Monokryštalický generátor torzného fyzikálneho poľa

Číslo patentu: U 3831

Dátum: 07.07.2004

Autori: Zajcev Sergej, Prikhodko Evgeny, Zajcev Kirill

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 267-2003 Datum podania prihlášky 30. 10. 2003Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 10. S. 2004Číslo prioritnej prihlášky Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaVestník UPV SR č. 7/2004Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 10. 5. 2004 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTMonokryštalícký generátor torzného fyzikálneho poľaTechnické riešenie sa týka monokryštalickeho generátora torzného fyzikálneho poľa určeného pre elimináciu negatívnych vplyvov pri telefonovaní mobilným telefónom na ľudský organizmus. Technické riešenie spadá do oblasti elektrotechnického priemyslu.Mobilné telefóny sú v čoraz väčšej miere používané elektronické komunikačné zariadenia u najširšich vrstiev obyvateľstva. Štatistický je dokázané, že sa predlžuje aj čas pretelefonovaný týmito aparátmi. Mobilný telefón v aktívnom stave, t. j. pri telefonovaní sa prejavuje svojimi účinkami ako mikrovlnný žiarič, ktorýje v tesnej blízkosti hlavy človeka. Vyžarované mikrovlnné žiarenie tak zasahuje aj priestor hlavy človeka v podstate najintenzívnejšou mierou. Tým dochádza minimálne k disharmónii v alfa rytme mozgovej činnosti. Iné negatívne účinky mobilných telefónov na zdravotný stav človeka boli v dostatočnej miere publikované v najrozličnejšich tlačových médiách a tak nie je nutné nimi sa zaoberať. Na tomto mieste je vhodné uviest, že zo stavu techniky sú známe spôsoby odtieňovania nežiaducich žiarení technickými prostriedkami. Boli pokusy aj v mobilných telefónoch odtienit vyžarovanie antény v určitom priestorovom uhle a tak chránit hlavu človeka pri telefonovaní. Technicky to bolo realizované pasívnymi tieniacimi kovovými krytmi. .le si treba však uvedomiť, že každé tienenie pokiaľje účinné, mení smerové charakteristiky vyžarovania, čo V prípade mobilného telefónu nemusí byt vždy výhodné. lne spôsoby a prostriedky odtieňovania u mobilných telefónov nám nie sú známe.Vzhľadom na uvedene nedostatky súvisiace s neúčinnými odtieňovacími prostriedkami určenými pre mobilné aparáty to viedlo k vzniku požiadavky na vytvorenie takého zariadenia, ktoré by účinne eliminovalo negatívne vplyvy na ľudský organizmus pri aktívnom používaní mobilného telefónu. Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisované monokryštalický generátor torzného fyzikálneho poľa v predloženom úžitkovom vzore.Uvedené nedostatky odstraňuje monokryštalický generátor torzného fyzikálneho poľa podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený monokryštálom minerálu osadeným v mobilnom telefóne na vhodnom variabilnom nosiči.Veľmi dôležitým konštrukčným znakom sa pritom javí práve výber monokryštálu minerálu, ktorým vo výhodnom uskutočnení je práve kremeň alebo iný druh minerálu s podobnou kryštalickou mriežkou akú má kremeň, Ďalším dôležitým znakom technického riešenia monokryštalického generátora torzného fyzikálneho poľa je volba vhodného nosiča monokryštálu minerálu, ktorým je vhodný aktívny alebo pasívny konštrukčný prvok mobilného telefónu nachádzajúci sa vnútri puzdra. Analogicky, nosičom monokryštálu minerálu môže byt aj vhodná nálepka alebo samotné puzdro mobilného telefónu.Výhody monokryštalického generátora torzného fyzikálneho poľa podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok pri aktívnom používaní mobilného telefónu.Predovšetkým sa dosiahne normalizácia narušeného alfa rytmu mozgovej činnosti na začiatku telefonovania s mobilným telefónom. Navyše alfa rytmus mozgovej činnosti rapídne vzrastie a to vplyvom vysokofrekvenčného žiarenia od antény mobilného telefónu. Ďalšou podstatnou výhodou monokryštalického generátora torzného fyzikálneho poľa podľa technického riešenia je fakt, že samo je nezávislé na zdroji elektrickej energie akumulovanej napríklad v batérii. Zariadenie podľa úžitkového vzoru energiu čerpá z energie vysokofrekvenčného žiarenia mobilného telefónu alebo obdobneho zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochMonokryštalický generátor torzného fyzikálneho poľa podľa technického riešenia je znázomený na výkresoch,kde na obr. l je znázornená umiestnenie nosiča monokryštálu minerálu vnútri telefónneho prístroja. Na obr. 2 je znázomenć umiestnenie nosiča monokryštálu minerálu na puzdre telefónneho prístroja.Rozumic sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znali stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistit s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opisané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odborníkov znalých stavom techniky nemôže robit problém určenie optimálnej konštrukcie, vhodná voľba materiálov a dimenzovanie konštrukčných prvkov, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia technického ricšeniaje na obr. l opísaný monokryštalický generátor torzného fyzikalneho poľa. Základným konštrukčným prvkom je monokryštál l minerálu, ktorýje osadený v ľubovoľnom mobilnom telefóne 2 na vhodnom nosiči 3. Najvhodnejším monokryštálom l minerálu v tomto príklade je kremeň, pričom nosičom 3 monokryštálu 1 minerálu je pasivny konštrukčný prvok - doska plošného spoja s vhodným plastovým fixátorom.V jednom variantnom konštrukčnom riešení monokryštalického gencrátora torzného fyzikálneho poľa podľa tohto úžitkového vzoru je možné ako nosič 3 monokryštálu l minerálu pouzit aktívny prvok - integrovaný obvod, na ktorýje uchytený vhodným lepidlom.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia technického riešenia je na obr. 2 opísaný monokryštalický generátor torzného fyzikálneho poľa. Základným konštrukčným prvkom je monokryštál l mineralu, ktorý je osadený v ľubovoľnom mobilnom telefóne 2 na vhodnom nosiči 3. Monokryštálom l minerálu v tomto príklade je minerál s podobnou kryštalickou mriežkou akú má kremeň, pričom nosičom 3 monokryštálu 1 minerálu je nálepka 4, ktorá sa nalepujc na vonkajšiu stranu plastového výlisku mobilného telefónu 2.V druhom variantnom konštrukčnom riešení monokryštalického gencrátora torzného fyzikálneho poľa podľatohto úžitkového vzoru je možné ako nosič 3 monokryštálu 1 minerálu použít kožené puzdro 5 mobilného telefónu 2.Činnost a funkcia monokryštalíckého generátora torzného fyzikálneho poľa podľa technického riešenia je nasledovná. Stabilizácia až pozitívna zmena vlastnosti fyzikálnych polí najmä alfa rytmu mozgovej činnosti procese telefonovania mobilným telefónom sa dosahuje pomocou torzného fyzikálneho poľa, vzníkajúceho činnosťou kryštálu minerálu 1, ktorý je v podstate pasivnym rezonátorom citlivým na vysokofrekvenčné žiarenie vznikajúce od mobilného telefónu a rezonujúceho práve na vlnovej dĺžke alfa rytmu mozgovej činností. Pracovné žiarenie monokryštálu sa generuje v priebehu celého času práce vysielača mobilného telefónu a končí sa po jeho ukončení.Monokryštalický generátor torzného fyzikálneho poľa podľa technického riešenia nachádza uplatnenie všeobecne u každého držiteľa mobilného telefónu.1. Monokryštalický generátor torzného fyzikálneho polavyznačujúci sa tým, žejetvorenýmonokryštálom (l) minerálu osadeným v mobilnom telefóne2. Monokryštalický generátor torzného fyzikálneho poľapodľanároku Lvyzuačujúci sa tým,že monokryštálom (l) minerálu je kremeň.3. Monokryštalický generátor torzného fyzikálneho poľa podľa nároku l až 2, vyznačuj úci sa t ý m , že nosičom (3) monokryštálu (l) minerálu je aktívny alebo pasívny konštrukčný prvok mobilného telefónu(2) 4. Monokryštalický generátor torzného fyzikálneho poľa podľa nároku l až 2, vyznačujúci sa t ý m , že nosičom (3) monokryštálu (l) minerálu je nálepka (4) alebo puzdro (5) mobilného telefónu (2).

MPK / Značky

MPK: H05K 9/00

Značky: monokrystalický, generátor, poľa, fyzikálneho, torzného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u3831-monokrystalicky-generator-torzneho-fyzikalneho-pola.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Monokryštalický generátor torzného fyzikálneho poľa</a>

Podobne patenty