Zariadenie na premenu energie zdvihu morskej hladiny

Číslo patentu: U 4458

Dátum: 04.05.2006

Autor: Kubík Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 3-2006 Dátum podania prihlášky 12. 1. 2006Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 10. 3. 2006Dátum podania priorirnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 4. 5. 2006 Vestník UPV SR č. 5/2006úžitkového vzoru verejnosti 10. 3. 2006 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTZariadenie na premenu energie zdvihu morskej hladinyTechnické riešenie sa týka zariadenia na premenu energie zdvíhania morskej hladiny, kedy kolisanie morskej hladiny je prevádzané na točivý pohyb, využiteľný na výrobu elektrickej energie.Súčasné známe riešenia na využitie pohybu morskej vody sú známe so zverejnenia prihlášok vynálezov.V súčasnosti sú známe systémy využívajúce priboj morských vĺn tak, že vlnám sú do cesty postavene rôzne prekážky, ktoré využívajú tieto sily na výrobu elektrickej energie, doposiaľ známe riešenia majú tú nevýhodu, že sa jedná o značne zložité zariadenia náročné na výrobu, čo znemožňuje ich široké využitie. Väčšina týchto zariadení používa len kinetické energie horizontálne sa pohybujúcej morskej vody. V uzatvorených priestoroch z troch strán sa tieto zariadenia nedajú využiť, lebo morská voda pulzuje hore a dole.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na premenu energie zdvihania morskej hladiny, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že na hriadeli sú uložené proti sebe voľnobežky, na ktorej je pripevnený plavák. Pri pohybe plaváka sa hnaci hriadeľ otáča do pravá a do ľavá, čo ma za následok, že striedavo zaberajú voľnobežky, pričom ďalšie ozubené kolesá prenášajú silu, ktorá prenáša rotačný jednosmemý pohyb ozubených kolies.Zariadenie na premenu energie zdvihu morskej hladiny ma tú výhodu, že pracuje na základe pohybu morskej hladiny vo vertikálnom smere a je možné ho umiestniť aj na miesta, kde hladina mora pulzuje len vo vertikálnom smere. Zariadenie nepotrebuje horizontálny pohyb. Ďalšou výhodou je to, že zariadenie je možné montovat do ľubovoľných miest pozdĺž brehu, pričom jednotlivé zariadenie je schopné vyrábať elektrickú energie nezávisle na sebe.Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie bude bližšie objasnene pomocou výkresu, na ktorom predstavuje obrázok č. l schematický axonometrický pohľad, obr. 2 predstavuje schematický nárysný pohľad.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na premenu energie zdvihu morskej hladiny podľa obr. 1, pozostáva z hriadeľa s opačne uloženými voľnobežkami 4, 5, kde na osi l je umiestnený plavák 6. Pohyb plaváku 6 je prenášaný pomocou ramena na os l,ktorá prenáša pohyb doprava a doľava.Z voľnobežiek je prenášaný rotačný pohyb cez ozubené kolesá 7, 8 na ozubené kolesá 9, 10. Na osi 2 je uložené ozubené koleso 9 a na osi 3 ozubené koleso 10 tento rotačný pohyb je prenášaný len jedným smerom. Vždy zaberá len ozubené koleso pri ktorom je voľnobežka 4, 5 V zábere,čím je umožnený smer otáčania hriadeľa 2, 3 len jedným smerom.Zariadenie na premenu energie zdvihania morskej hladiny je využiteľné na pohon zariadeni na výrobu elektrickej energie a všade tam, kde je možnost využiť krútiaci moment na roztáčanie rôznych agregátov napr. na čerpanie vody.Zariadenie podľa obrázku 1 pracuje tak, že celý mechanizmus je ukotvený V určitej výške pod hladinou.Zariadenie na premenu energie zdvihu morskej hladiny pozostáva z osi 1, na ktorej sú uložené proti sebe voľnobežky. Na osi 1 je pripevnené rameno s plavákom 6. Na voľnobežkách 4, 5 sú prichytené ozubené kolesá 7, 8 sú prepojené cez ozubené kolesá 9, 10 a s voľnobežkami 4, 5 uložené na hriadeľoch 2, 3. Zariadenie najlepšie vystihuje obr. l pomocou ozubených kolies 7, 8, 9, 10 a voľnobežkami 4, 5 je rotačný pohyb prenášaný len jedným smerom,kedy pracovná fáza pri zdvihu a poklesu hladiny je z plaváka 6 je ptenášaná na hriadel 2, 3 Nezávisle od seba vždy tak zaberajú len ozubené kolesá 7, 8, 9, 10 pri ktorých je voľnobežka 4, 5 v zábere. Tým je umožnený pohyb hriadeľa 2, 3 len jedným smerom.1. Zariadenie na premenu energie zdvihu morskej hladiny,vyznačujúce sa tým,ženaosi(1)je pripevnene rameno s plavákom (6) a proti sebe uložené voľnobežky (4, 5) pričom ozubené kolesá (7, 8) sú prepojené cez ozubené kolesá (9, 10) uložené na hriadeľoch (2, 3).

MPK / Značky

MPK: F03G 7/00

Značky: energie, zdvihu, přeměnu, zariadenie, hladiny, morskej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4458-zariadenie-na-premenu-energie-zdvihu-morskej-hladiny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na premenu energie zdvihu morskej hladiny</a>

Podobne patenty