR či 9/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenie. úžitkového vzoru verejnosti 3. 7. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu V prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT L(54) Názov Viacčlánková valcová elektróda na elektrolytickě čistenie vôdViacprvková sústava valcových elektród slúžiaca pre elektrolytické čistenie vôd patrí do oblasti strojov a zariadení používaných na ochranu životného prostredia najmä vo vodnom hospodárstve.Čistenie vôd ako závažný spoločensky žiaduci jav je riešené principiálne niekoľkými spôsobmi a ich kombináciami. Realizujú sa postupy na principoch mechanického filtrovania, biologického pôsobenia na znečistené vody,chemických úprav, využívania obecných fyzikálnych postupov, elektrochemického pôsobenia a iných. Jednou z menej realizovaných oblasti je využívanie elektrolýzy na zlepšenie kvality vôd pričom sa na požadované médium pôsobí prostrednictvom rôznych typov elektród. V praxi sa využívajú tak stacionáme ako aj pohybujúce sa elektródy - najmä rotačné. Konfigurácia elektród je rôzna, využívajú sa napr. doskové elektródy, diskové alebo radiálne, pričom sa na čistenú vodu uplatňuje viacero javov ako oxidácia/redukcia, flotácía a elektrokoagulácia a to podľa používanej technológie samostatne alebo v kombinácii jednotlivých javov.Podstatou technického riešenia viacprvkovej sústavy valcových elektród pre elektrolytické čistenie vôd je sústava súosích kovových dutých valcov s konštantným zväčšovanim sa polomeru v smere od spoločnej osi striedavo pripojených ku kladnému a zápornému pólu zdroja jednosmemého elektrického prúdu, táto je vytvorená z najmenej štyroch valcov rôzneho priemeru, Jednotlivé prvky skupiny pripojenej na kladný a na zápomý pól zdroja elektrického prúdu sú vzájomne vodivo prepojené a tieto skupiny sú navzájom odizolovane umiestnené V reaktore zasunutím sa do seba, pričom prvok jednej skupiny je umiestnený do medzikružia tvoreného prvkami opačnej skupiny (a osi elektródy, pripadne steny reaktora v prípade okrajových prvkov). Takýmto spôsobom sa dosiahne pravidelné striedanie prvkov s opačnou polarizáciou, čo vytvára znásobený oxidačno-redukčný efekt a vyvolané sprievodné efekty flotácie a elektrokoagulácie. Sústava elektród je využiteľná najmä v reaktoroch s kruhovým prierezom aktívnej zóny, pričom výška elektród ako aj samotného reaktora je prispôsobiteľná požiadavkám na intenzitu pôsobenia na čistené médium,kontinuitu alebo diskontinuitu procesu čistenia, objem reaktora a požadované množstvo čisteného média v danom časovom intervale. Viacprvková sústava valcových elektród pre elektrolyticke čistenie vôd dosahuje optimálnu účinnost najmä tým, že zabezpečuje rovnomemé vyplnenie celého objemu s maximálnou účinnou plochou jednotlivých prvkov pri použití reaktora s kruhovým prierezom, pričom sa minimalizuje výskyt tzv. mŕtvych zón s obmedzením pôsobenia elektrolýzy na čistené médium. Sústava elektród sa vyznačuje jednoduchosťou výroby zbežne dostupných materiálov, jednoduchou montážou a manipuláciou. Cistiaci efekt spočíva v kombinovanom princípe širokospektrálnej elektrolýzy, iónovej oxidačno-redukčnej reakcii a flotačnom efekte.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je znázomená viacprvková sústava valcových elektród v pôdorysnom zobrazení, z ktorého je zrejmé rozloženie prvkov oboch skupín opačnej polarizácie a vzájomné vodivé prepojenie jednotlivých prvkov skupiny.Na obrázku č. 2 je znázomený prierez elektródamí vo vertikálnej rovine v osi prvkov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaViacprvková sústava valcových elektród pre elektrolytícké čistenie vôd pozostáva z dvoch skupín prvkov 2 a l a to so zápomou polarizáciou a s kladnou polarizáciou tvorených súosími dutými valcami s konštantným zväčšovaním sa polomeru v smere od spoločnej osi striedavo pripojených ku kladnému a zápomému pólu zdroja jednosmerného elektrického prúdu. Minimálny počet prvkov elektródy je dva, maximálny počet je nestanovený. Jednotlivé prvky skupiny pripojenej na kladný a na zápomý pól zdroja elektrického prúdu sú vzájomne prepojené vodivým premostenim 3 a 4 na homej strane a na spodnej strane, pričom toto premostenie tvorí zároveň pevné mechanické prepojenie prvkov danej skupiny. Obe skupiny prvkov sú navzájom bezkontaktne zasunuté do seba, pričom prvok jednej skupiny je umiestnený do medzikružia 5 tvoreného prvkami opačnej skupiny (a osi elektródy, pripadne steny reaktora v prípade okrajových prvkov).Viacprvkovú sústavu valcových elektród pre elektrolytické čistenie vôd je možné využívat v priemyselných zariadeniach realizovaných za účelom zlepšenia kvality vôd,ako sú komunálne vody, odpadové vody v teplárňach, vody V petrochemickom a agrotechnickom priemysle, úpravne pitnej vody a pod. Elektrolýzu prostredníctvom viacprvkovej sústavy valcových elektród je výhodné využívat pre čistenie najmä tam, kde je vysoký obsah znečistenia vôd mikroorganizmami, kovmi, soľami, kyselinamí, lúhmi a kde nie sú dobre charakteristiky biologickej a chemickej spotreby kyslíka.Viacprvková sústava valcových elektród pre elektrolyticke čistenievôd,vyznačuj úcn sa tý m,že pozostáva zo skupiny prvkov (2) pripojených na kladný pól zdroja elektrického prúdu a skupiny prvkov (l) pripojených na zápomý pól zdroja elektrického prúdu tvorenej najmenej dvomi súosími dutými elektricky vodivými valcami s konštantným zväčšovaním sa polomem v smere od spoločnej osi vzájomne prepojenými vodivým premostenim (3) a (4),pričom obe skupiny sú navzájom zasunuté bezkontaktne do seba tak, že prvok jednej skupiny je umiestnený do medzikružia (5) tvoreného prvkami opačnej skupiny a v prípade okrajových prvkov do medzikružia pozostávajúceho z prvku opačnej polarizácie a osi elektródy alebo steny reaktora.

MPK / Značky

MPK: C02F 1/461

Značky: viacčlánková, čistenie, elektrolytické, válcová, elektroda

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4559-viacclankova-valcova-elektroda-na-elektrolyticke-cistenie-vod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viacčlánková valcová elektróda na elektrolytické čistenie vôd</a>

Podobne patenty