Kavitačná vírivá miešačka

Číslo patentu: U 3722

Dátum: 03.02.2004

Autori: Zajcev Sergej, Prikhodko Evgeny, Zajcev Kirill

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 37 22(22) Dátum podania prihlášky 30.10.2003 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 17. 12. 2003(32) Dátum podania prioritnej prihlášky B 01 F 3/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priorityPRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 3. 2. 2004 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č. 2/2004úžitkového vzoru verejnosti 17 . 12. 2003(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Kavitačná vírivá miešačkaTechnické riešenie sa týka konštrukcie kavitačnej vírivej miešačky určenej na technologické výrobné procesy najmä pri výrobe mineralizovaných vôd. Technické riešenie spadá do oblasti strojárskeho priemyslu.V súčasnosti je známych viacero druhov míešacích zariadeni využiteľnýeh v najrôznejších oblastiach technologických procesov. Napríklad v stavebníctve sa používajú spádové miešačky riešené napríklad slovenským úžitkovým vzorom ÚV 3249 SK. Sú určené na miešanie maltových zmesí a podstatou riešenia je oddeľovanie miešajúcej sa zmesi od lopatky vystupujúcej na hornú stranu prevaľujúceho sa bubna. Oddeľovanie pritom prebieha gravitačne. Je známe aj zariadenie na vírenie kvapalín opisané v slovenskom úžitkovom vzore ÚV 2705,kde podstatou riešeniaje trubkový rám so sústavami dierok, cez ktore vystupuje vzduch, následkom čoho dochádza k vireniu kvapaliny v uzavretom priestore. Naopak v potravinárskom priemysle je používané a známe zariadenie na miešanie kvapaliny chránené slovenským patentom 280 741 SK. Konštrukcia miešačky je založená na dvoch proti sebe orientovaných kotúčoch so sústavami vystupujúcich ihiel. J eden kotúč pritom vykonáva rotačný pohyb, čím obsah premiešavanej zmesi medzi kotúčmi je pretinaný rotujúcimi ihlami. Táto miešačka sa používa napríklad pri výrobe presso kávy. Na prípravu soľných roztokov na zimnú údržbu ciest je známe miešacie zariadenie opisane v slovenskom úžitkovom vzore ÚV 1114 SK. Pozostáva z nádoby s rovným dnom s viacerými nasávacimi otvormi, ktoré sú pripojené sacími potrubiami k čerpadlu, ktorého výstup je výtlačným potrubím vyvedený naspäť do hornej časti nádoby, ktorá obsahuje ešte násypník.Ani jedno opisané miešacie zariadenie nie je vhodné pre potravinársky priemysel pri výrobe konzumných mineralizovaných vôd pretože sa nimi nedosahuje potrebná homogenizácia zmesí s dostatočnou rýchlosťou miešania.Vzhľadom na uvedené nedostatky súvisiace s absenciou vhodného míešacieho zariadenia najmä pre potreby v potravinárskom priemysle to viedlo k vzniku požiadavky na vytvorenie takého míešacieho zariadenia, ktorého parametre by boli vyhovujúce pre technologické procesy v potravinárskom priemysle. Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisované miešacie zariadenie pre technologické procesy pri výrobe konzumnej mineralizovanej vody V predloženom úžitkovom vzore.Uvedené nedostatky odstraňuje kavitačná vírivá miešačka podľa tohto technického riešenia, ktorej konštrukčná podstata spočíva v tom, že pozostáva z dutého valca - kavitátora vyrobeného z neutrálneho vo vode nerozpustného materiálu. Spodná časť dutého valca je kónieká a je ukončená otvorom. Podstatným znakom kavitačnej vírivej miešačky je kvapalinove čerpadlo alebo cirkulačná pumpa, ktorá je prepojovacím sacím potrubím pripojená na otvor v kónickej spodnej časti dutého valca - kavitátora a na homú časť dutého valca - kavitátora je pripojená prepojovacím výtlačným potrubím.Veľmi dôležitým konštrukčným znakom sa pritom javí práve pripojenie prepojovaeieho potrubia k homej časti dutého valca ~ kavitátora. Na dosahovanie požado vaných parametrov miešania je vhodnć, ak pripojenie je exeentrické.Analogickć konštrukčné riešenie je predstavované tangenciálnym pripojením prepojovacieho potrubia k hornej časti dutého valca - kavitátora.Výhody kavitačnej vírivej miešačky podľa technického riešenia sú zjavné z jej účinkov, ktorými sa prejavuje navonok pri jej používaní v technologických výrobných procesoch. Predovšetkým sa dosiahne lepšia homogenizácia premiešavaných zložiek. Premiešavané zložky sa navzájom rýchlejšie premiešajú. Z konštrukčného hľadiska je kavitačná vírivá miešačka jednoduchá bez nejakých zvláštnych konštrukčných prvkov.Prehľad obrázkov na výkresochKavitačná vírivá miešačka podľa technického riešenia je znázornená na obr. 1, kde sú znázornené aj dva základné smery pohybu premiešavanej kvapaliny.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odbomíkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém určenie optimálnej konštrukcie, vhodná voľba materiálov a dimenzovanie konštrukčných prvkov, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia technického riešenia je na obr. l opisaná optimálna konštrukcia kavítačnej vírivej miešačky podľa technického riešenia. Základným konštrukčným prvkom je dutý valec - kavitátor 1, ktorého spodná časť 2 je kónická ukončená otvorom. Dutý valec 1 má priemer 300 mm a výšku 1000 mm. Vyrobený je z neutrálneho vo vode nerozpustného materiálu. Kónieká spodná časť 2 dutého valca - kavitátora l je prepojená prepojovacím sacím potrubím 3 s čerpadlem 5. Čerpadlo Sje s homou časťou 6 dutého valca l prepojené excentrický uloženým prepojovacím výtlačným potrubím 4, pričom by malo prečerpávať kvapalínu s objemom aspoň l liter/sekundu. Prepojovacie saeie potrubie 3 a prepojovaeie výtlačnć potrubie 4 majú priemer 3/4.V jednom variantnom konštrukčnom riešení kavitačnej vírivej miešačky podľa tohto úžitkového vzoru je možné namiesto čerpadla 5 použiť cirkulačnú pumpu.V druhom variantnom konštrukčnom riešení kavitačnej vírivej miešačky podľa tohto úžitkového vzoru je možné aj tangenciálne pripojenie prepojovacieho výtlačnćho potrubia 3 k homej časti 6 dutého valca 1.Činnosť a funkcia kavitačnej vírivej miešačky podľa technického riešeniaje nasledovná. vychádzajúc z požiadavky, že táto miešačka je použiteľná na miešanie kvapalín s dodávanými mechanickými primesami s požadovanými vlastnosťami. Kavitačná vírivá miešačka využíva hydrotechnických prostriedkov. Zmena vlastnosti tekutín v procese miešania touto miešačkou sa dosahuje pomocou torzného fyzikálneho poľa. vznikajúceho vo vírivom prúde. Mechanika miešania využíva kónickosť spodnej časti 2 dutého valca - kavitátora 1, čím sa dosiahne lami SK 3722 Unarizácie vytekajúceho prúdu kvapaliny z dutého valca kavitátora 1. Vírívosť premiešavanej kvapaliny vo vnútri dutého valca - kavitátora 1 sa dosiahne excentrickým alebo tangenciálnym vyústením prepojovacieho výtlačného potrubia 4 v homej časti 6 dutého valca 1. Napokon kavitačný efekt nastáva vďaka vírivému efektu, ked v hornej časti 6 dutého valca 1 ~ kavitátora vzniká rotujúci kužel kvapaliny s výrazne ostrým minimom hladiny kvapaliny, kde dochádza k nasávaniu vzduchu za vzniku vzduchových bublín, ktoré sa výrazne podieľajú na premiešavam.Kavitačná virivá miešačka podľa technického riešenia nachádza uplatnenie všeobecne v potravinárstve najmä pri výrobe konzumncj mineralizovanej vody.1. Kavitačná virivá miešačka, vyznačujúca sa tým, ž e pozostáva z dutého valca (l), ktorého spodná časť (2) je kónická ukončená otvorom, pričom kónická spodná časť(2) dutého valca (l) je prepojená prepojovacím sacím a výtlačným potrubím (3, 4) a čerpadlom (5) s homou časťou (6) dutého valca (l).2. Kavitaćná virivá miešačka podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že pripojenie prepojevacieho výtlačného potrubia (4) k homej časti (6) dutého Va 1 ca(1) je excentrické.3. Kavitačná virivá miešačka podľa nároku l a 2,vyznačujúca sa tým, žepripojeníeprepojovacieho výtlačnćho potrubia (4) k hornej časti (6) dutého valca (1)je tangenciálne.

MPK / Značky

MPK: B01F 3/00

Značky: miešačka, vířivá, kavitačná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u3722-kavitacna-viriva-miesacka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kavitačná vírivá miešačka</a>

Podobne patenty