Malé objekty

Číslo patentu: U 3599

Dátum: 11.09.2003

Autori: Hrnčír Rudolf, Csadi Tibor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (1 l Či d°°ľ SK 3599 Číslo prihlášky 26-2003 Dátum podania prihlášky 19. 2. 2003 (I 3) Druh dokumentu U Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 7. 7. 2003 Číslo prioritnej prihlášky Dátum podania prioritnej prihlášky (5 l) Int. C 17 z . E 045 l/l 2 ĚÉáLlĺáĺäb§l§řlÚ-á 504 m ÚRAD . . E 04 H 1/12 PRIEMYSELNÉHO Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového VZOTUĽ ll. 9. 2003 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č.Z 9/1003Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 7. 7. 2003 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka konštrukcii malých objektov ako napríklad kontajnery, prenosné stavby, podlahy, chrániče, záhradné chatky, altánky, ľavice, koše, rošty, skrine najmä na technické účely, zariadenia detských ihrísk, zábrany, stĺpy, vetrolamy, protihlukové bariéry a/alebo ploty,ktoré sú vytvorené z prvkov vo forme hranolov, uholníkov,trubiek a/alebo dosiek z recyklovaného plastu.Doposiaľ známe riešenia konštrukcií malých objektov ako napríklad kontajnery, prenosné stavby, podlahy, chrániče, záhradné chatky, altánky, ľavice, koše, rošty, skrine najmä na technické účely, zariadenia detských ihrísk, zábrany, stĺpy, vetrolamy, protihlukové bariéry a/alebo ploty,sú vyhotovené z konštrukčných prvkov z kovu, dreva, stavebných materíálov alebo z kombinácií týchto materiálov. Tieto objekty vyhotovené z konštrukčných prvkov z uvedených materiálov je nutné povrchovo upravovať prípadne i napúšťať či impregnovať proti ich znehodnocovaniu vrátane ich náročnej a nákladnej pomerne častej údržby najmä pri použití vo vonkajšom prostredí. Životnosť týchto objektovje značne závislá aj od stupňa znečistenie ovzdušia a povetemostných vplyvov. Ďalej jednotlivé konštrukčné prvky týchto objektov, najmä z kovu alebo z dreva sú často poškodzované a odcudzované, čo značne zvyšuje náklady na ich rekonštrukcie a opravy.Uvedené nevýhody konštrukcií malých objektov ako napríklad kontajnery, prenosné stavby, podlahy, chrániče,záhradné chatky, altánky, ľavice, koše, rošty, skrine najmä na technické účely, zariadenia detských ihrísk, zábrany, stĺpy, vetrolamy, protihlukové bariéry a/alebo ploty, do značnej miery odstraňuje predkladané technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že jednotlivé konštrukčné prvky malých objektov sú vyhotovené z rôznych tvarových konštrukčných prvkov ako napríklad hranolov, uholníkov, trubiek a/alebo dosiek ktoré sú vytvorené z recyklovaného plastu. Malé objekty sú vytvorené z hranolov a/alebo dosiek z recyklovaného plastu. Výhodne, pre potreby tepelného izolovania, je na obkladových doskách umiestnený tepelný izolátor na ktorom je umiestnená vonkajšia doska z recyklovaného plastu. Pre zvýšenie nosnosti a stability hranolov je nich umiestnená oceľová výstuha. Pre dosiahnutie požadovaných rozmerov a tvarov sa jednotlive stavebné prvky z recyklovaného materiálu podľa potreby kombinujú.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je ozrejmené pomocou priložených výkresov, kde na obr. l je znázomená časť obvodovej steny malého objektu pozostávajúca z hranola z recyklovaného plastu na ktorom sú upevnené obkladové dosky 5 recyklovaného plastu, na obr. 2 je znázomená časť obvodovej steny ako na obr. l a na obkladových doskách z recyklovaného plastu je upevnený tepelný izolátor na ktorom sú umiestnené vonkajšie obkladové dosky z recyklovaného plastu. Na obr. 3 je znázornená obvodová stena ako na obr. 2 s tým, že v hranole z recyklovaného plastu je umiestnená oceľová výsluhu.Malé objekty podľa predkladaného technického riešenia pozostávajú zo stavebných prvkov z recyklovaného plastu.Príklad l Malý objekt pozostávajúci z hranolov l a z obvodových dosiek 2 z recyklovaného plastu.Malý objekt pozostávajúci z obvodových dosiek 2 a z hranolov l z recyklovaného plastu pričom v hranole l je umiestnená oceľová výstuha lb.Malý objekt pozostávajúci z hranolov l a z obvodových dosiek 2 a z vonkajších obvodových dosiek 4 z recyklovaného plastu, pričom medzi obvodovými doskami 2 a vonkajšími obvodovými doskami 4 je umiestnený tepelný izolátor 3.Malé objekty vytvorené z konštrukčných prvkov z recyklovaného plastu sú dobre využiteľné v kusovej aj sériovej výrobe. Výhodne sa používajú za náhradu drevených stavebných prvkov najmä pre Vonkajšie použitie a všade tam, kde sa požaduje dlhá životnosť objektov bez náročnej údržby.l.Maléobjektyvyznačujúce sa tým,že pozostávajú z hranolov (l) a/alebo dosiek (2), ktoré sú vytvorené z recyklovaného plastu.2. Malé objekty, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na doske (2)je umiestnený tepelný izolátor(3) na ktoromje umiestnená vonkajšia doska (4) z recyklovaného plastu.3. Malé objekty, podľa nároku 1 a/alebo 2, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že v hranole (l)je umiestnená oceľová výstuha (l b).

MPK / Značky

MPK: E04H 1/12, E04C 3/28, E04B 1/12

Značky: malé, objekty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u3599-male-objekty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Malé objekty</a>

Podobne patenty