Uzatváracia hlava viečok na zaváracie poháre

Číslo patentu: U 4455

Dátum: 04.05.2006

Autor: Svitek Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (1 U S d°km°ti ÚŽITKOVÝ VZOR 4455(22) Dátum podania prihlášky 7. 11.2005 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia LÍČÍHkOV úžitkového vzoru 10. 3. 2006 (Sl) Im. CLZW(32) Dátum podania príoritnej prihlášky B 67 B 7/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority URAD pRIEMySELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 4. 5. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č. 5/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzom verejnosti 10. 3. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu V prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTUzatváracia hlava viečok na zaváracie poháreTechnické riešenie sa týka uzatváracej hlavy viečok na zaváracie poháre, predovšetkým na ľahké sňatie nasadených a zarolovaných viečok na pohároch, ktoré majú na vnútomej šikmo zrezanej stene tlakové výstupky.Pri zaváraní a príprave kompótov sa dnes prakticky používajú už len klasicke viečka na uzatváranie pohárov. Tieto viečka sa nasadzujú a pripevňujú uzatváracími hlavami najrôznejších konštrukcii. Základným princípom týchto uzatváracích hláv či už jednostupňových alebo viacstupňových je, že majú na mútomej zrezanej stene vytvorené výstupky, ktoré tlakom vyvinutým na uzatváraciu hlavu prehnú okraj viečka rovnomeme cez okraj pohára a tým dôjde k uzatvoreniu obsahu. Podmienkou však je, že tlak na uzatváraciu hlavu a tým aj na viečko musí byt pomeme veľký, inak dochádza k nedostatočnému utesneniu, pripadne pretočeniu viečka. Výstupky na vnútomej šikmo zrezanej stene bývajú niekedy nahradené kovovými valčekmi alebo guľôčkami, ktoré sú zalisované do tejto šikmo zrezanej steny. Veľkou nevýhodou je, že sa tieto valčeky alebo guľôčky veľmi rýchlo uvoľňujú a vypadnú. Nasledujúce nerovnomemé rozloženie tlaku potom vedie k nedostatočnému zarolovaniu a takáto uzatváracia hlava je prakticky nepoužiteľná. Preto sa aj naďalej najčastejšie používajú uzatváracie hlavy, ktoré majú výstupky vylisované, aj keď uzatváracie hlavy z plastu sa dost rýchlo opotrebovávajú,alebo pri kovových uzatváracích hlavách sa musí použit veľká sila pri ich snímaní. Problém sa rieši tak, že pri uzatváraní sa medzi viečko a uzatváraciu hlavu vloží kus textilnej látky, ktorá pri snímaní nepatme zapruží a umožní tak ľahšie uvoľnenie uzatváracej hlavy.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje uzatváracia hlava viečok na zaváracie poháre, umožňujúca predovšetkým ľahké následné snímanie upevnených a zarolovaných viečok na pohároch. Uzatváraeia hlava je na Vnútomej šikmo zrezanej stene vybavená výstupkami. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že na vonkajšej vrchnej strane telesa hlavy je upevnené rameno vybavené otvormi prechádzajúcimi súčasne telesom hlavy v jej vrchnej časti. V týchto otvoroch sú kĺzne uložené koliky s pružinou zakončené klobúčikmi, ktoré pridržiavajú pružinu v požadovanom stave a z vnútomej strany hlavy sú spojené s opornou doskou.Uzatváracia hlava podľa tohto technického riešenia umožňuje klasické uzatváranie pohárov viečkami na zaváranie a následným tlakom na klobúčiky a súčasným pridržaním ramena umožňuje ľahké a rýchle uvoľnenie uzatváracej hlavy od pohára.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých na obr. l je znázomený štvrtinový rez uzatváracej hlavy a na obr. 2 sú axonometrické pohľady zhora a zospodu na celkové riešenie uzatváracej hlavy.Príklady uskutočnenia technického riešeniaUzatváracia hlava viečok na zaváracie poháre, podľa obr. l pozostáva z telesa 1 vybaveného na vnútomej šikmo zrezanej stene tlakovými výstupkami 2 a na vonkajšej vrchnej strane 11 telesa 1 je upevnené rameno 3 vybavené otvormi 4 prechádzajúcimi súčasne telesom 1 hlavy na jeho vrchnej strane 11. V otvoroch 4 sú kĺzne uložené koliky 5 s pružinou 7 zakončené klobúčikmi 6 pridržiavajúcimi pružinu 7 v požadovanej polohe, ktoré sú z vnútomej strany telesa l hlavy pevne spojené s opomou doskou 8.Manipulácia s uzatváracou hlavou 1 podľa tohto technického riešenia je veľmi jednoduchá a spočíva v tom, že po klasickom uzavretí viečka tlakom na rameno 3 a teleso hlavy l, sa celá zostava uchopí zospodu za rameno 3 a zatlačením na klobúčiky 6 sa opomá doska 8 rovnomeme zaprie o viečko a čim dôjde k rýchlemu uvoľneniu hlavy zo zaváraeíeho pohára.Uzatváracie hlava podľa technického riešenia je využiteľná predovšetkým v domácnostiach pri zavárani a priprave kornpótov.l. Uzatváracia hlava viečok na zaváracie poháre, uspôsobená predovšetkým na ľahké snímanie z nasadených a zarolovaných viečok na zaváracich pohároch, vybavená na vnútomej šikmo zrezanej stene tlakovými výstupkami,vyznačujúca sa tým,ženavonkajšej vrchnej strane (l l) telesa (l) je upevnené rameno (3) s otvormi(4) prechádzajúcimi súčasne telesom (l) a v týchto otvoroch (4) sú kĺzne uložené koliky (5) s pružinou (7) zakončené klobúčikmi (6) na pridržanie pružiny (7), pričom kolíky (5) sú z vnútomej strany telesa (l) pevne spojené s opomou doskou (8).

MPK / Značky

MPK: B67B 7/00

Značky: zaváracie, viečok, hlava, poháre, uzatváracia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4455-uzatvaracia-hlava-viecok-na-zavaracie-pohare.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uzatváracia hlava viečok na zaváracie poháre</a>

Podobne patenty