Temperačná stanica ohrevu a chladenia

Číslo patentu: U 3822

Dátum: 08.06.2004

Autori: Sluštík Ladislav, Kováč Ľubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 50-2004 Dátum podania prihlášky l. 3. 2004Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 7. 4. 2004Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 8. 6. 2004 Vestník UPV SR č. 6/2004Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 7. 4. 2004 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTNázov Temperačná stanica ohrevu a chladeniaTechnické riešenie sa týka temperačnej stanice ohrevu a chladenia gumárenských alebo plastikárskych strojov a zariadení pri miešani zmesí a vytlačovaní profilov pre gumárenský a plastikársky priemysel.Doposiaľ sa na ohrev a chladenie používali rúrkové výmenníky (tzv. hady), ktoré V súčasnosti nespĺňajú technické požiadavky na rýchlu zmenu nastavených parametrov ohrevu a chladenia, nakoľko vyžadujú pre svoju činnosť väčšie množstvo vody v porovnaní s doskovými výmenníkmi. Pri ich používaní dochádzalo k ich značnému zanášaniu, nakoľko v chladiacom okruhu boli nižšie prietokové rýchlosti. Ďalšou nevýhodou bol aj ich zväčšený zástavbový rozmer, čo sa prejavilo na podstatne vyššej cene v porovnaní s výmennikom s novou koncepciou.Pri väčšom množstve média pri chladiacom systéme,pôvodné stanice nezabezpečovali požadovanú zmenu teplotných režimov v súlade s technologickými časovými snímkami podľa jednotlivých technologických zariadení(extruder, hnetič resp. vytláčovacia linka). Veľkou nevýhodou bolo, že používané zariadenie nebolo prispôsobené pre priamy ohrev elektrickou energiou, ale ako médium sa používala bud predhriata para alebo caliqua. Nové technologické linky pre gumárenský a plastikársky priemysel pri technológii miešania zmesi a vytlačovania profilov vyžadujú pre nové výrobné postupy progresívne vyhrievanie a chladeniejednotlivých častí strojov.Uvedený problém rieši temperačná stanica ohrevu a chladenia, ktorej podstatou je, že pozostáva z doskového výmennika, spojeného z jednej strany s regulačným ventilom chladenia a z druhej strany s vyhrievacím telesom, pričom doskový výmenník je cez snímač teploty spojený s vypúšťacím ventilom. Vyhrievacie teleso pozostáva z obalu a odporových telies, kde je spojené cez bezkontaktné spínacie prvky na elektrickú energiu, pričom môže byt vyhrievané bud parou alebo elektrickou energiou. Temperačná stanica môže byť tvorená ako samostatná jednotka, alebo navzájom Spojenými viacerými jednotkami.Temperačná stanica podľa úžitkového vzoru spĺňa požadovanú progresívnost vyhrievania a chladenia jednotlivých častí strojov, pričom jej základom sú doskové výmenníky rôznych konštrukcií. Tieto výmenníky majú 4-krát väčší súčinítel prestupu tepla ako klasicke rúrkove výmenníky. Optimálnym návrhom výkonu doskového výmenníka a čerpadla, ktore zabezpečuje požadované množstvo prietoku a tlak média v sekundámom okruhu temperačnej stanice sa dosiahne požadovaný gradient ohrevu respektíve chladenia t. j. v krátkom požadovanom čase podľa požiadaviek technologického receptu. V automatickom režime bude dosiahnutá zmena teploty a strojné zariadenie bude temperované na požadovanú teplotu. Ohrev temperačnej stanice je zabezpečený elektrickou energiou. Pri ohrevc elektrickou energiou pri väčších výkonoch vyhrievacích telies boli použité nové polovodičové bezkontaktné spínacie prvky, nakoľko nová temperačná stanica vyžaduje časté spínanie ohrievacich telies a pre takýto pracovný režim kontaktné spínače nevyhovujú z pohľadu nízkej životnosti.Ďalšou výhodou temperačnej stanice je, že môže byt tvorená ako samostatná jednotka pre jedno technologické zariadenie, alebo navzájom Spojenými viacerými n-jednotkami zabezpečovať ohrev a chladenie súbežne pre viacero technologických zariadení.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie jednotky temperačnej stanice ohrevu a chladenia je bližšie opísané pomocou pripojeného výkresu l v schematickom zobrazení.Príklad uskutočnenia technického riešeniaTemperačná stanica ohrevu a chladenia gumárenských alebo plastikárskych strojov a zariadení pri miešaní zmesí a vytlačovaní profilov podľa obr. l je samostatným okruhom tvoreným doskovým výmennikom 10 spojeným s guľovým ventilom 101 a 102 cez regulačný ventil 103, kde doskový výmenník 10 je z jednej strany spojený s termostatom 11,vyhrievacím telesom 20 a cez čerpadlo 30 s expanzomatom 31, poistným ventilom 32 a filtrom 33. Na druhej strane je doskový výmenník 10 spojený s manostatom 12 a snímačom zaplavenia 13 opatreným odvzdušňovacím ventilom 131. Termostat 11 opatrený snímačom teploty 122 je spojený s vypúšťacím ventilom 123. Filter 33 je spojený s prívodným ventilom 331, elektromagnetickým ventilom 301 a dopúšťacím ventilom 302 s odbočkami ku guľovým ventilom 303.Primámy okruh doskového výmenníka 10 je napojený na chladiacu vodu cez regulačný ventil 103 na guľové ventily 101 a 102. Regulačný ventil 103 je ovládaný z riadiaceho systému a reguluje prívod chladiaceho média podľa požiadaviek technológie v sekundámom okruhu. Požadovaná teplota je meraná v sekundámom okruhu snímačom teploty 122 a nameranú hodnotu prenáša do priemyselného regulátora na obr. nezobrazeného. Prietok a tlak v sekundámom okruhu zabezpečuje čerpadlo 30. Ohrev v sekundámom okruhu je priamo zabezpečený cez vyhrievacie teleso 20, napájané elektrickou energiou cez bezkontaktne spínacie prvky, ktorých spínanie sa zabezpečuje cez priemyselný regulátor na základe požadovanej teploty, nameranej snímačom teploty 122.Cez prívodný ventil 331 sa cez filter 33 privedie médium do okruhu. Súčasne sa z technických zariadení cez guľový ventil 303 a impulzom z elektromagnetického ventila 301 médium privádza resp. dopúšťa cez dopúšťací ventil 302, kde expanzomat 31 a poistný ventil 32 slúžia na vyrovnávanie tlakových podmienok V systéme. Médium sa privedie do čerpadla 30 a následne do vyhrievacieho telesa 20. Pri požiadavke ohrevu sa médium vyhreje na požadovanú teplotu a následne privádza do doskového výmenníka 10, pričom termostat 11 zabezpečuje ochranu proti prehriatiu systému. Pri dosiahnutí požadovanej teploty sa pôsobením regulačného ventila 103 na podklade signálu z regulačného člena snímača teploty 122 ohrev vyhrievacích telies 20 pozastaví, alebo naopak. Po prechode médií cez doskový výmenník 10 sa médium odvádza k vypúšťaciemu ventilu 123, pričom manostat 12 a snímač zaplavenia 13,opatrený odvzdušňovacím ventilom 131 zabezpečujú bezporuchový chod.Technické riešenie je možne priemyslovo vyrábať a využívat v gumárenskom a plastikárskom priemysle, hlavne tam, kde je potreba zabezpečenia gradientu ohrevu respektíve chladenia strojných zariadení.1. Temperačná stanica ohrevu a chladenia gumárenských alebo plastíkárskych strojov a zariadeni, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že pozostáva z doskového výmenníka (10), spojeného z jednej strany s regulačným ventilom (103) chladenia a z druhej strany s vyhrievacím telesom (20), pričom doskový výmenník (10) je cez snímač teploty (122) spojený s vypúšťacím ventilom (123).2. Temperačná stanica ohrevu a chladenia podľa nároku Lvyznačuj úca sa tým,ževyhrievacieteleso (20) pozostáva z obalu a odporových telies, kde je spojené cez bezkontaktné spinaeie prvky na elektrickú energiu,pričom môže byt vyhrievané bud parou alebo elektrickou energiou.3. Temperačná stanica ohrevu a chladenia podľa nárov kov 1 alvyznačujúca sa tým, že môže byt tvorená ako samostatná jednotka, alebo navzájom spojenými viacerými jednotkami.

MPK / Značky

MPK: B29C 47/78, B29C 47/36

Značky: temperačná, stanica, ohřevu, chladenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u3822-temperacna-stanica-ohrevu-a-chladenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Temperačná stanica ohrevu a chladenia</a>

Podobne patenty