Prítlačná tlačiareň

Číslo patentu: U 4306

Dátum: 03.11.2005

Autor: Zucker Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 22. 7. 2005 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia ťičínkov úžitkového vzoru 16. 9. 2005 (51) Im CU(32) Dátum podania príoritnej prihlášky B 41 F 17/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD . PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 6. 10. 2005 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR Č. 10/2005(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 16. 9. 2005(62) Číslo pôvodnej prihlášky V pripade vylúčenej prihlášky(57) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka prítlačnej tlačiame, určenej najmä na tlač na rôzne zapisovacie podklady.Prvýrni typovými tlačiarňami boli elektrické písacie stroje ovládané počítačom. Tieto tlačiarne boli charakteristické tým, že boli schopné tlačiť len znaky - podobne ako je to u klasických mechanických písacích strojoch, pričom princíp tlače spočíva v tom, že požadovaný znak sa otlačil z typovej gule alebo znakového kolieska cez farbiacu pásku na papier. Nevýhodou týchto tlačiamí bola nutnost vkladania podkladov do tlačiame, vysoká hlučnosť a nízka kvalita tlače.Ďalším známym technickým riešením je atramentová tlačiareň, ktorá má cartrige s atramentom a tlačovú hlavu,ktorá pozostáva z množstva dýz, ktorými sa atrament vystrekuje na papier. V atramentovej tlačiamí sa atrament zohrieva na teplotu 200 °C, pričom v dôsledku zohriatia v zásobníku vzniká pretlak, ktorý vytlačí kvapky atramentu dýzami von a keď kvapka vystrekne, v dýze sa vytvorí podtlak, ktorý do nej nasaje ďalší atrament. Nevýhodou týchto tlačiamí bola nutnost vkladania podkladov do tlačiame a vysoke zahrievanie sa tlačových hláv a tým aj nutnost ich častej výmeny.Ďalším známym technickým riešením je vosková tlačiareň, kde namiesto tuhěho atramentu používajú tlačiame s týmto druhom tlače tlačový vosk, ktorý je pred tlačou roztavený teplotou 70 °C a je nastrekovaný na valec, z ktorého sa prenáša priamo na papier, pričom pri nanášaní roztaveného vosku na valec sa tento môže prirodzene zmiešavať a tak vytvárať rôzne farebne odtiene. Nevýhodou týchto tlačiamí bola nutnost vkladania podkladov do tlačiarne a nutnost nahrievania vosku.Ďalším známym technickým riešením je ihličková tlačiareň majúca tlačovú hlavu, ktorá je pripevnená na držiaku jazdca, kde počas tlače sa pohybuje sem a tam pozdĺž vôdzky, medzi tlačovou hlavou, v ktorej sú umiestnené ihličky a papierom je natiahnutá farbiaca páska, pričom tlačová hlava počas svojho pohybu horizontálne ponad papier,vystreľuje jednotlivé ihličky nesmiemou rýchlosťou proti farbiacej páske, ktorej výsledkom sú jednotlivé body na papiere, ktoré vytvoria znak. Nevýhodou ihličkových tlačiamí je slabšia kvalita vytlačených materiálov ako aj to, že je nutné papier do nej vkladať a že prechádza cez mechanizmus tlačiame, čim je obmedzená jeho hrúbka ako aj pomeme vysoká hlučnosť prevádzky.Ďalším známym technickým riešením sú piezoelektrické atramentové tlačiame, kde sa atrament mechanicky vytlačuje z dýzy keramickým prvkom, ktorým je piezoelektrický kryštál, ktorý je uložený v atramentových kanálikoch tlačových hláv a pri pripojení elektrického prúdu vytvára potrebný tlak pre Vytlačenie atramentu z dýz. Nevýhodou týchto tlačiarní bola nutnost vkladania podkladov do tlačiame, nutnosť použitia drahého riadiaceho zariadenia, nevymeniteľnosť perrnanentných tlačových hláv, použitie špeciálnych kancelárskych papierov pre jeho veľkú absorpciu a rozpijavost atramentu, vysoká cena cartrigov a závislost kvality tlače od použitého papiera, nízka odolnosť tlačiamí na zmenu prostredia, v suchom prostredí atrament rýchlo vysychá, vysoká vlhkost naopak spôsobuje rozpíjavost atramentu.Ďalším známym technickým riešením sú laserové tlačiame, pracujúce na princípe zosilnenie svetla stimulova nou emisiou žiarenia. Nevýhodou týchto tlačiamí bola nutnosť vkladania podkladov do tlačiame, slabá farebná reprodukcia, lesk a vemost interpretácie.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje prítlačná tlačiareň, určená najmä na tlač na rôzne zapisovacie podklady, ktorá je prepojené riadiacim mechanizmom na osobný počítač, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že je tvorená najmenej jedným pohybovým tlačiarňovým mechanizmom, na ktorý je posuvne pripevnené najmenej jedno zapisovacie zariadenie s najmenej jedným pogumovaným valcom uloženým na zapisovacom podklade, ktoré je tvorené najmenej jednou vertikálnou výsuvnou zapisovacou hlavou, ktorá je z jednej strany posuwie pripevnená na najmenej jeden posuvný mechanizmus, ktorý je pevne pripevnený na bočné steny zapisovacieho zariadenia a z druhej strany pohybovo spojená so zapisovacím podkladom, voľne uloženom na pevnej podložke.Je výhodné, že riadiaci mechanizmus je synchrónne prepojený s najmenej jednou vertikálnou výsuvnou zapisovacou hlavou a/alebo synchrónne prepojený so zapisovacím zariadením.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázku, kde na obr. č. l je schematícke znázomenie prítlačnej tlačiame.Príklady uskutočnenia technického riešeniaTechnické riešenie, podľa obr. 1, je tvorené osobným počítačom 1, ktorý je prepojený na riadiaci mechanizmus 21 prítlačnej tlačiame 2. Riadiaci mechanizmus 21 je synchrónne prepojený s vertikálnou výsuvnou zapisovacou hlavou 31. Riadiaci mechanizmus 21 je ďalej synchrónne prepojený na zapisovacie zariadenie 3. Zapisovacie zariadenie 3 je posuvne pripevnené na pohybový tlačiarňový mechanizmus 22, ktorým je koľajnička. Pohybový tlačiarňový mechanizmus 22 je pevne pripevnený na bočné steny prítlačnej tlačiame 2. Zapisovacie zariadenie 3 je tvorené vertikálnou výsuvnou zapisovacou hlavou 31, pre zapisovanie predlohy. Vertikálna výsuvná zapisovacia hlava 31 je posuvne pripevnená na posuvný mechanizmus 32, ktorým je koľajnička. Posuvný mechanizmus 32 je pevne pripevnený na bočné steny zapisovacieho zariadenia 3. Na spodnú časť zapisovacieho zariadenia 3 sú pripevnené dva pogumované valce 33, ktoré sú vzájomne rovnobežne uložené. Dva pogumované valce 33 sú valivo uložené na zapisovacom podklade 4, ktorým je papierový zošit. Vertikálna výsuvná zapisovacia hlava 31 je pohybovo spojená so zapisovacím podkladom 4, ktorým je papierový zošit. Zapisovací podklad 4 je voľne položený na pevnej podložke 5, ktorou je stôl.Priemyselná využiteľnosť Prítlačnú tlačiareň, podľa technického riešenia, je mož né využiť na tlačenie textových ako aj obrázkových predlôh na rôzne podkladové materiály, najmä pre oblast reštauro SK 4306 Uvania, konzervovania a ochrany dokumentov ako aj na bežné tlačenie dokumentácie.l. Prítlačná tlačiareň, určená najmä na tlač na rôzne zapisovacie podklady, ktorá je prepojená riadiacim mechanizmom na osobný počítač, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je tvorená najmenej jedným pohybovým tlačiarňovým mechanizmom (22), na ktorý je posuvne pripevnené najmenej jedno zapisovacie zariadenie (3) s najmenej jedným pogumovaným valcom (33) uloženým na zapísovacom podklade (4), ktoré je tvorené najmenej jednou vertikálnou výsuvnou zapisovacou hlavou (31), ktorá je z jednej strany posuvne pripevnená na najmenej jeden posuvný mechanizmus (32), ktorý je pevne pripevnený na bočné steny zapisovacieho zariadenia (3) a z druhej strany pohybovo spojená so zapisovacím podkladom (4), voľne uloženom na pevnej podložke (5).2. Prítlačná tlačiareň, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že riadiaci mechanizmus (21)je synchrónne prepojený s najmenej jednou vertikálnou výsuvnou zapisovacou hlavou (31) a/alebo synchrónne prepojený so zapisovacím zariadením (3).

MPK / Značky

MPK: B41F 17/00

Značky: přítlačná, tlačiareň

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4306-pritlacna-tlaciaren.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prítlačná tlačiareň</a>

Podobne patenty