Odpadkový kôš

Číslo patentu: U 3707

Dátum: 03.02.2004

Autor: Babiak Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (1 l) Číslo dokumentu UZITKOVY VZOR 37 07(22) Dátum podania prihlášky s. s. 2003 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 8. 12. 2003(32) Dátum podania prioritnej prihlášky B 5517 1/ 00(33) Krajina alebo regionžüna organizácia priorityÚRAD pRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia 0 zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 3. 2. 2004 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č. 2/2004(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 8. 12. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka uchytenia odpadkového koša medzi dva stĺpiky.Doteraz sú nádoby košov na odpadky prevažne valcového tvaru montované na jeden samostatný stĺpik alebo prípadne na samostatne stojaci stĺp, napr. stĺp verejného osvetlenia. Voľne stojace odpadkové koše sú rôznych tvarov, obvykle kruhového alebo štvorcového prierezu zbemej nádoby. Doterajšie tvary nevyhovujú úzkemu priestoru,napr. úzkym uličkám a chodníkom, spotrebou väčšej pevne ukotvenej zbemej nádoby na odpad s prechodne uskladňovanými väčšími odpadkami prípadne ich väčším celkovým objemom (pr. vence z cintorína).Uvedené nedostatočné možnosti na pokrytie potreby prechodného uskladnenia väčšieho odpadu alebo jeho celkového väčšieho objemu v úzkych priestoroch alebo a s požiadavkou umiestnenia odpadkového koša na stabilných miestach, rieši navrhované konštrukčné riešenie. Obdlžnikový tvar zbemej nádoby umožňuje, pri jej pevnom primontovaní v mieste jej kratších strán o nosné stĺpiky, vytvoriť dostatočne veľký priestor na nielen objemovo ale aj hmotnostne väčší a ťažší odpad. Nosnosť vlastnej nádoby je zabezpečená použitým materiálom (oceľový plech a proñly) a stabilita nádoby je zaistená jej primontovaním medzi dva stĺpiky V mieste kratších stien nádoby.Nosná časť zbemej nádoby má vyberateľnú plechovú nádobu rovnakého tvaru ako je vonkajší tvar zbemej nádoby. Na vonkajšiu konštrukciu nosnej nádoby môžeme použiť oceľový perforovaný plech s rôznym typom a veľkosťou otvorov (kruh, obdĺžnik, štvorec, elipsa, ), ktorý je pevne uložený v nosnom ráme z oceľových profilov. V tejto konštrukcii je voľne vsunutá vlastná zbemá pozinkovaná celoplechová nádoba, ktorá sa dá voľne vyberať (po naplnení odpadom vysypať). Nosná konštrukcia je upevnená, v mieste jej kratších strán, medzi dva stĺpiky. Materiál použitých stĺpikov môže byť použitý rôzny oceľová rúra,Zliatinové alebo oceľové odliatky dekoratívneho tvaru, liaty betón s výstuhou,Ukotvenie vlastných stĺpikov do zeme sa prispôsobí povahe terénu. Na miestach bez pevného podkladu sa vytvorí vlastný betónový základ a pri pevnom podklade je možné kotvenie stĺpikov pomocou hmoždeniek.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých je bližšie znázomený tvar zbemej nádoby s nosným rámom.Technické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je znázomený tvar zbemej nádoby 3, s nosným rámom 1 a jeho uchytenie pomocou uchytovacích prvkov 4, o stĺpiky 2. Spojenie vonkajšej konštrukcie zbernej nádoby - nosného rámu odpadkového koša l, so stlpik mi 2, môže byť pomocou skrutkových spojov alebo napevno zvarením. V prípade uvedenom na výkresovej dokumentácii je uchytovaci prvok 4, zrealízovaný pomocou skrutiek, ktoré sú kryté vymedzovacou rúrkou. Táto rúrka,ktorá je krytom skrutky, zároveň zaisťuje polohu voči nosnćmu stĺpiku 2, je súčasťou uchytovacieho prvku 4. Vlastná zberná nádoba 3, je v tomto prípade vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu o hrúbke l mm. Je možné však použiť aj iné druhy materiálov, pr. plasty. Táto zbemá nádoba 3, je voľne vložená v nosnom ráme 1, ktorý pozostáva v tomto prípade zo vzájomne pospájaných - pozváraných oceľových L-proñlov a oceľovej pásnice. Tieto profily tvoria základ nosného rámu l, odpadkového koša. Všetky štyri bočne steny nosného rámu 1, sú vyplnené perforovaným plechom o hrúbke l mm s kruhovými otvormi in 10 mm. Hrúbka tohto plechu, veľkosť a tvar otvorov je prakticky neobmedzená. Môže sa voľne prispôsobiť veľkosti celého koša, prípadne vkusu výrobcu alebo zákazníka.Odpadkový kôš, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z dvoch stĺpikov (2), medzi ktorými je umiestnený nosný rám(l), pevne spojený so stĺpikmi (2), pričom vnútri nosného rámu (l) je umiestnená zberná nádoba (3).

MPK / Značky

MPK: B65F 1/00

Značky: odpadkový, kôš

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u3707-odpadkovy-kos.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odpadkový kôš</a>

Podobne patenty