Prekážkové návestidlo malej svietivosti

Číslo patentu: U 3547

Dátum: 01.07.2003

Autor: Chvátal Bohumír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) SK Číslo prihlášky 349-2002(22) Dátum podania prihlášky 4. 12. 2002 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 13. 5. 2003(3 l) Číslo prioritnej prihlášky PUV 2002-1290(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 6. 3. 2002 (51) ĺnľ- Cl-7 ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ BGIL 5/12 URAD PRIEMySELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru I. 7. 2003 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č. 7/2003(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 13. 5. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTPrekážkové návestidlo malej svietivostiTechnické riešenie sa týka prekážkového návestidla malej svietivosti, ktoré je zložené z optickej jednotky a zostavenej základne. Tieto časti sú spojené pomocou perovýeh uzáverov. Návestidlo je vybavené tesnením proti vnikaniu vody a prachu a na zostavenej základni je opatrená skrutkami na upevnenie a otvormi na prívod elektrickej energie. Návestidlo je používané na označovanie prekážok v leteckej doprave.Doteraz používané prekážkové návestidlo malej svietivosti využíva ako zdroj svetla neónovú výbojku. Neónová výbojka je trubica so zatavenými elektródami na oboch koncoch naplnená neónom. Výbojka je umiestnená pod krytom z číreho skla v tvare valca uzavretého guľovým vrchnákom. Tento krytje potrebné pri výmene výbojky odstrániť. Aby nedošlo k poškodeniu výbojky, kryt sa vysunie po vodiacej tyčí a následne mimo výbojkyje sklopený otočením do obrátenej polohy. Ako zdroj vysokého napätia na rozžiarenie výbojky sa používa rozptylový transformátor.Toto riešenie má dve podstatné nevýhody. Je to nutnosť použitia vodiacej tyče pri výmene výbojky. Hlavnú nevýhodu tohto konštrukčného usporiadania možno vidiet v tom, že nieje možná kontrola, čí na kontaktoch výbojky pri výmene nie je elektrické napätie.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje alebo podstatne obmedzuje prekážkové návestidlo malej svietivosti, ktoré je tvorené zostavenou základňou a optickou jednotkou, ktoré sú medzi sebou spojené pružným záverom, pričom je vybavené tesnením proti vnikaniu vody a prachu a na zostavenej základni je opatrené otvormi na upevnenie a prívod elektrickej energie podľa tohto riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že neónová trubica je pevne zabudovaná do optickej jednotky opatrenej mechanickým bezpečnostným čapom, pričom v zostavenej základni je zabudovaný bezpečnostný spínač.Tmbica výbojky je zatmelená v sklenenom kryte. Výbojka a kryt sú integrované do jedného celku. Celok je opatrený bezpečnostným kolíkom. Zakladne teleso, v ktorom je umiestnený rozptylový transformátor alebo menič pre napojenie výbojky,je opatrené bezpečnostným kontaktom.Hlavná výhoda tohto technického riešenia spočíva v integrácii výbojky do krytu. To umožňuje jednoduchšiu a bezpečnejšiu prepravu a výmenu výbojky, pretože prekážkové návestidlo býva umiestnené na nie príliš prístupných miestach, ako sú kominy, stožiare, výškové budovy a pod.Ďalšou výhodou je pridanie bezpečnostného kolika do optickej jednotky, ktorý pri jej odobratí zo zostavenej základne rozpojí bezpečnostný kontakt, čím sa bezpečne odpoji prívod elektrickej energie do návestidla.Pre správnu funkciu je výhodné, že optiekájednotka je opatrená skleneným krytom, ktorý je zatmelený do najmenej jedného tvarového osadenia na nosiči optiky, a že bezpečnostný snímač upevnený v zostave základne je tvorený mikrospínačom a bezpečnostný čap v optickej jednotke je tvorený valcovým kolíkom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlene pomocou výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje zostavu prekážkového návestidla malej svietivosti v čelnom pohľade, obr. 2 zostavu prekážkového návestidla malej svietivosti v bočnom pohľade v čiastočnom reze, obr. 3 optickú jednotku v bočnom pohľade v čiastočnom reze a obr. 4 optickú jednotku v čelnom pohľade.Prekážkovć návestidlo malej svietivosti podľa obr. 1 až 4 je tvorené zostavenou základňou 12 a optickou jednotkou 13, medzi sebou Spojenými pružným záverom 11. Ďalej je vybavené tesnením proti vníkaniu vody a prachu a na zostavenej základni opatrenć otvormi na upevnenie a prívod elektrickej energie. Neónová trubica 9 je pevne zabudovaná do optickej jednotky 13. Optická jednotka 13 je opatrená mechanickým bezpečnostným čapom 10, pričom v zostavenej základni 12 je zabudovaný bezpečnostný spínač 6. Optická jednotka 13 opatrená skleneným krytom 8. Sklenený kryt 8 je zatmelený do najmenej jedného tvarového osadenia na nosiči optiky 7. Bezpečnostný spínač 6 upevnený v zostavenej základni 12 je tvorený výhodne mikrospínačom a bezpečnostný čap 10 v optickej jednotke 13 je tvorený výhodne valcovým kolíkom.Pre príklad prevedenia bolo Vybraté prekážkové návestidlo malej svietivosti typ 94006 a. Toto prekážkové návestidlo malej svietivosti je tvorené zostavenou základňou 12 a optickou jednotkou 13. Zostavená základňa 12 sa skladá zo základne 1, krytu 2, svorkovnice 3 s krytom svorkovnice 4,rozptylového transformátora 5 a bezpečnostného mikrospínača 6. Optická jednotka 13 sa skladá z nosiča optiky 7,sklencného krytu 8, neónovej trubice 9 a bezpečnostného čapu 10. Obe časti sú spojené pružným záverom 11.Základňa 1 a kryt 2 sú odliatky z hliníkovej zliatiny,ktoré sú spojené skrutkami. V ich vnútomom priestore je uložený rozptylový transformátor 5 a v homej časti bezpečnostný mikrospínač 6. V oddelenej časti krytu 2 je uložená svorkovnica 3, ktorá je chránená krytom svorkovnice 4. Svorkovnica 3 je prepojená vodičmi s nízkonapäťovými svorkami rozptylového transformátora 5 a so svorkami bezpečnostného mikrospínača 6. Na vonkajšej homej strane základne l sú pripevnené dve pružne spony, ktoré sú súčasťou pružného záveru 11.Nosič optiky 7 je odliatok hliníkovej zliatiny, na ktorého vonkajšej strane sú upevnené dve oká na uchytenie spôn pružného záveru 11. Na hornej časti obvodu nosiča optiky 7 je pritmelená spodná časť sklencného krytu 8. Sklenený kryt 8 kryje neónovú trubicu 9, ktorej konce sú pripevnené v izolačných valcových puzdrách prechádzajúcich telesom nosiča optiky 7. Na spodnej časti nosiča optiky 7, kde vystupujú častí izolačných valeových puzdier,je rovnobežne s nimi pripevnený čap 10.Opis funkcie prekážkového návestidla malej svietivostiPrívodnými káblami pretiahnutými otvorom v kryte 2 sa privedie sieťové napätie do svorkovnice 3. Odtiaľje pomocou sériovo zapojených prepojovacích káblov privedené na kontakty primárneho vinutia rozptylového transformátora 5 a na kontakty bezpečnostného mikrospínača 6. U rozptylového transformátora 5 je sieťové napätie transformované na vysoké napätie, ktoré je vedené zjeho sekundárneho vinutia na kontakty neónovej trubice 9. Potom dôjde k ionizácii plynu v neónovej trubici 9 a ten začne emitovať svetlo červenej farby.Pri výmene optickej jednotky a prípadnom opomenutí odpojenia prívodu el. energie, dôjde už pri jej čiastočnom vysunutí k vysunutiu bezpečnostného čapu 10, a tým k nútenćmu prerušeniu primárneho obvodu rozptylovćho transformátora 5 prostredníctvom rozpojenia bezpečnostného mikrospínača 6.Uvedene konkrétne prevedenie je príkladným prevedením a sú možné ďalšie kombinácie, napríklad s použitím iných kontaktných spínacích alebo rozpínacích prvkov v rámci nárokov na ochranu tohto technického riešenia.Optický indikátorje priemyselne využiteľný najmä pre použitie v leteckej doprave ako prekážkovć návestidlo malej svietivosti. Prekážkovć návestidlo malej svietivosti možno využiť všade tam, kde je potreba označovania prekážky červeným, neprerušovaným, všesmcrovým svetlom,napr. v riečnej doprave, cestnej doprave a pod.l. Prekážkové návestidlo malej svietivosti, ktoré je tvorené zostavenou základňou (l 2) a optickou jednotkou (13) medzi sebou Spojenými pružným záverom (l l), je vybavenć tesnením proti vnikaniu vody a prachu a na zostavenej základni opatrená otvormi na upevnenie a prívod elektrickejenergiemyznačujúce sa tým,ženeónova trubica (9) je pevne zabudovaná do optickej jednotky(l 3) opatrenej mechanickým bezpečnostným čapom (10),pričom v zostavenej základni ( 12) je zabudovaný bezpečnostný spínač (6).2. Prekážkovć návestidlo malej svietivosti podľa nároku Lvyznačujúce sa tým,žeoptickájednotka (l 3) je opatrená skleneným krytom (8), ktorý je zatmelený do najmenej jedného tvarovćho osadenia na nosiči optiky (7).3. Prekážkovć návestidlo malej svietivosti podľa nárokuhvyznačujúce sa tým,žebezpečnostný spínač (6) upevnený v zoslavenej základni (l 2) je tvorený mikrospínačom a bezpečnostný čap (10) v optickej jednotke (l 3)je tvorený valcovým kolíkom.

MPK / Značky

MPK: B61L 5/00, B64F 1/00

Značky: malej, návěstidlo, svietivosti, prekážkové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u3547-prekazkove-navestidlo-malej-svietivosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prekážkové návestidlo malej svietivosti</a>

Podobne patenty