Tehliarske alebo keramické cesto

Číslo patentu: U 3512

Dátum: 03.06.2003

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(l 9) Číslo prihlášky 354-2002 Dátum podania prihlášky 11. 12. 2002 (Ú) DľUh ÓOŘUmČHÍUľ U Dátum nadobudnutia íjčinkov úžitkového vzoru 10. 4. 2003 (5 l) Im (17 Cislo prioritnej prihlášky Dátum podania priorilnej prihlášky C 0413 33/13 Krajina alebo regionálna V organizácia priority URAD V PREMYSELNEHQ Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 3. 6. 2003 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č. 6/2003Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 10.4. 2003Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Tehliarske alebo keramické cestoTechnické riešenie sa týka stavebného priemyslu, cesta pre výrobu keramických, najmä tehliarskych výrobkov, vystavených vonkajším poveternostným podmienkam.Mnohé keramicke výrobky, najmä tehliarske výrobky,sú často vystavené nepriaznivým poveternostným vplyvom ako napríklad striedavćmu zmrazovaníu a rozmrazovaniu,pričom tieto sú mnohokrát vodou nasiaknuté. Vplyvom objemovej zmeny vody, ktorá sa nachádza v pórovej štruktúre črepu (počas zmrazovania) dochádza postupne k poškodeniu a znehodnoteniu výrobkov. Z tohto dôvodu sa zvyšovaniu mrazuvzdomosti keramických výrobkov venuje neustále pozornosť.Budnikov považuje za mrazuvzdomé tie tehliarske výrobky, pri ktorých pomer objemu pórov stanovených nasiakavosťou za normálnej teploty vody k objemu pórov stanovených nasiakavosťou za varuje menší ako 0,85 Budnikov P. P. Technológie keramiky a žáruvzdorného zboží, str. 65,SNTL, Praha 1960.Ďalším výskumom v tejto oblasti sa zistilo, že na mrazuvzdornosť vypáleného črepu vplýva predovšetkým celkový objem pórov a objem pórov nad 3 m Maage M. Frostbeständigkeit und Porengrössenverteilung in Ziegeln. Zl, Vol. 43, No. 9, 1990, S. 472 - 481 No. l 0. 1990, S. 582- 588. Na základe výskumu s rôzne starými krytínami Laeh, Vl. - Voborský, Z. O problému mrazuvzdomosti pálené krytiny. CS Logic, č. 2, 1991, str. 73 - 81 bolo stanovených až päť kritérií, ktoré musí krytina spínať, aby bola vysoko mrazuvzdomál. Nasiakavosť vody za chladu maximálne 12 .2. Nasiakavosť vody po vare 2 hodiny maximálne 12,5 . 3. Vzlínavosť vody za 60 min. maximálne 33 mm.4. Objem pórov nad 0,5 m a súčasne objem pórov v rozsahu 0,075 až 0,75 m min. 60 .5. Jedna z hodnôt objemu pórov nad 0,5 m alebo v rozsahu 0,075 až 0,75 m min. 75 .Na mrazuvzdornosť vplýva aj doba odležania zeminy a štruktúra výlisku Soucha A. Vady cihlářských výrobků. SNTL/SVTL, Praha 1963 a taktiež ranulometrické, ako aj mineralogickć zloženie suroviny veda M. EinŕluB der Porenstruktur auf die Frostbeständigkeit von Ziegelprodukten. Z 1, Vol. 52, No. 7, 1999, S. 80 - 85. Pri rovnakom objeme pórov sa dosiahne vyššia mrazuvzdornosť pri vyššom mediáne polomeru pórov.Ako je všeobecne známe, rast mediánu polomeru pórov sa získava zvyšovaním vypaľovacej teploty a predĺžením jej izotermy. Nakoľko zvyšovanie vypaľovacej teploty je ekonomicky náročné, pridávajú sa pri výrobe keramických výrobkov z vysoko taviteľných surovín rôzne tavivá, ako napr. alkalické živice, horečnaté kremičitany a pod., ktoré znižujú vypaľovaciu teplotu pri dosiahnutí rovnakej pórovitosti.Avšak pri výrobe bežných tehliarskych výrobkov z nízkotaviteľných surovín by bolo pridávanie vyššie uvedených tavív neefektívne, pretože ich teplota tavenia je nad teplotou 1100 °C Hlaváč J. Základy technológie silikátů,SNTL/ALFA, Praha 1988. Pre tieto nízkolaviteľné suroviny do úvahy prichádzajú len tavivá s teplotou tavenia pod 900 °C, ako napr. NazCOg a KZCOJ a NaCl Stefanov S. Die Frostbeständigkeit keramischer Scherben. Ul International, Vol. 31, No. 7, 1979, S. 370 - 377. Aplikácia uhličitanov môže však vyvolať pri rýchlom režime pálenia na fúknutie črcpu a NaCl spôsobuje výraznú zmenu farby črepu do biela, čo nieje žiaduce pri výrobe pálenej krytiny.Ako tavivá sa okrem prírodných látok živcov, t.j. kremičitanov hlinitodrasených, resp. sodných s rôznym pomcrom oxidov, používajú aj tzv. sekundáme tavivá, oxídy alkalických zemín a kovov a oxid železilý Pavlov V. F. Steklo i keramika, Moskva 1974, č. 8, s. 14 - 16.Podstatou tohto technického riešeniaje tehliarske alebo keramické cesto na báze hliny pre výrobky so zvýšenou mrazuvzdornosťou, ktoré obsahuje prísadu v mnoätve 0,1 až 10,0 hmotn. počítanć na vysušenú hlinu, ktorou sú fosforečnany až polyfosforečnany alkalických kovov.Prídavok fosforečnanov prekvapujúco zvyšuje mrazuvzdomosť keramických výrobkov, najmä strešných krytín. Fosforečnan sodný už v malých množstvách ovplyvňuje vlastnosti finálneho výrobku. Ako fosforečnany je možné použiť najmä soli alkalických kovov, najmä hydrogenfosforečnan dvojsodný, dihydrogenfosforečnan sodný, fosforečnan trojsodný, ale tiež kondenzovane fosforečnany a to metafosforečnany, dvoj fosforečnany až polyfosforečnany sodnć alebo drasclnć. Výhodou polyfosforečnanovje najmä tá skutočnosť, že tieto už neuvoľňujú počas vypaľovania vodu, ktorá môže spôsobovať zmeny objemu.Jedná sa o relatívne nízke množstvá prídavkov do keramickćho cesta, nakoľko už aj 0,25 hmotn. prídavok do keramíckého cesta sa znateľne prejavuje v mrazuvzdomosti vypáleného výrobku. lch prídavok tiež poskytuje možnosť znižovania teploty vypaľovania.Prísadu je možné pridávať k tehliarskej zemine v rôznych technologických fázachjej spracovania, pričom nie je potrebne meniť režim sušenia. Prísada sa môže aplikovať v jemne rozomletom stave, alebo ako roztok priamo do keramickej suroviny, pričom musí byť potom zabezpečenájcj dokonalá homogenizácia.Pri tehliarskych hlinách a íloch s nízkym podielom CaCO je výhodné prísadu použiť pri výrobe výrobkov pre exteriérovú dlažbu, nakoľko sa výrazne zvyšuje nielen objemová hmotnosť a mrazuvzdornosť, ale sa súčasne výrazne znižuje ich obrúsnosť. Pri tehliarskych hlinách a íloch s vysokým podielom CaCOg je výhodné prísadu použiť pri výrobe pálenej krytiny, nakoľko dochádza s rastom jej dávky nielen k zvýšeniu mrazuvzdomosti a k zmene farby črepu zo svetloružovej až na hnedočervenú, ale súčasne znižuje zväčšovanie objemu črepu v procese vypaľovania.Aplikáciou prísady sa umožní bud zvýšenie mrazuvzdomosti tehliarskych výrobkov, alebo sa umožní zníženie vypaľovacej teploty pri zachovaní pôvodných vlastností črepu.Pri spracovaní ílovitej zeminy s nízkym podielom CaCO ( 2 hmotn.) sa odporúča dávka prísady do 4 hmotn., naopak pri zeminách s vysokým podielom CaCOJ( 2 hmotn.) sa odporúča jej dávku zvýšiť až na 6 hmotn. sušiny na sušinu zeminy.Pri aplikácii prísady 2 hmotn. do tehliarskej hliny s vysokým podielom CaCO 3 sa umožní napr. až lo-násobnć zvýšenie mrazuvzdomosti bez odležania suroviny a 2,5-násobne zvýšenie oproti odležanej surovine. Súčasne dochádza aj k zvýšeniu pevnosti v tlaku až o 20 oproti porovnávacej vzorke.Ako surovina na prípravu tehliarskeho cesta sa použila tehliarska zemina z lokality Stropkov - Tísinec, kde podiel jednotlivých zložiek (podiel CaC 03 sje menej ako 0,1 )je nasledovnýVytváranie a sušenie tehliarskeho cesta sa vykonávalo v zmysle STN 72 I 565 časť 4. Prísada sa pridávala do tehliarskej zeminy s prirodzenou vlhkosťou. Pri sledovaní vplyvu prísady sa volili dávky prísady 0 1 a 3 hmotn. na hmotnosť vysušenej zeminy. Skúšobné vzorky (trámčeky 100 x 50 x 20 mm) boli vyrobené z plastického cesta konštantnej plasticity (Pfefferkom 28 mm). Vzorky boli potom uloženć 48 hodín pri laboratómej teplote (20 °C) a následne vysušené pri teplote 110 C do ustálenia hmotnosti. Vzorky boli vypálené v elektrickej laboratómej peci pri teplote výpalu 900 °C, pričom teplotná výdrž trvala 1 hodinu. Optimálna vlhkosť sa stanovila podľa normy STN 72 1074. Citlivosť na sušenie sa vypočítala z Bigotovej krivky. Objemová hmotnosť črepu sa stanovila hydrostatickou metódou na vzorkách, ktoré boli varené vo vode 2 hodiny. Tepelná vodivosť sa sledovala prístrojom lSOMET model l 04, fy Applied Precision Co. pri nulovej vlhkosti materiálu.Výsledky meraní, charakterizujúce správanie sa tehliarskeho cesta, pripraveného bez prísady (porovnávacie cesto) a s rôznymi prísadami v množstvách l a 3 hmotn. k tehliarskej zemine, ako aj správanie sa zeminy počas sušenia a pálenia, ako aj charakteristika vypáleného črepu, sú uvedené v tabuľke l.vodivosti pri nuluvcj vlhkosli Win-il(Použitá surovina, postup prípravy a vyhodnotenie ako v príklade l s tým rozdielom, že sa použilo plastickejšie cestoPevnosť v tlaku sa stanovila deštruktívnou metódou na vzorkách 20 x 20 x 20 mm. Mrazuvzdornosť sa sledovala na vodou nasiaknutých vzorkách (po dvoch hodinách varu) klasickým cyklovaním voda-mráz až do vizuálneho porušenia vzoriek, prípadne do výraznej zmeny zvuku poklepom. Pórová štruktúra (celkový objem a medián polomeru pórov) tehliarskeho črepu sa stanovila vysokotlakovým orluťovým porozimetrom firmy Erba Science, typu 2000.Celłarýalzjan párov mmłťt m IĽEEĺÉĺ 094-3 Ěľĺ-Ě.Postup prípravy a vyhodnotenie ako v príkladoch I a 2 s tým rozdielom, že ako surovina sa použila tehliarska zemina z lokality Malá nad Hronom. Granulometrické zloženie použitej zeminyje nasledovnéPodiel CaCOg v surovine je 14,3 . Plasticita cesta bola 28 mm podľa Pfefferkoma. Dosiahnuté výsledky sú uvedené v tabuľke 3.Objemovllunulnosf mn 1 rmosrvunxu MP 1 Celkový objem párov (mt 1 Mediin polomeru pórov nmPostup prípravy a vyhodnotenie ako v príkladoch l. a 2. len s tým rozdielom, že sa použila tehliarska surovina z 1 okality Devínska Nová Ves, kde podiel tehliarsky íl piesok 3 l. Granulometrické zloženie tehliarskeho ílu je nasledovnćPodiel CaCOJ v tehliarskom íle je 9,1 . Plasticita cesta bola 24 mm podľa Pfefferkoma. Teplota výpalu na rozdiel od príkladov 1 a 2 bola 930 °C pri dobe výdrže 1 h. Dosiahnuté výsledky sú uvedené v tabuľke 4.vtuumuv mu IIIIIIII 25,14 21,i sAko surovina na prípravu tehliarskeho cesta bola použitá hlina z lokality Nitrianskeho Pravna zo stredného Slovenska.l-llinu možno charakterizovať ako montmorillonirickochloritickú na báze minerálu Hydromuskovitu. Obsah uhličitanu vápenateho 0,2 hmotn.Do hliny sa dávkovalo 0,25 až 2,0 hmotn. polyfosforečnanu sodnćho (Na.PO,), počítané na sušinu hliny a postupom uvedeným v príklade 1 boli vyrobené Skúšobné telieska, ktore po odstáti 48 h, vysušení, boli vypálene pri teplotách 920 až 1021 C počas 6,5 h a následne v priebehu 12 h postupne ochladzovanć.Na vzorkách sa sledovala mrazuvzdornost postupom, uvedeným v príklade 2. Výsledky sú zhmuté v tabuľke 5.Tabuľka 5 Vplyv prídavku polyfosforečnanu sodného na mrazuvzdornosť teliesok vypaľovaných pri rôznych teplotách.(N 001).I Itlov ri mn huplouchTechnickćho riešenia je využiteľnć v stavebníctve pri príprave cesta na výrobu keramických, najmä tehliarskyeh výrobkov, ktoré sú trvalo vystavené pôsobeniu počasia, ako sú lícovky, strešná krytina, výrobky pre exteriérovú dlažbu.l. Tehliarske alebo keramické cesto na báze hliny pre výrobky so zvýšenou mrazuvzdomosťou, v y z n a č u j ú c e s n t ý m , že obsahuje prísadu v množstve 0,1 až 10,0 hmotn. počítané na vysušenú hlinu, ktorou sú fosforečnany až polyfosforečnany alkalických kovov.2. Tehliarske alebo keramické cesto podľa nároku I,vyznačujúce sa tým, žeobsahuje prísadu v množstve 0,5 až 2,0 hmotn., počítanć na vysušenú hlinu, ktorou sú fosforcčnany až polyfosforečnany alkalíckých kovov.

MPK / Značky

MPK: C04B 33/13

Značky: tehliarske, keramické, cesto

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u3512-tehliarske-alebo-keramicke-cesto.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tehliarske alebo keramické cesto</a>

Podobne patenty