Tepelné čerpadlo ako kondenzačná sušička s dvoma pomocnými obvodmi a uzavretou sušiacou komorou

Číslo patentu: U 2886

Dátum: 11.06.2001

Autori: Rabatin František, Ágh Daniel, Němec Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 14. 8. 2000 Dátum nadobudnutiaúčinkov úžitkového vzoru 31. 3. 2001 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania plioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaúžitkového vzoru 11. 6. 2001 Vestník ÚPV SR c. 00/2001Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 31. 3. 2001 Člslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTepelné čerpadlo ako kondenzačná sušička s dvoma pomocnými obvodmi a uzavretou sušincou komorouTepelné čerpadlo ako kondenzačná sušička s dvoma pomocnými obvodmi a uzavretou sušiacou komorou.Technické riešenie sa týka tepelného čerpadla používaného ako kondenzačná sušička na sušenie dreva, u ktorého sa proces sušenia rieši dvoma pomocnými chladiarenskými obvodmi.Doteraz známe konštrukčné usporiadanie kondenzačných sušičiek ja také, ktoré umožňuje len ohrev materiálov v komore. Ohrev komory sa deje na základe známeho efektu tepelných čerpadiel, pri ktorom sa teplo prečerpáva z nižšej teplotnej hladiny na vyššiu z výparníkovej časti hlavného alebo pomocného obvodu. Na zníženie teploty v sušiacej komore, čo je nutné v procese sušenia, alebo na vyrovnanie teploty s okolím po ukončení sušenia sa využíva výmena vzduchu zokolia cez Ventilačné klapky. Nevýhodou tohoto spôsobu zníženia teploty vkomore, to je výmenou vzduchu je, že obsah sušiacej komory sa môže nekontrolovateľne znovu nasýtiť vlhkosťou z okolia. Tiež je možné, že vetraním komory sa do priestoru sušenia dreva dostanú hnilobné baktérie a drevokazné huby, ktorých spory sú všeobecne rozptýlené vo vzduchu.Uvedené nedostatky odstraňuje konštrukcia tepelného čerpadla s predloženým technickým riešením, ktorého podstata spočíva v tom, že tepelné čerpadlo má okrem pomocného obvodu výpamíka aj pomocný obvod kondenzátora. Vpomocnom obvode kondenzátora sa odvedie regulované prebytočné množstvo tepla z komory do okolia, ktoré je potrebné na zníženie teploty v procese sušenia dreva. Prehľad obrázkov na ýýkrese Technické riešenie je zrejmé zo schémy zapojenia chladiarenských a vzduchotechnickýchHlavný obvod vyúsťuje sacím potrubím l 0 aj výtlačným potrubím 12 do sušiacej komory 13 a tvorí ho ventilátor , kondenzátor 3 a výparník 5.Pomocné obvody sú dva ohrievací a ochladzovací. Majú spoločné výtlačné potrubie u,spoločný ventilátor 16 a spoločné okolie 18.Ohrievací obvod je tvorený sacím potrubím 14, regulačnými klapkami 15 apomocným výparníkom Z.Ochladzovací obvod je tvorený sacím potrubím 19, regulačnými klapkami E a pomocným kondenzátorom 2.Podľa toho, ktorý z týchto pomocných výmenníkov je v činnosti, je prostredie v komore 13 ohrievané alebo ochladzované.Chladiarenský kompresorový obvod pracuje známym spôsobom tak, že kompresor 1 prečerpáva teplo z výpamíka j cez otvorený ventil g a g do kondenzátora 3 alebo z pomocného výpamíka 7 do kondenzátora 3 cez otvorený ventil ý a z alebo z výpamíka á do pomocného kondenzátora 2 cez otvorený ventil 4 l a s.Tepelné čerpadlo je riadené míkropočítačom a vtomto zapojení plní okrem štandartných funkcií sušenia akoje ohrev, sušenie a egalizácía aj riadené ochladzovanie.Zariadenie podľa technického riešenia je možno využiť najmä v drevárskom priemysle na sušenie dreva.l. Tepelné čerpadlo ako kondenzačná sušička s dvoma pomocnými obvodmi auzavretou sušiacou komoroulvyznačujúce sa tým, že na hlavný obvod skladajúci sa zvýparníka (5),kondenzátora (3) aventilátora (ll) je napojený pomocný ochladzovací obvod skladajúci sa z pomocného kondenzátora (9) a ventilátora (16).2. Zariadenie podľa nároku l. vyznačujúce ša tým, že pomocný kondenzátor (9) pomocného chladiarenského obvodu je paralelne prepojený cez ventily (8 a 2) s kondenzátorom (3).

MPK / Značky

MPK: F26B 17/00, F28B 7/00

Značky: pomocnými, sušiacou, kondenzačná, komorou, dvoma, obvodmi, uzavretou, tepelně, sušička, čerpadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u2886-tepelne-cerpadlo-ako-kondenzacna-susicka-s-dvoma-pomocnymi-obvodmi-a-uzavretou-susiacou-komorou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tepelné čerpadlo ako kondenzačná sušička s dvoma pomocnými obvodmi a uzavretou sušiacou komorou</a>

Podobne patenty