Zábradlia lodžie alebo balkóna

Číslo patentu: U 4448

Dátum: 04.05.2006

Autor: Mikulík Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (1 l) C 151 d°kum°mu ÚŽITKOVÝ VZOR 4448(22) Dátum podania prihlášky 26. 9. 2005 (13) Dmh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia Lílčinkov úžitkového vzoru 7. 3. 2006 (Sl) Im. CL 2005(32) Dátum podania prioritnej prihlášky E 04 F 11/18(33) Krajina alebo regionálna I organizácia priority URAD V V ł PRIEMYSELNEHO (45) Darum oznamenla o zaplse VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 4. 5. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č. 5/2006(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 7. 3. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTZábradlia lodžie alebo balkónaTechnické riešenie sa týka takého typu konštrukcie zábradlia pre lodžie alebo balkóny, ktorá je tvorená rámom z kovových profilov a výplní. Technické riešenie z hľadiska použitia patrí do oblasti stavebnictva, najmä objektov pre hromadnú bytovú výstavbu.Lodžie a balkóny budov sa vybavia zábradlím, ktoré je najčastejšie tvorené prefabrikátom z armovaného betónu s hrúbkou minimálne l 0 cm. Nevýhodou prefabrikátu je jeho veľká hmotnosť, ktorá vyžaduje masívne základové pätky lodžie.Zo stavu techniky sú známe aj zábradlia tvorené oceľovým rámom s výplňami z drevených dosiek alebo polykarbonátu. Tieto zábradlia neumožňujú dodatočné zasklenie lodžie bežne používanými zasklievacími systémami.Je známa taktiež ràmová konštmkcia zábradlia s výplňou, kde výplň je tenkostenná zo striekaného betónu. Nevýhodou tohto riešenia je skutočnosť, že betónom striekané výplne zábradlia sú z vnútomej strany drsné a nerovné a navyše pôsobia neestetickým dojmom.Pre pretrvávajúce nedostatky konštrukcií zábradlí pre lodžie alebo balkóny zo stavu techniky vznikol priestor na vytvorenie takej konštrukcie zábradlia, ktoré by podstatne obmedzilo nevýhody uvedených známych riešení.Výsledkom tohto úsilia je opisované zábradlie lodžie alebo balkóna v predloženom úžitkovom vzore.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené alebo zmiernené konštrukciou zábradlia lodžie alebo balkóna podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že pozostáva z rámovej kovovej konštrukcie najčastejšie z oceľových profilov a tenkostenných betónových výplní. Pritom kovový rám integrovaný do tenkostennej dosky z betónu armovaného skleneným vláknom svojimi bočnými stenami prilieha k bočným stenám polystyrénovej dosky. Taktiež jedna čelná stena polystyrénovej dosky je vintegrovaná už pri výrobe vo forme ešte do zavlhnutého betónu armovaného skleneným vláknom z vnútomej strany takto vytváranej tenkostennej dosky.Vo výhodnom uskutočnení sú druhé čelné steny polystyrénových dosiek a viditeľné časti kovového rámu opatrené krycou dekoračnou vrstvou. Krycou dekoračnou vrstvou môže byt napr. exteriérová maltová stierka odolná mrazu alebo iný dekoračný krycí materiál. Prakticky dekoračným krycím materiálom môže byt aj striekaný betón alebo náter alebo postrek z akéhokoľvek materiálu používaného v stavebníctve.Ďalej je výhodné, ak kovový rám je z oceľového joklového profilu štvorcového prierezu.Pre uľahčenie montáže zábradlia lodžie alebo balkóna podľa technického riešenia je výhodné, ak stojiny kovového rámu sú na spodnom konci opatrené výškovo rektifikačnými prostriedkami vzhľadom na dosku lodžie alebo balkóna. Jedna realizácia výškovo rektifikačných prostriedkov môže byť uskutočnená napr. maticou a rektifikačnou skrutkou.Zaistenie bezpečnosti zábradlia lodžie alebo balkóna sa dosiahne kotvenim bočných stenových kotviacich stojín kovového rámu do bočných stien lodžie alebo balkóna.Opät pre uľahčenie a urýchlenie montáže zábradlia lodžie alebo balkóna je výhodné, ak bočné stenové kotviace stojiny už obsahujú montážne diery, cez ktoré sa kotvia zábradlia lodžie alebo balkóna spojovacimi prostriedkami.Výhody konšnukcie zábradlia lodžie alebo balkóna podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky spočívajú v tom, že sa dosiahne zvýšená bezpečnosť uchytenia bočných stenových kotviacich stojín kovového rámu do bočných stien lodžie alebo balkóna. Vloženie polystyrénových dosiek vytvorí z pohľadu vnútomej strany lodžie alebo balkóna rowiý a hladký povrch, čím je vnútomá strana zábradlia lepšie udržiavateľná a viac odolná proti povetemostným vplyvom. V prípade zasklenia lodžie a jej uzavretím prispieva vložený polystyrén tepelným odporom na vytvorenie stabilnej klímy v lodžii.Prehľad obrázkov na výkresochZábradlie lodžie alebo balkóna podľa technického riešenia bude bližšie objasnene na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje homý náhľad na zábradlie. Na obr. 2 je znazomený pohľad z vnútomej strany na kotvenie zábradlia o bočnú stenu. Na obr. 3 sú znázomené rektifikačné prostriedky zábradlia. Napokon na obr. 4 je znázomený pohľad v reze na priečnu štruktúru tenkostennej doskovej výplne zábradlia.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomící znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistit s použitím nie viac ako rutinného experimentovanía mnoho ekvivalentov na špecifické uskutočnenia technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odborníkov znalých stavu techniky nemôže byť problém dimenzovanie takejto konštrukcie a vhodná voľba jeho materiálov a detailných konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná optimálna konštrukcia zábradlia otvorenej lodžie alebo balkóna, ktorá je bližšie objasnená na obr. l a 4. Zábradlie lodžie alebo balkóna pozostáva z joklového oceľového rámu 1 štvorcového profilu a tenkostennej dosky 2 z betónu armovaného skleneným vláknom, ktorá tak tvorí aj výplň oceľového rámu 1. Pritom oceľový rám 1 integrovaný do tenkostennej dosky 2 svojími bočnýrni stenami stojín prilieha k bočným stenám polystyrénovej dosky 3. Taktiež jedna čelná stena polystyrénovej dosky 3 je vintegrovaná už pri výrobe vo forme ešte do zavlhnutého betónu arrnovaného skleneným vláknom z vnútomej strany takto vytváranej tenkostennej dosky 2. Druhé čelné steny polystyrénových dosiek 3 a viditeľné častí oceľového rámu 1 sú opatrené krycou dekoračnou vrstvou exteriérovou maltovou stierkou odolnou proti mrazu realizovanou napríklad náterom alebo nástrekom už vo výrobe alebo na mieste montáže. Stojiny oceľového rámu 1 sú na spodnom konci opatrené výškovo rektifikačnými prostriedkami 4 ako je matica a rektiñkačná skrutka. Po nastavení žiaducej výšky spodného okraja zábradlia je možnéjednu časť rektiñkačných prostriedkov privarit ku kovovým elementom vystupujúcich z lícnej časti dosky lodžie alebo balkóna. V tomto prípade je nutné ponechať štrbinu na odtok vody. Zábradlie lodžie alebo balkóna sa kotví v mieste bočných stenových kotviacich stojín oceľového rámu 1 do bočných stien lodžie alebo balkóna.Výroba zábradlia sa uskutočňuje tak, že do formy sa najskôr vloží oceľový rám l a následne sa do formy nastrieka sklovláknobetón, ktorý po zatuhnutí vytvorí výplne,čím vznikne kompaktná tenkostenná doska 2. Vrstva sklovláknobetónu prekryje aj steny oceľového rámu l obrátené k lícnej doske zábradlia. Vznikne tak subtílna konštrukcia zábradlia, ktorá umožní vytvárať rôzne dezény na povrchu a zafarbit materiál v hmote. Avšak skôr než zatuhne sklovláknobetón, vložia sa do ešte nezatuhnutého a vlhkého sklovláknobetónu polystyrénové dosky 3 potrebnej hrúbky.V tomto odvodenom príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná obdobná konštrukcia zábradlia lodžie alebo balkóna, ktorá je dostatočne opísaná v predchádzajúcom príklade. Rozdiel spočíva v tom, že integrovaná polystyrénová doska 3 zostane bez povrchovej úpravy, ktorá by sa napríklad realizovala v mieste montáže.V tomto odvodenom príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná obdobná konštrukcia zábradlia ale pre uzavretú lodžiu alebo balkón, ktorá je dostatočne opísaná v príklade l. Rozdiel spočíva v tom, že nie je nutné použit rektiñkačné prostriedky 4. V tomto prípade sa zábradlie položí na plochu dosky lodžie alebo balkóna.Zábradlie lodžie alebo balkóna podľa technického ricšenia nachádza uplatnenie všade tam, kde bytové jednotky majú lodžie alebo balkóny ale aj tam, kde môžu byt nove lodžie alebo balkóny dodatočne dobudované.l. Zábradlie lodžie alebo balkóna tvorené rámom z kovových proñlov a tenkostenných betónových výplní,vyznačujúce sa tým, že kovový rám (l) integrovaný do tenkostennej dosky (2) z betónu armovaného skleneným vláknom svojimi bočnými stenami prilieha k bočným stenám polystyrénovej dosky (3), pričom jedna čelná stena polystyrénovej dosky (3) je vintegrovaná do vnútomej strany tenkostennej dosky (2) z betónu armovaného skleneným vláknom.2. Zábradlie lodžie alebo balkóna podľa nároku 1,vyznačujúce sa tým, žedruhéčelnésteny polystyrénových dosiek (3) a viditeľné časti kovového rámu (l) sú opatrené krycou dckoračnou vrstvou.3. Zábradlie lodžie alebo balkóna podľa nároku l,vyznačujúce sa tým, žekovovýrám(l)je z joklového profilu štvorcového prierezu.4. Zábradlie lodžie alebo balkóna podľa nároku l a 3,vyznačuj úce sa tým, žestojinykovového rámu (l) sú na spodnom konci opatrene výškovo rektiñkačnými prostriedkami (4).5. Zábradlie lodžie alebo balkóna podľa nároku l, v y zn ačuj ú ce sa tým, žekovovýrám(1)obsahuje bočné stenové kotviace stoj iny.

MPK / Značky

MPK: E04F 11/18

Značky: zábradlia, balkóna, lodžie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4448-zabradlia-lodzie-alebo-balkona.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zábradlia lodžie alebo balkóna</a>

Podobne patenty