Tenisový nahrávací stroj

Číslo patentu: U 3716

Dátum: 03.02.2004

Autori: Dúcky Jozef, Chrastina Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 85-2003 Dátum podania prihlášky 15. 4. 2003Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 16. 12. 2003Dátum podania príorítnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityVestník UPV SR č. 2/2004úžitkového vzoru verejnosti 16. 12. 2003 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Tenisový nahrávací strojTechnické riešenie sa týka tenisového nahrávacieho stroja, určeného na nahadzovanie tenisových loptičiek, najmä pri tréningu hráčov tenisu, tvoreného nosnou konštrukciou so zabudovaným zásobníkom tenisových loptičiek, v ktorej je vytvorený otvor na vyhadzovaníe tenisových loptičiek a vyhadzovacím mechanizmom.V súčasnosti pri výučbe - tréningu tenisovej hry často ešte nahadzuje tenisové loptičky hráčovi tréner z druhej strany tenisového dvorca. To znamená, že je pomeme ď leko od trénovaného hráča a nemôže mu dávať jasné pokyny pri trénovaní.Ďalej sú známe tenisové nahrávacie stroje rôznych konštrukcií, ktoré pozostávajú zo samonosnćho vyhadzovacieho mechanizmu bez krytovania alebo zo zakrytovanej nosnej konštrukcie s otvorom na vyhadzovaníe tenisových loptičiek, v ktorej je vyhadzovací mechanizmus zabudovaný. Tieto stroje však neumožňujú meniť rýchlosť vyhadzovania tenisových loptičiek ani možnosť ich homej alebo spodnej rotácie (spinu).Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje tenisový nahrávací stroj, určený na nahadzovanie tenisových loptičiek, najmä pri tréningu hráčov tenisu, pozostávajúci z nosnej konštrukcie so zabudovaným zásobníkom tenisových loptičiek tvorenej plášťom dutého telesa, v ktorom je pevne uchytený vyhadzovací mechanizmus, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že vyhadzovací mechanizmus je tvorený rámom a privádzačom. V ráme sú otočné, s navzájom opačným smerom otáčania, uložené dve kladky, medzi ktorými je vytvorená medzera s veľkosťou menšou ako priemer tenisovej loptičky,do ktorej vyúsťuje privádzač. Nad vyhadzovacím mechanizmom je ďalej v nosnej konštrukcii zabudovaná vodorovná platňa, na ktorej je otočne uložený rozdeľovač. V rozdeľovači je vytvorený aspoň jeden priechodný otvor a vo vodorovnej platni je vytvorený prepadový otvor situovaný nad privádzačom.Tenisový nahrávací stroj podľa tohto technického riešenia umožňuje vyhadzovanie tenisových loptičiek v požadovanom smere bez zásahu ľudského činiteľa, takže pri tréningu môže tréner stáť na strane hráča a usmerňovať jeho pohyby. Konštrukcia umožňuje ľubovoľne meniť rýchlosť vyhadzovania tenisových loptičiek a dosiahnutie ich homej alebo spodnej rotácie (spinu). Zastavenie a štart vyhadzovania loptičiek môže byť ovládaný diaľkovým ovládačom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obrázok príncipiálnu schému konštrukcie tenisového nahrávacieho stroja v pozdlžnom reze.Tenisový nahrávací stroj podľa prikladného vyhotovenia znázorneného principiálne na priloženom obrázku pozostáva z nosnej konštrukcie 11 so zabudovaným zásobníkom 12 tenisových loptičiek. Nosná konštrukcia 11 je tvorená plášťom dutého telesa, v ktorom je vytvorený otvor na vyhadzovaníe tenisových loptičiek. Z vnútomej strany nosnej konštrukcie 11 je pevne uchytený vyhadzovací mechanizmus, ktorý pozostáva z rámu 21 a privádzača 24. V ráme 21 sú otočné, s navzájom opačným smerom otáčania uložené dve kladky 22, 23, medzi ktorými je vytvorená medzera s veľkosťou menšou ako priemer tenisovej loptičky. Do medzery vyúsťuje privádzač 24. Nad vyhadzovacím mechanizmom je v nosnej konštrukcii 11 zabudovaná vodorovná platňa 31, na ktorej je otočné uložený rozdeľovač 30,v ktorom sú vytvorené štyri obvodové priechodné otvory 34. Vo vodorovnej platni 31 je vytvorený prepadový otvor 33 situovaný nad homým koncom privádzača 24. Pohon kladiek 22, 23 a rozdeľovača 30 je zabezpečený jednosmemými motormi s možnosťou regulácie otáčok (na obrázku nezakreslené).Pri výučbe - tréningu stojí tréner na strane hráča a na opačnom konci tenisového dvorca je umiestnený tenisový nahrávací stroj, v ktorého zásobníku sú nasypane tenisové loptičky. Kladky 22 a 21 ako aj rozdeľovač 30 sú bežne používanými prostriedkami pripojené na jednosmemé motory, napájané akumulátorom. Po privedení jednosmerného elektrického prúdu do motorov (napr. diaľkovým ovládačom) sa roztočia obidve kladky 22 a 23 ako aj rozdeľovač 30. Zo zásobníka 12 vypadnú do obvodových priechodných otvorov 34 rozdeľovača 30 štyri tenisové loptičky, ktoré sú unášané po vodorovnej platni 31. Tenisová loptička, ktorá sa dostane nad prepadový otvor 33 vodorovnej platne 31 vypadne do privádzača 24 odkiaľje samospádom nasmerovaná do medzery medzi otáčajúce sa kladky 22 a 23, s navzájom opačným smerom otáčania, ktore tenisovú loptičku zachytia a vymrštia v smere ich otáčania cez otvor, ktorý je na tento účel vytvorený v nosnej konštrukcii 11 aje situovaný v smere letiacej tenisovej loptičky. Tenisové loptičky sú vymršťované smerom na hráča až do vyprázdnenia zásobníka. Po vyprázdnení zásobníka 12 sa tenisové loptičky pozbierajú a znovu sa nasypú do zásobníka 12 a celý proces sa opakuje.Ak sú otáčky oboch kladiek nl, n rovnaké, vymrštená tenisová loptička nenadobudne žiadnu rotáciu (spin) okolo svojej osi. Ak jedna z kladiek 22, 23 má otáčky väčšie ako druhá, nadobudne tenisová loptička rotáciu okolo svojej osi a to bud homú, keď má horná kladka 22 väčšie otáčky alebo spodnú, ked má väčšie otáčky dolná kladka 23. Premennými otáčkami sa riadi aj rýchlosť vymršťovania tenisových loptičiek.Frekvencia vymršťovaniaje daná otáčkami n rozdeľovača 30. Všetky otáčky n., nz, n sú meniteľné plynulo. Tenisové loptičky sú nahrávané na hráčajedným smerom.Tenisový nahrávací stroj podľa tohto technického riešenia je určený na automatické nahrávanie tenisových loptičiek hráčovi pri tréningu alebo pri hre bez protihráča. Je jednoduchej prenosnej konštrukcie so zabudovaným akumulátorom, prípadne s akumulátorovou nabíjačkou.l. Tenisový nahrávací stroj, určený na nahadzovanie tenisových loptičiek, najmä pri tréningu hráčov tenisu, pozostávajúci z nosnej konštrukcie so zabudovaným zásobníkom tenisových loptičiek tvorenej plášťom dutćho telesa, v ktorom je pevne uchytený vyhadzovací mechanizmus,vyznačujúci sa tým, že vyhadzovací mechanizmus je tvorený rámom (21) a privádzačom (24), pričom v ráme (21) sú otočne, s navzájom opačným smerom otáčania, uložené dve kladky (22, 23), medzi ktorými je vytvorená medzera s veľkosťou menšou ako priemer tenisovej loptičky, do ktorej vyúsťuje privádzač (24), nad vyhadzovacím mechanizmom je ďalej v nosnej konštrukcii(l l) zabudovaná vodorovná platňa (3 l), na ktorej je otočne uložený rozdeľovač (30), V ktorom je vytvorený aspoň jeden priechodný otvor (34) a vo vodorovnej platni (31) je vytvorený prepadový otvor (33) situovaný nad privádzačom (24).

MPK / Značky

MPK: A63B 69/40

Značky: nahrávací, stroj, tenisový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u3716-tenisovy-nahravaci-stroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tenisový nahrávací stroj</a>

Podobne patenty