Hasičská nadstavba

Číslo patentu: U 4377

Dátum: 02.02.2006

Autor: Chrobák Július

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania prihlášky 3. 6. 2005účinkov úžitkového vzoru 14. 12. 2005úžitkového vzoru verejnosti 14. 12. 2005Číslo podania medzinárodnej prihláškyČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD y PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 2. 2. 2006 SLOVENSKEJ REpUBLIKY Vestník UPV SR č.1 N 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočeniaTechnické riešenie sa týka konštrukčného usporiadania hasičskej nadstavby automobilu pozostávajúcej z nádrže na vodu a zo skriniek na uloženie príslušenstva, umiestnených po obvode nádrže.Sú známe hasičské nadstavby s nádržami na vodu riešené tak, že na rám vozidla je upevnený pomocný rám, na ktorom je upevnená nádrž, skrinky príslušenstva a celá nadstavba. Takýmto konštrukčným usporiadaním sa zvyšuje hodnota vertikálnej súradnice ťažiska celej nadstavby s naplnenou nádržou, čo výrazne zhoršuje stabilitu vozidla a jeho jazdné vlastností.Uvedené nevýhody odstraňuje hasičská nadstavba podľa technického riešenia, pozostávajúca z nádrže a zo skriniek na uloženie doplnkovej výbavy, ktorej podstata spočiva v tom, že k rámu automobilu je upevnená pomocou úchytov samonosná nádrž, ku ktorej je upevnené najmenej jedna skrinka. Ram skrinky je uložený pomocou konzol na homej stene samonosnej nádrže a prichytený je rozoberateľnými spojmi k priliehajúcej zvislej stene samonosnej nádrže. Konzoly skriniek sú vzájomne prepojené spojmi konzol. Ak je rámov skriniek viac, sú vzájomne prepojené spojmi rámov.Uvedené technicke riešenie umožňuje umiestniť nádrž na vodu čo najnižšie vzhľadom na podvozok automobilu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie opísané pomocou výkresov, na ktorých je na obrázku l znázomený axonometrický pohľad hasičskej nadstavby pozostávajúcej zo samonosnej nádrže a skriniek na uloženie doplnkovej výbavy a na obrázku 2 je v axonometrickom pohľade znázomená samonosná nádrž.Hasičská nadstavba znázomená na obrázkoch 1 a 2 pozostáva zo samonosnej nádrže 2 na vodu, ktorá má v dolnej časti úchyty - úchytné oká 11 a úchytne objimky 12 na upevnenie k rámu automobilu. Pozdĺž samonosnej nádrže 2 sú upevnené po obidvoch stranách tri skrinky 3 na uloženie doplnkovej výbavy. Rámy 31 každej z trojice skriniek 3 sú vyhotovené pre každú skrinku samostatne a navzájom sú prepojené skrutkovými spojmi rámov 34 do jednej zostavy. Ako altemativne riešenie môžu byt rámy 31 navzájom prepojené zvarovanim do jednej zostavy.Rám 31 je uložený pomocou konzol 311 na homej stene 21 samonosnej nádrže 2, pričom konzoly 311 na ľavej a pravej strane samonosnej nádrže 2 sú vzájomne spojene skrutkovými spojmi konzol 33. Alternatívne môžu byt tieto spoje nahradcné zvarovaním.Zároveň je každý z rámov 31 prichytený skrutkovým rozoberateľným spojom 32 k priliehajúcej zvislej stene 22 samonosnej nádrže 2.Nadstavbu podľa technického riešenia je možné použit aj pre nádrže určené na iný účel než hasenie, upevňovane k podvozku automobilu.Hasičská nadstavba, pozostávajúca z nádrže a zo skríníek na uloženie doplnkovej výbavy, v y z u a č. u j ú c a s a t ý m , že k rámu automobilu je upevnené pomocou úchytov, ktorými sú úchytné oká (11), a úchytné objimky (12) samonosná nádrž (2), ku ktorej je upevnená najmenej jedna skrinka (3), ktorej rám (31) je uložený pomocou konzol (311) na homej stene (21) samonosnej nádrže (2), a prichytený rozoberateľnými spojmi (32) k priliehajúcej zvislej stene (22) samonosnej nádrže (2), pričom konzoly (311) sú vzájomne prepojené skrutkovými spojmi konzol (33) a rámy (31) sú vzájomne prepojené skrutkovými spojmi rámov (34).

MPK / Značky

MPK: A62C 27/00

Značky: nadstavba, hasičská

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4377-hasicska-nadstavba.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hasičská nadstavba</a>

Podobne patenty