Tyčové stĺpiky z betónu s výstužou vyrábané do strateného debnenia

Číslo patentu: U 3102

Dátum: 07.01.2002

Autor: Kubínková Marta

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 139-2001 Dátum podania prihlášky 7. 5. 2001 (13) Druh dokumentu UDátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 13. 11.2001Číslo prioritnej prihlášky Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺnl- C 17 IKrajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 7. 1. 2002 Vestník UPV SR č. 1/2002ÚRAD Dátum zápisu a sprístupnenia pRlEMysELNÉHo úžitkového vzoru verejnosti 13. 11. 200 VLASTNÍCTVA Číslo pôvodnej prihlášky SLOVENSKEJ REPUBLIKY v pripade vylúčenej prihláškyČíslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočeniaČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Tyčové stĺpiky z betónu s výstužou vyrábané do strateného debneninTyćový stĺpikz betónu s výstužou vyrábaný do strateného debneniaOblasť techniky Úžitkový vzor sa týka .tyćových stĺpikov roznych dĺžok vyrábaných z betónu svýstužou do strateného plastového, alebo papierového debneniaDoteraz sak osadzovaniu dopravných a iných značiek používajú výhradne oceľové, alebo hliníkové stĺpiky. Podobné, ale oceľové stĺpiky sa používajú pre dočasné i trvalé oplotenie. Vedia značnej spotreby drahých oceľových stĺpikov, ktoré je potrebné ošetrovat antíkoróznyminátermi, alebo pozinkovat sa použlvajú ešte finančne nákladnejšie hlinlkové stĺpiky. Obidva typy stĺpikov sa naviac často kradnú adochádza tak ku značným škodám na majetku a ohrozovaniu bezpečnosti dopravy.Uvedené .nedostatky do značnej miery odstraňuje stĺpik vyrobenýz betónovej zmesi. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že stĺpik tvorí betónová zmes svýstužou zaliata vobale z plastovej alebo ipapierovej trubky. Vdruhom pripade je obal po zatvrdnutí betónu odstránený. V trubke môže byt osadený azaliaty pomocný prvok pre uchytenie značky alebo oplotenia.Takto vyrobený stĺpik znamená pri použití značnú úsporu nákladov, úsporu farebných kovov, je plne recyklovateľný, nevyžaduje praktický žiadnu údržbu, je farebne stály, vylučuje dôvody ku krádežiam aimá v podstatePrehľad obrázkov na výkrese Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktoromznázorňuje obr. 1 vzorový priečny rez stĺpikom a obr. 2 pozdĺžny rezPríklad uskutočnenia úžitkového vzoru.Stĺpik pre osadenie dopravnej značky /obm/sa skladá zplastovej trubky 1 980 mm zaliatej betónovou výplňou 2 a vystuženej oceľovým prútom§ (510 mm .Uplnacie svorky použiteľné na stĺpiky sú v roznych typoch štandartne dodávanéa sú schopné zaistít aplikáciu na akúkolyek značku.Työový stĺpikivyznaöujúci sa tým, že pozostáva z plastovej rúrky (1), ako strateného debnenia, betónovej výplne (2) a oceľového prúta (3), tvoriaceho výstuž betónovej výplne (2).

MPK / Značky

MPK: E04C 3/34, E01F 9/011

Značky: debnenia, strateného, stĺpiky, vyrábané, výstužou, tyčové, betonů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u3102-tycove-stlpiky-z-betonu-s-vystuzou-vyrabane-do-strateneho-debnenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tyčové stĺpiky z betónu s výstužou vyrábané do strateného debnenia</a>

Podobne patenty