Vyprázdňovacie zariadenie

Číslo patentu: U 3712

Dátum: 03.02.2004

Autori: Škripko Stanislav, Fuchs Ľubomír, Sedlák Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 237-2003 Dátum podania prihlášky 30. 9. 2003Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 8. 12. 2003Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 3. 2. 2004 Vestník UPV SR č. 2/2004Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 8. 12. 2003 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČlslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka Vyprázdňovacieho zariadenia potrubnej mechanickej dopravy najmä sypkých materiálov prostredníctvom rúrkového dopravníka.Za účelom dokonalého vyprázdňovanía rúrkového dopravníka, najma sypkých hmôt, je do potrubnej trasy vložený mechanický čistič pozostávajúci zpohonu spojeného prostredníctvom prevodu snosičom čistiacich elementov. Takto riešené mechanické čističe sú zabudované do priestoru dopravnej trate bud jednotlivo alebo aj zdvojene s rozdielnymi smermi otáčania nosičov čistiacich elementov alebo aj rozličnými otáčkami pre vylepšenie čistiaceho účinku. Čistiace elementy sú konštrukčne riešené podľa druhu prepravovaného materiálu, a sú prevažne tvorené pružným lineárnym elementom vo forme drôtu, ale aj textilnými a gumotextilnými vložkami poukladanými na rotujúci nosič. Sú známe aj lineáme Synchronizované čističe - Vyprázdňovacie zariadenia, kde rotačný pohyb je nahradený lineárnym alebo kombinované zariadenia.Hlavnou nevýhodou vyprázdňovacích zariadení je nedokonalé vyprázdnenie sypkého materiálu z rúrkového dopravníka, kde sa prepravovaný materiál vplyvom gravitácie dostáva von, mimo jeho priestor. Vyprázdňovanie je vylepšené mechanickými čističmi, ktoré však majú obmedzené zasahovanie do prepravného priestoru a až do priestoru ťažnej reťaze nemôžu dosiahnuť. Vzhľadom na túto skutočnosť je ich účinnosť nedostatočná a pri preprave najmä vlhkých materiálov sa lepía na povrch, znášajú zariadenie,ich pružné čistiace elementy strácajú pružnosť a sami sa zatesnia prepravovaným materiálom, podobne aj ťažná reťaz a priestor medzi diskami rúrkového dopravníka. Následne je potrebné odstavenie dopravníka a nanesený materiál je potrebné ručne odstrániť škrabkou, čo znižuje prepravný výkon.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie vyprázdňovacieho zariadenia, tvorené samostatnou komorou alebo časťou úseku dopravnej trate majúce vstupný a výstupný otvor prepravnej ťažnej reťaze sunášačmi, medzi ktorými je výsypný vyprázdňovací otvor. Medzi vstupným a výstupným otvorom zboku. do blízkosti dopranej dráhy zasahuje aspoň jeden tlakový vstup na nosiči, nosič má mnoho uskutočnení a výhodne má tvar polkruhu, štvrťkruhu alebo kruhového výseku. Na tomto tvarovom telese je v prevádzke aspoň jeden tlakový vstup a ostatné sú vyradené zprevádzky utesnením. Je vhodné, ak tlakový vstup je smerovo prestaviteľný prostredníctvom usmerňovacieho modulu. Vyprázdňovacieho zariadenie výhodne má odvetrávací otvor a usmerňovaciu stenu pevnú, prípadne prestaviteľnú - otočnú.Výhodou technického riešenia je jeho jednoduchosť a stálosť účinnosti. Riešenie umožňuje meniť smer prúdenia tlakového média a kombinovať rôzne uhly a druhy prúdenia. Tlakové médium môže byť plynné alebo kvapalné, čím sa dá riešiť aj prípadná prašnosť pri vyprázdňovaní rúrkového dopravníka sypkým materiálom.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom vyobrazení obr. l znázorňuje pohľad zboku na Vyprázdňovacie zariadenie so zmenou smeru dráhy ťažnej reťaze a dvoma nosičmi tlakových vstupov. Obr. 2 je rez zariadenia zobr. l. Obr. 3 znázorňuje jedno riešenie usmerňovacieho modulu a obr. 4 zobrazuje vyprázdňovacie zariadenie na rovinnom úseku.Príklady uskutočnenia technického riešeniaVyprázdňovacie zariadenie 1 je tvorené samostatnou komorou alebo časťou úseku dopravnej trate pozostávajúce zo vstupného otvoru 2 a výstupného otvoru 3 prepravnej ťažnej reťaze 4 s unášačmi 5. V priestore medzi vstupným otvorom 2 a výstupným otvorom 3 je zospodu výsypný vyprázdňovací otvor 6 a zboku mimo dopravnú dráhu vyprázdňovacieho zariadenia l zasahuje aspoň jeden tlakový vstup 7, výhodne na nosiči 8. Orientovanie tlakového vstupu 7 na dráhu dopravníka je od l do l 79 °, výhodne 30 až l 50 ° aje bud pevné - dopredu stanovené alebo prestaviteľné prostredníctvom usmerňovacieho modulu 7.1 s dokonalým utesnením prestaviteľných častí. Nosič 8 má niekoľko uskutočnení a výhodne má tvar polkruhu, časti kruhu alebo kruhového výseku ~ obruče, na ktorom je množina tlakových vstupov 7, z ktorých niektoré sú rozoberateľným utesnením dočasne vyradené z prevádzky a činný je aspoň jeden tlakový vstup 7. Nosič 8 v altematívnom uskutočnení je výškovo prestaviteľný alebo otočný. Vyprázdňovacie zariadenie 1 môže mať viac nosičov 8 tlakových vstupov 7,ktoré sú orientované rôznymi smermi prúdenia na smer pohybu nosnej ťažnej reťaze 4 s unášačmi 5, prípadne aj mimo smer pohybu alebo sú na ľubovoľnom priestore dopravnej trate. Vyprázdňovacie zariadenie 1 má samostatný odvetrávací otvor 9, pred ktorým je usmerňovacia stena 10 pevná alebo prestaviteľná, napríklad otáčaním a následne zañxovaná. Odvetrávací otvor 9 v ďalšom uskutočnení je spojený so zachytávačom mechanických nečistôt a/alebo filtrom.Tlakový vstup 7 môže byť napojený na vzduch a/alebo vodu a iné kvapalné médium.l. Vyprázdňovacie zariadenie pozostávajúce zo samostatnej komory alebo časti úseku dopravnej trate majúce vstupný a výstupný otvor, medzi ktorými je výsypný vyprázdňovacíotvonvyznačujúce sa tým,že do blízkosti dopravnej dráhy unášača (5) upevneného na ťažnej reťazi (4) zasahuje aspoňjeden tlakový vstup (7).2. Vyprázdňovacie zariadenie podľa nároku l, v y značujúce sa tým,ženosíč(8)výhodnemajúci tvar časti kruhového oblúku a tlakový vstup (7) je smerovo prestaviteľný prostredníctvom usmerňovacieho modulu (7.1).3. Vyprázdňovacie zariadenie nároku l a 2, v y z n a č uj ú e e s a tý m ,ževblízkostidráhyunašača (5) opevneného na ťažnej reťazi (4) je odvetrávací otvor(9), do ktorého priestoru zasahuje pevná alebo prestaviteľná usmerňovacia stena (l 0).

MPK / Značky

MPK: B65G 51/00

Značky: zariadenie, vyprázdňovacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u3712-vyprazdnovacie-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vyprázdňovacie zariadenie</a>

Podobne patenty