Prípravok na výživu rastlín

Číslo patentu: U 3708

Dátum: 03.02.2004

Autor: Teren Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SK ÚŽITKOVÝ vzon 37 08(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 8. 12. 2003(32) Dátum podania príoritnej prihlášky C 05 G 3/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priorityÚRAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 3. 2. 2004 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č-I 2/1004(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 8. 12. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT J(54) Názov Prípravok na výživu rastlínRiešenie sa týka prípravkov na výživu rastlín, obvykle gélového charakteru, alebo charakteru tuhej zmesi, pre ktoré je charakteristické, že popri tom že tieto sú zdrojom jednej, alebo viacerých rastlinných živín, majú schopnosť viazať vodu, ktorú V období vlahového deficitu sprístupňujú rastlinám.V súčasnosti vyrábané a používané hnojivá sú obvykle zdrojom jednej, alebo i viacerých základných (dusík, fosfor, draslík), sekundámych (síra, Vápnik, horčík, železo) i stopových (mangán, zinok, bór, med, molybdén) rastlinných živín. V niektorých prípadoch hlavne špeciálne hnojivá môžu tiež obsahovať i ďalšie biologicky aktívne látky,ako sú rastové stimulátory, vitamíny, rôzne látky biocídneho charakteru, látky ktoré sú zdrojom organicky viazaného uhlíka (napr. humínové a fulvo kyseliny, resp. soli týchto kyselín) a podobne.Hlavne v poslednom období je čoraz naliehavejšou požiadavkou zabezpečiť rastlinám popri živných látok tiež aspoň určitú zásobu vody, ktorá by vytvorila predpoklady pre prežitie rastlín v období vlahového deficitu v pôde, či používanom pestovateľskom substráte. S cieľom riešiť tento naliehavý problém sa robili pokusy s veľkým množstvom látok prírodného i syntetického charakteru, ktoré sa ukázali byť viac, či menej efektívne. Z látok natívneho charakteru sú to predovšetkým minerály, ktoré majú schopnosť v prítomnosti vody napučiavať (špeciálne typy hlinito- kremičitanov napr, bentonity V sodnej forme, attapulgit), alebo viazať vodu fyzikálne do svojej štruktúry (napr. zeolity). Zo syntetických materiálov možno uviesť hlavne tie, ktoré majú schopnosť v prítomnosti vody napučiavať, viazať vodu do svojej kryštálovej mriežky - tvoriť hydrosoli, alebo tie ktoré sú schopné v závislosti od množstva vody v prostredí, v ktorom sa nachádzajú, meniť svoj koloidný charakter a reverzne meniť svoju štruktúru v systéme gél - sól. Z veľkého počtu syntetických látok, pre ktoré je charakteristické ich špecifické správanie vo vodnom prostredí možno uviesť rôzne syntetické kremičitany, špeciálne kondenzované fosforcčnany, soli rôznych kyselín schopné tvoriť kryštalické soli s veľkým počtom molekúl kryštalickej vody, solí akrylovej a polyakrylovej kyseliny, rôzne modifikované polysacharidy, špeciálne upravené deriváty celulózy a podobne.Napriek tomu, že hlavne v zahraničí už viacerí výrobcovia začali hnojivá obohacovať tiež látkami, ktoré majú schopnosť viac, alebo menej efektívne viazať vodu, vo väčšine takýchto riešení sa jedná výlučne o tuhé zmesi. Pri výrobe v súčasnosti predávaných gćlových kvapalných hnojív sa na zmenu reologických vlastností používajú rôzne typy zahusťovadiel. Tieto sú hlavne na báze rôzne modifikovaných polysacharidov, použitím ktorých sa síce upraví viskozita produktu a dosiahne ijeho výrazne gćlový charakter, avšak aditívy tohto typu majú len obmedzenú schopnosť reverzibilne viazať a v prípade potreby uvoľňovať vodu. Takto sa síce dosiahne gélový charakter kvapalného hnojiva, ktorý môže byť zaujímavý napríklad z čisto komerčného hľadiska (hnojivo pôsobí už na prvý pohľad koncentrovanejším dojmom), avšak nedosiahne sa požadovaný efekt viazania a opätovného uvoľňovania vody pre rastliny.Teraz sa zistilo, že problémy súvisiace s nedostatočnou účinnosťou prevažnej väčšiny v súčasnosti vyrábaných a používaných hnojív, pokiaľ sa jedná o ich schopnosti zabezpečiť efektívne viazanie vody pre obdobie vlahovćho deficitu v pôde, či používanom pestovateľskom substráte možno odstrániť používaním špeciálnych prípravkov určených na výživu rastlín v zmysle tohto riešenia. Zistilo sa tiež, že využitím riešenia možno pripravovať kvapalné hnojivá ktoré majú i výrazne gélový charakter a to i pri úplnom vylúčení použitia ďalšieho zahusťovacieho aditívu. Charakteristickým znakom prípravkov určených na výživu rastlín podľa tohto riešenia je, že tieto obsahujú 0,1 až 65 hmotnostných percent organického kopolymétu akrylovej kyseliny, pričom zostatok tvoria látky, ktore sú zdrojom základných a/alebo sekundárnych a/alebo stopových rastlinných živín, alebo tiež niektorá z biologicky aktívnych látok, voda a inertne látky.Zistilo sa tiež, že na prípravu hnojív podľa riešenia je zvlášť vhodné použiť priečne sieťovaný kopolymér akrylovej kyseliny s akrylamidom vo forme niektorej z jeho solí alkalických kovov, pričomje zvlášť výhodné ak sa použije draselná, alebo sodná soľ takéhoto kopolyméru. Z biologicky aktívnych látok môžu prípravky podľa tohto riešenia obsahovať napríklad rastové regulátory - stimulátory (auxíny, kiníny, giberelíny a pod.), vitamíny (vhodné je používať hlavne vitamín B l - thiarnín hydrochlorid), deriváty humínových a fulvo - kyselín, konzervačne aditívy (kyselina benzoová, kyselina saíycilová, kyselina sorbová a pod),peptidy a oligopeptidy, algináty a podobne. Z inertných látok možno uviesť farbivá, zahusťovadlá, gelotvomé a stabilizujúce aditívy, niektoré z prírodných hlinitokremičitanov (prírodný zeolit, bentonit, haloizit a pod), alginit a podobne.Ukázalo sa, že zvolením vhodného typu kopolyméru akrylovej kyseliny a jeho koncentrácie v prípravkoch v zmysle riešenia možno dosiahnuť, aby prípravky určené na výživu rastlín v zmysle riešenia mali charakter koloidných roztokov až gélov. Takýmto spôsobom možno zachovať všetky prednosti kvapalnej formy hnojiva, ako sú homogenita prípravku, jednoduchá manipulácia, presné a jednoduché dávkovanie, čistota prostredia pri manipulácii s prípravkom a podobne. Kvapalná aplikačná fonna prípravku v zmysle riešenia má významné praktické uplatnenie tiež v systémoch bezorebného pestovania a v súvislosti s použitím radličných sejačiek pre presnú aplikáciu hnojív (tzv. systém Precision Placement of Fertilizers - PPF, radličné sejačky typu Horsch a podobne). Sejačky využívajúce systém PPF umožňujú aplikáciu určenej dávky hnojiva (v jeho kvapalnei, alebo tuhej forme) do tesnej blízkosti semiačka pestovanej kultúmej rastliny (obvykle do nastavenej vzdialenosti pod semiačko). Takto možno zabezpečiť dostatok všetkých potrebných živín pre rastlinu už v počiatočných štádiách jej fyziologického rozvoja a rastu, dosahuje sa vyššia účinnosť aplikovaných hnojív, výrazne sa znižujú straty rastlinných živín v dôsledku ich vyplavovania a nehnoja sa buriny a burina rastúci okolo pestovaných kultúrnych rastlín. V prípade aplikácie hnojív v zmysle riešenia možno takto zabezpečiť pestovaným rastlinám popri rastlinných živín tiež potrebnú zásobu vody, čo je osobitne významné hlavne v období dlhodobého sucha. Pre určité aplikácie týchto špeciálnych hnojív je však potrebné, aby prípravky v zmysle riešenia boli v tuhej forme. V takomto prípade majú prípravky v zmysle riešenia charakter kryštalicko - práškovej zmesi, alebo i vláknito - amorfnej hmoty.Ďalej uvedené príklady bližšie objasňujú a dokumentujú predmetne riešenie, avšak v žiadnom prípade toto riešenie neobmedzujú.Za účelom prípravy tuhého komplexného hnojiva typu 7-7-5,1 s obsahom mikroelementov viazaných chelátovou väzbou, rastových stimulátorov a vitamínu B 1, V zmysle riešenia sa postupovala nasledovne.Do miešaného reaktora sa predložilo 37,37 litra vody a za miešania sa postupne pridalo23,16 kg roztokového PK - medziproduktu typu 0 - 19,5 - 22,6, 4,56 kg termickej kyseliny trihydrogénfosforečnej(75 H 3 PO 4), 11,33 kg základného dusíkatého roztoku typu DAM-390(30 - 0 - 0), 10,52 kg granulovanćho dusičnanu amónneho (34 N), 193 g práškového železnatého chelátu (DTPA) typu DISSOLVINE D-FE 7, 88 g práškového manganatého chelátu (EDTA) typ DISSOLVINE E-MN 13, 48,3 g práškového zinočnatého chelátu (EDTA) typ DISSOLVINE E-ZN 15, 29 g práškového meďnatćho chelátu (EDTA) typ DISSOLVINE E-CU 15, 1,3 g kryštalického síranu kobaltnatého (ako heptahydrát), 41,4 g kryštalickej kyseliny boritej (17,4 B), 1,4 g kryštalickćho molybdenanu amónneho (51,6 Mo), 220 g vodného roztoku thiamín hydrochloridu (10 mg/ml), 110 g etanolického roztoku kyseliny 3-indolylmaslovej (IBA), ktorý obsahoval 10 mg IBA /ml, 110 g etanolického roztoku kyseliny 3-indolyloctovej (lAA), ktorý obsahoval 10 mg IAA /ml a 8,8 g zelenej potravinárskej farby (E 102, E 133).Homogenizácíou a rozpustením vyššie uvedených zložiek sa získalo približne 87,8 kg číreho zeleného hnojivćho koncentrátu, ktorého zloženie odpovedalo NPK formule 8 - 8 - 6.Takto pripravený číry roztok hnojívých a biologicky aktívnych zložiek sa potom za miešania v homogenizátore sypkých hmôt naniesol na 12,3 kg práškovo-zmitého kopolyméru akrylovej kyseliny s akrylamidom vo forme jeho draselnej soli. Dôkladnou homogenizáciou sa získalo cca 100 kg vláknito - amorfnej, zeleno sfarbenej hmoty, ktorá bola len mieme zavlhnutá a v tenkej vrstve na vzduchu vyschla.Pripravený tuhý koncentrát - špeciálny prípravok určený na výživu rastlín v zmysle riešenia bol používaný na pripravu hnojivej zálievky rastlín po zriedení vodou v dávke l - 3 kg na 1000 litrov vody.Príklad 2 D 0 homogenizátora sypkých hmôt sa navážilo42,0 hmotn. dielov priečne síeťovanćho kopolyméru akrylovej kyseliny s akrylamidom vo forme jeho draselnej soli, 37,7 hmotn. dielov zeolitového piesku obohateného o rastový stimulátor - draselnú soľ kyseliny 3 - indolyl maslovú (IBA), 4,0 hmotn. diely dihydratu hydrogćnfosforečnanu vápenatého, 6,5 hmotn. diely dusičnanu draselného, 3,1 hmotn. dielu metylénmočoviny,1,2 hmotn. dielu kalcinovaného kieseritu - bezvodého síranu horečnatého, 5,0 hmotn. dielu práškového humitanu draselného, 0,5 hmotn. dielu práškovitej mikroelementovej zmesi. Po uzatvorení miešača sa zmes dôkladne homogenizo vala, pričom uvedeným spôsobom sa pripravilo 100 hmotn.S cieľom pripraviť cca 1000 litrov kvapalného koncentrátu gélovítej konzistencie, určeného predovšetkým na prípravu hnojivej zálievky dekoratívnych rastlín, sa postupovalo nasledovne.Do otvorenej, miešanej nádoby sa predložilo 276,2 litra vody. Ďalej sa za stáleho miešania postupne pridalo100,1 kg granulovaného liadku vápenatého (15 - 0 - O 26 CaO), 346,7 kg koncentrovanćho vodného roztoku dusičnanu horečnatćho, ktorý obsahoval min. 9,5 celkového dusíka (ako N) a 7,5 MgO, 73,5 kg kyseliny dusičnej (51,3 HNO 3), 56,6 kg granulovanćho dusičnanu amónneho (min. 34 celkového N), 37,7 kg dusičnanu draselného (13 - 0 - 46), 289 kg roztokového fosforečno-draselného koncentrátu na báze hydrogén a dihydrogćn fosforečnanov draselných (0 - 18 - 21), 43,4 kg kvapalného koncentrátu chelatizovaného železa(Fe-DTPA), typ Dissolvine FE 3 DP, 19,5 kg roztokového koncentrátu chelatizovaného mangánu, zinku a medi (Mn, Zn,Cu-EDTA), obsahujúceho tiež bór a molybdén.Reakčná zmes mala hnedo-zelenu farbu a kyslú chemickú reakciu (pH 2,0), Potom sa za účinného miešania postupne pridalo 57,2 kg práškovitćho, priečne sieťovanćho kopolymćru akrylovej kyseliny s akrylamidom (Stockosorb 400 F) a 130 g potravinárskej zelenej farby (E 102, E 133). Vplyvom prídavku kopolyméru reakčná zmes významne zmenila reológiu a postupne získala gelovitý charakter. Po asi 30 minútach miešania sa takto získalo cca 1000 litrov gélovitého hnojiveho koncentrátu zelenej farby, ktorý bolo možno charakterizovať taktocelkový obsah dusíka 6,l 9 hmotn. N podiel dusíka v dusičnanovej forme . 86,6celkový obsah fosforu 4,0 hmotn. P 205 celkový obsah draslika 6,0 hmotn. (20 celkový obsah vápnika .2,0 hmotn. CaO celkový obsah horčíka .2,0 hmotn. MgOobsah mikroelementov železo 0,10 hmotn. Fe mangán 0,0195 hmotn. Mn zinok. 0,00975 hmotn. Zn meď .0,00233 hmotn. Cu bór 0,0156 hmotn. B molybdén 0,00 l 2 hmotn. Mo.Špeciálny gélovitý prípravok určený na výživu rastlín,v zmysle riešenia, mal v neriedenom stave kyslú chemickú reakciu (pH 2,0) a jeho memá hmotnosť pri teplote miestnosti bola d 1330 kg /m 3.Na prípravu hnojivej Zálievky dekorativnych rastlín sa odporúčal aplikovat v zriedení cca 3 g koncentrátu na liter vody použivanej na zálievku. Takto pripravený aplikačný roztok, za použitia vodovodnej vody obvyklej akosti, mal len slabo kyslú chemickú reakciu (pH 6,5), čo vyhovuje prevažnej väčšine pestovaných kvetov. Najeden liter taktopripravenej hnojivej zálievky sa zabezpečí reverzibilné viazanie 15 - 40 g vody.S cieľom pripraviť špeciálny typ prípravku v zmysle riešenia, určený predovšetkým na simultánny výsev a hnojenie, využitím radličnej sejačky typu Horsch (systémom presnćho umiestnenia hnojivá, tzv. PPF) sa postupovalo tak, že do homogenizačného zariadenia sa predložilo 41,23 objemových dielov vody a za miešania sa postupne pridalo 22,65 objemových dielov roztokového NPK typu 4,3- 26 - 17,9, obsahujúceho eutonickú zmes hydrogén a dihydrogén fosforečnanov draselných a amónnych, 10,88 objemových dielov tzv. základného NP-roztoku 8 - 24 - O a 8,88 objemových dielov tzv. základného dusíkatého roztoku 30 - 0 - 0 (DAM).Premiešaním sa získalo kvapalné NPK hnojivo roztokovćho typu 6 - 12 - 6, ktoré malo prakticky neutrálnu chemickú reakciu a zastúpením rastlinných živín plne vyhovovalo požadovaným vlastnostiam štartovacieho hnojiva.K 96 hmotn. dielom takto pripraveného roztokového NPK sa za účinného miešania pridali 4 kg práškového kopolyméru akrylovej kyseliny s akrylamidom vo forme jeho sodnej soli, Po asi 20 minútovej homogenizácii sa získalo gélové hnojivo podľa riešenia, ktore bolo radličnou sejačkou typu Horsch aplikované v súvislosti s výsevom obilnín.V záujme prípravy hnojiva V zmysle riešenia sa postupovalo tak, že sa najprv pripravil NPK roztok typu 8 - 8 - 6 postupom uvedeným v príklade l. Pripravené komplexne kvapalne hnojivo 8 - 8 - 6 sa potom za miešania nanieslo na predsušený práškovo-zrnitý prírodný zeolit a takto pripravený medziprodukt sa po vysušení homogenizoval v hmotovom pomere 3 l so zmitým kopolymérom akrylovej kyseliny s akrylamidom. Uvedeným spôsobom sa pripravilo tuhé hnojivo podľa riešenia vhodné hlavne pre obohacovanie pestovateľských substrátov používaných v súvislosti s pestovanim dekoratívnych rastlín.Riešenie sa týka prípravkov určených na výživu rastlín. Ich prednosťou je, že sú zdrojom nielen rastlinných živín,ale sú tiež schopné zabezpečiť efektívne viazanie vody pre obdobie vlahového deñcitu v pôde, alebo pestovateľskom substráte. Spoločným znakom hnojív podľa riešenia je, že tieto obsahujú minimálne 0,1 a maximálne 65 hmotnostných percent aspoň jedného z kopolymérov akrylovej kyseliny. Ako zvlášť vhodne sa ukázali byť v tejto súvislosti priečne sieťovane kopolyrnéry akrylovej kyseliny s akrylamidom vo forme niektorej z ich soli alkalických kovov,najlepšie draslíka, alebo sodíka.Prípravky v zmysle riešenia môžu byť kvapalného, alebo tuhého skupenstva. V pripade kvapalnej formy prípravku sa obvyklejedná o gélovú formu.Prípravky v zmysle riešenia môžu nájsť uplatnenie v súvislosti s prípravou špeciálnych hnojivých koncentrátov určených pre pestovanie trávy, pre prípravu hnojivej zálievky dekoratívnych rastlín, avšak tiež v súvislosti s pripravou špeciálnych hnojív určených pre presnú aplikáciu hnojív pri použití radličných sejačiek. Využitím hnojív podľa riešenia možno takto rastlinám zabezpečiť nielen všetky potrebne živiny, ale tiež vytvoriť zásobu vody, ktoráumožní pestovaným rastlinám ich prežitie, predovšetkým v období sucha.Výroba prípravkov určených na výživu rastlín podľa riešenia nevyütduje použitie žiadnych špeciálnych strojov a zariadení a je nenáročná.1. Prípravok na výživu rastlín, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje 0,1 až 65 hmotn. organickćho kopolyméru akrylovej kyseliny a 35 až 99,9 hmom. látok, ktoré sú zdrojom základných a/alebo sekundárnych a/alebo stopových rastlinných živín, biologicky aktívnych látok, vody a iriertných látok.2. Prípravok určený na výživu rastlín podľa nároku l,vyznačujúci sa tým, že organickým kopolymérom akrylovej kyseliny je priečne sieťovaný kopolymér akrylovej kyseliny s akrylamidom vo forme jeho draselnej, alebo sodnej soli.3. Prípravok určený na výživu rastlín podľa nároku l,vyzn ačuj úci sa tým , žemácharaktergélu.4. Prípravok určený na výživu rastlín podľa nároku l,vyznačujúci sa tým, že má charakter kryštalickć - práškovej zmesi.

MPK / Značky

MPK: C05G 3/00

Značky: prípravok, výživu, rastlín

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u3708-pripravok-na-vyzivu-rastlin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prípravok na výživu rastlín</a>

Podobne patenty