Uloženie pohonu dvojkolesia trakčného vozidla

Číslo patentu: U 4390

Dátum: 02.02.2006

Autor: Šlitr Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 22. 11. 2005 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia Ličinkov úžitkového vzoru 21. 12. 2005 (Sl) m cLznos(31) Cislo príorítnej prihlášky PUV 2004-16011(32) Dátum podania priorímej prihlášky 23. 11. 2004 B 61 C 9/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ ÚRAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia 0 zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 2. 2. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č. 2/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenie. úžitkového vzoru verejnosti 21. 12. 2005(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Uloženie pohonu dvojkolesia trakčného vozidlaPredmetom technického riešenia je uloženie pohonu dvojkolesia trakčného vozidla s elektrickým prenosom výkonu, jeho usporiadanie na hnacej náprave vozidla.V súčasnej dobe sú známe riešenia, kedy motor trakčného vozidla, napríklad jednosmerný sériový motor alebo asynchrónny motor, je uložený na hnacej náprave vozidla pomocou dvoch klzných ložísk a k otáčaniu nápravy dochádza medzi vlastnou nápravou a panvou klzného ložiska trakčného motora. Ide o takzvaný tlapový záves. Klzné ložisko je výrobné náročné, v prevádzke nie je príliš spoľahlivé a vyžaduje častú kontrolu. Jeho mazanie je stratové, to znamená, že počas prevádzky vozidla dochádza k úniku maziva mimo systém uloženia trakčného motora do koľajíska s nepriaznivými účinkami na životné prostredie.Predložene technické riešenie sa týka uloženia pohonu dvojkolesia trakčného vozidla s elektrickým prenosom výkonu, kde trakčný motor je vo vozidle uložený trojbodovo,a to jedným bodom na ráme podvozku alebo na hlavnom ráme vozidla a dvoma bodmi tlapovým závesom na hnacej náprave dvojkolesia s kotúčovými kolesami, na ktorej je upevnené ozubené koleso na prenos krútiaceho momentu z trakčného motora na hnaciu nápravu. Jeho podstata spočíva v tom, že pevné časti trakčného motora sú uložené na otočnej hnacej náprave prostredníctvom dvoch valivých ložísk,ktoré sú obopínané puzdrom nápravy, na ktorom spočíva tlapový záves. Puzdro môže byt tvorené zvarencom zo hrubostennej oceľovej rúrky, ktorá má na oboch koncoch privarené príruby na uloženie valivých ložísk (namiesto zvarenca môže byt použitý odliatok) a opiera sa prostredníctvom jedného z valivých ložísk o ozubené koleso na jednej strane hnacej nápravy, zatial čo na opačnej strane hnacej nápravy sa opiera cez druhé valivé ložisko priamo alebo prostredníctvom rozpemej rúrky o priliehajúce kotúčové koleso, čím je v oboch smeroch fixovaný axiálny posuv uloženia pohonu dvojkolesia trakčného vozidla. V altematívnom vyhotovení môže byt puzdro integrálnou súčasťou statora elektrického trakčného motora.Z konvenčného klzného uloženia pohonu dvojkolesia,kde mazanie funguje ako stratové mazanie, sa týmto usporiadaním výhodne prechádza na Valivé uloženie, ktoré má trvalú mazaciu náplň. Nedochádza tak k úniku maziva mimo systém uloženia trakčného motora do koľajíska. Počas prevádzky sa nemusi kontrolovat stav hladiny oleja a jeho stále doplňovanie. Prípadný únik maziva do priestoru strednej časti puzdra hnacej nápravy, t. j. do priestoru medzi puzdrom a nápravou, je zachytávaný zbemou nádobkou, upevnenou na puzdre (nádobka môže byt súčasťou puzdra).Presunom pôsobiska statických a dynamických sil, vyvolaných hmotnosťou trakčného motora, smerom bližšie ku kotúčovým kolesám (prostredníctvom pevného puzdra hnacej nápravy) dochádza k zníženiu záťažových momentov na hnacej náprave. To prináša pre stanovenú medzu únavy príslušného materiálu predĺženie životnosti hnacej nápravy a zodpovedajúce zvýšenie bezpečnosti.Tlapový záves trakčného motora je axiálne fixovaný rozoprením o obidve protiľahlé príruby puzdra. Obidve va livé ložiská môžu byť rozoprené o medzi nimi situované nákružky hnacej nápravy, čím je definovaná ich poloha na hnacej náprave. Valivé ložiská môžu byt o nákružky hnacej nápravy rozoprené prostredníctvom k nim jednotlivo priliehajúceho oceľového dištančného krúžku. Tým, že uloženie pohonu dvojkolesia trakčného vozidla je v axiálnom smere bez vôle, sú eliminovane axiálne dynamické rázy v tlapovom závese, ktoré majú negatívny vplyv nielen na podvozok vozidla ako celku, ale aj na železničný zvršok.Ozubené koleso môže byt delené a vyosené. Na jeho náboj môže byt rozoberateľne pripojený ozubený veniec. Výhodou je, že uloženie pohonu možno uspôsobíť rôznym priestorovým usporiadaniam, zahmujúcim rôzne typy trakčného motora a rozchodu dvojkolesia. To umožňuje ekonomicky výhodnú rekonštrukciu existujúcich starších vozidiel s tlapovým závesom, uloženým na klzných ložiskách.Ozubené koleso, vrátane priliehajúceho valivého ložiska, je opatrené ochranným krytom.Kryt poskytuje ochranu pred prachom a vodou a zamedzuje úniku maziva z ozubeného súkolesia.Na puzdre môže byť upevnená, prípadne je jeho integrálnou časťou, zberná nádobka na zachytávanie prípadného maziva z priestoru medzi puzdrom a hnacou nápravou.Prehľad obrázkov na výkresochNa prípojenom výkrese je znázomený príklad uskutočnenia predloženého technického riešenia, V nasledujúcom odseku je jeho podrobný opis s vysvetlením.Príklady uskutočnenia technického riešeniaFrakčný motor (nie je zobrazený), ktorým je napríklad jednosmemý sériový motor alebo asynchrónny motor, je vo vozidle uložený trojbodovo, jedným bodom na ráme podvozku alebo na hlavnom ráme vozidla a dvoma bodmi priamo na hnacej náprave l. Vlastné uloženie na hnacej náprave 1 je vyhotovené tlapovým závesom 4 tak, že pevné časti trakčného motora sú uložené na otáčajúcej sa hnacej náprave l prostredníctvom dvoch valivých ložísk 2, ktoré sú obopínané puzdrom 3 hnacej nápravy l, na ktorom spočíva tlapový záves 4. Puzdro 3 je vyhotovené zjedného kusa a je tvorené opracovaným zvarencom z hrubostennej oceľovej rúrky, ktorá má na oboch koncoch privarené príruby 5 na uloženie valivých ložísk 2. Puzdro 3 s prírubami 5 je nasunuté na hnaciu nápravu l vozidla a opiera sa prostredníctvom ložiska 2 o ozubené koleso 7, ktoré je nalisované na sedlo 8 na jednej strane hnacej nápravy l. Na opačnej strane puzdra 3 je do zodpovedajúcej príruby 5 nasunuté druhé Valivé ložisko 2, ktoréje v axiálnom smere fixované rozpemou rúrkou 6, opierajúcou sa o prílíehajúce kotúčové koleso 9. Axiálny posuv uloženia pohonu dvojkolesia trakčného vozidla je teda tixovaný v jednom smere zvieracím uložením na hnacej náprave l a v opačnom smere rozpemou rúrkou 6, opierajúcou sa o kotúčové koleso 9. Tlapový záves 4 trakčného motora je potom axiálne fixovaný rozoprením o obidve protiľahlé príruby 5 puzdra 3. Poloha obidvoch valivých ložísk 2 na hnacej náprave 1 vozidla je definovaná ich rozoprením o medzi ne situované nákružky 12 hnacej nápravy 1 prostredníctvom priliehajúceho oceľového dištančného krúžku ll.V altematívnom uskutočnení môže byť puzdro 3 integrálnou súčasťou statora elektrického trakčného motora. V užších rozchodoch než sú zvyčajné, t. j. 1435 mm, je rov SK 4390 Unako možné vynechať rozpemú rúrku 6, takže príruba 5 sa v takom pripade priamo opiera o kotúčové koleso 9.Ozubené koleso 7 pre prenos krútiaceho momentu z motora na hnaciu nápravu 1 vozidla môže byt delené a vyosené. Výhodou tejto úpravy je, že uloženie pohonu možno uspôsobit rôznym priestorovým usporiadaniam, zahmujúcim rôzne typy trakčného motora a rozchodu dvojkolesia. To umožňuje ekonomicky výhodnú rekonštrukciu existujúcich starších vozidiel s tlapovým závesom, uloženým na klzných ložiskách. Delené ozubené koleso 7 zahŕňa náboj,nalisovaný na sedle 8 hnacej nápravy 1, ku ktorému je rozoberateľne pripevnený ozubený veniec. Ozubené koleso 7,vrátane priliehajúceho ložiskového uzla (valivého ložiska 2), je opatrené ochranným krytom 10, ktorý je pripevnený na trakčný motor. Kryt 10 poskytuje ochranu pred prachom a vodou a zamedzuje únik maziva z ozubeného súkolesia.Z konvenčného klzného uloženia pohonu dvojkolesía,kde mazanie funguje ako stratové mazanie, sa týmto usporiadaním podľa predloženého technického riešenia prechádza na valivé uloženie, ktoré má trvalú mazaciu náplň. Nedochádza tak k úniku maziva mimo systém uloženia trakčného motora do koľajiska. Počas prevádzky sa nemusí kontrolovat stav hladiny oleja a jeho stále doplňovanie. Prípadný únik maziva do priestoru strednej časti puzdra 3 hnacej nápravy 1, t. j. do priestoru medzi puzdrom 3 a hnacou nápravou 1, je zachytávaný zbemou nádobkou (nie je zobrazená), upevnenou na puzdre 3 (nádobka môže byt súčasťou puzdra 3).Presunom pôsobiska statických a dynamických síl, vyvolaných hmotnosťou trakčného motora, smerom bližšie ku kotúčovým kolesám 9 (prostredníctvom pevného puzdra 3 hnacej nápravy l) dochádza k zníženiu záťažových momentov na hnaciu nápravu l. To prináša zvýšenie medze únavy materiálu hnacej nápravy l, predĺženie jej životnosti a zodpovedajúce zvýšenie bezpečnosti. Tým, že uloženie pohonu dvojkolesia trakčného vozidla je v axiálnom smere bez vôle, sú eliminované axiálne dynamické rázy v tlapovom závese 4, ktoré majú negatíwiy vplyv nielen na podvozok vozidla ako celok, ale aj na železničný zvršok.Predložené technické riešenie je vhodné najmä na rekonštrukcie veľkého množstva existujúcich trakčných vozidiel, napríklad dieselelektrických lokomotiv, elektrických lokomotiv, motorových vozov a predmestských jednotiek.l. Uloženie pohonu dvojkolesia trakčného vozidla s elektrickým prenosom výkonu, kde trakčný motor je vo vozidle uložený trojbodovo, a to jedným bodom na ráme podvozku alebo na hlavnom ráme vozidla a dvoma bodmi tlapovým závesom (4) na hnacej náprave (l) dvojkolesia s kotúčovými kolesami (9), na ktoré je upevnené ozubené koleso (7) na prenos krútiaceho momentu z trakčného motora na hnaciu nápravu (l), vy z n a č uj ú ci s a t ý m , že pevné časti trakčného motora sú uložené na otočnej hnacej náprave (l) prostredníctvom dvoch valivých ložísk (2), ktoré sú obopínané puzdrom (3) hnacej nápravy(l), na ktorom spočíva tlapový záves (4).2. Uloženie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že puzdro (3) je tvorené zvarencom z hrubostennej oceľovej rúrky, ktorá má na oboch koncoch privarené príruby (5) na uloženie valivých ložísk (2), a opiera sa prostredníctvom jedného z valivých ložisiek (2) o ozubené koleso (7) na jednej strane hnacej nápravy (l), zatiaľ čo na opačnej strane hnacej nápravy (1) sa opiera cez druhé valivé Iožisko (2) priamo alebo prostrednictvom rozpemej rúr ky (6) o priliehajúce kotúčové koleso (9), čím je V oboch smeroch ñxovaný axiálny posuv uloženia pohonu dvojkolesía trakčného vozidla.3. Uloženie podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že tlapový záves (4) trakčného motora je axiálne fixovaný rozoprením o obidve protiľahlé príruby (5) puzdra (3).4. Uloženie podľa niektorého z nárokov l až 3, v y značujúce sa tým, že obidve valivé ložiská(2) sú rozoprené o medzi ne situované nákružky (12) hnacej nápravy (l), čím je definovaná ich poloha na hnacej náprave (l).5. Uloženie podľa nároku 4, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že valivé ložiská (2) sú o nákružky (12) hnacej nápravy (1) rozoprené prostrednictvom na ne jednotlivo priliehajúceho oceľového dištančného krúžku (1 l).6. Uloženie podľa niektorého z nárokov l až 5, v y značujúce sa tým,že ozubenékoleso (7)je delené a vyosené.7. Uloženie podľa nároku 6, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že na náboj ozubenćho kolesa (7) je rozoberateľne pripojený ozubený veniec.8. Uloženie podľa niektorého z nárokov l až 7, v y značujúce sa tým, že ozubené koleso (7),vrátane priliehajúceho valivého ložiska (2), je opatrené ochranným krytom (10).9. Uloženie podľa niektorého z nárokov 1 až 8, v y značujúce sa tým,ženapuzdre(3)jeupevnená, prípadne je jeho integrálnou časťou, zberná nádobka na zachytávanie maziva z priestoru medzi puzdrom (3) a hnacou nápravou (1).10. Uloženie podľa niektorého z nárokov l až 9, v y značuj úce sa tý m,žepuzdro (3)je integrálnou súčasťou statora elektrického trakčného motora.

MPK / Značky

MPK: B61C 9/00

Značky: vozidla, pohonů, dvojkolesia, uloženie, trakčného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4390-ulozenie-pohonu-dvojkolesia-trakcneho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uloženie pohonu dvojkolesia trakčného vozidla</a>

Podobne patenty